Obowiązujący plan DOLINA DŁUBNI - KRZESŁAWICE Logo
 

UWAGA:

1) Wojewódzki Sąd Administracyjnego w Krakowie wyrokiem z dnia 16 lutego 2016 r. (sygn. akt: II SA/Kr 1436/15), po rozpoznaniu skargi na uchwałę Nr XXXVI/464/2008 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA DŁUBNI - KRZESŁAWICE" stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej działkę nr 26, położoną w Krakowie, obręb 44, jednostka ewidencyjna Nowa Huta.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Powyższe orzeczenie nie jest prawomocne.


2) Wojewódzki Sąd Administracyjnego w Krakowie wyrokiem z dnia 31 stycznia 2012 r. (sygn. akt: II SA/Kr 1772/11), po rozpoznaniu skargi na uchwałę Nr XXXVI/464/2008 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA DŁUBNI - KRZESŁAWICE" stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części:
a) odnośnie części tekstowej w zakresie:

- § 6 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret drugie  |  - § 6 ust. 1 pkt 4 lit. c  |  - § 6 ust. 1 pkt 4 lit. d tiret pierwsze w zakresie słów: "U.1", "U.2", "U.7", "U.8", "U.9"  |  - § 6 ust. 1 pkt 4 lit. d, tiret czwarte,
- § 10 ust. 1 pkt 5 w zakresie słów: "U.7", "U.8"  |  - § 10 ust. 2 w zakresie słów: "MW.1", "MW.2", "U/MW", "U.1", "U.2", "U.7", "U.8", "U.9", "US.t",
- § 12 ust. 1 pkt 9 lit. a w zakresie słów: "MW.1", "MW.2"  |  - § 12 ust. 1 pkt 9 lit. b w zakresie słów: "U/MW"  |  - § 12 ust. 1 pkt 9 lit. d w zakresie słów: "US.t"  |  - § 12 ust. 2 pkt 1 w zakresie słów: "z wyjątkiem części Terenu US.t w zasięgu określonym nieprzekraczalną linia zabudowy"  |  - § 12 ust. 2 pkt 2 w zakresie słów: "oraz US.t",
- § 15 ust. 2 pkt 1 lit. b w zakresie słów: "MW.1", "MW.2", "i dla Terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej U/MW"  |  - § 15 ust. 2 pkt 1 lit. c w zakresie słów: "U.1", "U.2", "U.7", "U.8", "U.9", "oraz Terenu US.t",
- § 16 ust. 5 pkt 3 lit. b w zakresie słów: "i US.t",
- § 18 ust. 3 pkt 6 w zakresie słów: "US.t",
- § 23 ust. 3 pkt 3,
- § 24,
- § 25,
- § 26 ust. 1 w zakresie słów: "U.1", "U.2", "U.7", "U.8", "U.9"  |  - § 26 ust. 2 pkt 1 w zakresie słów: "U.1", "U.7", "U.8"  |  - § 26 ust. 2 pkt 2  |  - § 26 ust. 2 pkt 4 w zakresie słów: "i U.9"  |  - § 26 ust. 3 pkt 3  |  - § 26 ust. 5 w zakresie słów: "U.1", "U.2", "U.7", "U.8", "U.9"  |  - § 26 ust. 5 pkt 1 lit. a w zakresie słów: "U.1", "U.7"  |  - § 26 ust. 5 pkt 1 lit. b  |  - § 26 ust. 5 pkt 1 lit. c  |  - § 26 ust. 5 pkt 1 lit. d  |  - § 26 ust. 5 pkt 2 lit. a w zakresie słów: "U.1", "U.7"  |  - § 26 ust. 5 pkt 2 lit. b  |  - § 26 ust. 5 pkt 2 lit. c w zakresie słów: "dla Terenu U.8: 35 %" oraz w zakresie słów: "U.8", "U.1", "U.9"  |  - § 26 ust. 5 pkt 4 lit. a w zakresie słów: "U.1", "U.2", "U.7", "U.8"  |  - § 26 ust. 5 pkt 4 lit. b  |  - § 26 ust. 5 pkt 7 w zakresie słów: "U.1", "U.2", "U.7", "U.8", "U.9"  |  - § 26 ust. 5 pkt 9 w zakresie słów: "U.1"  |  - § 26 ust. 5 pkt 10 w zakresie słów: "U.1", "U.9"  |  - § 26 ust. 5 pkt 11 w zakresie słów: "U.1"  |  - § 26 ust. 6 w zakresie słów: "U.1", "U.2", "U.7", "U.8", "U.9",
- § 29,
- § 33 pkt 1 w zakresie słów: "MW.1", "MW.2", "U/MW", "U.1", "U.2", "U.7", "U.8", "U.9", "US.t",
b) odnośnie rysunku planu w zakresie terenów:
"MW.1", "MW.2", "U/MW", "U.1", "U.2", "U.7", "U.8", "U.9", "US.t".
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA

Wyrokiem z dnia 2 października 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny
(w sprawie o sygnaturze II OSK 1426/12) oddalił skargę kasacyjną Gminy Miejskiej Kraków od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 31 stycznia 2012 r.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia NSA
Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest prawomocne od dnia 2 października 2012 r. 

Powierzchnia planu - 49,5 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVI Bieńczyce

LokalizacjaUCHWAŁA NR XXXVI/464/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA DŁUBNI - KRZESŁAWICE" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 228, poz. 1460 z dnia 16 kwietnia 2008 r. - obowiązuje od dnia 17 maja 2008 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 13 MB)
- zaktualizowany na dzień 2 października 2012 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 37 MB)
- uchwalony w dniu 12 marca 2008 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 20 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 12 marca 2008 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 228, poz. 1460 z dnia 16 kwietnia 2008 r. - ogłoszenie uchwały Nr XXXVI/464/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2008 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan o charakterze ochronnym, obejmuje obszar włączony w system parków rzecznych i parków miejskich.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip