Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

Dom Pomocy Społecznej                                                                        Kraków, 13.02.2008r.

 

ul. Praska 25

 

30-329 Kraków

 

e-mail. dpspraska.adm@wp.pl

 

tel: 012 266 03 64, 012 267 01 72

 

  

 

   Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie  zleci pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego (w oparciu o przepisy ustawy prawo budowlane) w pełnym zakresie wielobranżowym planowanych na rok 2008 procesów budowlanych, polegających na :

 

 

ˇ         modernizacji pokoi mieszkańców w zakresie określonym przez zlecającego oraz  weryfikacji posiadanej przez zlecającego dokumentacji projektowej dla powyższego zakresu prac odnośnie jej aktualności i zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami zwłaszcza w zakresie instalacji elektrycznej,

 

ˇ         zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji przyzywowej w pokojach mieszkańców i pomieszczeniach sanitarnych,

 

ˇ         zaprojektowaniu i wykonaniu podjazdu-pochylni dla wózków inwalidzkich,

 

ˇ         udziale w pracach komisji przygotowującej zamówienia publiczne na roboty budowlane oraz w pracach tej komisji, związanych z oceną ewentualnie złożonych ofert.

 

 

Biorąc pod uwagę powyższy zakres prac prosimy o podanie  cen jak następuje:

 

 

ˇ         weryfikacja dokumentacji technicznej wraz z wykazaniem uwag i braków ....................zł/ netto / + pod.VAT w wysokości ...............................%

 

ˇ         pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wielobranżowym nad wyszczególnionymi wyżej

 

             pracami budowlano-instalacyjnymi .................  zł / netto/ + pod.VAT .................................%,  

 

             lub ...................... zł / netto / + pod.VAT ...................%  za jednorazową wizytę inspektora

 

             nadzoru na budowie,

 

ˇ         udział w pracach komisji przetargowej zlecającego  w sprawie przygotowania specyfikacji przetargowej i oceny ewentualnie złożonych ofert dla zaplanowanego zakresu prac  ....................zł / netto / roboczo- godzina pracy + pod. VAT.................%.

 

 

Skład osobowy inspektorów nadzoru przedstawia się następująco:

 

 

..........................................................................................................

 

 

..........................................................................................................

 

 

..........................................................................................................

 

 

Przedstawiony skład zespołu inspektorów nadzoru posiada wymagane prawem budowlanym stosowne uprawnienia budowlane oraz  doświadczenie praktyczne w zakresie swojej specjalności.

 

 

 

                                                                                             ...........................................................

 

                                                                                               /    data, podpis i pieczęć oferenta/

 

 Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać u kierownika działu administracyjno-gospodarczego i obsługi technicznej pod wskazanymi wyżej nr telefonów lub adresem e-mailowym.

 

 

Oferty na  zaprezentowanym wzorze prosimy składać w terminie do 26.02.2008 roku w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie w godz. 9.00 - 15.00.