Obowiązujący plan BROWAR LUBICZ Logo
 

Powierzchnia planu - 2,2 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnica II Grzegórzki

LokalizacjaUCHWAŁA NR XXIV/292/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BROWAR LUBICZ" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 827, poz. 5405 z dnia 28 listopada 2007 r. - obowiązuje od dnia 29 grudnia 2007 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 24 października 2007 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 827, poz. 5405 z dnia 28 listopada 2007 r. - ogłoszenie uchwały Nr XXIV/292/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie uchwalenia planu (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan podjęty na wniosek Nr 41/2005 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2005 roku, jest planem porządkującym i aktywizującym istniejące i przyszłe procesy zagospodarowania terenu znajdującego się w granicach obszaru uznanego za pomnik historii na podstawie Zarządzenia Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 roku.
Ma na celu realizację ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w zakresie kształtowania przestrzeni miejskiej, zarówno w kontekście przekształceń jak i jej aktywizacji.
Celem planu jest stworzenie w tym obszarze zespołu urbanistyczno - architektonicznego o dużej atrakcyjności ogólnomiejskiego programu funkcjonalnego i wysokiej jakości kompozycji, powiązanej ze strukturą tej części Miasta.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip