Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 11473 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1-20

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XXII/463/19UCHWAŁA NR XXII/463/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 2019-07-17
XXII/462/19UCHWAŁA NR XXII/462/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/558/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.). 2019-07-17
XXII/461/19UCHWAŁA NR XXII/461/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (z późn. zm.). 2019-07-17
XXII/460/19UCHWAŁA NR XXII/460/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/637/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie i zatwierdzenia jej statutu (z późn. zm.). 2019-07-17
XXII/459/19UCHWAŁA NR XXII/459/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej o nazwie ''Klimat-Energia-Gospodarka Wodna''. 2019-07-17
XXII/458/19UCHWAŁA NR XXII/458/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Miejska Infrastruktura spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 2019-07-17
XXII/457/19UCHWAŁA NR XXII/457/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek pn. ''Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących'' w Krakowie. 2019-07-17
XXII/456/19UCHWAŁA NR XXII/456/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat. 2019-07-17
XXI/455/19UCHWAŁA NR XXI/455/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa polegających na realizacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Kraków terenów pod ogólnodostępną zieleń publiczną. 2019-07-10
XXI/454/19UCHWAŁA NR XXI/454/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa. 2019-07-10
XXI/453/19UCHWAŁA NR XXI/453/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie skargi na działanie Zarządu Dróg Miasta Krakowa. 2019-07-10
XXI/452/19UCHWAŁA NR XXI/452/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758 i 801 oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 801). 2019-07-10
XXI/451/19UCHWAŁA NR XXI/451/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Krakowa nr LVIII/1232/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie. 2019-07-10
XXI/450/19UCHWAŁA NR XXI/450/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. 2019-07-10
XXI/449/19UCHWAŁA NR XXI/449/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie skargi na działanie Zarządu Dróg Miasta Krakowa. 2019-07-10
XXI/448/19UCHWAŁA NR XXI/448/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/272/07 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze. 2019-07-10
XXI/447/19RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66 oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia. 2019-07-10
XXI/446/19UCHWAŁA NR XXI/446/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37 oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia. 2019-07-10
XXI/445/19UCHWAŁA NR XXI/445/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia. 2019-07-10
XXI/444/19UCHWAŁA NR XXI/444/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opracowania programu wsparcia dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Szpitalach im. G. Narutowicza i im. S. Żeromskiego oraz Miejskiego Centrum Opieki dla osób starszych, przewlekle niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych w Krakowie. <<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 14.08.2019 r. (WN-II.4131.1.33.2019) stwierdzające nieważność uchwały w całości. 2019-07-10


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 >>>