OBOWIĄZUJĄCY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla KRZESŁAWICE

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 

UWAGA:
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 7 kwietnia 2005 r. unieważniające § 7 ust. 4 i 5 uchwały Nr LXXII/700/05 z dnia 2 marca 2005 r.

 


Rysunek planu w Przeglądarce opracowań kartograficznych


Krzesławice położone są na lewym brzegu rzeki Dłubni, pomiędzy osiedlami centrum Nowej Huty, a wielkim kompleksem kombinatu HTS.
Dawna rolnicza wieś podkrakowska została włączona w granice miasta w latach pięćdziesiątych XX wieku w związku z budową Nowej Huty i to radykalnie odmieniło losy Krzesławic. Rolnicze tereny albo zostały wywłaszczone pod budowę powstającego kombinatu metalurgicznego, albo pod nowe osiedla. Mieszkańcy znajdowali pracę w rozwijającym się przemyśle, porzucając uprawę ziemi i gospodarowanie. Uciążliwość kombinatu spowodowała konieczność ustanowienia strefy ochronnej na terenach sąsiadujących i poważnego ograniczenia możliwości rozwoju zabudowy mieszkaniowej. W ślad za tym nie rozwijała się sieć podstawowych usług społecznych. Nawet dopuszczone formy użytkowania, związane z rzemiosłem, produkcją i usługami rozwijały się w sposób ograniczony. Pozbawione szans rozwoju Krzesławice zamierały.
Zmniejszenie obszaru strefy ochronnej huty uwolniło Krzesławice z dotychczasowych ograniczeń i po wielu latach stagnacji otworzyło możliwości rozwoju osiedla. Sporządzenie i uchwalenie planu miejscowego miało więc na celu przede wszystkim przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową i towarzyszącą jej zabudowę usługową, tak aby umożliwić mieszkańcom realizację własnych potrzeb mieszkaniowych i potrzeb związanych z działalnością gospodarczą. Uchwalony przez Radę Miasta Krakowa plan ustala zasady zagospodarowania, pozwalające z dawnych wiejskich terenów rolniczych, kształtować strukturę osiedla o standardzie miejskim pod względem układu przestrzennego i funkcji. Zaprojektowany układ komunikacji lokalnej zapewnia możliwość prawidłowej obsługi wszystkich terenów i powiązania osiedla z miastem, a planowana rozbudowa systemów infrastruktury technicznej umożliwia odpowiednie wyposażenie istniejącej i przyszłej zabudowy w media. Plan zawiera również ustalenia, które mają zapewnić ochronę tego, co w Krzesławicach cenne i wartościowe: historyczny układ ulicy Wańkowicza w najstarszej części dawnej wsi, Dworek Jana Matejki wraz z parkiem, szkoła, zabytkowy kościół przeniesiony z Jawornika. Te zachowane elementy, świadczące o historii i tożsamości Krzesławic, w powiązaniu z terenami nad rzeką Dłubią, stanowią system atrakcyjnych i malowniczych terenów rekreacyjnych nie tylko dla mieszkańców osiedla.
Krzesławice uzyskały akt prawa miejscowego, określający - obowiązujące wszystkich użytkowników przestrzeni przeznaczenie terenów oraz zasady ich zagospodarowania. Przekształcenia tego obszaru mogą więc następować nie tylko szybciej niż dotąd, ale przede wszystkim w sposób przewidywalny i zorganizowany, w sytuacji pewności inwestycyjnej.


Powierzchnia planu - 104 ha,
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta,
Dzielnica XVII.

Plan obowiązuje od dnia 6 maja 2005 r.


Lokalizacja

 

UCHWAŁA NR LXXII/700/05 Rada Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla KRZESŁAWICE w Krakowie - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 217, poz. 1461, z dnia 21 kwietnia 2005 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl):


dokument pdf-tekstTekst planu    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


dokument jpg-rysunekRysunek planu (ok. 1 MB)


dokument jpg-rysunekInfrastruktura techniczna (ok. 1 MB)


plik spakowany w rar.Elementy planu w .dgn    dokument pdf-tekstInformacjaPrace nad sporządzeniem projektu planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego - INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie

strona bipPRZYDATNE LINKI

strona bipLista planów obowiązujących