Obowiązujący plan III KAMPUS UJ - WSCHÓD Logo
 

UWAGA: W części obszaru planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKOTNIKI - PÓŁNOC"plan sporządzany

 

Powierzchnia planu - 132,9 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja1. UCHWAŁA NR LXXXIII/817/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "III KAMPUS UJ - WSCHÓD" z późniejszymi zmianami.
OBWIESZCZENIE Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przyjęcia TEKSTU JEDNOLITEGO - ogłoszone w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 22 listopada 2013 r., poz. 6864.


dokument pdf-tekst


TEKST JEDNOLITY PLANU

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr I do uchwały (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunek

Typowe przekroje przez tereny komunikacyjne
Załącznik nr II do uchwały (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część pierwsza)
Załącznik nr III do uchwały (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część druga)
Załącznik nr III do uchwały (ok. 6 MB)

dokument pdf-tekst

Treść obwieszczenia Rady Miasta Krakowa
Załącznik do uchwały Nr LXXXVII/1287/13 z dnia 23 października 2013 r.

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 23 października 2013 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 22 listopada 2013 r., poz. 6864 - ogłoszenie obwieszczenia Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXXIII/817/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "III Kampus UJ - Wschód" (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)
plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGN


2. UCHWAŁA NR LXXVII/1129/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia ZMIANY miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "III KAMPUS UJ - WSCHÓD" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 9 lipca 2013 r., poz. 4390.

Plan obowiązuje od dnia 24 lipca 2013 r.:


dokument pdf-tekst


Treść zmiany planu

dokument pdf-rysunek

Rysunek zmiany planu
Załącznik nr I do uchwały (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunek

Typowe przekroje przez tereny komunikacyjne
Załącznik nr II do uchwały (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część pierwsza)
Załącznik nr III do uchwały (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część druga)
Załącznik nr III do uchwały (ok. 6 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany planu
Załącznik nr IV do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr V do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 26 czerwca 2013 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 9 lipca 2013 r., poz. 4390 - ogłoszenie uchwały Nr LXXVII/1129/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy zmiany planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGN


3. UCHWAŁA NR LXXXIII/817/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "III KAMPUS UJ - WSCHÓD" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 432, poz. 3203 z dnia 3 sierpnia 2005 r.

Plan obowiązuje od dnia 3 września 2005 r.


dokument pdf-tekst

Tekst ustaleń planu
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument jpg-rysunek

Rysunek planu
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument jpg-rysunek

Typowe przekroje przez tereny komunikacyjne
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument jpg-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 4 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 5 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 22 czerwca 2005 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 432, poz. 3203 z dnia 3 sierpnia 2005 r. - ogłoszenie uchwały Nr LXXXIII/817/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2005 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA ZMIANY PLANU:
Projekty rysunków i ustaleń zmiany planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do zmiany planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko


strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem planu oraz zmianą planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan otrzymał Nagrodę III Stopnia Ministra Budownictwa w Konkursie "Za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki - 2007".

Obszar objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego "III Kampus UJ - Wschód" i "III Kampus UJ - Zachód" położony jest w środkowo wschodniej części Krakowa w rejonie ul. Gronostajowej, Bobrzyńskiego, Grota-Roweckiego - w odległości ok. 4 km na zachód od centrum Krakowa. Położony jest również na skraju Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, po zewnętrznej stronie ich otuliny, stanowiąc tym samym fragment jej południowego przedpola. Obszar Kampusu to część terenów dawnych wsi podkrakowskich: Pychowic, Skotnik i częściowo Kobierzyna. Od północy obszar ograniczony jest rozłogiem pól Skotnik i zagajnikiem (na zakończeniu ul. Gronostajowej). Od wschodu przebiega projektowana ul. Pychowicka, za którą znajduje się wzniesienie Skał Twardowskiego (235 m n.p.m.) z bardzo atrakcyjnym zbiornikiem wodnym Zakrzówek (naturalnym zalewem w dawnym kamieniołomie). Od południa - wzdłuż ul. Grota-Roweckiego i ul. Bobrzyńskiego obszar graniczy z zabudową mieszkaniową wielorodzinną os. Ruczaj - Zaborze, a od południowego - zachodu z zabudową mieszkaniową jednorodzinną Skotnik.
Celem planów było stworzenie prawa lokalnego, ułatwiającego realizację programów inwestycyjnych głównych inwestorów na tych terenach: Uniwerystetu Jagiellońskiego, Papieskiej Akademii Teologicznej, Polskiej Akademii Nauk, a także - w części - Parku Technologicznego (w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej). Ze względu na zróżnicowane funkcje w całym obszarze, etapowanie programów inwestycyjnych głównych inwestorów oraz stan własności gruntów - obszar III Kampusu UJ podzielono na dwa obszary planów, sporządzanych w oparciu i "Plan koordynacyjny..." - opracowany na Politechnice Krakowskiej pod kierunkiem Prof. Aleksandra Böhma.
Kompozycja przestrzenna obszaru opiera sie na założeniu urbanistycznym wykorzystującym istniejące tu walory krajobrazowe. Założenie to zachowuje i uwzględnia powiązania widokowe obszaru z najbardziej charakterystycznymi elementami krajobrazu Krakowa, jak: Wzgórze Wawelskie, Kopiec Tadeusza Kośicuszki, klasztor Kamedułów na Bielanach. Zaprojektowane osie widokowe przecięte zostały kolejnymi osiami kompozycyjno-widokowymi, które wyznaczyły kwartały inwestycyjne. Przestrzeń pomiędzy kwartałami stanowi przestrzeń publiczną, która będzie realizowana jako atrakcyjne aleje, ulice, place, dziedzińce, wyposażone w szpalery drzew, małą architekturę, oświetlenie.
Uchwalone plany miejscowe umożliwią realizację m.in. obiektów dydaktycznych i badawczych szkolnictwa wyższego, usług komercyjnych (centra konferencyjne, wystawiennicze), obiektów Parku Technologicznego (m.in. centra technologiczne, obiekty produkcyjne wysokich technologii, obiekty biurowe). Przewidziano tutaj również możliwość lokalizacji domów studenckich oraz urządzeń i obiektów sportowych. W oparciu o plan powstanie nowoczesny kompleks obiektów uniwersyteckich wraz z towarzyszącą zabudową, zielenią i infrastrukturą. Zespół ten o uporządkowanym układzie urbanistycznym i dobrej architekturze przyczyni się do utrwalenia znaczenia Krakowa w Europie, jako miasta uniwersyteckiego.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip