BIP MJO - Szkoła Podstawowa Nr 62 im.komandora porucznika Franciszka Dąbrowskiego

Program wychowania

w Szkole Podstawowej Nr 62

w KrakowieI. Założenia podstawowe.
II. Założenia szczegółowe.
III. Dziedziny pracy wychowawczej szkoły, zwyczaje i obyczaje szkoły.
IV. Plan działań wychowawczych dla kl. 0 – VI.
V. Główne zadania wychowawcy, pedagoga szkolnego, opiekuna samorządu uczniowskiego, nauczycieli przedmiotów, pracowników administracji i obsługi.
VI. Zakończenie.


I. Założenia podstawowe.

Tworząc nasz program wychowania uznajemy postanowienia „światowej konstytucji praw dziecka” (Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez ONZ dnia 20 listopada 1989 r.), która ustanawia status dziecka oparty na następujących założeniach:

1. Dziecko jest samodzielnym podmiotem. Ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej.
2. Dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności.
3. Rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka.
4. Państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej funkcjach.

Konwencja o prawach dziecka ustanawia też katalog praw przyznanych dziecku:

1. Prawa i wolności osobiste:

- prawo do życia i rozwoju
- prawo do tożsamości i identyczności (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu, prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej)
- prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania
- prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dotyczących dziecka w postępowaniu administracyjnym i sądowym
- prawo do wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi
- prawo do wolności od pracy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa
- prawo do nie rekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia.

2. Prawa socjalne:

- prawo do odpowiedniego standardu życia.
- prawo do ochrony zdrowia
- prawo do zabezpieczenia socjalnego
- prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

3. Prawa kulturalne:

- prawo do nauki (bezpłatne i obowiązkowe w zakresie szkoły podstawowej)
- prawo do korzystania z dóbr kultury.II. Założenia szczegółowe.


1. Główny cel wychowania:

Wychowanie dziecka zdolnego świadomie wybierać, wychowanie dziecka dociekliwego, uwrażliwionego na poznanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

2. Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego:

- nauczyciel opiekuje się całościowym rozwojem wychowanków w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym
- sprawują ochronę wychowawczą nad działaniem wychowanka w życiu społeczności, środowiska lokalnego
- koordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego, pamiętając, że pierwotne i największe prawa posiadają rodzice w stosunku do swoich dzieci
- rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności
- nauczenie uczenia się
- rozwijanie poczucia solidarności i pomagania sobie nawzajem
- tworzenie klimatu zaufania wynikającego z osobistych kontaktów (między nauczycielami, uczniami, rodzicami), pozytywna identyfikacja z własną szkołą.

3. Zadania nauczyciela wychowującego:

- tworzeni sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości
- dbałość o wyrabianie u dzieci prawidłowych zasad współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej
- kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny, rozumienia swoich uczuć
- nauczenie wychowanków reagowania w sytuacjach trudnych, konfliktowych w sposób asertywny
- przekazywanie informacji (wszelkiej, np. dotyczącej zagadnień istotnych: rozwoju dziecka, funkcjonowania w klasie, szkole)
- czuwanie nad dbałością o zdrowie wśród uczniów

4. Metody i formy pracy, które stosujemy realizując zadania:

a).
- dialog – metoda uznawana w szkole za wiodącą
- świętowanie
- działalność plastyczna, artystyczna i sportowa
- gry i zabawy
- gry dramatyczne (drama w dydaktyce i wychowaniu)
- scenki rodzajowe
- treningi umiejętności
- dyskusje na forum grupy
- „burza mózgów”
- projektowanie dokumentów
- warsztaty poznawczo – doskonalące
- wycieczki tematyczne, turystyczno – krajoznawcze

b).
- praca w zespole klasowym
- praca w całej społeczności szkolnej
- współpraca i autoprezentacja w środowisku lokalnymIII. Dziedziny pracy wychowawczej szkoły, zwyczaje i obyczaje szkoły.

A.
1. Zdrowie – odżywianie, opieka nad człowiekiem chorym i kalekim, higiena ciała i umysłu, zdrowy styl życia, zasady BHP – bezpieczna droga do szkoły, bezpieczeństwo w szkole na przerwach i na lekcjach, dobre gospodarowanie czasem wolnym, ekologiczna działalność w szkole, w domu i w osiedlu.

2. Społeczność – miejsce dziecka w rodzinie, rodzina i jej znaczenie w życiu człowieka. Klasa i szkoła jako miejsce uczenia się tolerancji, demokracji, samodzielności, praktykowania zasad dobrego zachowania. Rozpoznawanie spraw trudnych i konfliktowych. Unikanie zagrożeń.

3. Tradycje – zwyczaje, tradycje rodzin, klasy, szkoły, osiedla i Ojczyzny, ich znaczenie w wymiarze historyczno – duchowym. Kultywowanie i rozwijanie ich.

4. Zainteresowania – sposoby spędzania wolnego czasu, udział w życiu społeczno – kulturalnym szkoły, dzielnicy, miasta. Mocne i słabe strony każdego z nas. Praca zawodowa rodziców uczniów.

B. Zwyczaje i obyczaje szkolne.


- Dbamy o to aby nasi uczniowie znali patrona Szkoły, identyfikowali się z przesłaniem obrońców Westerplatte
- Posiadamy znaki Szkoły: ekslibris, logo szkoły
- Prowadzimy szkolną kronikę
- Świętujemy tradycje ogólnie przyjęte:
święta narodowe: 11 listopada, 3 maja, inne
obchody dnia Komisji Edukacji Narodowej
święta religijne: Boże Narodzenie, Wielkanoc, itp.
święta rodzinne: dni matki, ojca, babci, dziadka itp.
inne

- Świętujemy tradycje szkolne:
ślubowanie kl. I
akcja sprzątania świata
akademie okolicznościowe
akademie okolicznościowe
zabawy okolicznościowe np. karnawał
Dni: Ziemi, Książki, Sportu, itp.
Święto Szkoły
Dzień Patrona
Pożegnanie klasy VI
inne

W każdym roku szkolnym określamy szczegóły świętowania w Kalendarzu Imprez Szkolnych.IV. Plan działań wychowawczych
dla klas 0 – VI

1. Klasa 0
Cel: dziecko odróżnia dobro i zło. Wie, co wolno i należy robić, a czego nie
należy robić.

Efekty pracy wychowawczej:
· Dziecko zna podstawowe zasady funkcjonowania w grupie, poznaje swoje środowisko, zna zwroty grzecznościowe, potrafi je stosować,
· Stosuje się do ustaleń szkolnych, zasady higieny ciała i pracy,
· Wie, jak należy bezpiecznie spędzać czas w szkole i poza nią (zwłaszcza na wycieczkach szkolnych),
· Nie ma zniszczeń w sali.
Cele szczegółowe Zadania Osoba odpowiedzialna Sposób ewaluacji
1. Zawieramy i przestrzegamy umowy dotyczące właściwego zachowania się w szkole i poza nią. ô Prowadzimy ranking – najlepsi dyżurni.ô Jesteśmy gospodarzami naszej sali.ô Zgodnie współdziałamy z kolegami podczas zabawy i pracy.ô Panujemy nad swoimi emocjami, potrafimy wyrażać swoje odczucia spokojnym głosem.ô Zachęcanie rodziców do wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci. Wychowawca, rodzice Dzieci potrafią działać wspólnie, rodzice wiedzą co i dlaczego należy wzmacniać w domu, jakie działania szkoły.
2. Jesteśmy zdrowi i bezpieczni. ô Poznajemy elementarne zasady higien osobistej.ô Wspólnymi siłami dbamy o estetykę sali i kulturalne spożywanie posiłków.ô Potępiamy brzydotę wynikającą z dewastacji naturalnego środowiska.ô Wiemy jak zachować się podczas wyjść poza szkołę – nasze bezpieczeństwo. Wychowawca, rodzice.Pracownicy szkoły.Higienistka szkolna. Uczniowie potrafią wspólnie dbać o estetykę, czystość.
3. Wzmacniamy więzi uczuciowe z rodziną. ô Organizowanie uroczystości rodzinnych – zapraszanie rodziny.ô Uświadomienie co to jest rodzina, co oznacza współtworzyć ją. ô Poznawanie rodzin kolegów i koleżanek. Wychowawca, rodzice. Dzieci chętnie organizują występy, przygotowują upominki.Doceniają trud babci, dziadka, rodziców na rzecz całej rodziny.
4. Znamy osiedle, okolicę, środowisko. ô Uczniowie wiedzą, gdzie można bawić się bezpiecznie.ô Uczniowie wiedzą, gdzie jest Klub Środowiskowy, ścieżki rowerowe, znają okoliczne parki, wiedzą jak się w nich zachować.ô Uczniowie uczestniczą w prezentacjach dorobku naszego regionu. Wychowawca, rodzice. Dzieci znają dorobek kulturalny miasta.Uczestniczą w prezentowaniu treści i form związanych z kulturą i tradycjami Krakowa.

2. Klasa I
Cel: dziecko wie, że ludzie różnią się między sobą wyglądem i sposobem wyrażania uczuć.

Efekty pracy wychowawczej:
· Dziecko wie, że każdy z nas wygląda inaczej – akceptuje różnicę,
· Wie, że ludzie różnią się nie tylko wyglądem,
· Potrafi określić swoje niepowtarzalne cechy,
· Rozpoznaje i nazywa uczucia
· Potrafi zwracać uwagę na uczucia innych,
· Tolerancja w klasie dla „inności” innych.
Cele szczegółowe Zadania Osoba odpowiedzialna Sposób ewaluacji
1. Dostrzegamy różnice w swoim wyglądzie i akceptujemy je. ô Rysowanie portretu kolegi.ô Zabawa integracyjna: „Czyj to portret?”ô Rysowanie konturów ucznia. Wychowawca Analiza rysunków: uczniowie, wychowawca.Arkusze z rysunkami.
2. Rozpoznawanie swoich niepowtarzalnych cech. ô Odgrywanie scenki „Zaginione dziecko”ô Wyróżniamy cechy, po których się wzajemnie poznajemy ( nie tylko wygląd): głos, sposób poruszania itdô Dostrzeganie cech w wyglądzie swojej twarzy – rysowanie autoportretu. Wychowawca, nauczyciel języka obcego, katecheta Obserwacja prowadzona przez wychowawcę, wnioski uczniów i wychowawcy.
3. W różnych sytuacjach przeżywamy różne uczucia, które umiemy nazywać. ô Rozpoznawanie uczuć na podstawie obrazów twarzy.ô Uczucia wyrażane za pomocą mimiki, ô Odczytywanie uczuć patrząc na twarz kolegi,ô Rozpoznawanie kolegi: wesołego, smutnego, zdziwionego. Wychowawca, rodzice, katecheta, nauczyciel języka obcego. Obserwacje nauczycieli – uczniowie kontaktują się ze sobą w sposób właściwy, dostrzegają potrzeby innych.
4. Rozróżniamy uczucia przeżywane przez innych i akceptujemy pozytywne, nawet, gdy różnią się od naszych w danej sytuacji. ô Demonstracja obrazków ilustrujących uczucia,ô Odgrywanie w zespołach scenek z różnymi uczuciamiô Uczucia kolegi, który otrzymuje negatywną uwagęô Uświadamiamy sobie co on przeżywa, aby inaczej podejść do sytuacji konfliktowych. Wychowawca, rodzice. Wystawa obrazów.Uczniowie nie wyśmiewają innych.Klasa jest skonsolidowa-na.Ankieta wśród uczniów dtycząca funkcjonowa-nia w klasie.


3. Klasa II
Cel: dziecko zna normy dobrego zachowania.

Efekty pracy wychowawczej:
· Dziecko używa zwrotów grzecznościowych,
· Potrafi prawidłowo zachować się w kinie, teatrze, muzeum, itp.
· Poprawnie zachowuje się na przerwach,
· Zna zasady właściwego zachowania się przy stole, w czasie uroczystości szkolnych
· Ma nawyki punktualności, obowiązkowości i pracowitości
· Klasa to zespół dam i dżentelmenów.
Cele szczegółowe Zadania Osoba odpowiedzialna Sposób ewaluacji
1. Sprawne wypełnianie obowiązków dyżurnego i przedstawiciela klasy. ô Sformułowanie katalogu obowiązków dyżurnego.ô Zorganizowanie Dnia Kobiet, Dnia Chłopakaô Konkurs na najlepszego dyżurnego Wychowawca Właściwe zachowanie na przerwach i lekcjach.Dzieci często używają zwrotów grzecznościowych.Plakaty po konkursie.
2. Ułożenie regulaminu zachowania się w miejscach publicznych, stosowanie się do niego. ô Udział w imprezach kulturalnych: kino, teatr, wystawy, muzeum – dobieramy odpowiedni strój i zachowujemy się nienagannie.ô Korzystamy z biblioteki szkolnej i publicznejô Zorganizowanie wycieczki krajoznawczej Wychowawca, rodzice, bibliotekarz Pochwały od pracowników instytucji.Szacunek dla książek, czasopism itp.Pozostawianie porządku po sobie.
3. Przyczyniamy się do rozwoju tradycji szkoły, miasta. ô Uczestniczenie w uroczystościach szkolnych – przygotowujemy samodzielnie apel o tematyce wiosennejô Redagowanie gazetki tematycznej związanej z aktualnymi uroczystościamiô Zorganizowanie wigilii dla uczniów i rodzicówô Pielęgnujemy tradycje świąt Wychowawca, rodzice Wzorowe przygotowanie apelu.Aktualne gazetki okolicznościowe.Świętowanie w klasie (np. wigilia), właściwe zachowanie przy stole, życzenia świąteczne.
4. Znamy i stosujemy formy dobrego zachowania. ô Redagujemy Kodeks Damy i Dżentelmena ô Praktykujemy nasze zasady na lekcjach, przerwach i poza szkołą Wychowawca, katecheta. Dzieci używają zwrotów grzecznościowych w sposób naturalny – nie ma uwag negatywnych.Kodeks Dam i Dżentelmenów.


4. Klasa III
Cel: dziecko wie, co to znaczy zadbać o zdrowie.

Efekty pracy wychowawczej:
· Uczeń zna i stosuje zasady higieny osobistej,
· Potrafi prawidłowo ubrać się wychodząc do szkoły,
· Wie, że higienistka i lekarz szkolny przyjaźnie dbają o jego zdrowie,
· Zna zasady zdrowego żywienia, wypoczynku i wagę snu,
· Nawykowo stosuje zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią, a zwłaszcza w czasie korzystania z dróg,
· Klasa bierze czynny udział w konkursach zorganizowanych przez służbę zdrowia, nauczyciela
Cele szczegółowe Zadania Osoba odpowiedzialna Sposób ewaluacji
1. Dbamy o zdrowie, prowadzimy zdrowy tryb życia. ô Dbamy o swoje ciało: pogadanka, ustalanie zasad, które pozwolą, aby nasze ciało było zdroweô Rozpoznajemy substancje niebezpieczne: pokaz, analiza oznakowańô Udzielanie pierwszej pomocy: pogadanka, pokazô Zdrowo się odżywiamy: układanie jadłospisu, omawiamy przepisy na sałatkiô Uprawiamy sport Wychowawca, rodzice i uczniowie. Wystawa plakatów.Oznaczenie w domu substancji niebezpiecznych naklejkami wykonanymi na lekcji – współpraca z rodzicami.Wykonanie opatrunku – konkurs na najlepiej zrobiony opatrunek.Przyrządzenie sałatki owocowej i degustacja.Udział w zabawach ruchowych, grach, zawodach.Aktywny udział w Dniu Sportu.
2. Dbamy o higienę. ô Higiena osobista na co dzieńô Dbamy o nasze zęby: pogadanka, film videoô Porządkujemy miejsce pracy: dbamy o otoczenie Wychowawca, rodzice.Lekarz stomatolog.Dyżurni uczniowie.Pracownicy szkoły. Dzieci myją nawykowo ręce przed jedzeniem i po pracy, po ćwiczeniach. Uczniowie pamiętają o myciu zębów – rozmowy z rodzicami, wizyty u stomatologa, ortodonty.Pozostawiają porządek na swoim stanowisku pracy. Udział w sprzątaniu świata – czynny udział.
3. Umiemy się ubrać samodzielnie ô Różne ubrania na różne pory roku: rozmowy, ubieramy papierowe lalki (zajęcia praktyczne)ô Ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się Nauczyciel, rodzice. Dziecko umie właściwie dobrać ubranie w zależności od pogody.Umie przebrać się na lekcjach wf, g. korekcyjnej, na basenie.
4. Dbamy o bezpieczeństwo ô Poruszamy się w grupie i pojedynczo po drodze: symulacja i pokaz.ô Poznajemy znaki drogowe.ô Bawimy się bezpiecznie: analiza ilustracji i rozmowaô Bezpiecznie posługujemy się podstawowymi narzędziami i urządzeniami elektrycznymi Nauczyciel, rodzice, pracownicy policji drogowej. Dziecko potrafi prawidłowo poruszać się i zachowywać na drodze w czasie wspólnych klasowych wyjść.Samodzielnie przychodzi do szkoły i wraca do domu.Przygotowanie konkursu dla młodszych klas.Wystawa prac plastycznych.Dzieci prawidłowo wykorzystują narzędzia na lekcji (nóż, młotek, nożyczki, itp.)W domu prawidłowo obsługują podstawowe urządzenia techniczne – rozmowy z rodzicami.


5. Klasa IV
Cel: dziecko zna swoje mocne i słabe strony.

Efekty pracy wychowawczej:
· Uczeń umie obiektywnie oceniać siebie i innych – ma świadomość wad i zalet, swoich przyzwyczajeń,
· Chce pozytywnie się prezentować, umie to zrobić,
· Wie, że inni mogą mieć na niego dobry, ale też i zły wpływ – potrafi to ocenić, rozumie, że trzeba być ostrożnym w kontaktach z innymi,
· Potrafi mówić o swoich dobrych stronach, co w sobie lubi,
· Dziecko wie, że może wpływać na swój nastrój,
· Klasa potrafi się pozytywnie zaprezentować w szkole – występy, konkursy.
Cele szczegółowe Zadania Osoba odpowiedzialna Sposób ewaluacji
1. Poznajemy siebie z własnego doświadczenia i opinii innych. ô Wybory do samorządu klasowego i szkolnegoô Jaki jestem? – wypowiedzi o sobie, o innych uczniach. Rozmowy z rodzeństwem, pedagogiem szkolnymô Jak sobie radzę w klasie IV? – porównanie zmian na przełomie kl. III i kl. IVô Ludzie różnią się między sobą: różnice wynikające z płci, indywidualne cechy charakteru Wychowawca, opiekun samorządu uczniowskiego.Rodzice, rodzeństwo.Pedagog szkolny, nauczyciele. Prezentacja osób kandydujących.Potrafią dokonać samooceny – punktacja w zeszytach wychowawczych.Dokładna analiza zachowań pozytywnych i negatywnych dokonana wspólnie z wychowawcą klasy.Formułowanie wspólnych wniosków – lista. Ankieta – jak mnie widzą rodzice, a jaki jestem.
2. Obserwujemy swoje zachowanie w różnych sytuacjach. ô Analizowanie zachowania na różnych lekcjach.ô Kolega skaleczył się! – udzielanie pierwszej pomocyô Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej słabszym w nauce uczniomô Umiemy stanąć w obronie innychô Tyle jest człowiek wart, ile jest w stanie zrobić dla innych! Wychowawca. Uwagi pozytywne i negatywne w zeszycie uwag.Samodzielnie wykonany opatrunek.Uczniowie znają zasady zachowania się w sytuacjach zagrożenia.Satysfakcja z poprawy ocen kolegi. Lepsze oceny w klasie.Pochwała osób dorosłych. Pozytywne uwagi.
3. Dostrzegamy świat własnych potrzeb i zasób swoich możliwości. ô Potrafimy odróżnić potrzeby od zachcianek,ô Nasze hobbyô Moje Przyzwyczajenia: dobre, godne naśladowanie i złe – czy potrafimy je zmienić?ô Uczymy się odmawiać Wychowawca, rodzice. Uczniowie odróżniają potrzeby od zachcianek. Prezentacja własnych zbiorów kolekcji – wystawa.Lista złych i dobrych przyzwyczajeń.Uczniowie znają podstawy odmawiania.
4. Autoprezentacja ô Nasza klasa jest zadbana, jest wizytówką naszych zainteresowań,ô Chętnie bierzemy udział w konkursach,ô Sesja reklamowa – wybory do samorządu uczniowskiego. Wychowawca, nauczyciele, opiekun SU, Rada Rodziców. Gazetki tematyczne, wygląd klasy, prezentacja prac.Prezentacja najlepszych prac, nagrody rzeczowe.


6. Klasa V
Cel: uczeń wie jak komunikować się z innymi

Efekty pracy wychowawczej:
· Wie, kto to jest człowiek samotny,
· Zna nazwy grup, do jakich przynależymy – rodzina, grupa rówieśnicza, znajomi,
· Umie używać jasnych wypowiedzi, zaczynających się od Ja,
· Potrafi bez agresji, jasno określić swoje racje oraz wysłuchać racji innych,
· Zwiększa się ilość relacji bezpośrednich w klasie.
Cele szczegółowe Zadania Osoba odpowiedzialna Sposób ewaluacji
1. Staramy się rozumieć lepiej innych ludzi,Potrafimy współpracować ze sobą. ô Rozmawiamy o tym, jak powstają opinie o innych ludziach, skąd czerpiemy informacje,ô Dyskutujemy w grupach na temat różnych sytuacji, analizujemy je z punktu widzenia różnych osób,ô Uczymy się współpracy, określamy role grupowe i reguły pracy w grupie. Wspólny projekt (np. budowla z kart), który pomoże opracować listę reguł współpracy. Wychowawca, rodzice, nauczyciele przedmiotów. Obserwacja.Efekt – zwiększenie ilości relacji bezpośrednich w klasie.Zbiór zasad pracy w grupie.Ankieta dla uczniów, w której wypowiedzą się na temat efektów pracy grupy, atmosfery pracy oraz ich zaangażowania.
2. Dostrzegamy ludzi samotnych i pomagamy im. ô Zastanawiamy się, co czują osoby osamotnione,ô Podajemy przykłady samotności w domu, szkole, w grupie rówieśniczej,ô Odgrywanie scenki – jak pomóc osobie samotnej. Spisujemy listę działań mających na celu pomoc osobie osamotnionej. Wychowawca, pedagog. Lista zachowań.Pomoc osobom starszym w naszym osiedlu.
3. Jesteśmy świadomi przynależności do różnych grup. ô Wymieniamy role jakie pełnią grupyô Uczniowie uświadamiają sobie jaki wpływ różne grupy wywierają na nich,ô Wykonujemy schemat grup, do których należymy (rodzina, przyjaciele, koledzy, znajomi). Wychowawca, rodzice, pedagog Test zdań niedokończonych: „W trudnych sytuacjach pomagają mi ..”Ankieta – „Moja rodzina”
4. Wspólnie rozwiązujemy problem klasowy. ô Sprecyzowanie najważniejszego problemu nurtującego klasę (np. przez głosowanie)ô Rozpatrujemy wspólnie możliwe rozwiązanie, zwracamy uwagę na pozytywne i negatywne konsekwencjeô Wybieramy rozwiązanie – plansze przedstawiające plan działania oraz czynniki mogące pomóc lub przeszkodzić w rozwiązywaniu problemu. Wychowawca, uczniowie, pedagog. Ankieta. Samoocena klasy. Zweryfikowanie efektów działania po pewnym okresie czasu.

1. Klasa VI
Cel: uczeń zna strategie rozwiązywania problemów.

Efekty pracy wychowawczej:
· Uczeń docenia znaczenie informacji, ich pozyskiwania,
· Zna etapy rozwiązywania problemów,
· Nie chce unikać rozwiązywania trudności,
· Lepiej funkcjonuje zespół klasowy – nie ma „zaszłych problemów”.

Cele szczegółowe Zadania Osoba odpowiedzialna Sposób ewaluacji
1. Ćwiczymy umiejętność słuchania i rozmawiania. ô Uświadomienie cech dobrej komunikacji (głuchy telefon, obserwacja dialogu, odtwarzanie rysunku z opisu), ćwiczenia w bezpośrednim formułowaniu komunikatów,ô Tworzymy wypowiedzi wg schematu: opis sytuacji – jej wpływ – stan uczuć. Wychowawca, nauczyciele, rodzice. Wystawa rysunków utworzonych z opisu.Test zdań niedokończonych.
2. Rozpoznajemy konflikty i uświadamiamy sobie towarzyszące im odczucia. ô Tworzymy arkusze: „z kim zdarzają mi się konflikty”,ô Tworzymy własną definicję konfliktu (uwzględniamy przyczyny konfliktów, emocje, sposoby zachowania się),ô Rozpoznajemy pozytywne i negatywne strony konfliktów – scenki naśladujące sytuacje konfliktowe, Wychowawca, nauczyciel wdżwr, pedagog szkolny. Wystawa plakatów.Gazetka.Relacja uczniów.Obserwacja nauczycieli.
3. Poznajemy strategie zachowań w sytuacjach konfliktowych. ô Rozwiązujemy opisaną sytuację konfliktową tworząc jej zakończenie,ô Poznajemy strategie rozwiązywania konfliktów (przegrany – wygrany; przegrany – przegrany; wygrany – wygrany) i uczymy się je stosować w konkretnych sytuacjach. Wychowawca Obserwacja.Relacje rodziców.Zbiór – plakat informacyjny dotyczący strategii rozwiązywania problemów.
4. Potrafimy odmawiać bez obawy przed odrzuceniem. ô Zwracamy uwagę na elementy manipulacji w kontaktach z innymi np. poprzez telewizję, używki – analiza czasu spędzonego przed telewizorem w ciągu tygodnia; zajęcia profilaktyczne pt. „Używanie i nadużywanie”. Wychowawca, pedagog, rodzice. Obserwacja.Poprawne, „pokojowe” relacje w klasie. Raport z czasu spędzonego przed telewizorem.Ankieta dotycząca używek oraz plakaty.


V. Główne zadania wychowawcy, pedagoga szkolnego, opiekuna samorządu uczniowskiego, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

1. Podstawowym zadaniem wychowawcy jest prowadzenie w powierzonej mu klasie pracy zmierzającej do pełnej realizacji celów wychowawczych i opiekuńczych szkoły
2. Na podstawie Programu Wychowawczego wychowawcy opracowują roczny plan działań wychowawczych – przechowują go w teczce wychowawcy.
3. Pedagog szkolny ma wspomagać pracę wychowawców klas. Wspomaga rozwój psychiczny i efektywność uczenia się uczniów. Zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji Praw Dziecka.
4. Opiekun samorządu uczniowskiego czuwa nad realizacją zadań:
ŕ rozwijanie demokratycznych form współżycia
ŕ przyjmowanie współodpowiedzialności za osoby i grupę
ŕ uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów
ŕ dialog z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły
ŕ kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samoobrony i samodyscypliny uczniów
5. Każdy nauczyciel tej szkoły, pracownik jest osobą wychowującą – nauczycielem wychowującym.


VI. Zakończenie.

Mamy nadzieję, że przez zaangażowanie każdego z nas nasza szkoła będzie szkołą, w której panuje klimat wzajemnego szacunku. Szkołą, w której każdy doświadcza miłości, troski i wsparcia z jednoczesnym poszanowaniem godności, własnej wartości i indywidualności.
Mamy nadzieję, że przez szczery trud każdego z nas nasi uczniowie zostaną wychowani, rzetelnie wykształceni w poczuciu tożsamości, głębokiej więzi i szacunku dla historii, tradycji środowiska lokalnego, regionu krakowskiego i naszej Ojczyzny.
Mamy nadzieję, że będą nas wspierać w tych działaniach wychowawczych rodzice, samorząd lokalny i ci wszyscy, którym dobro naszych wychowanków jest drogie, którzy wiedzą, że „człowiek najpełniej staje się człowiekiem przez bezinteresowny dar z siebie”.