Opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

od wypisu:
do 5 stron 30 zł
powyżej 5 stron 50 zł

od wyrysu:
za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 20 zł
nie więcej niż 200 zł

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł

Za składanie wniosków nie są pobierane opłaty.

Podstawa prawna:
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać:
na rachunek bankowy UMK (na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Pekao S.A. na terenie Krakowa i kasach urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Numer konta:
04 1240 2092 9462 3005 0000 0000

Wykaz Kas UMK

W przypadku wypisu/wyrysu:
potwierdzenie zapłaty należnej opłaty skarbowej (określonej przez inspektora rozpatrującego wniosek) należy przedłożyć przy odbiorze wypisu/wyrysu lub przesłać pocztą (podając sygnaturę sprawy) na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków.


WZORY wniosków do pobrania:

O wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

Wypis i wyrys - word, doc

O wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

Zaśwaidczenie - word, doc

Wniosek / Uwaga do Procedury BP-1 Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

Zaśwaidczenie - word, doc

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wg Procedury OR-2 Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Urząd Miasta Krakowa:

pdf

lub formularz elektroniczny wniosku o udostępnienie informacji publicznej (Odnośnik)


strona bipPowrót do strony Planowanie Przestrzenne