logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków

1. SPOSOBY SKŁADANIA WNIOSKÓW/UWAG - wzory do pobrania

2. INFORMACJE O OPŁATACH SKARBOWYCH - sprawy załatwiane w Wydziale Planowania Przestrzennego

     (-> skrót do informacji o opłatach ->)

1. SPOSOBY SKŁADANIA WNIOSKÓW/UWAG - wzory do pobrania

Wnioski lub uwagi można składać:

- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),

- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,

- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.• wniosek do sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
(Bez opłaty)
Przyjmowanie wniosków do Studium do dnia 1 kwietnia 2019 r.:


wzór wniosku/uwagi - rozszerzenie docwzór wniosku do pobrania
• wniosek do sporządzanego planu   lub   uwaga do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu (-> Procedura BP-1)
(Bez opłaty)
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:


wzór wniosku/uwagi - rozszerzenie docwzór wniosku / uwagi do pobrania

   lub:

Odnośnik do ePUAP
- odnośnik do karty usługi - wnioski / uwagi do planu
• wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (-> Procedura BP-2)
(Bez opłaty)
Przyjmowanie wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:Odnośnik do ePUAP
- odnośnik do karty usługi - wnioski / uwagi do planu
• wypis i wyrys (-> Procedura BP-3)

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa:

(Podlega opłacie skarbowej -> informacje o opłatach skarbowych - poniżej ->)


wzór wniosku - rozszerzenie docwzór wniosku o wypis i wyrys do pobrania

   lub:

Odnośnik do ePUAP
- odnośnik do karty usługi - wypis i wyrys
• zaświadczenie (-> Procedura BP-4)

z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego ze względu na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego:

(Podlega opłacie skarbowej -> informacje o opłatach skarbowych - poniżej ->)

WAŻNE!: potwierdzenie opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia


wzór wniosku - rozszerzenie docwzór wniosku o wydanie zaświadczenia celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego (załącznik nr 1) do pobrania

wzór wniosku - rozszerzenie docwzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie miejscowym / w studium (załącznik nr 2) do pobrania

   lub:

Odnośnik do ePUAP
- odnośnik do karty usługi - zaświadczenie
• wniosek o udostępnienie informacji publicznej wg (-> Procedury OR-2)
(Bez opłaty)
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Urząd Miasta Krakowa:


wzór wniosku - rozszerzenie pdfwzór wniosku do pobrania

   lub formularz elektroniczny wniosku o udostępnienie informacji publicznej - Odnośnik do stronystrona bip
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wobec powyższego obowiązują także nowe środki zabezpieczające wolności i prawa związane z ochroną danych osobowych na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.


PROCEDURA BP-1:


- Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.


Informujemy, że:

1. Złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na Ogłoszenie/Obwieszczenie;

2. Administratorem podanych we wniosku/uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w celu składania wniosków/uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

3. Składający wniosek/uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii "A" (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywanych wieczyście) do siedziby Archiwum Zakładowego (Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa Referat Archiwum ul. Dobrego Pasterza 116a w Krakowie), nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe;

5. W przypadku, gdy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany przez wykonawcę wyłonionego w drodze przeprowadzonego przetargu, podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (odbiorca danych osobowych będzie każdorazowo podany w informacji publicznej);

6. Składający wniosek/uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy;

8. Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpoznania;

9. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi:
- art. 17 pkt 1 i pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 4 i pkt 16 w związku z załącznikiem nr 4 i nr 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), lub
- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w związku z § 9 pkt 4 i pkt 13 w związku z załącznikiem nr 3 i 7 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233),
tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

10. Składający wniosek/uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek/uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych;

11. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@um.krakow.pl

2. OPŁATY SKARBOWE

Podstawa prawna: Ustawa o opłacie skarbowej

Uwaga: Wydział Planowania Przestrzennego nie posiada kasy - najbliższa kasa znajduje się w budynku przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4• za wydanie wypisu i wyrysu

z planu miejscowego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:


od wypisu:
30 zł do 5 stron
50 zł powyżej 5 stron

od wyrysu:
20 zł za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4
nie więcej niż 200 zł

W przypadku wypisu/wyrysu opłata zostaje określona przez inspektora rozpatrującego wniosek.
O wysokości opłaty Wnioskujący zostanie poinformowany stosownym wezwaniem.


O wysokości tej opłaty można dowiadywać się również telefonicznie pod nr 12 616 85 02.
Potwierdzenie zapłaty należnej opłaty skarbowej należy:
- przedłożyć osobiście po stosownym wezwaniu lub
- przesłać pocztą (podając sygnaturę sprawy) na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków lub
- przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: bp.umk@um.krakow.pl (podając sygnaturę sprawy)• za wydanie zaświadczenia - 17 zł

zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego
ze względu na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego:

Rozpatrzenie podania o wydanie zaświadczenia, zgodnie z Procedurą zewnętrzną BP-4, winno być poprzedzone uiszczeniem z góry opłaty skarbowej.

W związku z tym, potwierdzenie zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy UMK:

Nr 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
- PKO Bank Polski S.A. - na poczcie, przelewem bankowym

lub
w placówkach Banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach urzędu (-> Wykaz Kas UMK)

Strona Planowanie Przestrzennestrona bip