OPŁATA SKARBOWA za wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

od wypisu:
do 5 stron 30 zł
powyżej 5 stron 50 zł

od wyrysu:
za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 20 zł
nie więcej niż 200 zł

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.
Rozpatrzenie podania o wydanie zaświadczenia, zgodnie z Procedurą zewnętrzną BP-4, winno być poprzedzone uiszczeniem z góry opłaty skarbowej. W związku z tym, potwierdzenie zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

Za składanie wniosków nie są pobierane opłaty.

Podstawa prawna:
Ustawa o opłacie skarbowej.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać:
- na rachunek bankowy UMK (na poczcie, przelewem bankowym) lub

- bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Pekao S.A. na terenie Krakowa i kasach urzędu (Wykaz Kas UMK).

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.


Numer konta: 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000 

W przypadku wypisu/wyrysu opłata zostaje określona przez inspektora rozpatrującego wniosek - o wysokości opłaty Wnioskujący zostanie poinformowany stosownym wezwaniem.

O wysokości tej opłaty można dowiadywać się również telefonicznie pod nr 12 616 85 02.

Potwierdzenie zapłaty należnej opłaty skarbowej należy:

- przedłożyć osobiście po stosownym wezwaniu lub

- przesłać pocztą (podając sygnaturę sprawy) na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków lub

- przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: bp.umk@um.krakow.pl (podając sygnaturę sprawy) lub

- przesłać kopię faksem pod nr 12 616 85 43.SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW oraz wzory wniosków do pobrania:


- WYPIS I WYRYS (Procedura BP-3) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

Wypis i wyrys - word, doc wzór wniosku - wypis i wyrys

   lub:

Odnośnik do ePUAP
- odnośnik do karty usługi - wypis i wyrys


- ZAŚWIADCZENIE (Procedura BP-4) z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego ze względu na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego:

Zaśwaidczenie - word, doc wzór wniosku - załącznik nr 1

Zaśwaidczenie - word, doc wzór wniosku - załącznik nr 2

   lub:

Odnośnik do ePUAP
- odnośnik do karty usługi - zaświadczenie


WNIOSEK do sporządzanego planu/studium lub UWAGA do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu/studium (Procedura BP-1) Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Zaświadczenie - word, doc wzór wniosku / uwagi

   lub:

Odnośnik do ePUAP
- odnośnik do karty usługi - wnioski / uwagi do planu


UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ wg Procedury OR-2 Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Urząd Miasta Krakowa:

pdf wzór wniosku

   lub formularz elektroniczny wniosku o udostępnienie informacji publicznej Odnośnik do strony


strona bipPowrót do strony Planowanie Przestrzenne