UWAGA!
Od stycznia 2016 r. obsługę bankową Gminy Miejskiej Kraków realizował będzie PKO Bank Polski S.A.

Nowy numer konta bankowego, na który należy wpłacać należności z tytułu opłaty skarbowej:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Dotychczasowy numer konta: 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000 ulegnie wygaszeniu końcem marca 2016 r.

Opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu

z planu miejscowego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

od wypisu:
30 zł do 5 stron
50 zł powyżej 5 stron

od wyrysu:
20 zł za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4
nie więcej niż 200 zł

W przypadku wypisu/wyrysu opłata zostaje określona przez inspektora rozpatrującego wniosek.
O wysokości opłaty Wnioskujący zostanie poinformowany stosownym wezwaniem.


O wysokości tej opłaty można dowiadywać się również telefonicznie pod nr 12 616 85 02.
Potwierdzenie zapłaty należnej opłaty skarbowej należy:
- przedłożyć osobiście po stosownym wezwaniu lub
- przesłać pocztą (podając sygnaturę sprawy) na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków lub
- przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: bp.umk@um.krakow.pl (podając sygnaturę sprawy) lub
- przesłać kopię faksem pod nr 12 616 85 43.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego
ze względu na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego:


17 zł

Rozpatrzenie podania o wydanie zaświadczenia, zgodnie z Procedurą zewnętrzną BP-4, winno być poprzedzone uiszczeniem z góry opłaty skarbowej.
W związku z tym, potwierdzenie zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

Za składanie wniosków nie są pobierane opłaty.

Podstawa prawna: Ustawa o opłacie skarbowej.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać:
- na rachunek bankowy UMK (na poczcie, przelewem bankowym) lub

- w placówkach Banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach urzędu (Wykaz Kas UMK).

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW oraz wzory wniosków do pobrania:


- WYPIS I WYRYS
(Procedura BP-3) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

Wypis i wyrys - word, doc wzór wniosku o wypis i wyrys

   lub:

Odnośnik do ePUAP
- odnośnik do karty usługi - wypis i wyrys


- ZAŚWIADCZENIE (Procedura BP-4) z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego ze względu na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego:

Zaśwaidczenie - word, doc wzór wniosku o wydanie zaświadczenia celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego (załącznik nr 1)

Zaśwaidczenie - word, doc wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie miejscowym / studium (załącznik nr 2)

   lub:

Odnośnik do ePUAP
- odnośnik do karty usługi - zaświadczenie


WNIOSEK do sporządzanego planu/studium lub UWAGA do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu/studium (Procedura BP-1) Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Zaświadczenie - word, doc wzór wniosku / uwagi

   lub:

Odnośnik do ePUAP
- odnośnik do karty usługi - wnioski / uwagi do planu


UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ wg Procedury OR-2 Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Urząd Miasta Krakowa:

pdf wzór wniosku / uwagi

   lub formularz elektroniczny wniosku o udostępnienie informacji publicznej Odnośnik do strony


strona bipPowrót do strony Planowanie Przestrzenne