OPŁATA SKARBOWA za wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

od wypisu:
do 5 stron 30 zł
powyżej 5 stron 50 zł

od wyrysu:
za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 20 zł
nie więcej niż 200 zł

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł

Za składanie wniosków nie są pobierane opłaty.

Podstawa prawna:
Ustawa o opłacie skarbowej.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać:
na rachunek bankowy UMK (na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Pekao S.A. na terenie Krakowa i kasach urzędu (Wykaz Kas UMK). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku. Numer konta: 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000 

UWAGA!
W przypadku wypisu/wyrysu opłata zostaje określona przez inspektora rozpatrującego wniosek - o wysokości opłaty można dowiadywać się telefonicznie pod nr 12 616 85 02.
Potwierdzenie zapłaty należnej opłaty skarbowej należy: przedłożyć przy odbiorze wypisu/wyrysu lub przesłać pocztą (podając sygnaturę sprawy) na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków lub przesłać kopię faksem pod nr 12 616 85 43.SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW oraz wzory wniosków do pobrania:


- WYPIS I WYRYS (Procedura BP-3) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

Wypis i wyrys - word, doc wzór wniosku - wypis i wyrys

   lub:

Odnośnik do ePUAP
- odnośnik do karty usługi - wypis i wyrys


- ZAŚWIADCZENIE (Procedura BP-4) z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego ze względu na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego:

Zaśwaidczenie - word, doc wzór wniosku - załącznik nr 1

Zaśwaidczenie - word, doc wzór wniosku - załącznik nr 2

   lub:

Odnośnik do ePUAP
- odnośnik do karty usługi - zaświadczenie


WNIOSEK do sporządzanego planu/studium lub UWAGA do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu/studium (Procedura BP-1) Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Zaświadczenie - word, doc wzór wniosku / uwagi

   lub:

Odnośnik do ePUAP
- odnośnik do karty usługi - wnioski / uwagi do planu


UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ wg Procedury OR-2 Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Urząd Miasta Krakowa:

pdf wzór wniosku

   lub formularz elektroniczny wniosku o udostępnienie informacji publicznej Odnośnik do strony


strona bipPowrót do strony Planowanie Przestrzenne