Obowiązujący plan

OBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu zbiornika BAGRY w Płaszowie

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

UWAGA:
W obszarze planu sporządzany jest
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "BAGRY"Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 47 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XIII Podgórze

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXIII/1157/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu zbiornika BAGRY w Płaszowie - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 632, poz. 3894 z dnia 14 października 2006 r. - obowiązuje od dnia 14 listopada 2006 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument jpg-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument jpg-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Gospodarka wodno-ściekowa
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument jpg-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Elektroenergetyka, ciepłownictwo, gazownictwo, teletechnika
Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 4 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 5 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 28 czerwca 2006 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 632, poz. 3894 z dnia 14 października 2006 r. - ogłoszenie uchwały Nr CXIII/1157/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w .rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznychInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego
- BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o.


Plan obejmuje tereny zbiornika wodnego Bagry wraz z najbliższym otoczeniem (z wyłączeniem jego skrajnej zachodniej części, której zagospodarowanie objęte jest odrębnym planem miejscowym "Trasy Nowopłaszowskiej"). Podstawowymi celami planu są ochrona istniejących wartości przyrodniczych oraz kształtowanie zwartego i ciągłego systemu zieleni wokół zbiornika. Ustalenia planu obejmują również rekreacyjne wykorzystanie terenu, uwzględniające ukształtowanie linii brzegowej i walory akwenu.
W planie przyjęto czytelną dyspozycję przestrzenną w zakresie rozmieszczenia różnorodnych form wypoczynku, a także zachowanie właściwych standardów obsługi użytkowników w zakresie usług, infrastruktury technicznej i ochrony wody zbiornika.
Elementem układu przestrzennego, łączącym poszczególne części struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru, jest główny ciąg pieszy. Pomiędzy ciągiem pieszym a linią brzegową rozmieszczono tereny związane z plażowaniem i uprawianiem sportów wodnych oraz tereny zieleni urządzonej. Po przeciwnej stronie ciągu pieszego znajdują się tereny obsługujące funkcje rekreacyjne, tereny zieleni z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, sanitarnymi i małą gastronomią oraz tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i parkingi. Po południowo-zachodniej stronie zbiornika pozostawiono tereny o funkcji przyrodniczej mające na celu ochronę ostoi ptactwa i tarliska ryb, umożliwiające także wędkarskie wykorzystanie akwenu.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących