Historia sporządzania planu

ODSTĄPIONY OD SPORZĄDZENIA (HISTORIA SPORZĄDZANIA)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla OBSZARU ZAKRZÓWKA

Logo
 
Lokalizacja

Powierzchnia planu - 214,8 ha,
Jednostka ewidencyjna Podgórze,
Dzielnica VIII.Prace nad projektem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 25 czerwca 2014 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CX/1685/14 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla OBSZARU ZAKRZÓWKA.

Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu-projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
       
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiINFORMACJE:

Obszar planu obejmował tereny ograniczone rz. Wisłą i ulicami: Ruczaj, Grota-Roweckiego i Kapelanka, zawierający tereny byłego kamieniołomu "Zakrzówek" oraz park Skały Twardowskiego.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi dotyczące projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

W części obszaru planu przystąpiono i sporządzono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "PARK ZAKRZÓWEK" oraz "REJON ŚW. JACKA-TWARDOWSKIEGO".

strona bipLista planów sporządzanych