Dokument archiwalny
Wersja dokumentu z dnia 2009-03-31 09:11:28

PEŁNOMOCNICTWO

 

Pełnomocnikiem może zostac osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo służy pełnomocnikowi do załatwienia wszelkich formalności związanych z Ewidencją Dzialalności Gospodarczej w imieniu mocodawcy.

UWAGA : na podstawie art. 33 § 3 KPA pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść  i nazwę podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 PLN. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

Formularz możesz wypełnić elektronicznie i wydrukować, możesz też pobrać jego niewypełnioną wersję i wypełnić odręcznie. W każdym przypadku należy dostarczyć go do Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej przy ul. Wielickiej 28a (III p.).

W przyszłości, zgodnie z art. 58 pkt. 2 ustawy z dnia 15 listopada 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.Nr. 130 poz. 1450 z późn.zm.) będzie możliwe wysyłanie ww. formularzy w postaci elektronicznej do Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej.