Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Stanowisko ds. Transportu Licencjonowanego

 

1. Dane statystyczne za 2015 r. dot. egzaminów i licencji taxi.

 

2. Informacje dot. wykonywania usług przewozowych taksówką.

 

Od dnia 28 lipca 2009 r. obowiazuje uchwała Nr LXXVI/977/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 407, poz. 2951), która wprowadza:
1/ dwie strefy taryfowe, tj.:

  • I strefa - tereny miasta silnie zurbanizowane, w jej granicach można stosować tylko taryfę 1 i/lub 2, w zależności od pory dnia i tygodnia,

  • II strefa - rejony miasta o mniejszym zaludnieniu, w uproszczeniu wyznaczają ją: na południu - obwodnica autostradowa, na zachodzie - obiekty Szpital im. Babińskiego, Kampus UJ, Las Wolski, na północy przebiega blisko granic miasta lub się z nią pokrywa, na wschodzie - cmentarz grębałowicki, huta im. Sendzimira, most Wandy, obiekty przemysłowe w Płaszowie, linia kolejowa do Tarnowa i Wieliczki; w jej granicach taksówkarze mogą (ale nie muszą) stosować taryfę 3 i/lub 4, w zależności od pory dnia i tygodnia;

2/ maksymalne, urzędowe ceny w granicach administracyjnych miasta:

  • opłata początkowa za wynajęcie taksówki i przejazd pierwszego odcinka                             - 7,00 zł,
  • taryfa 1 (opłata za przejazd 1 km w dni powszednie w godz. 6:00 - 22:00) - I strefa            - 2,80 zł,
  • taryfa 2 (opłata za przejazd 1 km w godz. 22:00 - 6:00 oraz w niedziele i święta) - I strefa  - 4,20 zł,
  • taryfa 3 (opłata za przejazd 1 km w dni powszednie w godz. 6:00 - 22:00) - II strefa           - 5,60 zł,
  • taryfa 4 (opłata za przejazd 1 km w godz. 22:00 - 6:00 oraz w niedziele i święta) - II strefa - 8,40 zł,
  • opłata za jedną godzinę postoju dla wszystkich taryf                                                            - 38,00 zł,

Taksówkarze mogą indywidualnie określać poszczególne opłaty, pod warunkiem nie przekroczenia ich wysokości określonych w tej uchwale.

 

 

Wraz z wejściem w życie ww. uchwały należy w cenniku opłat uszczegółowić poszczególne opłaty taryfowe, poprzez zdefiniowanie ich odpowiednio określeniem „strefa I" lub strefa II", wg wzoru znajdującego się w poniższych "Materiałach pomocniczych".

Ponadto od dnia 30 kwietnia 2009 r. obowiązują znowelizowane "Przepisy porządkowe dla przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi", zgodnie z którymi w przypadku przebiegu zamówionego przewózu przez dwie strefy taryfowe taksówkarz ma obowiązek, przed włączeniem taksometru, uprzedzić o ich granicach, a w czasie przejazdu z chwilą przełączenia taksometru na wyższą taryfę poinformować o tym pasażera. Jeżeli jednak rozpoczęcie i zakończenie przewozu następuje w tej samej strefie taryfowej, kierowca musi, pomimo częściowego przejazdu w innej strefie, zastosować tylko jedną taryfę. Także w przypadku, gdy w czasie jazdy taksówką następuje zmiana taryfy dziennej na nocną lub odwrotnie, kierowca powinien poinformować o tym pasażera z chwilą przełączenia taksometru.

 

3. Aktualne akty prawne dot. wykonywania transportu drogowego taksówką:

 

4. Materiały pomocne w wykonywaniu usług transportowych taksówką (do samodzielnego sporządzenia i/lub wydruku):

5. Informacje dot. egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką.

 

 Każdy, kto chce ubiegać się o licencję taksówkarza, winien wykazać się wiedzą z zakresu topografii miasta i prawnych zagadnień związanych z tym zawodem.
Egzamin składa się z 35 pytań w formie testu wyboru i jest podzielony na dwie części. 24 pytania obejmują zagadnienia topografii miasta (położenie ulic, placów i osiedli, lokalizacja ważniejszych obiektów takich jak urzędy, dworce, szpitale, tatry i kina), a 11 kolejnych pytań - z przepisów miejscowych dot. taksówek. Testy zawierają pytania z opublikowanych poniżej wykazów. Przed przystąpieniem do egzaminu należy ukończyć szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką (wykaz ośrodków szkoleniowych - poniżej).
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu należy złożyć najpóźniej na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i kopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin w wysokości 140,00 zł. Zapisy na egzamin prowadzone są na Stanowisku ds. Czynności Pokontrolnych zawiązanych z Działalnoscią OSK i Transportu, al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne, I piętro, pokój 82, tel. (12) 616-94-74.

 

Podstawa prawna: uchwała Nr XCII/1367/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wymagań uprawniających do wykonywania transportu drogowego taksówką (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2013 r. poz. 7240)

 

        Uwaga: 

 

        Pierwszy w tym roku egzamin odbędzie się 14 lutego 2017 r.

 

 

        Materiały szkoleniowe do egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką:

 6.  Informacja w sprawie kierowców świadczących usługi przewozu osób, zlecanych za pomocą mobilnej aplikacji Uber.

 

Działania urzędników na postawie art. 17 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713) nakierowane są na ujawnianie wykroczeń z art. 601 § 1 i 2 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094) w trakcie wykonywania przewozu osób bez wymaganych licencji i zezwoleń oraz w sposób niezgodny z uregulowaniami art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, z późn. zm.). Pracownicy Urzędu w ramach swoich obowiązków służbowych od wielu lat przeprowadzają, w różnych porach dnia (także nocnych) i dniach tygodnia (także wolnych od pracy), czynności wobec wielu różnych nielegalnych przewoźników osób, nie tylko wobec kierowców Uber.

 

Z dotychczas złożonych w bieżącym roku w krakowskich sądach 29. wniosków o ukaranie kierowców Uber, zostało wydanych 29 wyroków nakazowych z  orzeczonymi grzywnami od 100 zł do 2.000 zł na łączną sumę 15.600 zł. Dziewięć z tych wyroków uprawomocniło się i biorąc pod uwagę jeden prawomocny wyrok z ubiegłego roku – w obrocie prawnym funkcjonuje łącznie 10 prawomocnych wyroków orzeczonych wobec kierowców Uber, w których sąd uznał obwinionych za winnych popełnienia wykroczeń polegających na świadczeniu usług przewozu osób bez wymaganej licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

 

Także Małopolski Inspektorat Transportu Drogowego podejmuje działania przeciw nieuczciwej konkurencji w przewozach osób. W bieżącym roku inspektorzy ITD skontrolowali 9. kierowców Uber, którzy uprzednio wyświadczyli usługi przewozowe osób zamówione za pomocą mobilnej aplikacji. W wszystkich przypadkach stwierdzono wykonywanie usług przewozowych bez posiadania wymaganej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób. Kontrolerzy wszczęli wobec tych przewoźników postępowania w przedmiocie nałożenia kar pieniężnych w wysokości 16 tysięcy złotych na łączną sumę 144 tysięcy złotych.

 

W załączeniu - tabelaryczne zestawienie wydanych przez krakowski sąd wyroków wobec nielegalnych przewoźników osób w latach 2011-2016 oraz przeprowadzonych w latach 2013-2016 przez Małopolską Inspekcję Transportu Drogowego kontroli wobec nielegalnych przewoźników osób.

 

Decyzje o zastosowaniu sankcji przewidzianych w Kodeksie wykroczeń podejmują sądy. Innowacyjny charakter usług nie zwalnia kierowców przyjmujących zlecenia przewozu za pomocą aplikacji Uber z przestrzegania przepisu ustawy o transporcie drogowym dotyczącego wymogu uzyskania stosownej licencji przy wykonywaniu krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób. Ocena ta jest zbieżna ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w odpowiedzi na wniosek Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec właściciela aplikacji Uber – w swoim piśmie zatytułowanym Informacja o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia” z dnia 8 kwietnia 2016 r. znak DDK-60-280/16/AN stwierdził, że model biznesowy Uber narusza istniejący ład regulacyjny na rynku przewozu osób taksówką. Także stanowisko Ministerstwa Finansów w powyższej kwestii nie pozostawia wątpliwości. W odpowiedzi z dnia 26 lutego 2015 r. na interpelację poselską podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów stwierdził, że przepisy ustaw podatkowych dotyczących kas rejestrujących jednakowo traktują osoby oferujące przewóz za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz osoby oferujące takie usługi bez pośrednictwa aplikacji mobilnej i w takim przypadku nie ma żadnego znaczenia forma dokonywanej płatności za przejazd (źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5CF9400E&view=null. Ponadto, przepisy ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług stanowią, że w miejscu świadczenia usług uwidacznia się ceny jednostkowe usługi w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości. Jeżeli sprzedawca usługi nie wykonuje tych obowiązków, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20 tysięcy złotych.

W dostępnej na stronie http://t.uber.com/umowa wzorcowej umowie aż w trzech miejscach, jej postanowienia określają, że przewoźnik powinien posiadać licencję na świadczenie usług przewozu osób, tj. (pisownia oryginalna):

- pkt 3.1, lit. a, ppkt II. Wymogi dotyczące przewoźnika. Przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że każdorazowo będą posiadać wszelkie licencje, pozwolenia, zgody i upoważnienia, które muszą Państwo posiadać w celu świadczenia usług przewozu osób na rzecz osób trzecich;

- pkt 3.2, lit. a. Wymogi dotyczące pojazdów. Potwierdzają Państwo i zobowiązują się, że Państwa pojazd zawsze będzie mieć licencję niezbędną, aby można go było wykorzystywać jako pojazd do przewozu pasażerów;

- pkt 9.1, lit. c. Oświadczenia i gwarancje składane przez Państwa.Niniejszym oświadczają Państwo i gwarantują, że w ramach realizacji niniejszej Umowy będą Państwo przestrzegać wszystkich przepisów obowiązującego prawa, w tym będą Państwo przestrzegać warunków wszystkich pozwoleń, licencji, wpisów do rejestru oraz innych rządowych zezwoleń niezbędnych do świadczenia usług transportowych z wykorzystaniem pojazdów zgodnie z niniejszą Umową, oraz ogólnie usług przewozu pasażerów na rzecz osób trzecich.

Z umowy tej wynika także, że kierowcy świadczący usługi przewozowe, zlecone za pośrednictwem aplikacji Uber – działalność tą wykonują na własny rachunek i własną odpowiedzialność.

 

Prezydent Miasta Krakowa (oraz osoby działające z upoważnienia prezydenta miasta) w opisanym wyżej zakresie wykonuje obowiązujące przepisy prawa. Każdy odpłatny przewóz osób, bez względu na sposób zamówienia i realizacji tej usługi, a także metodę płatności za nią (np. bezgotówkową) – podlega ustawom: o transporcie drogowym, o podatku od towarów i usług w zakresie stosowania kas fiskalnych oraz o informowaniu o cenach towarów i usług. Pracownicy Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców w 2016 roku zamówili za pomocą aplikacji Uber zainstalowanych w różnorodnych pod względem własności telefonach komórkowych 70 usług przewozowych osób, których koszt wynosił 911,74 zł, w 2015 roku – 2 usługi na kwotę 30,93 zł, ze środków budżetowych Urzędu Miasta Krakowa dział 750, rozdz. 75095, § 4300, zadanie: KM/RTD/06, zadanie: „Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym”, rozliczanych na podstawie „paragonów”, o których mowa w pkt. 4.6 umowy dostępnej na stronie http://t.uber.com/umowa.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-03-22 16:45:56
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-02-08 09:57:41
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-02-08 09:56:55
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-01-26 16:27:46
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-12-15 12:22:37
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-12-06 08:18:28
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-12-06 08:09:23
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-12-06 08:02:54
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-12-06 07:47:08
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-12-06 07:40:52
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja