Wersja dokumentu z dnia 2011-01-10 14:46:20

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Stanowisko ds. Transportu Licencjonowanego

 

1. Informacje dot. wykonywania usług przewozowych taksówką osobową.

Od dnia 28 lipca 2009 r. obowiazuje uchwała Nr LXXVI/977/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 407, poz. 2951), która wprowadza:
1/ dwie strefy taryfowe, tj.:

  • I strefa - tereny miasta silnie zurbanizowane, w jej granicach można stosować tylko taryfę 1 i/lub 2, w zależności od pory dnia i tygodnia,

  • II strefa - rejony miasta o mniejszym zaludnieniu, w uproszczeniu wyznaczają ją: na południu - obwodnica autostradowa, na zachodzie - obiekty Szpital im. Babińskiego, Kampus UJ, Las Wolski, na północy przebiega blisko granic miasta lub się z nią pokrywa, na wschodzie - cmentarz grębałowicki, huta im. Sendzimira, most Wandy, obiekty przemysłowe w Płaszowie, linia kolejowa do Tarnowa i Wieliczki; w jej granicach taksówkarze mogą (ale nie muszą) stosować taryfę 3 i/lub 4, w zależności od pory dnia i tygodnia;

2/ maksymalne, urzędowe ceny w granicach administracyjnych miasta:

  • opłata początkowa za wynajęcie taksówki i przejazd pierwszego odcinka                             - 7,00 zł,
  • taryfa 1 (opłata za przejazd 1 km w dni powszednie w godz. 6:00 - 22:00) - I strefa            - 2,80 zł,
  • taryfa 2 (opłata za przejazd 1 km w godz. 22:00 - 6:00 oraz w niedziele i święta) - I strefa  - 4,20 zł,
  • taryfa 3 (opłata za przejazd 1 km w dni powszednie w godz. 6:00 - 22:00) - II strefa           - 5,60 zł,
  • taryfa 4 (opłata za przejazd 1 km w godz. 22:00 - 6:00 oraz w niedziele i święta) - II strefa - 8,40 zł,
  • opłata za jedną godzinę postoju dla wszystkich taryf                                                            - 38,00 zł,

taksówkarze mogą indywidualnie określać poszczególne opłaty, pod warunkiem nie przekroczenia ich wysokości określonych w tej uchwale.

 

Wraz z wejściem w życie ww. uchwały należy w cenniku opłat uszczegółowić poszczególne opłaty taryfowe, poprzez zdefiniowanie ich odpowiednio określeniem „strefa I" lub strefa II", wg wzoru znajdującego się w poniższych "Materiałach pomocniczych".

Ponadto od dnia 30 kwietnia 2009 r. obowiązują znowelizowane "Przepisy porządkowe dla przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi", zgodnie z którymi w przypadku przebiegu zamówionego przewózu przez dwie strefy taryfowe taksówkarz ma obowiązek, przed włączeniem taksometru, uprzedzić o ich granicach, a w czasie przejazdu z chwilą przełączenia taksometru na wyższą taryfę poinformować o tym pasażera. Jeżeli jednak rozpoczęcie i zakończenie przewozu następuje w tej samej strefie taryfowej, kierowca musi, pomimo częściowego przejazdu w innej strefie, zastosować tylko jedną taryfę. Także w przypadku, gdy w czasie jazdy taksówką następuje zmiana taryfy dziennej na nocną lub odwrotnie, kierowca powinien poinformować o tym pasażera z chwilą przełączenia taksometru.

 

2. Aktualne akty prawne dot. wykonywania transportu drogowego taksówką:

Ważne:
Rada Miasta Krakowa nie podjęła w ubiegłym roku uchwały w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w 2011 roku, a zatem w bieżącym roku stosuje się zasadę określoną w art. 6 ust. 7 ustawy o transporcie drogowym, tj. zachowanie w ciągu całego 2011 roku dotychczasowej liczby licencji ustalonej na 31 grudnia 2010 r., co oznacza że nowa licencja będzie udzielona tylko w zamian za odzyskaną (cofniętą lub wygaszoną).

 

3. Materiały pomocne w wykonywaniu usług transportowych taksówką (do samodzielnego sporządzenia i/lub wydruku):

4. Informacje dot. egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką.

Każdy, kto chce ubiegać się o licencję taksówkarza, winien wykazać się wiedzą z zakresu topografii miasta i prawnych zagadnień związanych z tym zawodem.
Egzamin składa się z 35 pytań w formie testu wyboru i jest podzielony na dwie części. 24 pytania obejmują zagadnienia topografii miasta (położenie ulic, placów i osiedli, lokalizacja ważniejszych obiektów takich jak urzędy, dworce, szpitale, tatry i kina), a 11 kolejnych pytań - z przepisów prawnych dot. transportu drogowego. Testy zawierają pytania z opublikowanych poniżej wykazów. Przed przystąpieniem do egzaminu należy ukończyć szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką (wykaz ośrodków szkoleniowych - poniżej).
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu należy złożyć najpóźniej na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i kopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin w wysokości 242,37 zł. Zapisy na egzamin prowadzi Referat Transportu i Działalności Regulowanej, al. Powstania Warszawskiego 10, pokój 806, VIII piętro, tel. (12) 616-91-13. Egzaminy odbywają się na bieżąco w miarę potrzeb, zwykle co dwa-trzy tygodnie, a w przypadku dużej liczby chętnych nawet co tydzień.

 

Aktualnie przyjmowane są zapisy na egzamin 25 stycznia 2011 r., godz. 16:30.

 

Na mocy zarządzenia Nr 1/2010 Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej - od 1 stycznia 2011 r. przestaje obowiązywać przepis § 7 ust. 11 "Regulaminu egzaminowania" umożliwiający ustalenie pozytywnego wyniku egzaminu w przypadku uzyskania podczas jednego terminu egzaminu, w jednym z zakresów tematycznych 1 pkt. mniej od wymaganej ilości, przy równoczesnym uzyskaniu w drugim z zakresów co najmniej 1 pkt. więcej od wymaganej ilości.

 

Materiały szkoleniowe do egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką: