Wersja dokumentu z dnia 2013-06-19 18:56:52

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Stanowisko ds. Transportu Licencjonowanego

 

1. Licencja z egzaminem czy bez ?

„Czy można otrzymać już licencję na taksówkę bez egzaminu z topografii Krakowa?” – to jedno z najczęściej zadawanych ostatnio pytań, kierowanych do pracowników Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa. 19 kwietnia Sejm RP uchwalił tzw. ustawą deregulacyjną (ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów)

Wbrew pozorom, a także intencji ustawy, która jest kojarzona przez przeciętnego odbiorcę jako ustawa ograniczająca bariery w dostępie do niektórych wybranych zawodów, w tym m.in. taksówkarza, udzielenie odpowiedzi na to pytanie nie jest możliwe. Nowa ustawa wprowadziła rozdział gmin według liczby mieszkańców. I tak w gminach liczących do 100 tys. mieszkańców całkowicie został zniesiony wymóg legitymowania się zdanym egzaminem z topografii miasta, w którym zamierza się wykonywać usługi przewozowe taksówką. Oznacza to, że aby otrzymać licencję na taksówkę, wystarczy zarejestrować działalność gospodarczą, uzyskać zaświadczenia lekarskie i psychologiczne o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowcy taksówki oraz nie być karanym za niektóre umyślne przestępstwa.

W innej sytuacji znalazła się gmina Kraków, licząca powyżej 100 tys. mieszkańców. W tym przypadku ustawodawca pozostawił w gestii radnych decyzję o tym, czy chcą utrzymać obowiązek ukończenia szkolenia dla taksówkarzy zakończonego egzaminem potwierdzającym znajomość topografii oraz przepisów porządkowych, czy też ułatwić dostęp do zawodu taksówkarza, nie podejmując w ogóle uchwały w tej kwestii.

Krakowscy radni na podjęcie tej decyzji mają czas do końca bieżącego roku (wejście w życie przepisów dot. zawodu taksówkarza - 1 stycznia 2014 r.). Prezydent Miasta Krakowa prawdopodobnie przedłoży radnym projekt uchwały w sprawie wprowadzenia obowiązku zdania egzaminu ze znajomości topografii przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub kierowcę przez niego zatrudnionego jako dodatkowego warunku, od którego spełnienia zależeć będzie udzielenie licencji.

Reasumując, do końca bieżącego roku przy udzielaniu licencji obowiązują dotychczasowe zasady, m.in. wymóg posiadania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem.

 

2. Informacje dot. wykonywania usług przewozowych taksówką.

Od dnia 28 lipca 2009 r. obowiazuje uchwała Nr LXXVI/977/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 407, poz. 2951), która wprowadza:
1/ dwie strefy taryfowe, tj.:

  • I strefa - tereny miasta silnie zurbanizowane, w jej granicach można stosować tylko taryfę 1 i/lub 2, w zależności od pory dnia i tygodnia,

  • II strefa - rejony miasta o mniejszym zaludnieniu, w uproszczeniu wyznaczają ją: na południu - obwodnica autostradowa, na zachodzie - obiekty Szpital im. Babińskiego, Kampus UJ, Las Wolski, na północy przebiega blisko granic miasta lub się z nią pokrywa, na wschodzie - cmentarz grębałowicki, huta im. Sendzimira, most Wandy, obiekty przemysłowe w Płaszowie, linia kolejowa do Tarnowa i Wieliczki; w jej granicach taksówkarze mogą (ale nie muszą) stosować taryfę 3 i/lub 4, w zależności od pory dnia i tygodnia;

2/ maksymalne, urzędowe ceny w granicach administracyjnych miasta:

  • opłata początkowa za wynajęcie taksówki i przejazd pierwszego odcinka                             - 7,00 zł,
  • taryfa 1 (opłata za przejazd 1 km w dni powszednie w godz. 6:00 - 22:00) - I strefa            - 2,80 zł,
  • taryfa 2 (opłata za przejazd 1 km w godz. 22:00 - 6:00 oraz w niedziele i święta) - I strefa  - 4,20 zł,
  • taryfa 3 (opłata za przejazd 1 km w dni powszednie w godz. 6:00 - 22:00) - II strefa           - 5,60 zł,
  • taryfa 4 (opłata za przejazd 1 km w godz. 22:00 - 6:00 oraz w niedziele i święta) - II strefa - 8,40 zł,
  • opłata za jedną godzinę postoju dla wszystkich taryf                                                            - 38,00 zł,

Taksówkarze mogą indywidualnie określać poszczególne opłaty, pod warunkiem nie przekroczenia ich wysokości określonych w tej uchwale.

 

 

Wraz z wejściem w życie ww. uchwały należy w cenniku opłat uszczegółowić poszczególne opłaty taryfowe, poprzez zdefiniowanie ich odpowiednio określeniem „strefa I" lub strefa II", wg wzoru znajdującego się w poniższych "Materiałach pomocniczych".

Ponadto od dnia 30 kwietnia 2009 r. obowiązują znowelizowane "Przepisy porządkowe dla przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi", zgodnie z którymi w przypadku przebiegu zamówionego przewózu przez dwie strefy taryfowe taksówkarz ma obowiązek, przed włączeniem taksometru, uprzedzić o ich granicach, a w czasie przejazdu z chwilą przełączenia taksometru na wyższą taryfę poinformować o tym pasażera. Jeżeli jednak rozpoczęcie i zakończenie przewozu następuje w tej samej strefie taryfowej, kierowca musi, pomimo częściowego przejazdu w innej strefie, zastosować tylko jedną taryfę. Także w przypadku, gdy w czasie jazdy taksówką następuje zmiana taryfy dziennej na nocną lub odwrotnie, kierowca powinien poinformować o tym pasażera z chwilą przełączenia taksometru.

 

3. Aktualne akty prawne dot. wykonywania transportu drogowego taksówką:

 

4. Materiały pomocne w wykonywaniu usług transportowych taksówką (do samodzielnego sporządzenia i/lub wydruku):

5. Informacje dot. egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką.

Każdy, kto chce ubiegać się o licencję taksówkarza, winien wykazać się wiedzą z zakresu topografii miasta i prawnych zagadnień związanych z tym zawodem.
Egzamin składa się z 35 pytań w formie testu wyboru i jest podzielony na dwie części. 24 pytania obejmują zagadnienia topografii miasta (położenie ulic, placów i osiedli, lokalizacja ważniejszych obiektów takich jak urzędy, dworce, szpitale, tatry i kina), a 11 kolejnych pytań - z przepisów prawnych dot. transportu drogowego. Testy zawierają pytania z opublikowanych poniżej wykazów. Przed przystąpieniem do egzaminu należy ukończyć szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką (wykaz ośrodków szkoleniowych - poniżej).
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu należy złożyć najpóźniej na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i kopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin w wysokości 268,95 zł. Zapisy na egzamin prowadzi Referat Transportu i Działalności Regulowanej, al. Powstania Warszawskiego 10, pokój 808, VIII piętro, tel. (12) 616-94-74.

 

 

 

Materiały szkoleniowe do egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką:

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-06-01 12:42:23
MAŁGORZATA GRZESIAK
 Edycja
2018-05-30 14:22:45
MAŁGORZATA GRZESIAK
 Edycja
2018-05-02 15:02:53
MAŁGORZATA GRZESIAK
 Edycja
2018-04-26 15:11:07
MAŁGORZATA GRZESIAK
 Edycja
2018-04-19 10:48:05
MAŁGORZATA GRZESIAK
 Edycja
2018-04-19 10:37:02
MAŁGORZATA GRZESIAK
 Edycja
2018-04-19 10:34:47
MAŁGORZATA GRZESIAK
 Edycja
2018-04-19 10:21:10
MAŁGORZATA GRZESIAK
 Edycja
2018-04-19 10:13:28
MAŁGORZATA GRZESIAK
 Edycja
2018-03-12 15:10:46
MAŁGORZATA GRZESIAK
 Edycja
2018-02-19 14:58:10
MAŁGORZATA GRZESIAK
 Edycja
2018-02-01 09:52:54
MAŁGORZATA GRZESIAK
 Edycja
2018-01-31 08:06:55
MAŁGORZATA GRZESIAK
 Edycja
2018-01-30 15:38:31
MAŁGORZATA GRZESIAK
 Edycja
2018-01-25 09:44:19
MAŁGORZATA GRZESIAK
 Edycja
2018-01-19 09:11:08
MAŁGORZATA GRZESIAK
 Edycja
2018-01-17 13:51:38
MAŁGORZATA GRZESIAK
 Edycja
2018-01-16 13:05:33
MAŁGORZATA GRZESIAK
 Edycja
2018-01-16 12:04:25
MAŁGORZATA GRZESIAK
 Edycja
2018-01-16 08:39:36
MAŁGORZATA GRZESIAK
 Edycja
2017-10-25 07:18:49
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-10-25 07:18:01
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-10-23 13:07:31
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-10-18 08:55:28
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-10-18 08:54:47
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-10-16 07:32:34
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-10-12 07:44:20
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-10-11 08:01:51
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-10-06 12:39:52
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-10-03 09:11:12
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-10-03 07:39:56
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-09-14 15:41:23
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-09-07 07:42:11
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-09-07 07:30:24
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-08-08 15:07:18
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-08-08 15:04:57
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-08-08 15:04:05
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-08-08 14:57:52
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-08-08 14:55:01
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-08-08 14:48:19
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-08-08 14:43:25
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-08-08 14:16:06
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-08-02 11:45:43
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-08-01 12:35:00
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-08-01 12:25:23
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-08-01 12:16:40
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-08-01 12:03:21
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-08-01 12:00:45
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-08-01 11:59:36
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-08-01 11:57:21
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-08-01 11:53:11
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-08-01 11:46:57
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-07-04 15:38:53
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-06-09 13:18:02
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-06-09 13:15:26
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-06-09 13:01:42
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-06-09 12:48:16
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-06-09 12:43:01
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-06-09 12:40:43
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-06-09 12:38:45
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-06-09 11:54:47
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-06-09 11:26:56
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-06-09 11:24:51
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-06-09 11:10:18
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-06-09 11:07:01
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-06-09 11:04:49
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-06-09 11:00:30
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-06-09 10:58:34
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-06-09 10:56:18
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-06-09 10:44:23
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-06-02 15:01:00
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-06-02 14:53:54
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-06-02 14:49:50
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-06-01 16:28:26
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-05-31 09:30:05
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-05-31 09:29:01
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-05-31 08:40:16
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-05-30 15:34:52
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-05-30 15:28:22
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-04-06 17:22:35
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-04-05 16:37:09
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-04-05 16:04:31
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-04-05 16:02:04
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-04-05 15:58:24
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-03-22 16:45:56
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-02-08 09:57:41
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-02-08 09:56:55
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2017-01-26 16:27:46
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-12-15 12:22:37
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-12-06 08:18:28
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-12-06 08:09:23
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-12-06 08:02:54
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-12-06 07:47:08
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-12-06 07:40:52
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-12-06 07:38:47
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-12-06 07:36:31
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-12-06 07:35:38
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-12-06 07:33:45
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-11-17 13:08:33
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-11-17 13:00:24
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-11-17 12:53:45
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-11-17 12:48:16
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-11-17 12:43:35
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-11-14 18:19:10
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-11-14 18:18:17
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-08-12 08:13:02
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-07-14 11:00:54
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-07-12 08:14:32
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-06-21 17:17:33
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-06-10 07:40:10
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-06-09 17:05:48
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-05-04 07:54:52
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-04-15 14:14:10
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-04-04 11:44:04
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-03-18 09:30:19
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-03-11 11:50:40
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-03-08 12:35:55
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-03-07 11:47:46
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-03-07 11:44:04
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-03-07 11:43:22
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-03-07 11:39:23
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-02-17 13:26:22
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-02-17 13:23:47
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-01-05 15:00:30
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-01-05 15:00:30
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-12-04 16:34:26
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-12-02 14:55:20
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-09-16 08:48:40
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-09-16 08:34:03
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-09-11 08:57:03
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-08-20 07:20:12
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-08-19 14:04:49
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-07-14 12:22:32
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-07-06 14:24:17
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-07-06 14:23:51
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-05-26 09:52:03
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-05-15 11:07:52
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-05-11 12:46:13
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-04-23 09:54:10
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-04-23 09:47:53
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-04-08 14:28:28
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-02-09 08:50:53
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-02-03 08:08:50
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-02-03 08:07:11
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-01-29 11:19:00
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-01-29 10:27:16
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-01-29 10:18:01
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-01-22 07:35:00
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-01-21 08:46:15
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-01-21 08:44:50
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-01-15 08:07:50
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-01-15 08:04:05
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-01-15 08:03:08
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-01-15 08:00:29
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-10-07 08:07:57
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-10-06 16:03:17
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-10-06 15:58:41
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-07-08 07:37:22
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-06-17 14:21:38
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-06-17 14:19:30
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-04-15 07:23:29
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-04-11 15:22:34
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-04-10 07:40:44
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-04-10 07:34:46
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-04-09 09:46:43
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-03-04 08:45:23
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-03-03 15:17:54
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-03-03 15:16:13
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-03-03 13:43:15
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-02-28 14:28:35
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-02-12 11:32:33
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-02-11 09:19:07
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-02-07 08:47:18
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-02-05 09:47:27
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-02-05 09:43:02
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-02-05 08:32:16
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-02-05 08:27:44
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-02-04 14:23:09
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-02-04 11:52:39
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-02-04 11:51:12
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-02-04 11:50:01
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-02-03 09:34:35
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-02-03 08:56:23
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-02-03 08:53:49
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-01-27 13:04:17
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-01-27 13:03:43
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-01-27 13:02:29
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-01-27 13:00:24
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-01-22 14:06:35
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-01-09 13:37:10
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-01-09 13:34:59
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-01-09 13:31:01
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-01-09 13:25:10
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-01-09 13:20:29
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-01-09 13:16:39
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-01-07 11:52:53
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-01-07 11:50:24
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-01-07 11:42:30
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-01-07 11:40:30
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-01-07 11:38:09
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-01-07 10:59:37
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-01-07 10:56:49
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2014-01-07 10:54:14
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-12-17 07:53:09
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-12-16 18:42:42
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-12-16 18:42:15
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-12-16 18:25:35
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-12-16 18:13:51
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-12-16 18:12:40
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-12-16 17:59:26
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-12-12 11:48:38
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-12-05 11:18:29
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-12-05 11:05:46
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-11-12 11:56:40
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-11-12 11:32:20
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-11-12 11:29:49
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-11-07 15:40:03
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-06-20 14:55:21
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-06-20 14:52:52
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-06-20 14:49:49
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-06-20 14:45:41
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-06-20 14:42:32
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-06-19 19:00:17
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-06-19 18:56:52
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-06-19 15:49:29
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-06-19 15:40:35
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-06-19 15:15:26
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-06-19 14:58:03
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-06-19 14:56:02
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-06-19 14:52:55
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-06-19 14:36:13
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-05-20 13:00:29
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-05-20 12:58:41
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-05-20 12:57:00
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-05-14 08:12:23
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-05-14 08:10:54
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-05-14 08:09:29
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-05-14 08:07:42
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-05-14 08:04:36
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-05-14 07:59:58
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-05-14 07:46:08
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-05-14 07:37:40
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-05-14 07:36:37
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-05-14 07:33:26
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-05-14 07:30:03
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-04-30 15:02:38
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-03-05 08:03:28
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-02-14 11:07:51
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-02-08 07:49:27
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-01-29 14:17:20
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-01-25 11:36:38
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2013-01-10 13:35:59
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2012-10-19 17:02:07
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2012-10-19 16:43:08
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2012-09-14 11:59:20
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2012-09-14 11:57:03
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2012-09-11 09:56:13
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2012-07-16 08:09:13
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2012-05-10 11:08:26
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2012-05-10 08:12:03
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2012-05-10 08:05:50
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2012-05-09 08:18:37
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2012-03-16 12:15:12
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2012-03-09 12:11:03
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2012-03-08 07:29:07
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2012-03-08 07:25:54
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2012-03-06 12:27:24
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2012-03-06 12:24:58
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2012-02-03 16:49:54
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2012-02-03 16:26:47
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2012-01-09 12:10:37
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-12-20 12:06:58
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-12-20 10:03:36
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-12-15 14:38:45
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-12-15 14:37:59
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-12-15 12:58:52
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-12-15 12:56:59
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-12-15 12:55:25
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-12-15 12:51:51
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-12-15 12:51:05
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-12-15 12:49:15
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-12-15 12:40:22
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-12-15 12:24:05
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-12-07 14:36:10
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-11-25 16:51:04
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-11-23 09:06:54
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-11-18 09:50:29
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-11-17 15:34:30
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-11-17 15:17:51
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-11-15 08:38:25
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-11-15 08:27:36
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-11-15 07:46:37
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-11-14 14:17:05
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-11-14 14:15:40
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-11-14 14:11:25
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-11-14 13:53:02
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-11-14 13:46:49
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-11-14 13:45:45
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-11-14 13:45:06
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-11-14 13:44:16
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-11-14 13:35:29
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-11-14 13:15:58
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-11-04 14:05:57
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-10-21 11:28:52
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-10-21 09:12:14
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-10-21 09:09:40
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-09-30 16:22:47
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-09-19 09:55:30
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-09-19 09:52:10
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-09-19 08:30:15
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-09-09 07:43:42
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-09-01 17:54:05
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-09-01 17:53:36
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-08-29 14:14:36
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-08-22 10:12:12
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-08-16 15:18:26
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-07-21 10:56:13
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-07-06 11:37:44
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-07-06 11:35:28
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-07-06 11:30:00
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-06-30 11:55:11
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-06-30 09:54:51
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-06-21 15:32:11
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-05-27 15:19:09
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-05-27 15:15:48
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-05-27 15:11:44
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-05-27 15:08:52
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-05-24 14:25:31
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-05-12 11:09:57
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-04-22 08:47:44
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-04-22 08:34:54
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-04-21 15:41:15
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-04-21 15:34:52
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-04-21 15:28:19
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-04-21 15:23:28
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-04-21 15:21:59
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-04-21 15:15:49
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-04-21 15:11:16
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-04-21 15:07:10
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-04-21 15:04:51
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-04-15 09:15:39
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-04-15 09:14:49
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-04-15 08:55:47
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-04-14 11:53:07
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-04-11 15:31:25
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-04-11 15:28:11
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-04-11 15:22:10
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-04-11 15:20:10
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-04-08 11:13:42
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-04-07 14:29:00
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-03-25 15:26:56
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-03-23 12:06:03
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-03-23 08:41:29
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-03-10 11:14:14
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-03-09 09:18:01
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-03-08 16:03:57
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-03-04 12:57:13
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-03-04 12:51:18
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-03-04 12:47:27
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-03-04 12:44:15
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-03-04 12:40:17
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-02-18 08:03:29
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-02-01 07:55:27
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-01-31 12:10:51
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-01-31 12:08:57
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-01-10 15:27:20
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-01-10 15:26:03
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-01-10 15:17:52
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-01-10 15:15:21
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-01-10 14:54:42
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-01-10 14:46:20
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-01-10 14:44:40
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2011-01-10 14:43:18
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-12-21 15:36:57
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-12-21 15:34:45
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-12-02 14:21:50
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-12-02 14:03:06
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-12-02 13:58:40
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-12-02 13:36:13
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-10-04 11:16:29
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-03-19 09:43:34
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-03-19 09:41:53
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-03-10 11:31:32
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-02-22 08:45:57
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-02-03 13:01:05
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-02-03 12:55:58
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-02-03 12:45:42
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-02-03 12:42:36
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-02-03 12:38:46
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-02-03 12:33:52
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-02-03 12:24:41
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-02-03 12:20:46
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-02-03 12:18:43
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-02-03 12:08:19
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-02-03 12:02:08
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-02-03 11:56:10
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-02-03 11:48:34
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-02-03 11:39:27
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-02-03 11:25:23
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-02-03 11:24:24
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-02-03 11:21:44
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-02-03 11:18:16
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2010-02-03 11:17:04
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2009-11-17 07:54:33
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-11-17 07:53:20
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-11-17 07:48:16
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-11-04 09:01:32
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-08-27 08:34:26
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-08-27 08:34:08
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-28 12:57:22
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-28 12:56:04
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-28 12:55:02
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-28 12:54:20
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-28 12:52:37
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-28 12:51:08
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-28 12:50:36
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-28 12:43:30
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-28 12:35:08
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-28 12:32:03
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-28 12:19:20
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-28 12:17:33
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-28 12:15:40
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-28 11:42:07
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-24 08:50:48
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-22 10:26:49
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-22 10:25:37
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-22 10:25:00
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-22 10:18:23
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-22 10:17:59
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-22 10:16:19
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-22 10:12:04
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-22 10:08:32
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-22 10:08:09
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-22 10:07:25
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-22 10:06:48
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-22 09:59:45
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-22 09:48:55
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-16 13:06:51
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-16 13:05:08
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-16 13:02:56
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-16 13:01:27
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-16 13:00:18
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-16 12:59:14
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-16 12:57:20
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-16 12:44:20
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-16 12:08:53
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-15 14:08:13
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-15 14:04:32
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-15 14:00:50
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-15 10:34:22
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-15 10:34:00
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-15 10:33:34
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-15 10:28:09
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-15 09:38:13
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-15 09:26:09
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-15 09:20:42
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-15 09:16:28
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-15 09:14:18
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-15 09:08:46
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-15 08:47:24
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-15 08:44:23
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-15 08:37:20
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-15 08:23:02
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-15 08:03:14
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-15 07:56:20
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-14 15:30:54
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-14 12:20:38
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-14 12:18:10
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-14 12:16:23
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-14 12:16:06
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-14 12:15:06
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-14 12:14:08
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-14 12:13:23
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-14 12:03:58
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-14 12:03:31
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-14 12:00:02
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-14 11:11:40
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-14 11:06:53
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-14 11:06:03
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-14 11:04:37
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-14 10:57:09
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-14 10:54:38
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-14 10:45:56
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-14 10:43:51
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-14 10:40:03
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-14 10:38:02
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-10 14:34:25
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-10 14:32:06
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-10 14:29:01
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-10 14:27:34
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-10 14:25:55
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-10 14:24:03
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-10 14:22:36
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-10 14:19:55
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-10 14:17:15
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-10 14:07:22
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-10 14:01:52
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-10 13:38:23
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-10 13:23:15
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-10 13:20:52
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-10 13:16:49
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-10 12:44:00
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-10 12:41:03
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-10 12:28:42
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-10 12:17:34
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-10 12:13:29
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-07 10:25:25
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-07-07 10:02:17
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-05-11 15:13:51
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-04-23 08:53:53
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-04-23 08:52:37
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-04-23 08:49:56
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-04-23 08:27:30
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-04-16 15:22:19
WNĘK MARIAN
 Edycja
2009-04-16 15:20:45
WNĘK MARIAN
 Edycja
2009-04-16 15:20:02
WNĘK MARIAN
 Edycja
2009-04-16 15:19:16
WNĘK MARIAN
 Edycja
2009-04-16 14:50:17
WNĘK MARIAN
 Edycja
2009-04-16 14:44:27
WNĘK MARIAN
 Edycja
2009-04-16 14:42:43
WNĘK MARIAN
 Edycja
2009-04-14 12:56:39
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-04-10 10:35:14
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-04-08 09:39:48
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2009-04-03 15:10:26
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2009-04-01 13:24:13
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2009-04-01 13:22:19
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2009-03-27 14:25:47
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-03-16 14:09:30
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2009-03-03 13:41:37
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-03-03 13:41:15
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-03-03 13:39:37
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-03-03 13:35:06
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-02-26 14:55:33
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2009-02-26 14:52:53
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2009-02-26 14:36:09
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2009-02-26 14:35:28
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2009-02-25 15:15:03
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2009-02-25 14:29:41
WNĘK MARIAN
 Edycja
2009-02-25 14:28:39
WNĘK MARIAN
 Edycja
2009-02-25 14:13:54
WNĘK MARIAN
 Edycja
2009-02-25 14:12:18
WNĘK MARIAN
 Edycja
2009-02-25 14:07:26
WNĘK MARIAN
 Edycja
2009-02-25 14:05:37
WNĘK MARIAN
 Edycja
2009-02-25 13:58:44
WNĘK MARIAN
 Edycja
2009-02-25 13:49:46
WNĘK MARIAN
 Edycja
2009-02-25 13:43:50
WNĘK MARIAN
 Edycja
2009-02-25 13:42:02
WNĘK MARIAN
 Edycja
2009-02-24 09:13:25
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-02-23 15:53:36
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2009-02-23 15:44:41
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2009-02-23 15:42:26
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2009-02-23 15:38:35
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2009-02-23 15:31:19
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2009-02-23 15:26:06
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2009-02-20 10:25:32
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-02-19 12:07:51
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2009-02-11 10:17:08
WNĘK MARIAN
 Edycja
2009-02-11 10:16:21
WNĘK MARIAN
 Edycja
2009-02-11 10:15:51
WNĘK MARIAN
 Edycja
2009-02-11 10:10:38
WNĘK MARIAN
 Edycja
2009-02-11 10:09:17
WNĘK MARIAN
 Edycja
2009-02-11 10:05:21
WNĘK MARIAN
 Edycja
2009-02-11 10:03:05
WNĘK MARIAN
 Edycja
2009-02-04 11:48:20
WNĘK MARIAN
 Edycja
2009-02-04 11:47:37
WNĘK MARIAN
 Edycja
2009-01-23 18:23:51
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-23 18:17:55
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-23 18:14:07
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-23 18:11:04
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-23 18:08:28
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-23 18:06:09
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-23 18:02:33
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-23 18:01:04
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-23 17:54:08
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-23 17:50:54
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-23 17:45:37
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-23 17:43:19
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-23 17:41:16
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-23 16:40:09
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-22 14:51:40
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-19 14:38:07
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-01-19 14:34:56
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-01-19 13:50:34
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-01-19 13:47:51
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-01-19 13:47:20
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-01-19 13:29:56
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-19 13:29:22
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-19 13:27:22
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-19 13:24:59
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-15 14:30:46
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-15 14:29:38
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-15 14:28:35
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-15 14:25:32
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-15 14:20:57
PATYNA RAFAŁ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-01-15 10:39:34
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-15 10:35:34
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-15 10:34:03
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-14 15:08:12
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-08 18:24:33
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-08 18:16:30
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-08 18:15:34
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-08 18:06:09
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-08 18:04:26
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-08 18:02:43
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-08 13:12:17
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2009-01-07 15:34:51
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-07 15:34:02
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-07 15:30:46
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-07 15:27:55
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-07 15:23:31
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2009-01-07 15:18:20
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2008-12-10 15:41:20
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2008-12-10 15:37:03
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2008-12-10 15:36:16
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2008-12-10 15:35:31
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2008-12-10 15:31:56
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2008-12-10 15:29:34
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2008-12-10 15:26:12
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2008-12-10 15:09:13
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2008-12-10 15:02:55
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2008-12-10 15:00:42
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2008-12-10 14:54:57
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2008-12-02 12:35:19
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2008-12-02 12:30:39
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-12-02 12:15:44
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-27 09:59:27
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2008-10-16 12:47:54
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2008-10-16 12:29:41
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2008-10-16 12:29:09
SZANDUŁA WIESŁAW
 Edycja
2008-10-09 12:15:51
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2008-09-29 15:20:50
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2008-08-28 12:49:14
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2008-08-22 12:10:29
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2008-08-22 12:05:29
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2008-06-24 09:02:22
WNĘK MARIAN
 Edycja
2008-06-24 08:43:33
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2008-06-24 08:38:43
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2008-06-24 08:38:14
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2008-06-24 08:37:33
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2008-06-24 08:36:56
GRZESIAK MAŁGORZATA
 Edycja
2008-01-03 13:58:33
GADULSKA MONIKA
 Edycja
2008-01-03 12:53:10
ŻUREK MARIA
 Edycja
2008-01-03 12:26:23
ŻUREK MARIA
 Edycja
2008-01-02 08:25:13
GADULSKA MONIKA
 Edycja
2007-12-28 09:56:19
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-12-17 17:08:39
PATYNA RAFAŁ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-12-17 17:02:24
PATYNA RAFAŁ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-12-17 16:58:45
PATYNA RAFAŁ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-12-17 16:56:38
PATYNA RAFAŁ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-24 14:30:57
PATYNA RAFAŁ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-11 11:42:07
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2007-05-11 11:41:16
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2007-05-11 11:40:46
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2007-05-11 11:37:18
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2007-05-11 11:36:06
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2007-05-11 11:35:14
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2006-10-19 16:54:47
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-10-19 16:53:45
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-10-19 11:22:08
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-10-19 11:21:24
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-10-19 11:20:18
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-10-19 11:19:39
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-10-19 11:18:55
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-10-19 11:18:22
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-10-19 11:04:32
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-10-19 11:04:19
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja