Sporządzany plan NOWE MIASTO Logo
 

Powierzchnia planu - 677,5 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: XII Bieżanów-Prokocim i XIII Podgórze

LokalizacjaPrace nad sporządzeniem projektu planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 17 maja 2019 r.
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWE MIASTO"

Termin składania wniosków do dnia 12 lipca 2019 r.
Sposoby składania wniosków - patrz:
Treść ogłoszeniaOdnośnik do treści ogłoszenia

Obszary i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan miejscowy obszaru "Nowe Miasto" obejmuje obszar strategiczny "Płaszów - Rybitwy", który w przyszłości będzie miał kluczowe znaczenie dla rozwoju Miasta oraz gmin sąsiednich. Do celów planu miejscowego należy:
- wykształcenie ośrodka centrotwórczego o charakterze śródmiejskim i czytelnej strukturze urbanistycznej z dominantami zaznaczającymi nową tożsamość tej części Krakowa,
- określenie zasad przekształcenia terenów dotychczas ekstensywnie użytkowanych w kierunku funkcji ponadlokalnych i lokalnych m.in. komercyjnych, biurowych, wysokich technologii, a także funkcji mieszkaniowych,
- wyznaczenie terenów pod realizację inwestycji celu publicznego, na potrzeby występujące w analizowanym obszarze w związku z koniecznością ustalenia nowego przeznaczenia dla terenów dotychczas wykorzystywanych pod funkcję przemysłową,
- kształtowanie terenów zieleni, ulic i placów miejskich jako atrakcyjnych przestrzeni publicznych,
- stworzenie warunków dla zapewnienia właściwego układu komunikacyjnego wewnątrz obszaru oraz powiązań komunikacyjnych z terenami sąsiednimi,
- określenie zasad rozbudowy infrastruktury społecznej, technicznej i komunalnej.

Wnioski do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych