BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

ORAZ

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

 

na wsparcie realizacji zadania publicznego, w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie 01.07.2019r. - 30.06.2022r.

 

Tytuł zadania publicznego:

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej w środowisku osób małoletnich zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i demoralizacją w okresie 01.07.2019r.-30.06.2022r. na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny, Dzielnicy III Prądnik Czerwony i Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie:

 

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację przedmiotowego zadania wynosi:

 

642 000 zł (słownie sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100), w tym:

1) w okresie od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku – 107 000 zł (słownie: sto siedem tysięcy złotych 00/100);

2) w 2020 roku – 214 000 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy złotych 00/100);

3) w 2021 roku – 214 000 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy złotych 00/100).

4) w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku – 107 000 zł (słownie: : sto siedem tysięcy złotych 00/100);

 

Termin realizacji zadania: od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.

 

Miejsce realizacji zadania:

 

teren Dzielnicy XIV Czyżyny, Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Dzielnicy, XV Mistrzejowice w Krakowie, w miejscu przebywania dzieci lub młodzieży oraz w lokalu do którego Zleceniobiorca posiada tytuł prawny.

 

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w 2018 r., na realizację przedmiotowego zadania publicznego przeznaczyła środki finansowe w wysokości 791 681 zł., w 2019 r. na realizację zadania przekazano kwotę: 406 000 zł.

 

Warunki realizacji zadania publicznego:

 

1. Realizacja zadania obejmuje prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej w środowisku osób małoletnich zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i demoralizacją w okresie 01.07.2019 r.-30.06.2022 r. na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny, Dzielnicy III Prądnik Czerwony i Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie przeznaczona dla minimum 40 osób, prowadzona w środowisku osób małoletnich zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i demoralizacją zwanych dalej uczestnikami.

2. W ramach realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem następujących warunków:

a) prowadzenia przez placówkę pracy opartej na założeniach pedagogiki ulicy — mają to być systematyczne działania pedagoga ulicznego w środowisku dzieci spędzających czas na ulicy (streetworking), mające na celu profilaktykę i ograniczenie marginalizacji, charakteryzujące się koniecznością wejścia w przestrzeń życia dziecka i dostosowania się do warunków panujących na ulicy; placówka ma realizować działania animacyjne i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 roku życia i zapewniać beneficjentom możliwość kontynuacji uczestnictwa po ukończeniu 18 roku życia, jednak nie dłużej niż do 20 roku życia; zajęcia w formie podwórkowej mają być prowadzone przez wychowawców w miejscu przebywania dzieci i młodzieży, lub w miejscach użyteczności publicznej jak szkoła, dom kultury i inne, w czasie wolnym od nauki, w wymiarze co najmniej 20 godzin tygodniowo ( 5 razy w tygodniu po 4 godziny) w okresie od kwietnia do listopada, oraz co najmniej 12 godzin tygodniowo ( 4 razy w tygodniu po 3 godziny) w okresie od grudnia do marca, tygodniowa liczba godzin pracy pedagogów ulicy może ulec zmniejszeniu wyłącznie w przypadku wystąpienia dni ustawowo wolnych od pracy;

b) prowadzenia zajęć dla uczestników w formie stacjonarnej; placówka stacjonarna ma być usytuowana:

• na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny lub Dzielnicy III Prądnik Czerwony lub Dzielnicy XV Mistrzejowice

lub w dzielnicy bezpośrednio sąsiadującej z ww. dzielnicami, przy zapewnieniu bezpośredniego połączenia komunikacyjnego, a wsparcie w tej formie ma być dostępne dla uczestników w wymiarze nie mniejszym niż 360 godzin rocznie i nie mniejszym niż 20 godzin miesięcznie; zmniejszenie miesięcznej liczby godzin pracy placówki stacjonarnej może mieć miejsce wyłącznie w przypadku wystąpienia dni ustawowo wolnych od pracy; lokal przeznaczony na prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej powinien mieć powierzchnię min. 100 m2; Zleceniobiorca jest zobowiązany do przedstawiania miesięcznych harmonogramów zajęć prowadzonych w placówce stacjonarnej, w terminie minimum 10 dni przed rozpoczęciem zajęć w miesiącu, którego dotyczy harmonogram;

c) prowadzenie zajęć dla co najmniej 40 uczestników ( średniomiesięcznie, w każdym roku realizacji zadania); zajęcia animacyjne i socjoterapeutyczne mogą odbywać się w formie wyjazdowej.

d) prowadzenia pracy z rodzinami i innymi instytucjami, w tym w szczególności ze szkołą; wychowawcy w pracy z dzieckiem muszą uwzględnić jego środowisko rodzinne (spotkania z rodzicami, opiekunami, wizyty w jego miejscu zamieszkania, możliwość konsultacji dla rodziców dziecka korzystającego ze wsparcia);

e) opracowania propozycji narzędzia do badania i dokumentowania sytuacji dziecka oraz jego rodziny;

f) ewaluacji prowadzonych działań i przedstawienia przez Zleceniobiorcę dwóch raportów: w 2021 roku wraz ze sprawozdawczością z realizacji zadania za 2020 rok oraz w 2022 roku wraz ze sprawozdaniem całościowym z realizacji zadania.

g) prowadzenia dokumentacji działań realizowanych w ramach zadania oraz ewidencji czasu pracy osób pracujących w placówce;

h) prowadzenia ewidencji osób uczęszczających do placówki oraz przekazywania miesięcznych sprawozdań w tym zakresie wg wzoru określonego przez Realizatora zadania,

i) realizacji zadania publicznego zgodnie ze „Standardami realizacji usług publicznych przez organizacje pozarządowe w Gminie Miejskiej Kraków”, stanowiącymi załącznik do „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 – 2022” przyjętego uchwałą Rady Miasta Krakowa nr IV/79/19;

3. Podczas realizacji zadania powinna zostać podjęta współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osób małoletnich oraz ich rodzin, zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i demoralizacją, w tym w szczególności z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie w celu wymiany doświadczeń oraz budowania zintegrowanego modelu pracy z zakresu wspierania rodziny.

4. Zleceniobiorca zadania jest zobowiązany do zatrudnienia do realizacji zadania osób, spełniających wymagania, o których mowa w art. 25- 27 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

5. Zleceniobiorca zadania ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwą realizację zadania oraz ewentualne szkody wynikające z niewłaściwej realizacji zadania.

6. Zleceniobiorca zadania zobowiązany jest do:

a) składania Realizatorowi zadania sprawozdań: półrocznych i rocznych z realizacji zadania publicznego sporządzonych według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);

b) złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

7. Dotacja przekazywana będzie w transzach kwartalnych, do 20 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał.

8. Zleceniodawca uzależnia przekazanie kolejnych transz dotacji od wydatkowania co najmniej 50% przekazanych środków.

9. Kwota dotacji niewykorzystana w terminie podlega zwrotowi:

1) do 15 stycznia kolejnego roku budżetowego (dotyczy dotacji wypłaconych w 2019r., 2020 r., 2021);

2) do 15 lipca 2022 r.

10. Nie ma możliwości przesuwania niewykorzystanej w danym roku części dotacji, na kolejny rok budżetowy.

11. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwą realizację zadania oraz ewentualne szkody w niej wynikające.

 

Oczekiwane cele zlecanego zadania publicznego:

Celem prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej jest: wzmocnienie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych marginalizacją i demoralizacją z terenu dzielnic: XIV Czyżyny, III Prądnik Czerwony i XV Mistrzejowice w Krakowie.

 

Oczekiwane rezultaty zleconego zadania publicznego:

1. W każdym miesiącu średnio czterdziestu wychowanków placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego skorzysta z oferty placówki.

2. Wychowankowie wezmą udział w zajęciach animacyjnych i socjoterapeutycznych prowadzonych w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin miesięcznie.

3. Rodzice/opiekunowie wychowanków placówki wezmą udział w indywidualnych i grupowych formach wsparcia organizowanych przez placówkę.

 

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2019r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: http://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2019/661/w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_przeprowadzania_otwartych_konkursow_ofert_w_Gminie_Miejskiej_Krakow_w_roku_2019.html

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust .3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania publicznego.

2. Wymagany minimalny wkład własny finansowy oferenta (liczony w stosunku do kwoty wnioskowanej dotacji) wynosi 1 % kwoty wnioskowanej dotacji. Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu własnego finansowego będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.

3. Wymagany minimalny wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy) liczony w stosunku do kwoty wnioskowanej dotacji oferenta) wynosi 1 %. Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu własnego niefinansowego będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych

4. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

5. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

6. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy.

7. Oferent zobowiązany jest do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.

8. Dopuszczone przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji ustala się na poziomie 10% danego kosztu.

9. Oferent jest zobowiązany do identyfikacji ryzyk związanych z realizacją zadania publicznego oraz wskazania sposobów zapobiegania im (oferta – pkt III.6 – Dodatkowe informacje związane z realizacją zadania publicznego).

10. Oferent jest zobligowany do oszacowania wartości (w zł) działań w ramach wkładu osobowego wskazanego w kosztach realizacji zadania poprzez uzupełnienie pkt VI oferty poz. 3 – Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII.

11. Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych.

12. W przypadku planowania przez Oferenta (-ów) przeznaczenia na realizację zadania publicznego środków finansowych z innych źródeł publicznych, wymagane jest dołączenie do oferty (w formie załącznika) informacji o nazwie (-wy) organu (-ów) administracji publicznej lub jednostki (-tek) sektora finansów publicznych, który (-re) przekazał (-a,-y) środki finansowe wraz z podaniem ich wysokości

13. Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.).

14. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

15. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy oferent oraz Dział Koordynacji Pracy Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.

16. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

17. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

18. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.

19. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do kontaktu z Działem Koordynacji Pracy Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu potwierdzenia gotowości realizacji zadania publicznego i ustalenia warunków jego realizacji w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

20. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

21. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 13.

22. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

23. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

24. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdania, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

 

 

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

1. Organizacja pozarządowa lub podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowany udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 16 maja 2019 roku o godzinie 9.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Józefińska 14, Dziennik Podawaczy, z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów. Oferta powinna zawierać tytuł zadania.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Józefińska 14, Dziennik Podawczy uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

 

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) – załącznik nr 2 do ogłoszenia – przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl lub www.nawikus.krakow.pl.

3. Po wypełnieniu formularza, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i dostarczyć osobiście do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennik Podawczy lub przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).

4. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

5. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

6. Komisja konkursowa opiniuje oferty najpóźniej do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

7. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.

8. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1) złożenie oferty po terminie;

2) złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu (tj. np. z pominięciem systemu NAWIKUS, przesłanie faksem, e-mailem);

3) złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników (jeśli są wymagane);

4) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie;

5) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;

6) złożenie oferty przez organizację pozarządową, która zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem;

7) złożenie oferty nie w jednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego;

8) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS;

9) złożenie oferty niezawierającej wymaganego wkładu własnego finansowego oferenta określonego w ogłoszeniu konkursowym.

Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, m. in. odnośnie działalności statutowej oferenta w kontekście zakresu zadania publicznego w ogłoszonym konkursie ofert.

9. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 3 do ogłoszenia.

10. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert nie spełniających wymogów formalnych.

11. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne, przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia, zawierającą szczegółowe kryteria oceny merytorycznej.

12. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

2) kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;

4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład własny niefinansowy (w tym osobowy i rzeczowy);

5) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

13. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent lub osoba przez niego upoważniona.

14. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

15. Wyniki otwartego konkursu ofert, komórka merytoryczna zamieszcza niezwłocznie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa;

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu lub MJO;

oraz udostępnia się je w:

1) miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl;

2) Systemie Informatycznym NAWIKUS, w portalu: www.nawikus.krakow.pl.

16. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

1) nie zostanie złożona żadna oferta;

2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU NAWIKUS

1) Zgodnie z zarządzeniem nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017r. w sprawie wprowadzenia w GMK systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania, Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) jest obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, urealnienia harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

2) Regulamin działania systemu NAWIKUS określa ww. zarządzenie PMK.

3) Ogłoszenie o konkursie znajduje się w portalu informacyjnym www.nawikus.krakow.pl.

4) Organizacja lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust . 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.

5) Rejestracja profilu organizacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

6) W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres nawikus.krakow@um.krakow.pl najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu z pominięciem dni wolnych od pracy.

7) Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w systemie.

8) Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego NAWIKUS: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox/Waterfox (w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.

9) Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.

10) Za ważną uznaje się ofertę wysłaną z wykorzystaniem systemu oraz złożoną w wersji papierowej w miejscu wskazanym przez ogłaszającego konkurs.

 

INFORMACJE O KONKURSIE:

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30 w MOPS Dział Koordynacji Pracy Filii

• w pok. nr 207a lub pod numerem tel. 12 616-53-24 w przypadku zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania oraz w zakresie w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS

 

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ:

 

1. Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej w środowisku osób małoletnich zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i demoralizacją w okresie 01.07.2019r.-30.06.2022r. na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny, Dzielnicy III Prądnik Czerwony i Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie:

2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.

3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:

1) przewodniczący komisji - przedstawiciel komórki merytorycznej, odpowiedzialnej za dany konkurs;

2) do trzech przedstawicieli komórki merytorycznej, w tym zastępca przewodniczącego;

3) do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.

4. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

5. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

6. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.

7. Prezydent lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.

8. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych;

2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018r. poz. 2096 z późn. zm.);

3) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;

4) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.

9. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

10. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 10 maja 2019 roku o godz. 9.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennik Podawczy lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl. Planowane posiedzenie komisji konkursowej opiniującej złożone oferty odbędzie się 17 maja 2019 roku o godzinie 12.00.

11. Pracownicy komórki merytorycznej Urzędu powoływani do komisji konkursowej przez Prezydenta oraz pracownicy MJO powoływani do komisji konkursowych przez Dyrektora MJO są zobowiązani do wypełnienia jedynie oświadczenia o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie ofert.

 

WAŻNE DOKUMENTY:

 

1. Regulamin przeprowadzania przez Gminę otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych określa zarządzenie nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2019 r.

2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa załącznik nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjętego uchwałą nr CXV/3053/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 roku.

3. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl, w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl, a także w Dziale Koordynacji Pracy Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

załącznik nr 1formularz sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;

załącznik nr 2formularz oferty, zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;

załącznik nr 3karta oceny formalnej oferty;

załącznik nr 4karta oceny merytorycznej oferty;

załącznik nr 5formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej.

 

Zarządzenie nr 59/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 59/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert - wersja edytowalna


Zarządzenie nr 69/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 69/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie powołania komisji konkursowej - wersja edytowalna


Zarządzenie nr 82/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 82/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert - wersja edytowalna