UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie.

Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne na stronie » STRONA GŁÓWNA » WŁADZE I MIASTO » PRAWO » Zarządzenia Prezydenta, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej].

 

Zarządzenia bieżące z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie poniżej.

 

 

Lista aktów z danego roku: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

 

Numer

Tytuł

Data podpisania

1444

w sprawie przystąpienia do sporządzenia list mieszkaniowych na rok 2019

2019-06-14

1443

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Nadwodnej

2019-06-14

1442

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie lokalu użytkowego o powierzchni 99,60 m2, usytuowanego w budynku położonym na os. Centrum B 11 A w Krakowie.

 

2019-06-14

 1441

  sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Białoruskiej, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-06-14

 1440

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Hołdu Pruskiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2019-06-14

 1439

 w sprawie zmiany rodzaju działalności prowadzonej na części lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym na os. Centrum B 7 w Krakowie, wynajmowanego przez Stowarzyszenie „B 1”, z siedzibą w Krakowie na os. Centrum B 7

 2019-06-14

 1438

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół nr 1 im. Rafała Kalinowskiego w Krakowie, kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości położonej przy Ułanów 3 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-06-14

 1437

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta z siedzibą w Krakowie, umów najmu i użyczenia części budynku oraz terenu szkolnego znajdującego się na nieruchomości położonej przy Al. Mickiewicza 5, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-06-14

 1436

 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. usług hotelarskich świadczonych w obiektach niekategoryzowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, działającego przy Prezydencie Miasta Krakowa

 2019-06-14

 1435

 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy - lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie pod budynkiem.

 2019-06-14

 1434

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku na os. Krakowiaków 10 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 58 % bonifikaty od ceny ustalonej z uwzględnieniem nakładów poniesionych na adaptację lokalu

 2019-06-14

 1433

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 16 usytuowanego w budynku na os. Centrum A 6 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 76 % bonifikaty

 2019-06-14

1432

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Innowacji Miejskich

2019-06-14

1431

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania publicznego pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”

2019-06-14

1430

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia pani Hannie Bieluszko-Światłoń.

2019-06-14

1429

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Krzysztofowi Zanussiemu.

2019-06-14

 1428

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Mączyńskiego w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości.

 2019-06-14

 1427

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kwiecistej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 2019-06-14

 1426

 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1939/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22.07.2016 r. w sprawie określenia zasad zarządzania portfelem projektów w Urzędzie Miasta Krakowa

2019-06-14 

 1425

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 55 obręb 45 Krowodrza, wraz z prawem własności posadowionych na niej składników budowlanych i roślinnych, z przeznaczeniem na urządzenie ogólnodostępnej zieleni miejskiej przy ul. Łokietka w Krakowie.

2019-06-14 

 1423

 w sprawie przekazania dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej elewacji budynku przy pl. Matejki 11 w Krakowie do Krakowskiego Forum Kultury.

 2019-06-14

 1422

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Myśliwskiej 64 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-06-14

 1421

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej przy al. Modrzewiowej 23 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-06-14 

1420 

 w sprawie zmiany kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków uprawnień z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

2019-06-14 

1419 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 710, 750, 754, 758, 801, 852 i 854).

2019-06-14 

1418

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działów: 750 i 754, rezerwy celowej do działu 600 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 710, 750, 801, 852 i 854).

2019-06-14 

1417

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750 i 751).

2019-06-14 

1416

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750 i 751).

2019-06-14 

1415

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 900).

2019-06-14 

1414 

 zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801 i 854).

2019-06-14 

1413

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 755, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900 i 921).

2019-06-14 

1412

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Specjalnych nr 11 umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy al. Dygasińskiego 25 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej, celem dalszej eksploatacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej.

2019-06-14 

1411 

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem oraz w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2517/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 września 2018r. w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców – w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkiem.

2019-06-14 

1410

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-06-14 

 1408

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 193/10000 części w nieruchomości gruntowej, związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Wysłouchów 22B w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2019-06-14 

 1407

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Dworcowej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-06-14

1405

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Bernardyńskiej 7, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-06-14 

1404

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. M. Samozwaniec w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-06-14 

 1403

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 32/7 obręb 40 Krowodrza pod poszerzenie ul. Truszkowskiego.

2019-06-14 

1402 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kruszwickiej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-06-14 

1401 

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4254/1006338 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-06-14 

1400

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4277/127604 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 46 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-06-14 

1399 

 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice Południe”.

2019-06-14 

1398 

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Malborska”

2019-06-14 

1397

w sprawie upoważnienia do odbycia Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jednoosobowych Spółek Gminy Miejskiej Kraków.

2019-06-14

1396

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Zieleniewskiego.

2019-06-10

 1395

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 152/1 i 152/3 obręb 59 Podgórze, wchodzącej w zakres planowanego Parku Rzecznego Drwinka – Etap II.

 2019-06-10

 1394

 w sprawie określenia zasad ewidencjonowania czasu pracy oraz rozliczania kosztu pracy wykonanej przez jednostki realizujące projekty Gminy Miejskiej Kraków współfinansowane z Programów i Funduszy Unii Europejskiej i innych, pozaunijnych źródeł finansowania w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa

 2019-06-11

 1393

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej

 2019-06-11

 1392

 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego

 2019-06-11

1391

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Sportowym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-06-10

 1390

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 27 usytuowanego w budynku na os. Centrum A 10 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 56% bonifikaty

 2019-06-12

 1389

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta]usytuowanego w budynku nr 11 położonym na os. Uroczym w Krakowie.

 2019-06-12

 1388

 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

 2019-06-12

1387 

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej

2019-06-07 

1386

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Tynieckiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-06-07

1385

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Walerego Sławka do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-06-07 

1384

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Golikówka do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-06-07

1383

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Powstańców do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-06-07

1382

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

2019-06-10

1381

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-06-10

1380

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Krystyna z Ostrowa do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-06-10

1379

w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

2019-06-10

 1378

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1776/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 września 2008 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami

2019-06-11 

 1377

w sprawie ustanowienia na okres 30 lat odpłatnego prawa użytkowania na rzecz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa z siedzibą przy Rynku Głównym nr 35, na nieruchomości zabudowanej Barbakanem celem prowadzenia działalności statutowej

2019-06-11 

 1376

 w sprawie przyznania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków dofinansowania w I półroczu 2019 roku do opłat (czesnego) za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe oraz placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2019-06-11 

1375 

 w sprawie określenia zasad rozliczania kosztów pośrednich przez jednostki realizujące projekty Gminy Miejskiej Kraków współfinansowane z Programów i Funduszy Unii Europejskiej i innych, pozaunijnych źródeł finansowania w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa

 2019-06-11

1374

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 754, 851, 852, 853, 855, 900 i 921).

2019-06-10

1373

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 700, 754, 851, 852, 853, 900 i 921).

2019-06-10

1372

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 854, 900 i 926).

2019-06-10

1371

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 854, 900 i 926).

2019-06-10

1370

w sprawie upoważnienia do odbycia Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń i Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jednoosobowych Spółek Gminy Miejskiej Kraków.

2019-06-11

1369

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700 i 855).

2019-06-10

1368

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700 i 855).

2019-06-10

1367

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 751, 851 i 921).

2019-06-10

1366

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 851 i 921 oraz zmian w planie wydatków w dziale 751).

2019-06-10

1365

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziału wynoszącego 1/8 części nieruchomości składającej się z działki nr 99/1 obr. 57 Podgórze, objętej zakresem planowanego Parku Aleksandry.

2019-06-10  

1364

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 151 z siedzibą w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy os. Niepodległości 4 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-06-10 

1363

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 710, 852, 855 i 921).

2019-06-10

1362

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 852 i 921).

2019-06-10

1361

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji Programu „Otwarty Kraków”.

2019-06-07

1360

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Ludwisarzy 6.

2019-06-10

 1359

w sprawie powołania składów osobowych komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów niektórych szkół, zespołów szkół i placówek w Krakowie

2019-06-10

  1358 

w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Miejskiej Kraków do Rady Nadzorczej Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna

2019-06-10 

 1357

 w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą „System kontroli w zakresie egzekwowania zakazu spalania paliw stałych w instalacjach na terenie Miasta Krakowa”

2019-06-10 

1356

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 47 usytuowanego w budynku na os. Przy Arce 18 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 90% bonifikaty.

2019-06-07

1355

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 45 usytuowanego w budynku na os. Kazimierzowskim 15 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 87% bonifikaty

 2019-06-07

1354

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr CIX/1640/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu (z późniejszymi zmianami).

2019-06-04

1353

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LXII/1347/17 w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 - 2020.

2019-06-07

1352

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 17 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zadania publicznego pn. „Program Otwarty Kraków – konkursy edukacyjne” w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

2019-06-07

1351

zmieniające zarządzenie Nr 126/2019 w sprawie realizacji projektu pn.: „Innowacyjna platforma technologiczna usprawniająca zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu”(Innovative technological platform to improve management of green areas for better climate adaptation; akronim LIFE URBANGREEN).

2019-06-07

1350

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Wiązowej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

 2019-06-07

1349

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Brzeskiej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-06-07 

1348

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXI/1973/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w ramach projektów pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży: budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów ZIT".

2019-06-07

 1347

 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemców - lokali użytkowych wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie pod budynkami.

 2019-06-07

 1346

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 331/2 obr. 4 jednostka ewidencyjna Krowodrza położonej przy ul. Lea w Krakowie w drodze bezprzetargowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 331/1 obr. 4 jednostka ewidencyjna Krowodrza spełniać będzie wymogi działki budowlanej.

2019-06-07 

 1345

 w sprawie powołania składów osobowych komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Zachód”.

 2019-06-07

 1344

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 90 usytuowanego w budynku przy ul. Stachiewicza 29 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 83 % bonifikaty

2019-06-07 

 1343

 w sprawie czasowego nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa pod lokalizację elementów wyposażenia przestrzeni miejskich imprez sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

2019-06-07 

1342

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym krakowskim członkom Związku Harcerstwa Polskiego

2019-06-05

1341

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym członkom Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

2019-06-05

1340

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. „KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE” w okresie pomiędzy 1 sierpnia a 30 listopada 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2019-06-04

 1339

 w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku przy ul. Św. Jana 2 w Krakowie.

2019-06-04

 1338

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. płk. Ryszarda Kuklińskiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-06-04 

1337

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Bieżanowskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-06-04

1336

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Zakrzowieckiej

2019-06-04

1335

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Obrony Tyńca w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości.

2019-06-04

1334

w sprawie obniżenia stawki czynszowej netto za najem lokalu użytkowego o metrażu 407,30 m2, stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa, mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Jagiellońskiej 5 w Krakowie.

2019-06-04

1333

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej przy ulicy Wąwozowej

2019-06-04

1332

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Wolności oraz ustanowienia służebności przejazdu, przechodu i przejścia z mediami.

2019-06-04

1331

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego będącego w ewidencji inwentarzowej Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 39.

2019-06-04  

 1330

w sprawie powołania komisji do spraw ustalania szkód, szacowania strat i ustalania skutków powstałych wskutek klęsk żywiołowych oraz powołania komisji ds. oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach domowych

2019-06-04 

1329

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonych w os. Szkolnym 17 i 26 pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 

2019-06-04

1328

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2019 roku zadania publicznego pn. „ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-06-04

1327

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 17 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zadania publicznego pn. „Młodzież działa lokalnie” w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

2019-06-04

1326

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Księdza Franciszka Trockiego

2019-06-04

1325

w sprawie zmiany zarządzenia nr 308/2018 w sprawie oddania części nieruchomości położonej przy ul. Tynieckiej w Krakowie w użyczenie na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14

2019-06-04

 1324

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na utrzymanie cmentarzy komunalnych w 2019 r.

2019-06-03 

1323

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 852, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-06-03

1322

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600 i 756 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 710, 851, 853, 921 i 926).

2019-06-03

1321

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 754, 801, 855, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 010, 600, 700, 710, 750, 754, 801, 854, 855, 900 i 926).

 

2019-06-03

1320

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 900).

2019-06-03

1319 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Polityki podatkowej Gminy Miejskiej Kraków na lata 2020-2023.

 2019-06-04

1318 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie, os. Szkolne 21, Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Krakowie, V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krakowie  i Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 10 w Krakowie, rozwiązania Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Krakowie. 

2019-06-04 

 1317

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa

2019-06-04 

1316

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej w rejonie ulicy Opolskiej oraz ulicy Batalionu ”Skała” AK.

2019-06-04

1315

w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności i innych praw do nieruchomości

2019-06-04

1314

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie kształcenia w nowych zawodach w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków

2019-05-31

1313

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Orawskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-05-31

1312

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Karaszewicza - Tokarzewskiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-05-31

1311

 w sprawie powołania Komisji Nagród Miasta Krakowa

2019-05-31 

1310

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-05-31

1309

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie Al. Zygmunta Krasińskiego, Al. 3 Maja oraz Al. Marszałka Ferdinanda Focha na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-05-31

1308

 w sprawie powierzenia Zarządowi Zieleni Miejskiej w Krakowie zadania związanego  z utrzymaniem terenu przyległego do budynku Urzędu Miasta Krakowa zlokalizowanego przy ul. Na Załęczu 2.

2019-05-31 

1307

 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady wnoszenia i zwrotu wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia zaliczek w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i postępowaniach o udzielenie koncesji na roboty budowlane i usługi oraz umowach o zamówienie publiczne i koncesję na roboty budowlane lub usługi.

 2019-05-31

1306

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. W. Reymonta 20 do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

2019-05-31 

1305

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. W. Reymonta 20 do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz spółki pod nazwą: Wisła Kraków S.A. na okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

2019-05-31 

1304

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. Ignacego Daszyńskiego z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy os. Spółdzielczym 6, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-05-31

1303 

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ulicy Mała Góra, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o

2019-05-31 

1302

w sprawie zasad organizacji medycyny szkolnej w latach 2019-2021 w samorządowych szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i placówkach na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

2019-05-31

 1301

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych im. Zenona Klemensiewicza z siedzibą w Krakowie, kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie, os. Tysiąclecia 38, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-05-31

 1300

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonych w os. Szkolnym 18, 19 i 19A pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-05-31

 1299

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. płk. Ryszarda Kuklińskiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A

 2019-05-31

 1298

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Krzewowej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-05-31

1297 

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Na Załęczu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-05-31

1296

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2019-05-31

1295

 w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz ustalenia szczegółowej procedury realizacji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w roku 2019 na poziomie ogólnomiejskim oraz dzielnicowym

2019-05-31

 1294

 w sprawie zmiany kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków uprawnień z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

 2019-05-31

 1293

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 801)

 2019-05-31

 1292

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w dziale 801)

 2019-05-31

 1291

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854).

 2019-05-31

 1290

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854).

 2019-05-31

 1289

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

 2019-05-31

 1288

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 754, 801, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 853, 900 i 926 – zadania dzielnic).

 2019-05-31

 1287

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 851, 854 i 926).

 2019-05-31

 1286

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 854 i 926).

 2019-05-31

 1285

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 758 i 854).

 2019-05-31

 1284

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 854 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600 i 854).

 2019-05-31

 1283

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 010, 600, 700, 750, 758, 851, 855 i 921).

 2019-05-31

 1282

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 010 i 750, przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 851 i 855).

 2019-05-31

 1281

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 010).

 2019-05-31

 1280

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 010).

 2019-05-31

 1279

  sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 852, 855 i 900).

 2019-05-31

 1278

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 852, 855 i 900).

 2019-05-31

1277 

w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków lokalu mieszkalnego położonego w budynku Samorządowego Przedszkola nr 45 ul. Piekarska 14.  

2019-05-31 

 1276 

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5242/697942 części w nieruchomości gruntowej związanego  z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Elżbieta Bednarz Podinspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. Aleksandry nr 9 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2019-05-31 

1275 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie.

2019-05-31 

1274

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Drożyska.

2019-05-31

1273

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniu 21 czerwca 2019 r.

 

2019-05-31

1272

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego pn. „Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych” w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

2019-05-30

1271

w sprawie zmiany przeznaczenia i adaptacji na cele mieszkaniowe części wspólnej nieruchomości tj. części pomieszczenia szybu i przyłączenie jej do lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku nr 12 na os. Stalowym w Krakowie – stanowiącym własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Miejskiej Kraków oraz zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej

 2019-05-30

1270 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania

2019-05-30 

1269 

w sprawie zatwierdzenia Raportu o stanie Gminy 2018

2019-05-30 

1268

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy Al. Zygmunta Krasińskiego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-05-30 

1267

zmieniające zarządzenie Nr 3285/2013 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, upoważnionego do przeprowadzania wspólnych postępowań i udzielania zamówień w imieniu i na rzecz Urzędu Miasta Krakowa i wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków

2019-05-30

1266

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Gen. Michała Karaszewicza - Tokarzewskiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-05-30

1265

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Ludwika Pasteura na rzecz Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.

2019-05-30

1264

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 61 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Popławskiego 17 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-05-30

1263

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2019-05-29

1262

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Krakowie, kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej w os. Szkolnym 37, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej w udziale 74/100 części

2019-05-30

1261

 zmieniające zarządzenie Nr 2998/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Spółdzielniami Mieszkaniowymi działającymi na jej terenie

2019-05-29 

1260

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 69/4, nr 425/3, nr 428/8, nr 69/5, nr 428/9, nr 69/6, nr 428/6, nr 428/5 i nr 425/1 obr. 60 Podgórze, wchodzącej w zakres oraz stanowiącej dopełnienie obszarowe do planowanego Parku Rzecznego Drwinka w Krakowie. 

2019-05-29

1259

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury.

2019-05-30

1258

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym krakowskim propagatorom sportu.

2019-05-29

1257 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Rzeczypospolitej Polskiej – Parafii pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy  Wioślarskiej w Krakowie wraz z udzieleniem 95 % bonifikaty od jej ceny.

2019-05-28 

1256 

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację  w 2019 roku zadania publicznego pn. „Krakowski Tydzień Startupów #startKRKup”  w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” oraz naboru na członków komisji konkursowej.

2019-05-28 

 1255

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Emila Godlewskiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2019-05-28

1254

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Gen. Okulickiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-05-28 

1253

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki.

2019-05-28

1252

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia Szkole Podstawowej nr 31 im. Henryka Jordana w Krakowie.

2019-05-28

1251

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Szarotki na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-05-28

1250

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym pracownikom Muzeum Krakowa.

2019-05-28

1249

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem.

2019-05-28

1248

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat

2019-05-28

1247

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 1028/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat

2019-05-28

1246

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania w udziałach odpowiednio po 1/6 części w stosunku do 3 osób oraz w udziale 1/4 części w stosunku do 1 osoby, zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5252/301518 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 43 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2019-05-28 

1245

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr CII/2665/18 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności

2019-05-28

 1244

 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strzelnica - Sikornik” i rozpoznania pism w zakresie nie stanowiącym uwag.

 2019-05-28

1243

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia osobom szczególnie zasłużonym dla miasta Krakowa.

2019-05-27

 1242

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 754, 758, 851, 852, 853 i 855).

2019-05-27  

 1241

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 853 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 852).

 2019-05-27

 1240

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 801, 853, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-05-27  

 1239

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 710, 801, 852, 855, 921 i 926).

 2019-05-27

 1238

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 402

2019-05-27 

1237

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ulicy Wyki na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-05-24

1236 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

2019-05-24 

1235 

w sprawie powołania w I półroczu 2019 r. Komisji ds. przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków dofinansowania do opłat (czesnego) pobieranych przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkoły wyższe.

2019-05-24 

1234 

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa użytkowania wieczystego działki nr 27/4 obr. 48 Nowa Huta, stanowiącej integralną część Parku im. Stefana Żeromskiego

 2019-05-24

1233

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

2019-05-24 

1232

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bugaj w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

2019-05-24

 1231

 w sprawie wprowadzenia Systemu Koordynacji Promocji oraz powołania Komitetu Sterującego Promocją Miasta Krakowa

 2019-05-24

 1230

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 32 im. Karola Chodkiewicza w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Królowej Jadwigi 78 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-05-24

 1229

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Monte Cassino 31, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-05-24

1228

zmieniające zarządzenie Nr 2375/2017 w sprawie realizacji Projektu pt. „Rodzicu, nie jesteś sam!” z późn. zm.

2019-05-24

1227

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Kalinowej, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

2019-05-24

1226

w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

2019-05-24

1225

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Księcia Józefa do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-05-24

1224

w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (poprzez ich sprostowanie) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek Dębnicki 3.

2019-05-24

1223

w sprawie powierzenia Zarządowi Zieleni Miejskiej w Krakowie zadania związanego z realizacją wycinki fitosanitarnej drzew w związku z planowanym utworzeniem parku przy Dworze Czeczów.

 

2019-05-24

1222

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu pn. „Wisła Łączy”.

2019-05-24

1221

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania publicznego pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

2019-05-24

 1220

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym w Krakowie przy ul. Krowoderskiej nr 47.

2019-05-24

 1219

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki nr 155/3 oraz udziału 1/5 części działki nr 155/7 obr. 102 Podgórze przy ul. Bogucickiej.

 2019-05-24

 1218 

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Kolistej, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-05-24 

 1217

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki nr 155/4 oraz udziału 1/5 części działki nr 155/7 obr. 102 Podgórze przy ul. Bogucickiej

2019-05-24 

 1216

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, ul. Wielicka 267

2019-05-24 

1215

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym krakowskim członkom Związku Polskich Spadochroniarzy oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

2019-05-24

1214

w sprawie nieodpłatnego przekazania dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej elewacji budynku przy pl. Matejki 11 w Krakowie.

2019-05-24

1213

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1013/2019 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i realizacji zadań wyborczych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

2019-05-24

1212

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 710, 751 i 801)

2019-05-23

1211

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 700, 710, 751 i 801)

2019-05-23

1210

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 852 i 900)

2019-05-23

1209

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 852 i 900)

2019-05-23

1208 

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie kształcenia w nowym zawodzie w Branżowej Szkole Specjalnej I stopnia nr 30 w Krakowie.

2019-05-22 

1207

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku na os. Szkolnym 10 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 72% bonifikaty.

2019-05-22

1206

w sprawie powierzenia Zarządowi Zieleni Miejskiej w Krakowie zadania związanego z usunięciem uszkodzonych elementów konstrukcyjnych z placu zabaw usytuowanego na terenie boisk Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 w Krakowie.

2019-05-22

1205

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 231 obr. 29 Krowodrza, położonej w rejonie uroczyska „Las Witkowicki”.

 2019-05-22

1204

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie robót budowlanych na nieruchomości, położonej w Krakowie przy ul. Łanowej 43 d, pozostającej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41.

 2019-05-22

1203

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże

2019-05-22

1202

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Polonijnej.

2019-05-22

1201

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego będącego w ewidencji inwentarzowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

2019-05-22

1200

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Pachońskiego, Wyki, Łokietka” – druk nr 378

 2019-05-22

 1199

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Strzelców

 2019-05-22

 1198

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Obrońców Krzyża do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-05-22

 1197

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ulicy Krzewowej, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-05-22

1196

w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”

2019-05-22

1195

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie pomiędzy 17 czerwca 2019 r. a 31 grudnia 2019 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców pn. Program Otwarty Kraków – konkursy edukacyjne.

2019-05-22

1194

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie od 17 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Młodzież działa lokalnie”.

2019-05-22

1193

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wsparcia w okresie od 24 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Fundusz wkładów własnych”.

2019-05-22

1192

w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa udzielonych Pani Dorocie Iwanickiej

2019-05-22

1191

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Drożyska.

2019-05-21

1190

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 676/142037 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Tysiąclecia 32 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-05-21

1189

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 221/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Witosa 27 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

2019-05-21 

1188

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3739/1000617 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Mała Góra 18 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

2019-05-21

1187

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5134/1051152 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Aleksandry 21 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyń

2019-05-21

1186

w sprawie darowizny na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

2019-05-21

1185

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37.

2019-05-17

1184

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66.

2019-05-17

 1183

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Teatralnym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-05-21

 1182

 w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-05-21

 1181

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Zielonym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-05-21 

 1180

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Zielińskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-05-21

1179

w sprawie przyznania stypendiów sportowych Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 

2019-05-21

1178

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Prowadzenie działań prewencyjnych wśród osób starszych”

2019-05-17

1177

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Prowadzenie warsztatów z zakresu pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu Bezpieczny Kraków”

2019-05-17

1176

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Przeszkolenie mieszkańców Krakowa w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej w przypadku NZK”

2019-05-17

1175

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Tymiankowej

2019-05-17

1174

w sprawie trybu powiadamiania wyborców o miejscu i czasie udostępnienia spisu wyborców w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w okręgu wyborczym nr 15, w 2019 r.

2019-05-17

 1173

 w sprawie wyrażenia zgody­­­­­­­ na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Gnieźnieńskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. A.

2019-05-17 

 1172

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu po 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6229/699284 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Aleksandry 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność obu wnioskodawców we wskazanych częściach.

 2019-05-17

 1171

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4175/273233 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części.

 2019-05-17

1170

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 176/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Włoskiej 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

  2019-05-17

1169 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakamycze” - druk nr 296.

2019-05-17 

1168

w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa

2019-05-17

1167

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 1741/100000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. Lipskiej 55 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

 2019-05-17

1166

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziałów w łącznej wysokości 44/240 części w działkach ewidencyjnych nr 157/211 i nr 157/214 obr. 7 Nowa Huta, położonych przy ul. Kłosowskiego.

2019-05-17

1165 

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów wynoszących łącznie 10/20 części działki położonej przy ul. Dożynkowej.  

2019-05-17 

1164 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność  Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Fortecznej do oddania w użyczenie.

2019-05-17 

1163 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 226 obr. 29 Krowodrza, położonej w rejonie uroczyska „Las Witkowicki”.

2019-05-17 

1162

w sprawie powołania Rady ds. Równego Traktowania.

2019-05-17

1161

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Stojałowskiego 31 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-05-17 

1160

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. aktualizacji wykazów imprez stałych na terenie Rynku Głównego, Małego Rynku, placu Szczepańskiego i placu Wolnica oraz opracowania wykazów imprez stałych dla pozostałych terenów Gminy Miejskiej Kraków

 

2019-05-17

1159

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Senatorskiej 35 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-05-17

1158

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. „ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” w okresie pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-05-17

1157

w sprawie sprzedaży udziałów Gminy Miejskiej Kraków w nieruchomościach położonych przy ul. Pększyca - Grudzińskiego w Krakowie w drodze bezprzetargowej i rozłożenia płatności ceny na raty.

2019-05-17 

1156

w sprawie przeznaczenia na potrzeby Wydziału Obsługi Urzędu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym przy al. Daszyńskiego 19 w Krakowie.

2019-05-17

1155 

 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie robót budowlanych na nieruchomości, położonej w Krakowie przy ul. Babińskiego 25, pozostającej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Babińskiego 25.

2019-05-17 

1154

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Miejskiej Kraków do European Metropolitan Transport Authorities : EMTA

2019-05-17

 1153

 w sprawie oddania nieruchomości położonej przy pl. Szczepańskim 3A w Krakowie w użyczenie na rzecz Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” z siedzibą przy pl. Szczepańskim 3A w Krakowie.

2019-05-17 

 1152

 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności i prawa współwłasności nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Kraków na cele realizacji inwestycji drogi ekspresowej S-7 na terenie Miasta Krakowa

 2019-05-17

1151

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Tokarskiej Nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej oraz utraty mocy obowiązującej zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa.

2019-05-17

1150

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Podmiłów do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-05-17

 1149

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 854 i 900).

 2019-05-17

1148 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 854 – zadania dzielnic).

 2019-05-17

1147 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 w oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic). 

2019-05-16 

1146

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600 i 852 – zadania dzielnic).

2019-05-16 

1145 

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 854 i 926).

2019-05-16 

1144 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 854 i 926).

2019-05-16 

1143

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 710, 754, 758, 852, 853 i 921).

2019-05-16 

1142 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działów: 710, 853 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 754 i 852). 

2019-05-16 

1141 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801, 852 i 855).

2019-05-16 

1140 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852 i 855 oraz zmian w planie wydatków w dziale 750).

2019-05-16 

1139 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 755, 758, 852, 853, 900, 921 i 926).

2019-05-16 

1138 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działów: 853 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 755, 852, 900 i 926).

2019-05-16 

 1137

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 381/7 obr. 29 Krowodrza, celem realizacji budowy parkingu P&R wchodzącego w skład inwestycji pn. „Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej”.

 2019-05-15

1136

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 24 do 26 maja 2019 r.

2019-05-15

1135

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 19 do 22 maja 2019 r.

 

2019-05-15

1134

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Kraków do nieograniczonego przetargu pisemnego - ofertowego w celu nabycia nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Łokietka 25 tj. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 55 obręb 45 Krowodrza, wraz z prawem własności posadowionych na niej składników budowlanych i roślinnych.

2019-05-14

1133 

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych przy ul. Działkowej.

2019-05-14 

1132

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej 39/1 obr. 74 Podgórze, położonej przy ul. Kolnej w Krakowie

2019-05-14

1131

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym krakowskim dziennikarzom.

2019-05-14

1130

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600 i 900).

2019-05-14

1129

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 900)

2019-05-14

1128

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 851, 852 i 853 oraz zmian planu wydatków w działach: 750, 755, 852, 854, 855, 900 i 921).

2019-05-14

1127

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.

 

2019-05-14

1126

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801 i 854)

2019-05-14

1125

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-05-14

1124

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Budziszyńskiej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-05-13

1123

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 921).

2019-05-13

1122

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 921).

2019-05-13

1121

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 751, 755 i 921).

2019-05-13

1120

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 751, 755 i 921).

2019-05-13

1119

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 010, 700, 752, 754, 852, 853 i 855).

2019-05-13 

1118

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 010, 700, 752, 754, 852, 853 i 855).

2019-05-13

1117

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 801, 853, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-05-13

1116

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 710, 750, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).

2019-05-13

1115

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801, 852, 853, 854 i 855).

2019-05-13

1114

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Skwerowej

2019-05-13

 1113

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Zielińskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-05-13 

1112 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 688/2009 w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Krakowa

2019-05-13 

 1111

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 374/10 obr. 29 Krowodrza, celem realizacji budowy parkingu P&R wchodzącego w skład inwestycji pn. „Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej”.

2019-05-13 

 1110

 w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry”, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu

 2019-05-13

  1109 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łuczanowice II – części A, B, C” – druk nr 342.

 2019-05-13

 1108

 w sprawie dysponowania pomieszczeniami obiektu Centrum Kongresowe ICE Kraków na mocy porozumienia nr W/V/113/PT/10/2015 z dnia 25 września 2015 r.

 2019-05-10

1107

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 512 obręb 33 Krowodrza

2019-05-13

1106

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki nr 12 obr. 9 Podgórze, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Zakrzówek-Zielna” w przeważającej części pod tereny zieleni urządzonej – ZP.1

2019-05-13

1105

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Krzyżanowskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-05-10 

1104

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Odrzańskiej.

2019-05-10

1103

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na współwłasność zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Staffa, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-05-10

1102

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Siemaszki do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-05-10

1101

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Ostrów, na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2019-05-10

1100

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Buszka do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-05-10

1099

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie ul. Duża Góra, ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej i ul. Telimeny na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 

 2019-05-10

1098

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem oraz w sprawie uchylenia zarządzenia nr 862/2014 z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy – w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem (z późń. zm.).

2019-05-10

1097

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie ulicy Kąkolowej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-05-10 

 1096

 zmieniające zarządzenie Nr 1084/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa

2019-05-10 

 1095

 w sprawie wprowadzenia Programu Rekomendacji Organizatorów Podróży Motywacyjnych w Krakowie i Małopolsce

 2019-05-10

 1094

 w sprawie wprowadzenia systemu rekomendacji Profesjonalnych Organizatorów Kongresów (PCO)

 2019-05-10

 1093

 

w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę obiektów położonych w Krakowie przy ul. Powstańców na nieruchomości, której trwałym zarządcą jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

 

 2019-05-10

 1092

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych przy ul. Stańczyka

 2019-05-10

 1091

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie ul. Duża Góra, ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej i ul. Telimeny na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-05-10

 1090

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Chylińskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-05-10

1089

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Ks. Mączyńskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-05-10

1088

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Gen. Bolesława Roi do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-05-10

1087

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Czerskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-05-10

1086

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Karola Darwina, na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-05-10

1085

w sprawie ustalenia preliminarza kosztów przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w 2019 roku

2019-05-10

1084 

 w sprawie ustalenia podstawy i wysokości wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

2019-05-13 

1083 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy  ulicy Na Załęczu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-05-10 

 1082 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr CXIV/2996/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku na os. Słonecznym 9 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 47 % bonifikaty

2019-05-10 

 1081

 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura ds. Podatku VAT

2019-05-10 

 1080

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-05-10

 1079

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Miłej

 2019-05-10

1078

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Lubicz 4 w Krakowie

2019-05-10

1077

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Lubicz 4 w Krakowie

2019-05-10

1076

w sprawie zatwierdzenia rocznych – za rok obrotowy 2018 – sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Miejska Kraków jest organizatorem lub współorganizatorem.

2019-05-10

1075

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Dąbrowskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-05-10

1074

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 1053/2019 w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniu 10 maja 2019 r.

2019-05-10

1073

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotuzwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 468/20458 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie doinformacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Widok 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców

2019-05-09

1072

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ulicy Franciszka Wężyka, na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-05-09

1071

 w sprawie unieważnienia identyfikatora oraz zmiany zarządzenia Nr 1246/2018 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”.

2019-05-09 

1070

 w sprawie wyrażenia zgody Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie na zawarcie umowy najmu nieruchomości Skarbu Państwa położonej przy ul. Mogilskiej

2019-05-09 

1069 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Rogozińskiego w Krakowie.

2019-05-09 

1068

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycją towarzyszącą przy ul. Cystersów w Krakowie.

2019-05-09 

1067 

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Miłej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-05-09

1066 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ukośnej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 2019-05-09

1065

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Willowym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-05-09

1064

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziału w wysokości 1/24 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr; 546/30, 546/32, 546/8, 546/22, 546/23, 546/24, 546/25, 546/26, 546/27, 546/28, 546/29, 546/31, 114/84 obr. 10 Podgórze, celem regulacji stanu prawnego ul. Zielnej w Krakowie.

 2019-05-09

1063

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie na osiedlu Zgody na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2019-05-09

1062

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. T. Ptaszyckiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony

 2019-05-09

1061

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 751, 758, 851, 852 i 854).

2019-05-09 

1060

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działów: 852 i 854 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 751 i 852).

 2019-05-09

1059

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 754, 852, 900 i 921).

2019-05-09 

1058

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 852, 900 i 921).

2019-05-09 

1057

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 752 i 758).

2019-05-09 

1056

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 752).

2019-05-09 

1055

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 710, 750, 758, 801, 853, 855, 900 i 921).

 2019-05-09

1054

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801, przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 921, rezerwy celowej do działów: 710 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 853, 855 i 900).

 2019-05-09

1053

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniu 10 maja 2019 r.

2019-05-08

1052

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 10/64 części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno – usługowym położonym w Krakowie przy ul. Mogilskiej Nr 98, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2019-05-07 

1051

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie robót budowlanych na nieruchomości, położonej w Krakowie przy ul. Praskiej 25 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie.

 

 2019-05-07

1050 

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego pn. „Kraków dla MSP” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

2019-05-07 

 1049

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego w Krakowie  umowy najmu części nieruchomości położonej  w Krakowie przy ul. Ćwikłowej 1 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej, celem dalszej eksploatacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej.

2019-05-07 

 1048

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-05-07 

1047

w sprawie zmiany umowy użytkowania nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Wysłouchów 28 ustanowionego na rzecz Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Prowincja Krakowska z siedzibą w Krakowie ul. Nazaretańska 1

2019-05-07

1046

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Myśliwskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-05-07

1045

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 25 usytuowanego w budynku na os. Teatralnym 27 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 49% bonifikaty.

 2019-05-07

1044

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3974/503359 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 3 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2019-05-07 

1043

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3910/1004185 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 5 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 2019-05-07

1042

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych”.

 

2019-05-07

1041

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Pachońskiego, Wyki, Łokietka”

 2019-05-07

1040 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Pachońskiego, Wyki, Łokietka”.

2019-05-07 

1039

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XVIII/317/15 w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych

2019-05-02

1038 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 141 im. Ks. Jana Twardowskiego z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. J. Sawy – Calińskiego 12, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej w udziale 995/1000 części.

2019-05-06 

1037

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów najmu obejmujących część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kraków – Miasta na prawach powiatu położonej przy ul. Odmętowej.

2019-05-06 

1036

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Na Załęczu, na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-05-06

1035

w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznej listy osób zakwalifikowanych w 2018 roku jako kandydaci do zawarcia umów najmu lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego

2019-05-06

1034

w sprawie zatwierdzenia wyników oraz ustalenia wysokości czynszu lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia w ramach XVII edycji Programu Pomocy Lokatorom

2019-05-06

1033

zmieniające zarządzenie Nr 3620/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Osiedlowe place zabaw”.

2019-05-06

 1032

 

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 9 marca 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Całoroczna działalność prowadzona stacjonarnie w latach 2019-2022 oferty dodatkowe

 

 2019-05-06

1031

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-05-06

1030

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Franciszka Wężyka, na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-05-06

1029

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 96 usytuowanego w budynku na os. Centrum C 1 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 78 % bonifikaty

2019-05-06

1028

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat

2019-05-07

1027

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Lubomirskiego 21 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-05-02  

 1026

 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 180/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji działań podejmowanych w obszarze dróg publicznych celem zapewnienia płynności ruchu drogowego

2019-05-02 

1025

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4931/1151636 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Jagodowej 19 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

2019-05-02

1024

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Prof. Akademii Krakowskiej Św. Jana Kantego umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Na Błonie 15b pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-05-02

1023

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku przy ul. Stachiewicza 25 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 71 % bonifikaty

2019-05-02

1022

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 159/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie”, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu.

2019-05-06

1021

w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Pachońskiego, Wyki, Łokietka” w Krakowie.

2019-05-06

 1020

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Longinusa Podbipięty na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 

2019-05-02 

 1019

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji z siedzibą w Krakowie umów użyczenia i najmu części budynku znajdującego się na nieruchomości położonej przy ul. Ułanów 9 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-05-02 

 1018

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. Profesora Walerego Goetla z siedzibą w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonych przy ul. Brzozowej 5, pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 

2019-05-02 

1017

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego pn. „Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych” w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

2019-05-02

1016 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Sokolej (działka nr 550/3), w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-05-02 

1015 

w sprawie przyznania nagrody dla nauczyciela Zespołu Szkół Poligraficzno – Medialnych.

2019-05-02 

1014 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Miasta S.A.

2019-05-02 

1013

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i realizacji zadań wyborczych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

2019-05-02

1012

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie robót budowlanych na nieruchomości, położonej w Krakowie przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

2019-04-29 

1011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Aleksandry 17 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-29

1010

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Aleksandry 17 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-29

1009

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-29

1008

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki położonej w rejonie ul. Radnickiego.

2019-04-29

1007

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych przy ul. Cechowej.

2019-04-29

1006

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Maćka z Bogdańca.

2019-04-29

1005

w sprawie powołania członków Kapituły honorowego tytułu „Przyjaciel Sportu A.D. 2018” i określenia regulaminu pracy Kapituły opiniującej kandydatury do honorowego tytułu „Przyjaciel Sportu A.D.2018”.

2019-04-29

1004

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Na Błonie 15 d pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 

2019-04-29

1003

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 314

2019-04-29

1002

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 710, 801, 852, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 855 i 921).

2019-04-29

1001

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854 i 855) – druk Nr 311

2019-04-29

1000

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 853, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-04-29

 999

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 354/2019 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. jakości obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych.

2019-04-29 

 998

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Sportowymi Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie umów najmu, użyczenia i dzierżawy części nieruchomości położonej przy al. Kijowskiej 8, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-04-29

 997

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Sokolskiej 17 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-04-29

 996

 w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw oraz upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2019-04-29 

995

w sprawie ustanowienia na okres 30 lat na udziale 43703/49267 części nieruchomości położonej u zbiegu ulic Siwka i Na Załęczu odpłatnego prawa użytkowania na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 188, celem prowadzenia działalności statutowej oraz zrealizowania miejskiego magazynu przeciwpowodziowego.

2019-04-29

  994 

w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów niektórych samorządowych przedszkoli, szkół i placówek w Krakowie.   

2019-04-29

  993 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 86 im. Powstańców Śląskich z siedzibą w Krakowie, kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie, os. Jagiellońskie 18, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-29 

 992

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

2019-04-29 

 991

w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie stypendiów dla uczniów i studentów pochodzenia polskiego, urodzonych i zamieszkałych na stałe  w krajach byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich uczących się  w Krakowie oraz upoważnienia do rozstrzygania w sprawie udzielania tych stypendiów.

2019-04-29 

 990 

w sprawie udzielania dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

2019-04-29 

 989

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole Nr 111 „POD MODRZEWIEM” z siedzibą w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej na [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Bożena Nizio Podinspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-29 

988

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2697/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Krakowa”

2019-04-29

987

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 56 im. Tadeusza Rejtana z siedzibą w Krakowie, umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Fredry 65-71, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-29

986

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej w Krakowie, os. Kolorowe 29a, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-29

985

zmieniające zarządzenie Nr 3587/2014 w sprawie powołania i określenia zasad działania komisji ds. rozpatrywania ofert w ramach Programu Pomocy Lokatorom

2019-04-29

984

w sprawie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

2019-04-26

983

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 23 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Rynek Kleparski Nr 4/ Basztowa Nr 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CVII/2758/18 z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 23 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Rynek Kleparski Nr 4/ Basztowa Nr 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek.

2019-04-26

982

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Zarządu Dróg Miasta Krakowa

2019-04-26

981

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Ks. Kard. Sapiehy, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

2019-04-26

980

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Oboźnej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-26

 979

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonych przy ul. Wiedeńskiej.

2019-04-26 

978

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji  w roku 2019 zadania publicznego w zakresie  „działalności na rzecz dzieci i młodzieży,  w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży”.

2019-04-26 

 977 

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 2409/2015 z dnia 4 września 2015 r. w sprawie określenia relacji pomiędzy Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa a miejskimi jednostkami organizacyjnymi w pionie Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu.

2019-04-26 

976 

zmieniające Zarządzenie Nr 3497/2017 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego  ds. uzupełnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków informacji  o podmiotach zarządzających bądź gospodarujących nieruchomościami będącymi wyłączną własnością Gminy Miejskiej Kraków

2019-04-26 

 975

 w sprawie sprzedaży udziału Gminy Miejskiej Kraków w nieruchomości położonej przy ul. Boruty - Spiechowicza w Krakowie w trybie bezprzetargowym.

 2019-04-26

 974

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej przy ulicy Gen. Bolesława Roi.

 2019-04-26

 973

 w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw oraz upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2019-04-26 

 972

 w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-04-26

 971

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie umowy użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Na Błonie 15 d pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-04-26

970

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 155 im. Św. Jadwigi Królowej z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy os. 2 Pułku Lotniczego 21, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-26

969

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 55 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Dobczyckiej 20 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-26

968

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań z zakresu zdrowia publicznego.

2019-04-26

967 

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Olszeckiej Nr 41, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2019-04-24 

966

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 z siedzibą w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej na os. Na Stoku 52 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 

2019-04-24  

965

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 801, 852 i 900 – zadania dzielnic)

2019-04-25

964

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 851, 854 i 855)

2019-04-25

963

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 758, 801, 854 i 926)

2019-04-25

962

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801, 854 i 926)

2019-04-25

961

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750 i 801)

2019-04-25

960

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750 i 801)

2019-04-25

959

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 754 i 758)

2019-04-25

958

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754)

2019-04-25

957

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 750, 754, 758, 852, 853, 855, 900 i 921)

2019-04-25

956

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 853 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 754, 852, 853, 855 i 921)

2019-04-25

955

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 852, 855 i 921)

2019-04-25

954

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 852, 855 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801, 852 i 855)

2019-04-25 

953

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 852, 855, 900 i 921)

2019-04-25

952

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 852, 855, 900 i 921)

2019-04-25

951

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 w oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic)

2019-04-25

950

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 750, 754, 801, 853, 854, 855,900, 921, 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801 i 900 – zadania dzielnic)

2019-04-25

949

w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu Stypendia Twórcze Miasta Krakowa w roku 2019

2019-04-24

948 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Hodura w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-04-24

947

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 z siedzibą w Krakowie, umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej w os. Teatralnym 35, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-24

 946

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 91 z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy os. Handlowym 4, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-04-24

945

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 158 z siedzibą w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Strąkowej 3a w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-24

944

w sprawie ustalenia indywidualnej stawki czynszowej netto za najem lokalu użytkowego o powierzchni 154,06 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Brackiej 1a w Krakowie.

2019-04-24

943 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 12 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Dekerta Nr 17 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej.

2019-04-23 

942

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Nowosądeckiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-23

941

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy Korfantego, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości.

2019-04-23

 940

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 221/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Witosa 27 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 2019-04-19

 939

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Majówny do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-04-19

 938

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Skwerowej 3 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-04-19

 937

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu od trójki wnioskodawców po 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5204/413512 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Seweryna 16 w Krakowie stanowiącym poprzednio w części własność wnioskodawców.

2019-04-23 

 936

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w Krakowie przy ul. Bulwarowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-23 

 935

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 187 im. „Pod Lipami” w Krakowie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej na os. Piastów 48, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-04-23

 934

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Srebrnych Orłów

2019-04-23 

933

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 52 położonym przy ul. Dietla w Krakowie.

2019-04-23

932

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania publicznego pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz naboru na członków komisji konkursowej.

2019-04-23

931

w sprawie realizacji wyroków eksmisyjnych z lokali będących w innym zasobie mieszkaniowym niż Gminy Miejskiej Kraków, z pominięciem kolejności złożenia wyroku

2019-04-23

930

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 6 maja 2019 roku do 31 października 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

2019-04-23

929

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 158 z siedzibą w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonych przy ul. Strąkowej 3a w Krakowie pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-19

928

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku umowy najmu części nieruchomości położonych przy ul. Monte Cassino 31, pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-19 

927

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy al. Skrzyneckiego 12 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-19

926 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 256/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek główny specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Imbramowskiej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 2019-04-23

925 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3900/1835143 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Elżbieta Bednarz Podinspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2019-04-23 

924 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do samorządowych burs i internatów, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

2019-04-23 

923 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4254/1006338 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-04-23 

 922

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/621/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Miejskiemu Specjalistycznemu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

2019-04-19 

921

w sprawie administrowania w imieniu Gminy Miejskiej Kraków nieruchomością położoną na os. Willowym 35

2019-04-19 

920 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże.

2019-04-19 

919

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyznania Srebrnego Medalu „CRACOVIAE MERENTI” Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa, obecnie Muzeum Krakowa.

2019-04-23

918

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyznania Brązowego Medalu „CRACOVIAE MERENTI” dr. inż. arch. Krzysztofowi Wielgusowi.

2019-04-23

 917

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Komisji Odwoławczej w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w okręgu wyborczym nr 15 w 2019 r.

2019-04-23 

 916

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku Hotelu Grand przy ul. Sławkowskiej 5-7 w Krakowie

2019-04-23 

 915

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019

2019-04-23 

 914

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych w rejonie ul. Fatimskiej.

 2019-04-19

 913

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych w rejonie ul. Fatimskiej.

  2019-04-19

 912

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Konwaliowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

  2019-04-19

 911

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 134 z siedzibą w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Kłuszyńskiej 46 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

  2019-04-19

910 

 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łuczanowice II – części A, B, C”

 

2019-04-23 

909 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łuczanowice II – części A, B, C”.

 2019-04-23

908 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5537/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-04-18 

907 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – AWF” - druk nr 299.

 2019-04-18 

 906

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1336/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad posługiwania się symbolami Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

 2019-04-18

905

w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa udzielonego Andrzejowi Majewskiemu

2019-04-18

904

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Włodarczyka do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-18

903

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, niezabudowanych i zabudowanych budynkiem mieszkalnym, położonych w Krakowie przy ul. Tynieckiej Nr 90

2019-04-18

902

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Nowowiejskiej Nr 9 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

2019-04-18

901 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3730/710222 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Św. Benedykta 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawców w odpowiednio 90/100 i 10/100 częściach.

 2019-04-18

900

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 162/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Mistrzejowice 5 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

201-04-18

899

w sprawie wyrażenia zgody na zarządzanie przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie urządzeniami wodnymi i wodno - melioracyjnymi.

2019-04-18

898

w sprawie wyrażenia zgody dla Sądu Apelacyjnego w Krakowie na zawarcie umowy użyczenia części powierzchni nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 3

2019-04-18

897

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 23 do 24 kwietnia 2019 r.

 

 2019-04-18

896

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Włodarczyka do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-18

895

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych jako działki nr 254/44, 254/45, 254/50, 254/51, 303/4 oraz 303/6 obręb 21 jednostka ewidencyjna Kraków – Śródmieście - poprzez zawarcie aktu notarialnego

2019-04-18

894

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Na Skarpie do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-04-18

893

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Realizacja lokalnych projektów w ramach zadań bieżących rocznych dzielnic”

2019-04-18 

892

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4179/315661 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 9 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-04-17

891

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże

2019-04-16

890

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-04-16

889

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: działalność na rzecz integracji cudzoziemców, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz naboru na członków komisji konkursowych

2019-04-16

888

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zaopiniowania wniosków o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków: nie stanowiących własności Skarbu Państwa, a stanowiących własność osób fizycznych; lasów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w dzielnicach: IV Prądnik Biały, VII Zwierzyniec, VIII Dębniki, IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, X Swoszowice, XI Podgórze Duchackie; XIII Podgórze, XIV Czyżyny, XVIII Nowa Huta; lasów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w dzielnicach: IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, XI Podgórze Duchackie, XVII Wzgórza Krzesławickie, a użytkowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

 

2019-04-16

887

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2022”.

2019-04-16

886

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Bałtyckiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-16

885

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6660/697942 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Elżbieta Bednarz Podinspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. Aleksandry 9 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej

2019-04-16

884

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże

2019-04-16

883

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Centrum A do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-16

882

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 75/2959 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Kozietulskiego 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części

2019-04-16

881

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nazw ulic i skwerów

2019-04-16

880

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa

2019-04-16

879

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Olszeckiej Nr 41, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2019-04-16

878

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Majówny do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-16

877

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 600).

 

2019-04-16

876

 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 600).

 

2019-04-16

875

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854).

 

2019-04-16

874

 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854).

 

2019-04-16

873

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 851 i 854).

 

2019-04-16

872

 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854).

 

2019-04-16

871

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 710, 750, 758, 851, 853, 855 i 921).

 

2019-04-16

870

 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 851, przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działów: 710 i 921, z rezerwy celowej do działu 750 oraz zmian w planie wydatków w działach: 758, 851, 853 i 855).

 

2019-04-16

869

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 750, 852, 854, 900 i 921).

 

2019-04-15

868

 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750 i 854 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 852, 900 i 921).

 

2019-04-15

867

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926).

 

2019-04-15

866

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 710, 750, 754, 757, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).

 

2019-04-15

865

 

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 853, 854 i 900).

 

2019-04-15

864

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże.

2019-04-16

863

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Piastów do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-16

862 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa  z późniejszymi zmianami

2019-04-16 

861 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-04-16 

860 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).  

2019-04-16 

859 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854 i 855).

2019-04-16 

858 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 851, 854 i 855 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 854 i 855).

2019-04-16 

857

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu  zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 191/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Oświecenia 23 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców 

2019-04-16 

856 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym z siedzibą w Krakowie, ul. Wacława Popławskiego 17, w celu utworzenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pn. „Dziecięce Centrum Wsparcia Rozwoju” z siedzibą w Krakowie, os. Willowe 35.

2019-04-16 

 855

w sprawie trybu przygotowywania, realizacji i rozliczenia projektów ubiegających się o wsparcie oraz finansowanych  lub współfinansowanych z funduszy pomocowych.

2019-04-16 

854 

w sprawie zmiany umowy użytkowania dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Kaczeńcowej 7 w Krakowie stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przekazanej w użytkowanie Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej nr 31 .

2019-04-16 

853 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Bugaj do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-16 

852 

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu   kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6812/295317 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Elżbieta Bednarz Podinspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. Stefana Grota Roweckiego nr 23 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-04-16 

 851

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ulicy Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2019-04-16

 850

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-04-16

 849

 

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału ds. Jakości Powietrza

 

 2019-04-15

848

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże.

2019-04-15

847

w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictwa i upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2019-04-12

846

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7551/614535 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Duża Góra 35 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w ww. części

2019-04-12 

845

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Albertyńskim do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-12

844

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Grzegorzowi Stecowi.

2019-04-12

843

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Kolorowym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-12

 842

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Krakowie przy ulicy Rozrywka  na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-04-12 

841

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku, zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych”.

2019-04-12

840

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej u zbiegu ul. Dunin-Wąsowicza i al. Krasińskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 10/2019 z dnia 04.01.2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej u zbiegu ul. Dunin-Wąsowicza i al. Krasińskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-12

839

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 227 o pow. 0,3371 ha obr. 29 Krowodrza, położonej w rejonie uroczyska „Las Witkowicki”

2019-04-12

838

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Architektów do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-12

837

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ulicy Golikówka, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

2019-04-12

836

w sprawie zmiany zarządzenia nr 1341/2018 w sprawie powołania Rady Programowej i Zespołu wykonawczego Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”

2019-04-12

835

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Podedworze na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-04-12

834

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Jeziorany do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-12

 833

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wola Justowska – Hamernia”.

2019-04-12 

832

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morelowa”.

2019-04-12

831

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lindego”.

2019-04-12

830

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Os. Widok”.

2019-04-12

829

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wiedeńska”.

2019-04-12

828

w sprawie prolongowania terminu obowiązywania umowy dzierżawy

2019-04-11

827

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3860/1006338 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 15 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

2019-04-12

826

 

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 1306/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 maja 2013r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw logotypów miejskich jednostek organizacyjnych

2019-04-11

825

 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Mikołajczyka do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 3214/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Mikołajczyka do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-11

824

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w Krakowie na os. Spółdzielczym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-11

823

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Albertyńskim do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-11

822 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2214/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 12, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

2019-04-11 

821 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2222/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 10, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie.

2019-04-11 

820 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2212/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie.

2019-04-11 

819 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2199/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 14, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

2019-04-11 

818

w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych przy ul. Półłanki, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Płaszów-Rybitwy” m.in. pod obiekty usług oświaty.

2019-04-11

816

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziału w wysokości 5399/361009 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 221/2, 221/3 i 221/4 obr. 34 Podgórze położonej w Krakowie przy ul. Grota – Roweckiego

2019-04-10

817

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziałów w łącznej wysokości 20/576 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 479/2 obr. 60 Podgórze, celem regulacji stanu prawnego ul. Łamanej w Krakowie.

2019-04-11

815

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7551/614535 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Duża Góra 35 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części

2019-04-11

814

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: muzyka

 2019-04-11

813

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-04-11

812

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Krakowskiego Biura Festiwalowego.

2019-04-11

811

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Facimiech na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-04-10

810

w sprawie symboli literowych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa oraz Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa

2019-04-10

809

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ulicy Rozrywka na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-04-10

808 

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Architektury i Urbanistyki

2019-04-10 

 807

 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa

2019-04-10 

806

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Józefińskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-10

805

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-04-08

804

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działek nr 3/4 obr. 32 Podgórze oraz nr 134/13 obr. 31 Podgórze wchodzących w zakres Parku Rzecznego Wilgi

2019-04-10

803

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 73 obr. 46 Krowodrza, położonej w rejonie ul. Racławickiej, objętej zakresem planowanego Parku Młynówka Królewska

2019-04-10

802

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym działaczom Galicyjskiej Izby Budownictwa.

2019-04-10

801 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2219/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie.

2019-04-10 

800

 

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Krzywda, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkownika wieczystego nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

2019-04-10

799

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury.

2019-04-10

798

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2019.

2019-04-10

797

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”

 2019-04-10

796

w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Kraków

2019-04-09

795

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 751 i 801).

2019-04-09

794

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 751 oraz zmian w planie wydatków w dziale 801).

2019-04-09

793

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 600).

2019-04-09

792

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 600).

 

2019-04-09

791

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 853, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-04-09

790

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 750, 754, 801, 853, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 853, 900 i 926 – zadania dzielnic).

 

2019-04-09

789

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 754 i 758).

2019-04-09

788

w sprawie szczegółowego zakresu działania, uprawnień i obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury.

2019-04-10

787

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754).

 

2019-04-09

786

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 852, 853 i 926).

2019-04-08

785

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 852, 853 i 926).

 

2019-04-08

784

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750 i 900).

2019-04-09

783

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 750).

 

2019-04-09 

782

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 710, 750, 758, 801, 852, 853, 900 i 926).

2019-04-09

781

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 710, rezerwy celowej do działów: 852 i 853 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 801, 900 i 926).

 

2019-04-09 

780 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2216/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie.

2019-04-09 

779 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2201/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie.

2019-04-09 

778 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Krakowie, ul. Półkole 11, w celu utworzenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pn. „Dziecięce Centrum Wsparcia Rozwoju” z siedzibą w Krakowie, os. Willowe 35.

2019-04-09 

777

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – AWF”.

2019-04-09

776

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Podkamyk”.

2019-04-09

775

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bielany”.

2019-04-09

774

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakamycze”.

2019-04-09

773

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mydlniki.

2019-04-09

772

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowe Miasto.

2019-04-09

771

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olszanica”.

2019-04-09

770

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 285

2019-04-09

769

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w dziale 900, zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 852, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 710, 750, 754, 851, 853, 854, 900, 921 i 926) – druk Nr 278.

2019-04-09

768 

zmieniające zarządzenie Nr 896/2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Krakowa

2019-04-09 

767

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4277/127604 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 46 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-04-08

766

w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu w części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty II – części A, B, C”.

2019-04-09

765

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-04-09

764

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Potrzask na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-04-09

 763

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3964/1006338 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 15 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-04-09 

762

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie na rzecz [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Izabela Sokołowska Inspektor Referat Udostępniania Nieruchomości Pod Infrastrukturę Techniczną oraz Wykonywania Uprawnień Właścicielskich/Wydział Skarbu Miasta] nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ulicy Królowej Jadwigi w Krakowie

2019-04-09

761

w sprawie powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu

2019-04-09

760

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 20/1000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Na Stoku 27 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-04-09

759

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkiem.

2019-04-09

758

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: edukacja kulturowa

2019-04-09 

757

w sprawie wyznaczenia dla Spółki Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków S.A. dodatkowego terminu zagospodarowania nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Pachońskiego

2019-04-09

756

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych”.

2019-04-09

755

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Krystyna z Ostrowa do oddaniaw dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-09 

754

w sprawie zawarcia umowy związanej z wyrażeniem zgody Lions Club Kraków Stare Miasto z siedzibą ul. Rynek Główny 15, 31-008 Kraków na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na proporczyku klubowym

2019-04-09

753

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przedwstępnej umowy darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa użytkowania wieczystego części działki nr 11 obr. 56 jedn. ewid. Podgórze - położonej przy ul. Działkowej, zawartej w formie aktu notarialnego Rep A nr 663/2015 z dnia 10.03.2015 r.

2019-04-09

752

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia nagrody ,,Mecenas Kultury Krakowa”

2019-04-09

751

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Korepty, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

2019-04-08

750

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: kultura cyfrowa

2019-04-08

749

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Krakowskiego Centrum Świadczeń

2019-04-08

748

w sprawie zwrotu świadczenia pieniężnego spełnionego z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z działek nr 791/1, 790/14 i 163/7, obręb 4, jedn. ewid. Krowodrza za okres od 12.06.2000 r. do dnia 11.06.2010 r.

2019-04-08

747

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, przynależnych do lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku nr 4A położonym przy ul. Wenecja w Krakowie

2019-04-08

 746

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Ostrów na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-04-08 

745

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-04-08

744

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 193/10000 części w nieruchomości gruntowej, związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Wysłouchów 22B w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców

2019-04-08

743

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych przy ul. Ujastek

2019-04-08

742

w sprawie przygotowania projektu dotyczącego ,,Standardów infrastruktury pieszej w Krakowie”

2019-04-08

741

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-04-08

740

w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa w przedmiocie projektu aktu prawa miejscowego w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie usta-lenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamen-towej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat”

2019-04-08

739

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Truskawkowej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-04-08 

738

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: film

2019-04-08

737

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: sztuki plastyczne

2019-04-08

736

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: intermedia, projekty interdyscyplinarne

2019-04-08 

735

 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. ograniczenia uciążliwości odorowej na terenie południowo – wschodniej części Krakowa

 2019-04-08

734

w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu w części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Przewóz”, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu.

2019-04-08

733

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Orlej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

2019-04-04

732

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”

2019-04-08

731

w sprawie unieważnienia identyfikatora oraz zmiany zarządzenia Nr 1246/2018 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”.

2019-04-08

730

uchylające zarządzenie Nr 430/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”

2019-04-08

729 

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przedwstępnej umowy darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa użytkowania wieczystego części działki nr 11 obr. 56 jedn. ewid. Podgórze - położonej przy ul. Działkowej, zawartej w formie aktu notarialnego Rep A nr 663/2015 z dnia 10.03.2015 r.

2019-04-01 

728 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

2019-04-01 

727

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Na Błonie do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-02

726

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Krakowie przy ul. Grochowej Nr 36, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

2019-04-02

725

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 751, 852)

2019-03-29

724

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 751 i 852 oraz zmian w planie wydatków w dziale 600)

2019-03-29

723

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801 i 855)

2019-03-29

722

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 855, zmian w planie dochodów i wydatków w działach: 750 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 801)

2019-03-29

721

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 853, 855, 900 i 921 – zadania dzielnic)

2019-03-29

720

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 750, 754, 801, 855, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600 i 900 – zadania dzielnic)

2019-03-29

719

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 851, 852, 855 i 926)

2019-03-29

718

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 851, 852 i 926)

2019-03-29

717

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 754 i 758)

2019-03-29

716

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754)

 2019-03-29

715

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 754, 855 i 900)

2019-03-29

714

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 855 i 900)

2019-03-29

713

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 754, 801, 852 i 900)

2019-03-29

712

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801 i 900)

2019-03-29

711

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 801, 853, 854, 900 i 926 – zadania dzielnic)

2019-03-29

710

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 853, 854, 855 i 900).

2019-03-29

709

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Pronaszków w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-04-02

708

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.

2019-04-02

707

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa.

2019-04-02

706

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852 i 900 – zadania dzielnic).

2019-04-02

705

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w dziale 900, zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 852, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 710, 750, 754, 851, 853, 854, 900, 921 i 926).

2019-04-02

704

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 853, 854 i 900).

2019-04-01

703

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-04-01

702

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Grębałowskiej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

2019-04-01

701

w sprawie wyrażenia zgody Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Strzelców.

2019-04-01

700

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Sokolej (działka nr 550/4), w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-04-01

699

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-04-01

698

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-04-01

697

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-04-01

696

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-04-01

695

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-04-01

694

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 54/45 i 54/47 obręb 59 Podgórze, wchodzącej w zakres planowanego Parku Rzecznego Drwinka – Etap II.

2019-03-29

693

w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łuczanowice II – części A, B, C”, w tym zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu.

2019-03-29

692

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-04-01

691

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Mackiewicza na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-04-01

690

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miejskiej Kraków do Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Gospodarczego Kraków – Wschód sp. z o. o.

2019-04-01

 689

 w sprawie zmiany przedstawiciela Gminy Miejskiej Kraków w Radzie Nadzorczej Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

2019-04-01

688

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w roku 2019 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności.

2019-04-02

664 

w sprawie zatwierdzenia wykazu i przyznania nagród dla uczniów krakowskich szkół za szczególne osiągnięcia w konkursach/turniejach, olimpiadach przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018.

2018-03-28 

 

 

 

 

 

Lista aktów z danego roku: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

 

Numer

Tytuł

Data podpisania

3376

w sprawie wprowadzenia standardów usług teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Krakowa.

2016-12-09