Sporządzany plan PIASEK Logo
 

Powierzchnia planu - 36,2 ha
Jednostki ewidencyjne: Śródmieście i Krowodrza
Dzielnice: I Stare Miasto, V Krowodrza

LokalizacjaW dniu 13 marca 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XI/183/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PIASEK".

Obszary i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Uchwały Rady Miasta Przydatne linki


strona bipUchwały Rady Miasta Krakowa dot. planu

strona bipPrzydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan miejscowy obszaru "Piasek" obejmuje tereny o wysokich wartościach historycznych, kulturowych i urbanistycznych. Celem planu miejscowego jest zachowanie tych wyjątkowych wartości, realizacja zasady zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego i krajobrazowego - krajobrazu miejskiego, w tym ochrona przestrzeni strefy buforowej UNESCO i ochrona sylwety Miasta. Do celów planu miejscowego należy również poprawa standardów zamieszkania, a także zapewnienie dalszego rozwoju obszaru i jego prawidłowego funkcjonowania, w oparciu o ustalone planem miejscowym precyzyjne zasady zagospodarowania, zapewniające ochronę występujących wartości, w zgodzie z politykami przyjętymi w Studium.


Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych