Sporządzany plan PIASEK Logo
 

Powierzchnia planu - 36,2 ha
Jednostki ewidencyjne: Śródmieście i Krowodrza
Dzielnice: I Stare Miasto, V Krowodrza

LokalizacjaPrace nad sporządzeniem projektu planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 5 kwietnia 2019 r.
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PIASEK"

Termin składania wniosków do dnia 31 maja 2019 r.
Sposoby składania wniosków - patrz:
Treść ogłoszeniaOdnośnik do treści ogłoszenia

Obszary i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan miejscowy obszaru "Piasek" obejmuje tereny o wysokich wartościach historycznych, kulturowych i urbanistycznych. Celem planu miejscowego jest zachowanie tych wyjątkowych wartości, realizacja zasady zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego i krajobrazowego - krajobrazu miejskiego, w tym ochrona przestrzeni strefy buforowej UNESCO i ochrona sylwety Miasta. Do celów planu miejscowego należy również poprawa standardów zamieszkania, a także zapewnienie dalszego rozwoju obszaru i jego prawidłowego funkcjonowania, w oparciu o ustalone planem miejscowym precyzyjne zasady zagospodarowania, zapewniające ochronę występujących wartości, w zgodzie z politykami przyjętymi w Studium.

Wnioski do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych