UCHWAŁY RADY DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC

8 kadencja - 2018-2019 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
VI/2019 16-04-2019 VI/70/2019 przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego uchwała
VI/2019 16-04-2019 VI/69/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019 uchwała
VI/2019 16-04-2019 VI/68/2019 montażu drewnianych słupków przy skarpie w rejonie przystanku „Zaskale” uchwała
VI/2019 16-04-2019 VI/67/2019 montażu drewnianych słupków przy ul. Skibowej po obu jej stronach na odcinku od ul. Jodłowej do mostku uchwała
VI/2019 16-04-2019 VI/66/2019 wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Jesionowa – Romera” uchwała
VI/2019 16-04-2019 VI/65/2019 wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Jesionowa – Pylna” uchwała
VI/2019 16-04-2019 VI/64/2019 zmiany nazwy przystanku autobusowego „Królowej Jadwigi” na „Jurowicza” uchwała
VI/2019 16-04-2019 VI/63/2019 wniosku o włączenie lokalizacji z terenu Dzielnicy VII Zwierzyniec do prowadzonego przez MPWiK S.A. w Krakowie programu inwestycyjnego pn. „Budowa Infrastruktury Sanitarnej” uchwała
VI/2019 16-04-2019 VI/62/2019 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ulicy Prusa w Krakowie (pismo znak: ML-10.7123.144.2019.AJ z dnia 07.03.2019) uchwała
VI/2019 16-04-2019 VI/61/2019 opinii dotyczącej zbycia działki nr 205/6, obr. 14 Krowodrza, położonej przy ul. Morawskiego w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.39.2018 z 06.03.2019) uchwała
VI/2019 16-04-2019 VI/60/2019 przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec oraz poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację zadań za 2018 rok uchwała  załącznik cz.1  załącznik cz.2
V/2019 19-03-2019 V/59/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019 uchwała
V/2019 19-03-2019 V/58/2019 wskazania możliwych lokalizacji parkingów na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
V/2019 19-03-2019 V/57/2019 zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów selektywnych z domów jednorodzinnych uchwała
V/2019 19-03-2019 V/56/2019 przyjęcia dzielnicowego programu robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt 1) lit. c) Statutu Dzielnicy VII uchwała
V/2019 19-03-2019 V/55/2019 zmiany Uchwały nr XLVI/405/2018 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019 uchwała  załącznik
IV/2019 19-02-2019 IV/54/2019 wniosków dotyczących planowanej inwestycji pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, rozbudową pętli tramwajowej Salwator” uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/53/2019 wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec do pracy w Radzie Budżetu Obywatelskiego uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/52/2019 propozycji do planu pracy Rady Miasta Krakowa na 2019 rok uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/51/2019 wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Półwsie Zwierzynieckie” uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/50/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019 uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/49/2019 przyjęcia dzielnicowego programu wspierania działalności miejskich placówek pomocy społecznej i zdrowia uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/48/2019 przyjęcia dzielnicowego programu wspierania działalności miejskich placówek sportu uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/47/2019 przyjęcia dzielnicowego programu wspierania działalności miejskich placówek kultury uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/46/2019 przyjęcia dzielnicowego programu wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/45/2019 przyjęcia dzielnicowego programu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/44/2019 przyjęcia dzielnicowego programu wspierania osób niepełnosprawnych uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/43/2019 wniosków i uwag dotyczących planowanej inwestycji Trasa Pychowicka i Trasa Zwierzyniecka (pismo znak: IZ.455.25.19.AM z 15.01.2019) uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/42/2019 kontroli jakości wody w Potoku Olszanickim uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/41/2019 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ulicy Mirowskiej w Krakowie (pismo znak: ML-10.7123.1136.2018.AJ z dnia 22 stycznia 2019) uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/40/2019 opinii dotyczącej możliwości wprowadzenia strefy zamieszkania na ul. Nad Źródłem w Krakowie uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/39/2019 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 72 z firmą POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. (pismo znak: GS-02.6871. 2.4.2015.MG z 29.01.2019) uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/38/2019 opinii dotyczącej zbycia działki nr 237/6, obr. 17 Krowodrza, położonej przy ul. Smorawińskiego w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.46.2018 z 10.01.2019) uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/37/2019 powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/36/2019 powołania Zastępcy Przewodniczącej Komisji Kultury Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/35/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmiany dotyczącej wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII” uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/34/2019 opinii dotyczącej montażu słupków blokujących w rejonie posesji przy ul. Królowej Jadwigi 91 ABC w Krakowie uchwala
III/2019 10-01-2019 III/33/2019 powołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
III/2019 10-01-2019 III/32/2019 powołania Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
III/2019 10-01-2019 III/31/2019 opinii dotyczącej koncepcji zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Opracowanie koncepcji szlaku rekreacyjno-sportowego otaczającego Błonia Krakowskie wraz z opracowaniem kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla poszerzenia ul. na Błoniach wzdłuż rzeki Rudawy, na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie” uchwała
III/2019 10-01-2019 III/30/2019 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Na Lotnisko w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1076. 2018.LBI z dnia 19.12.2018 r.) uchwała
III/2019 10-01-2019 III/29/2019 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Księcia Józefa w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.376. 2018.RKB z dnia 24.12.2018 r.) uchwała
III/2019 10-01-2019 III/28/2019 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Księcia Józefa w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1218. 2017.RKB z dnia 24.12.2018) uchwała
III/2019 10-01-2019 III/27/2019 powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
III/2019 10-01-2019 III/26/2019 powołania Przewodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
III/2019 10-01-2019 III/25/2019 powołania Przewodniczącego Komisji Komunikacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
III/2019 10-01-2019 III/24/2019 powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
III/2019 10-01-2019 III/23/2019 powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
III/2019 10-01-2019 III/22/2019 powołania Przewodniczącego Komisji Zieleni Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
III/2019 10-01-2019 III/21/2019 powołania Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
III/2019 10-01-2019 III/20/2019 opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/1 obr. 18 Krowodrza przy al. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa (pismo znak: GS-02.6844.2.25.2017.SG z dnia 31.10.2018 r.) uchwała
III/2019 10-01-2019 III/19/2019 opinii dotyczącej zbycia działki nr 234/1, obręb 51, jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Majówny w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.36.2018 z dnia 18.12.2018) uchwała
II/2018 21-12-2018 II/18/2018 opinii do projektu budowlanego budowy miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej w Krakowie uchwała
II/2018 21-12-2018 II/17/2018 opinii dotyczącej zbycia działki nr 313/20, obręb 8 Krowodrza przy ul. Chełmskiej w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.43.2018 z 22.11.2018) uchwała
II/2018 21-12-2018 II/16/2018 upoważnienia Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec do wyboru przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań, o których mowa w § 3 pkt 5 Statutu Dzielnicy uchwała
II/2018 21-12-2018 II/15/2018 powołania Komisji Kultury Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2018 21-12-2018 II/14/2018 powołania Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2018 21-12-2018 II/13/2018 powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2018 21-12-2018 II/12/2018 powołania Komisji Zieleni Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2018 21-12-2018 II/11/2018 powołania Komisji Sportu Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2018 21-12-2018 II/10/2018 powołania Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2018 21-12-2018 II/9/2018 powołania Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2018 21-12-2018 II/8/2018 powołania Komisji Komunikacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2018 21-12-2018 II/7/2018 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2018 21-12-2018 II/6/2018 wyboru członka Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2018 21-12-2018 II/5/2018 wyboru członka Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2018 21-12-2018 II/4/2018 wyboru członka Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2018 21-12-2018 II/3/2018 ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2018 21-12-2018 II/2/2018 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
I/2018 17-12-2018 I/1/2018 wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała