Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VIII kadencji


Komisja Praworządności


2019-03-25 PN 13:00 Siedziba Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ul. Westerplatte 19

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Informacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o zabezpieczeniu przeciwpożarowym Miasta oraz o podjętych działaniach w 2018 roku.

Zaproszeni goście:

   Komendant Straży Miejskiej - Adam Młot

   Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień - Adam Chrapisiński

   Komendant Miejski Policji - Rafał Leśniak

   Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Bogdan Klimek

   p.o. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej - Andrzej Nowak

4. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Infrastruktury


2019-03-25 PN 14:00 sala Portretowa UMK Pl.Wszystkich Świętych 3-4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie akcji "Plastikowa Butelka Zwrotna" (druk nr 160).

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie elektrycznych hulajnóg (druk nr 234).

3. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat realizacji "Studium wykonalności budowy szybkiego bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie".

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej - Wacław Skubida

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Andrzej Kulig

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska


2019-03-25 PN 16:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Półwsie Zwierzynieckie" (druk nr 231).

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Armii Krajowej - Piastowska" (druk nr 203).

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Koszykarskiej" (druk nr 200).

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Fredry Szkoła" (druk nr 199).

5. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły II".

6. Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Malborska".

7. Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kosocice".

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego - Bożena Kaczmarska-Michniak

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Jerzy Muzyk

8. Sprawy bieżące.

9. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa


2019-03-25 PN 17:00 UMK, Sala im. J. Dietla Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1 osoby przyjętej celem wytrzeźwienia - druk nr 227.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień - Adam Chrapisiński

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2019 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków - druk nr 243.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Witold Kramarz

5. Wyznaczenie przedstawiciela do udziału w pracach Komisji opiniującej wnioski o udzielenie stypendiów dla uczniów i studentów pochodzenia polskiego urodzonych i zamieszkałych na stale w krajach byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich., uczących się w Krakowie.

6. Sprawy bieżące.

7. Oświadczenia, komunikaty.

8. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Budżetowa


2019-03-26 WT 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1 osoby przyjętej celem wytrzeźwienia według druku nr 227.

2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) według druku nr 250.

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku nr 8 położonym przy ul. Makowskiego w Krakowie według druku nr 210.

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku nr 11 położonym na os. Uroczym w Krakowie według druku nr 228.

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu po 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6229/699284 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (...) położonym przy ul. Aleksandry 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność obu wnioskodawców we wskazanych częściach według druku nr 229.

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr CIX/2869/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Tokarskiej Nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej według druku nr 230.

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 676/142037 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym położonym na os. Tysiąclecia 32 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni według druku nr 244.

8. Opiniowanie wykazu nieruchomości wraz z informacją w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 227 o pow. 0,3371 ha obr. 29 Krowodrza, położonej w rejonie uroczyska ?Las Witkowicki?(GS-07.6822.138.2018.MM).

9. Opiniowanie czterech wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

10. Sprawy bieżące.

11. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Edukacji


2019-03-26 WT 16:00 UMK, Sala Portretowa Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzania dzieci w godzinach porannych - druk nr 235.

Zaproszeni goście:

   Radna Miasta Krakowa - Anna Prokop-Staszecka

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Krakowie -- druk nr 249.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Anna Korfel-Jasińska

   Dyrektor Wydziału Edukacjii - Ewa Całus

5. Informacja Wydziału Edukacji UMK na temat rekrutacji do szkół podstawowych w Krakowie na rok szkolny 2019/2020.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Edukacjii - Ewa Całus

6. Sprawy bieżące.

7. Oświadczenia, komunikaty.

8. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej


2019-03-26 WT 16:15 sala Kupiecka UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Informacja na temat finansowania podstawowej opieki zdrowotnej mieszkanców Krakowa.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - Elzbieta Kois-Żurek

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Andrzej Kulig

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego


2019-03-26 WT 17:00 sala im.J.Dietla PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 8 położonym przy ul. Makowskiego w Krakowie według druku nr 210

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 11 położonym na os. Uroczym w Krakowie według druku nr 228

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu po 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6229/699284 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (...) położonym przy ul. Aleksandry 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność obu wnioskodawców we wskazanych częściach według druku nr 229

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiana uchwały Nr CIX/2869/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Tokarskiej Nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej według druku nr 230

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 676/142037 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Tysiąclecia 32 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni według druku nr 244

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

6. Opiniowanie wykazu nieruchomości wraz z informacją w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziałów w łącznej wysokości 44/240 części w działkach ewidencyjnych nr 157/211 o pow.0,0673 ha i nr 157/214 o pow. 0,0339 ha obr.7 Nowa Huta położonych przy ul. Kłosowskiego (GS-07.6822.145.2017.MM).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

7. Opiniowanie wykazu nieruchomości wraz z informacją w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działek ewidencyjnych nr 428/6, nr 428/5 i nr 425/1 obr.60 Podgórze, stanowiących dopełnienie obszarowe do planowanego Parku Rzecznego Drwinka (GS-07.6822.81.2018.SW).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

8. Opiniowanie pięciu wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

9. Sprawy bieżące.

10. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Dialogu Obywatelskiego


2019-03-26 WT 17:30 sala 303 UMK Pl.Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Informacja na temat przebiegu konsultacji spolecznych w sprawie projektu "Plan adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030".

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmniejszenia liczby radnych dzielnicowych z 372 do 147 (druk nr 233).

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


2019-03-27 ŚR 08:45 sala Dietla UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Sprawy skarg, wniosków i petycji oraz pism wpływających do Komisji.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej - Piotr Kempf

   Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki - Dorota Zaucha - rybka

   Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa - Marcin Hanczakowski

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych


2019-03-28 CZ 15:00 sala 303 PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Karta Krakowska - działanie i możliwości rozwoju.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych - Jan Żądło

   Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego - Łukasz Franek

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.

5. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Promocji i Turystyki


2019-03-28 CZ 16:00 sala im.J.Dietla PI.Wszystkich Świętych3/4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Plany rozwojowe MPL Balice. -Transport Turystyczny w Krakowie organizacja ruchu, dojazd do obiektów noclegowych, lokalizacja przystanków turystycznych, parkingi odstawcze dla autokarów - Planowane inwestycje drogowe, modernizacja infrastruktury kolejowej w 2019 ? wpływ na organizację transportu w mieście

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa - Marcin Hanczakowski

   Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego - Łukasz Franek

   Dyrektor Wydziału ds.Turystyki. - Elzbieta Kantor

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.

5. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza


2019-03-28 CZ 17:00 UMK, sala 303 Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Wykorzystanie dronów w walce ze smogiem. Informacja na temat doświadczeń innych miast.

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Główna


2019-04-01 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

2. Uzgodnienie porządku obrad XIII sesji Rady Miasta Krakowa, na środę 10 kwietnia 2019 r.

Zaproszeni goście:

   Sekretarz Miasta Krakowa - Antoni Fryczek

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.

5. Zamknięcie posiedzenia.