BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Inspektor Nadzoru w Dziale Realizacji Inwestycji – 1 etat

(Nr ref. 45 -18)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie średnie lub wyższe techniczne;

c) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności elektroenergetycznej;

d) staż pracy:

- 6 lat przy wykształceniu średnim w tym min. 1 rok doświadczenia w pracy na stanowiskach związanych z nadzorowaniem inwestycji lub na stanowiskach kierownika budowy, inżyniera budowy, kierownika projektu w zakresie elektrycznym;

- 4 lata przy wykształceniu wyższym w tym min. 1 rok doświadczenia w pracy na stanowiskach związanych z nadzorowaniem inwestycji lub na stanowiskach kierownika budowy, inżyniera budowy, kierownika projektu w zakresie elektrycznym;

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) czynne prawo jazdy kat. B;

b) uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami i nadzorowania nad robotami w branży teletechnicznej,

c) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawa o drogach publicznych;

- Ustawy prawo budowlane;

- Ustawa prawo energetyczne;

- Ustawy prawo o ruchu drogowym;

- Ustawy kodeks postępowania administracyjnego;

- Ustawy prawo zamówień publicznych;

- Ustawy o pracownikach samorządowych;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

d) znajomość struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie;

e) świadectwo kwalifikacji SEP;

f) zdolność rozwiązywania problemów technicznych;

g) biegła znajomość obsługi programów z pakietu MS Office;

h) umiejętność pracy w zespole;

i) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, kreatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie procesu inwestycyjnego od przekazania placu budowy do odbioru po zakończeniu zadania;

b) reprezentowanie inwestora na budowie;

c) przygotowanie dokumentacji przetargowej;

d) rozliczenie zadań inwestycyjnych;

e) współpraca z pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego;

f) sprawozdawczość i archiwizacja dokumentów.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 m-cy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Dział Realizacji Inwestycji, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dłuższego stania i chodzenia,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie, również w otoczeniu maszyn w ruchu,

- konieczność prowadzenia samochodów służbowych,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3600 zł do 4000 zł brutto + dodatek funkcyjny + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT;

 

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie,

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia

w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 45-18" - w terminie do dnia: 22.08.2018 r.

 

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

(Nr ref. 45-18)

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 0 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 0 aplikantów spełniło wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 0 kandydatów.

 
Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Dziale Realizacji Inwestycji - 45-18