BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych nr 11

Oferta jednostki

Wersja archiwalna niniejszego dokumentu


Typy niepełnosprawności uczniów

 • z niepełnosprawnością sprzężoną
 • z niepełnosprawnością ruchową
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

W skład Zespołu Szkół wchodzą:

 • Przedszkole Specjalne nr 3 z zespołem wczesnego wspomagania rozwoju,
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 150 z oddziałami dawnego Gimnazjum Specjalnego nr 62,
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 6.

Kształcenie zawodowe

W ramach przysposobienia do pracy oferujemy:

 • przygotowanie do pracy realizowane w blokach: komputer i multimedia, zajęcia biurowe, mała poligrafia, gospodarstwo domowe, sztuka użytkowa, ogrodnictwo;
 • rozwijanie zainteresowań, wiedzy i umiejętności przydatnych w dorosłym życiu, trening umiejętności społecznych, zajęcia psychoedukacyjne;
 • zajęcia kreatywne: muzyka, teatr; projekty multimedialne, fotografika, szkolny zespół muzyczny, taniec;
 • zajęcia sportowe, wyjazdy na basen;

Baza jednostki

Siedzibą Zespołu Szkół oraz przedszkola, zespołu wczesnego wspomagania i większości klas szkoły podstawowej jest budynek przy al. Dygasińskiego 25. Tutaj mieści się gabinet dyrektora i sekretariat.
Szkoła przysposabiająca do pracy oraz kilka najstarszych klas szkoły podstawowej mają swoją siedzibę przy ul. Dobczyckiej 20, zajmując jedno skrzydło budynku Szkoły Podstawowej nr 55.
Na terenie szkoły oraz w domach uczniów prowadzone są również indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz nauczanie indywidualne.

 

Edukacja i terapia

Staramy się, aby edukacja i terapia, którą obejmujemy dzieci, wyzwalała ich potencjał rozwojowy. Uczymy umiejętności przydatnych w codziennym życiu - od samodzielnego jedzenia po obsługę komputera. Uczymy samodzielności, porozumiewania się, podejmowania decyzji i dokonywania wyborów, odpowiedzialności za siebie choć w niewielkim zakresie. Poszukujemy różnych form samodzielnego, aktywnego spędzania czasu wolnego.
W naszej szkole stosowane są m.in. poniższe metody (lub ich elementy):

 • alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się;
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne;
 • Integracja Sensoryczna;
 • stymulacja polisensoryczna;
 • pedagogika zabawy
 • muzykoterapia;
 • biofeedback;
 • karmienie terapeutyczne;
 • NDT - Bobath.

 

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna

Głównym założeniem naszej szkoły jest stworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów. W tym celu każde dziecko ma opracowaną przez zespół specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda, fizjoterapeuta, pomoc nauczyciela) diagnozę umiejętności funkcjonalnych. Na podstawie tej diagnozy oraz diagnoz specjalistycznych, powstaje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Program jest realizowany przez cały rok szkolny, podlega w tym czasie ewaluacji i - w zależności od jej wyników - może ulec korekcie.

 

Opieka medyczna

Dzięki współpracy z NZOZ Kraków-Południe, uczniowie mają zapewnioną opiekę lekarską i pielęgniarską, w tym również w przypadku takich zabiegów pielęgnacyjnych jak cewnikowanie czy karmienie dojelitowe.

 

 

Osiągnięcia uczniów

 • Na podstawie tekstów naszych uczniów powstał wyreżyserowany przez Piotra Cieplaka spektakl Muzyka ze słowami, w którym udział wzięli Maria i Jan Peszek oraz zespół Voo Voo.
 • Teksty uczniów zostały wydane w książce Kokoryny: Opowieści dziwnej treści.
 • W szkole działa integracyjny zespół muzyczny, który tworzą niepełnosprawni uczniowie, nauczyciele oraz muzycy gościnni. Zespół stale poszukuje swojego brzmienia i koncepcjiartystycznej, w której każdy mógłby znaleźć swoje miejsce.

 

 

Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi
Współpracujemy ze szkołami i ośrodkami m.in. w Danii, Niemczech, Ukrainie i Stanach Zjednoczonych.

 

Dyrektor:
Paweł Szczawiński

 

Dane teleadresowe

Siedziba Przedszkola i Szkoły Podstawowej:

 • al. Dygasińskiego 25
  30-820 Kraków
  tel./faks: 12 659 15 12
  e-mail: sekretariat@zss11.krakow.pl

Siedziba starszych oddziałów Szkoły Podstawowej, oddziałów gimnazjalnych i Szkoły Przysposabiającej do Pracy:

 • ul. Dobczycka 20
  30-620 Kraków
  tel./faks: 12 265 72 61

 

Dojazd:

 • tramwaj: 3, 9, 23, 51
 • autobus: 144, 173, 204, 244

Mapa