BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 65 im. Czesława Janczarskiego

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 65 im. Czesława Janczarskiego
Symbol: SP65
Adres: ul. Golikówka 52, 30-723 Kraków
Telefon: +48126532373
Faks: (12) 653-23-73
Email: sp65kw@poczta.onet.pl
WWW: http://nasza65.pl
NIP: 6792488309
REGON: 0000709520
Zakres działania: Szkoła Podstawowa nr 65 jest publiczną, 8- letnią szkołą działającą w Krakowie z siedzibą przy ul. Golikówka 52. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty. Szkoła działa od 1903 roku. Uczęszczają do niej dzieci od siedmiu lat, przez 8 lat i do ukończenia 18 roku życia. Przy placówce działają 10-cio godzinne oddziały przedszkolne dla dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich, w których realizowana jest podstawa programowa dla wychowania przedszkolnego. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności: 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. 2. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów. 3. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
Uwagi: Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek: 9.00 - 13.00 wtorek: 9.00 - 13.00 środa: 9:00 - 12:00 czwartek: 9:00 - 12:00 Długa przerwa 10.30-10.45 przeznaczona dla uczniów. Dyrektor w sprawie skarg i wniosków przyjmuje: pn. 13:15 - 14:45 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: mail do Inspektora ochrony danych SP 65 w Krakowie – Krzysztof Krall, inspektor3@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor mgr Lucyna Mendel-Brania

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki