BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1

Dom Pomocy Społecznej
ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków

 

Telefon:

12 411 94 00, 12 410 53 26

Faks:

12 410 53 25

Email:

sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl

WWW:

www.dps.mcpu.krakow.pl

Zakres działania:

Dom jest stacjonarną jednostką organizacyjną pomocy społecznej przeznaczoną dla 60 osób

dorosłych obojga płci, uzależnionych od alkoholu.

Status prawny:

jednostka budżetowa

Informacja:

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć wniosek w sekretariacie Domu. Informacja zostanie udostępniona

w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

Uwagi:

Wymagana jest zgoda w uczestniczeniu w Programie Readaptacji

Strony przyjmowane są w dni robocze w godzinach 08:00 - 15:00.


Władze:


Dyrektor mgr Dariusz Żebrowski
Główny Księgowy mgr Leszek Szopa
Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego mgr Ewa Kujawińska