BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Krakowie

30-718 Kraków, ul. Myśliwska 64

 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1)      Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

2)      znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, sprawozdawczości budżetowej, prawa podatkowego, ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy, prawa oświatowego, przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych,

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1)      preferowana osoba posiadająca doświadczenie w księgowości budżetowej (placówki oświatowe),

2)      biegła znajomość obsługi programu Budżet JB PLUS służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom,

3)      znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

4)      umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów finansowych

5)      znajomość programów finansowo – księgowych, w tym  znajomość pracy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą,

6)      biegła znajomość komputera w zakresie pakietu Microsoft Office

7)      komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      prowadzenie rachunkowości Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Krakowie,

2)      rzetelne i terminowe sporządzanie planów i sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organu prowadzącego,

3)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie zatwierdzonego planu finansowego,

4)      księgowanie dokumentów w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą,

5)      dokonywanie kontroli wewnętrznej, m.in. w zakresie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

6)      opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz,

4. Warunki pracy na danym stanowisku.

1)      wymiar zatrudnienia – pełny etat – 40 godz.

2)      czas pracy – do uzgodnienia

3)      wynagrodzenie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 50, poz. 398/

4)      dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej a następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

5)      miejsce pracy: prowadzenie rachunkowości Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Krakowie, ul. Myśliwska 64

6. Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kopie świadectw pracy

4)      kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

5)      kwestionariusz personalny kandydata

6)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

7)      kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

8)      informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Główny Księgowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie szkoły (sekretariat) lub drogą pocztową na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

ul. Myśliwska 649

30-718 Kraków

w terminie do dnia 22 grudnia 2017 roku.(liczy się data wpływu do szkoły)

10. Aplikacje, które wpłyną do szkoły niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 47 i Samorządowego Przedszkola nr 34 wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 i na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 47 i Samorządowym Przedszkolu nr 34 wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1.

12. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy.