BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU

ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

W CELU ICH POWNEGO WYKORZYSTYWANIA.

 


1. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna, która:

a) została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej miejskiej jednostki organizacyjnej, jaką jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,

b) została udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej (np. na stronie internetowej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie),

c) została przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

 

2. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 września 2011r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 204 poz. 1195) wprowadzającej m.in. regulacje dotyczące zasad ponownego wykorzystywania informacji publicznej, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zgodnie z art. 23b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zm., dalej ustawa) zobowiązuje podmioty pragnące wykorzystywać ponownie informacje publiczne zamieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej tutejszej jednostki do zastosowania się do warunków określonych w art. 23b ust. 2 pkt 1), 2), 3) ustawy. W związku z powyższym każdy podmiot, który w Biuletynie Informacji Publicznej uzyskał informację publiczną w celu ponownego jej wykorzystywania zobowiązany jest:

a) poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,

b) udostępniać pozyskaną informację publiczną innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie w sposób bezpłatny,

c) poinformować o każdorazowym przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej z dodaniem informacji kto i kiedy dokonał przetworzenia informacji.

 

3. Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach, gdy:

a) informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, chyba, że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo

b) wnioskodawca zmierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

4. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie określa ewentualne warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej udostępnianej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odrębnie dla każdego wniosku. Mając na uwadze powyższe, Zarząd przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej w przypadku, gdy przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. W przypadku, gdy warunki takie nie zostaną określone, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie przekazuje informację publiczną w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami.

5. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

6. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji w Rozporządzeniu z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji (Dz. U. z 2012 r. poz. 94). Przedmiotowy wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

7. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Nieusunięcie braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

8. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

9. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek, o którym mowa w art. 23g ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Nakładając powyższą opłatę uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji takie jak np. koszty materiałów wykorzystanych w celu sporządzenia wydruków oraz kserokopii, koszty elektronicznych nośników danych, koszty przekazania informacji (koszty przesyłki). Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

10. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie odmawia ponownego wykorzystywania informacji gdy:

a) dostęp do informacji podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej lub przepisach odrębnych ustaw

b) ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

11. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie może odmówić ponownego wykorzystywania informacji publicznej w sytuacji, gdy opracowanie, w szczególności przetworzenie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania oraz dostarczenie z nich wyciągów spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

12. Odmowa ponownego wykorzystywania informacji następuje w drodze decyzji.

13. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym, że:

a) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

b) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorski, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uzyskał dany utwór.

 

14. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że:

a) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

b) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

15. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

16. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub też przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujące prawo.

17. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej stanowiącej utwór albo bazę danych przez podmiot wykorzystujący ponownie informację publiczną w zakresie, który przekracza uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych, które przysługują Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

 


Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady odnośnie informacji umieszczonej w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie  

            
Udostępnienie informacji publicznej umieszczonej w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek.

 

Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji w drodze rozporządzenia. Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. 

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 23c ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności:

a.    koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;

b.    koszty elektronicznych nośników danych;

c.    koszty pracy dodatkowej;

d.    koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.