BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie


 

Zapraszamy do zapoznania się z procedurami Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

 

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie jest czynny od poniedziałku do piątku - w godz. od 7:30 do 15:30.

Pracownicy zatrudnieni na wybranych stanowiskach, związanych z obsługą stron, w działach zajmujących się problematyką uzgodnień, geodezji, ochrony pasa drogowego, inżynierii ruchu oraz na dzienniku podawczym pracują w poniedziałki wyjątkowo w dłuższym wymiarze czasu, tj. godzinach od 7.30 do 17.00

 

 

Skargi i wnioski

 

Skargi i wnioski związane z działalnością ZIKiT mogą być wnoszone:

• pisemnie – adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, ul. Centralna 53, 31 – 586 Kraków,

• za pomocą faksu - numer: 12 616-7417,

• przy użyciu poczty elektronicznej – adres e-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl,

• ustnie do protokołu – Dziennik Podawczy bud. A parter, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, ul. Centralna 53, 31 – 586 Kraków,

• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP tutejszej jednostki.

Wnoszona skarga lub wniosek powinny zawierać imię, nazwisko oraz adres osoby wnoszącej skargę lub wniosek.

Tryb postępowania w sprawach skarg i wniosków reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

 

Podania

 

Podanie powinno spełniać wymogi określone w art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego, a w szczególności powinno zawierać, co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

 

Podania mogą być wnoszone:

• pisemnie – adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, ul. Centralna 53, 31 – 586 Kraków,

• za pomocą faksu - numer: 12 616-7417,

• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP,

• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP tutejszej jednostki.

Tryb i sposób wnoszenia i rozpatrywania podań określony został w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z wyłączeniem informacji publicznej której treść udostępniona została na stronie Biuletynu Informacji Publicznej mogą być wnoszone:

• pisemnie – adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, ul. Centralna 53, 31 – 586 Kraków,

• za pomocą faksu - numer: 12 616-7417,

• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

Zasady udostępniania informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania zostały zamieszczone w zakładce PRAWO na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Informacje o stanie sprawy uzyskać można telefonując pod numer 12 616-7000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-05-09 14:56:59
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2018-05-09 14:48:06
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2018-02-01 15:26:58
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2015-07-22 11:23:12
DANIEL MENTEL
 Edycja
2014-05-28 12:13:18
JOANNA PIEKARZ
 Edycja
2014-03-05 13:49:45
JOANNA PIEKARZ
 Edycja
2014-03-04 14:59:44
JOANNA PIEKARZ
 Edycja
2014-01-15 14:28:02
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
 Edycja
2013-02-26 14:30:44
MICHAŁ SORDYL
 Edycja
2013-02-26 14:29:46
MICHAŁ SORDYL
 Edycja