BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Informacje o jednostce


Nazwa: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Symbol: ZDMK
Adres: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków
Telefon: +48126167000
Faks: 12 616-7417
Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl
WWW: http://www.zdmk.krakow.pl
NIP: 6761013717
Zakres działania: W związku z podjęciem w dniu 29 sierpnia 2018 r. Uchwały Nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 5920) informujemy, iż z dniem 1 listopada 2018r. zmianie ulega nazwa jednostki na Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Zakres zadań: Są nimi organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie, w ramach planu finansowego – w zakresie nie powierzonym do realizacji innym miejskim jednostkom organizacyjnym, komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa lub podmiotom, wszystkich spraw związanych z gospodarką komunalną oraz transportem w Gminie Miejskiej Kraków, w szczególności zadań związanych z: 1/ pełnieniem funkcji zarządu dróg publicznych, 2/ zarządzaniem działkami położonymi na terenach stanowiących własność i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, 3/ pełnieniem funkcji zarządzającego ruchem na drogach, 4/ zarządzaniem parkingami na terenach stanowiących własność i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków oraz strefą płatnego parkowania, 5/ zarządzaniem oświetleniem ulic, placów i dróg publicznych, 6/ zarządzaniem infrastrukturą transportu zbiorowego, 7/ organizowaniem i zarządzaniem lokalnym transportem zbiorowym oraz transportem aglomeracyjnym, 8/ utrzymaniem ścieżek i szlaków rowerowych oraz infrastruktury rowerowej, 9/ zarządzaniem zielenią położoną na terenach będących własnością i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków, 10/ zarządzaniem elementami małej architektury, obiektami inżynierskim, tunelami oraz obiektami kubaturowymi położonymi na terenach parków miejskich, 11/ utrzymaniem i rozwojem otwartego systemu odwodnienia miasta oraz ochroną przeciwpowodziową, 12/ okolicznościową dekoracją miasta, 13/ opracowywaniem trzyletniego projektu planu inwestycyjnego zabezpieczającego rozwój infrastruktury miasta, 14/ wypełnianiem funkcji inwestorskich dla zadań inwestycyjnych, 15/ opracowywaniem projektów planów rozwoju sieci drogowej. Zadania Zarządu Dróg Miasta Krakowa reguluje statut - http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=41074
Uwagi: Sekretariat czynny jest: poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 Dziennik Podawczy czynny jest: poniedziałek: 7.30-17.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
Władze:
Dyrektor  Marcin Hanczakowski
Z-ca Dyrektora d/s Inwestycji  Iwona Król
Z-ca Dyrektora d/s Infrastruktury  Andrzej Olewicz
Z-ca Dyrektora d/s Transportu  Łukasz Franek
Z-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych  Anna Małecka
Z-ca Dyrektora d/s Obsługi  Paweł Sularz

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-10-31 15:32:31
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
 Edycja
2018-10-31 15:30:55
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
 Edycja
2018-06-19 06:59:16
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2018-06-18 13:39:16
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2018-05-09 14:28:58
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2018-05-09 14:28:38
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2017-08-22 14:29:01
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
 Edycja
2017-05-12 11:04:47
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
 Edycja
2016-09-20 08:24:49
EDYTA DUDEK
 Edycja
2016-05-04 14:10:50
ANNA DOMINIAK
 Edycja