BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Informacje o jednostce


Nazwa: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Symbol: ZDMK
Adres: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków
Telefon: +48126167000
Faks: 12 616-7417
Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl
WWW: http://www.zdmk.krakow.pl
NIP: 6761013717
Zakres działania: W związku z podjęciem w dniu 29 sierpnia 2018 r. Uchwały Nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 5920) informujemy, iż z dniem 1 listopada 2018r. zmianie ulega nazwa jednostki na Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Przedmiotem działalności ZDMK jest organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie, w ramach planu finansowego - w zakresie nie powierzonym do realizacji innym miejskim jednostkom organizacyjnym, komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa lub podmiotom, wszystkich spraw związanych z: 1) pełnieniem funkcji zarządu dróg publicznych: krajowych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych), wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wynikających z ustawy o drogach publicznych oraz dróg wewnętrznych, położonych na terenach posiadających uregulowany stan prawny, stanowiących własność i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa; 2) zarządzaniem działkami położonymi na terenach stanowiących własność i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa; 3) sprawowaniem zarządu gruntami w pasie drogowym dróg publicznych oraz prowadzeniem racjonalnej gospodarki tymi gruntami, a także koordynowanie gospodarowania innymi nieruchomościami nabytymi na potrzeby zarządzania drogami; 4) utrzymaniem ścieżek i szlaków rowerowych oraz infrastruktury rowerowej; 5) realizacją zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, w szczególności umieszczanie i utrzymanie znaków drogowych, oświetlenia, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 6) zarządzaniem oświetleniem ulic, placów i dróg publicznych oraz oświetleniem dróg, a także terenów będących w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, a także iluminacją wybranych elementów krajobrazu miasta; 7) zarządzaniem obiektami inżynierskimi, tunelami oraz obiektami kubaturowymi, położonymi w pasach drogowych dróg publicznych i dróg wewnętrznych, pozostających w zarządzie ZDMK oraz innymi elementami i obiektami przekazanymi w zarząd zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa; 8) organizowaniem utrzymania otwartego systemu odwodnienia miasta oraz ochroną przeciwpowodziową wraz z utrzymaniem, modernizacją i wyposażeniem gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 9) zapewnieniem wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 10) przeciwdziałaniem niszczeniu dróg przez ich użytkowników; 11) zapewnieniem obsługi zadań związanych z poborem opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych usytuowanych w strefie płatnego parkowania; 12) okolicznościową dekoracją miasta; 13) wykonywaniem zadań na rzecz obronności kraju oraz udział w akcjach prowadzonych w ramach zarządzania kryzysowego i ochroną ludności, w tym znakowania obszarów nieposiadających zarządcy, a dotkniętych chorobą zakaźną zwierząt; 14) podejmowaniem działań w zakresie ochrony przestrzeni pasa drogowego oraz nieruchomości pozostających we władaniu ZDMK; 15) budową (na wniosek Gminy Miejskiej Kraków) pomników, kapliczek i miejsc pamięci narodowej usytuowanych w pasach drogowych dróg publicznych; 16) inicjowaniem pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na realizację zadań gminy; 17) zarządzaniem zielenią położoną na gruntach w pasie drogowym dróg publicznych, o których mowa w pkt 1; 18) utrzymaniem urządzeń monitoringu dróg oraz tablic informacyjnych; 19) wypełnianiem funkcji realizatora dla zadań powierzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa; 20) zarządzaniem infrastrukturą tramwajową. Statut Zarządu Dróg Miasta Krakowa: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D23535%26typ%3Du
Uwagi: Sekretariat czynny jest: poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 Dziennik Podawczy czynny jest: poniedziałek: 7.30-17.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
Władze:
Dyrektor  Marcin Hanczakowski
Z-ca Dyrektora d/s Dróg  Janina Pokrywa
Z-ca Dyrektora d/s Współpracy z Dzielnicami  Andrzej Olewicz
Z-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych  Anna Małecka
Z-ca Dyrektora d/s Majątku i Administracji  Dorota Iwanicka
Z-ca Dyrektora d/s Zajęcia Pasa Drogowego  Agnieszka Piwowarczyk-Greniuk

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-02-18 15:02:52
BARBARA KRAWCZYK
 Edycja
2019-01-16 12:02:11
BARBARA KRAWCZYK
 Edycja
2018-12-31 14:58:44
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
 Edycja
2018-10-31 15:32:31
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
 Edycja
2018-10-31 15:30:55
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
 Edycja
2018-06-19 06:59:16
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2018-06-18 13:39:16
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2018-05-09 14:28:58
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2018-05-09 14:28:38
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2017-08-22 14:29:01
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
 Edycja