BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Informacje o jednostce


Nazwa: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Symbol: ZIKIT
Adres: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków
Telefon: +48126167000
Faks: 12 616-7417
Email: sekretariat@zikit.krakow.pl
WWW: http://www.zikit.krakow.pl
NIP: 6792597429
Zakres działania: Przedmiot działalności jednostki określony został w załączniku do uchwały Nr XLVIII/594/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej z późn. zm. Są nimi organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie, w ramach planu finansowego – w zakresie nie powierzonym do realizacji innym miejskim jednostkom organizacyjnym, komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa lub podmiotom, wszystkich spraw związanych z gospodarką komunalną oraz transportem w Gminie Miejskiej Kraków, w szczególności zadań związanych z: 1/ pełnieniem funkcji zarządu dróg publicznych, 2/ zarządzaniem działkami położonymi na terenach stanowiących własność i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, 3/ pełnieniem funkcji zarządzającego ruchem na drogach, 4/ zarządzaniem parkingami na terenach stanowiących własność i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków oraz strefą płatnego parkowania, 5/ zarządzaniem oświetleniem ulic, placów i dróg publicznych, 6/ zarządzaniem infrastrukturą transportu zbiorowego, 7/ organizowaniem i zarządzaniem lokalnym transportem zbiorowym oraz transportem aglomeracyjnym, 8/ utrzymaniem ścieżek i szlaków rowerowych oraz infrastruktury rowerowej, 9/ zarządzaniem zielenią położoną na terenach będących własnością i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków, 10/ zarządzaniem elementami małej architektury, obiektami inżynierskim, tunelami oraz obiektami kubaturowymi położonymi na terenach parków miejskich, 11/ utrzymaniem i rozwojem otwartego systemu odwodnienia miasta oraz ochroną przeciwpowodziową, 12/ okolicznościową dekoracją miasta, 13/ opracowywaniem trzyletniego projektu planu inwestycyjnego zabezpieczającego rozwój infrastruktury miasta, 14/ wypełnianiem funkcji inwestorskich dla zadań inwestycyjnych, 15/ opracowywaniem projektów planów rozwoju sieci drogowej. Zadania Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie reguluje statut - http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=41074
Uwagi: Sekretariat czynny jest: poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 Dziennik Podawczy czynny jest: poniedziałek: 7.30-17.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
Władze:
Dyrektor  Marcin Hanczakowski
Z-ca Dyrektora d/s Inwestycji  Iwona Król
Z-ca Dyrektora d/s Infrastruktury  Andrzej Olewicz
Z-ca Dyrektora d/s Transportu  Łukasz Franek
Z-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych  Anna Małecka
Z-ca Dyrektora d/s Obsługi  Paweł Sularz

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki

 

Osoba odpowiedzialna:
MARCIN HANCZAKOWSKI
Osoba publikująca:
MICHAŁ SŁABICKI
Data wytworzenia:
2008-10-01
Data publikacji:
2008-10-01
Data aktualizacji:
2018-06-19