BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30

 

  • STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 30 IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W KRAKOWIE

 

 

 

Najważniejsze akty prawne, na podstawie których opracowano dokument:

  • - Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami)
  • - Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. Nr 61 , poz. 624 z 2001 r. )
  • - Rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2001 r. nr 29, poz.323 z późniejszymi zmianami)