BIP MJO - Balet Dworski Cracovia Danza

ZAPYTANIE OFERTOWE


I. Nazwa i adres zamawiającego:
Balet Dworski Cracovia Danza
Plac Na Groblach 7
31-101 Kraków
tel. +48 12 4120836
fax +48 12 4295880
e-mail: cracoviadanza@cracoviadanza.pl
www.cracoviadanza.pl
bip: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=492


II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 samochodu dostawczego w wersji 9 osobowej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagane przez zamawiającego parametry i elementy wyposażenia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.


III. Termin wykonania zamówienia:
1. Pojazd musi być przekazany zamawiającemu w terminie umożliwiającym dokonanie odbioru oraz dokonanie płatności przez zamawiającego najpóźniej do dnia 31.10.2016r.
2. W przypadku niespełnienia powyższego warunku zamawiający odstąpi od zakupu.


IV. Wykaz dokumentów jakie mają przedstawić wykonawcy:
1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Dokumenty mogą zostać złożone osobiście, za pośrednictwem podmiotu wykonującego usługi pocztowe lub poprzez e-mail.
4. Wzór umowy sprzedaży pojazdu.


V. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
1. W sprawach technicznych dotyczących parametrów przedmiotu postępowania – Wojciech Mocek, tel. 607 331 156, e-mail cracoviadanza@cracoviadanza.pl
2. W sprawach proceduralnych dotyczących formalności związanych z postępowaniem
– Szczepan Podlach tel. 604 623 980 e-mail: szczepan.podlach@gmail.com


VI. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 2 do nie niższego postępowania.
2. Oferta powinna być podpisana w wyznaczonych miejscach przez osobę upoważnioną
do reprezentowania dostawcy. W przypadku gdy podpisana osoba nie jest wykazana
w odpisie z właściwego rejestru lub w dokumencie z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej do oferty powinno być załączone oryginalne pełnomocnictwo dla tej osoby.
3. Do oferty dostawca dołącza dokumenty wskazujące parametry techniczne oraz elementy wyposażenia oferowanego pojazdu (szczegółowa specyfikacja techniczna) w tym parametry wymagane przez zamawiającego.


VII. Termin składania ofert:
1. Oferty należy składać do dnia 15 lipca 2016 roku do godziny 11.00 na adres: Balet Dworski Cracovia Danza, Plac Na Groblach 7, 31-101 Kraków lub na adres e-mail: cracoviadanza@cracoviadanza.pl
2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu składania ofert.


VIII. Opis kryteriów jakimi będzie się kierował zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
1. Cena – 100 %


IX. Informacje dodatkowe:
1. Pojazdy, które nie będą spełniały wymagań w zakresie parametrów i wyposażenia nie będą brane pod uwagę.
2. Dostawca może zaoferować więcej niż jeden pojazd spełniający wymagania zamawiającego. W takim przypadku zamawiający dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej weźmie pod uwagę i ocenę każdy z zaproponowanych pojazdów
z osobna.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość obejrzenia oraz odbycia jazdy próbnej, na etapie oceny złożonych ofert zaoferowanego pojazdu lub pojazdu podobnego o zbliżonych parametrach technicznych.
4. W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z dostawcą poszczególnych zapisów umowy sprzedaży pojazdu. W przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia
w sprawie postanowień umowy, zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od jej zawarcia, nawet w sytuacji gdy zaoferowany pojazd spełnia wymagania zamawiającego
i złożona oferta jest najkorzystniejsza. W takiej sytuacji zamawiający może wybrać kolejną ofertę lub unieważnić postępowanie i przeprowadzić kolejne.
6. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i terminie ustalonym z wybranym dostawcą.
7. Dostawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia składania ofert.
Wykaz załączników:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagane przez zamawiającego parametry i elementy wyposażenia.
2. Formularz ofertowy