BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 26 im. Andrzeja Struga

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26

im. Andrzeja Struga

w Krakowie, ul. Krasickiego 34 OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W KRAKOWIE

NAZWA STANOWISKA: SPECJALISTA - 0,55  ETATU

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku z minimum 4 letnim stażem pracy lub wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku z minimum 5 letnim stażem pracy,

b) biegła znajomość obsługi komputera- system operacyjny Windows i programów biurowych - Microsoft Office,

c) znajomość pracy w systemie SIO, ZSZO, LIBRUS SYNERGIA,

d) znajomość ustawy o systemie oświaty ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1457),

e) minimum dwuletni staż pracy w sekretariacie szkoły,

f)  niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej, przyjmowania i obiegu korespondencji, rejestracji i znakowania spraw, wysyłania i doręczania pism.

b) znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego oraz postępowania administracyjnego. 3. Zakres obowiązków

a) Wykonywanie wszelkich prac związanych z prowadzeniem ewidencji uczniów (bieżące wpisywanie danych osobowych do księgi uczniów wraz z równoległym prowadzeniem rejestru w formie elektronicznej, właściwe przechowywanie dokumentów uczniowskich, sporządzanie list i ich aktualizacja, a także ich archiwizacja).

b) Terminowe sporządzanie elektronicznych sprawozdań dla potrzeb organu nadzorującego i prowadzącego oraz praca w SIO, ZSZO i LIBRUS.

c) Przechowywanie arkuszy ocen i innych archiwaliów.

d) Bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców.

e) Wykonywanie typowych prac kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb (np. przepisywanie pism).

f) Sporządzanie i gromadzenie, a także przechowywanie sprawozdań statystycznych na potrzeby GUS oraz władz oświatowych.

g) Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora i Wicedyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

h) Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania dot. spraw uczniowskich.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) WYMIAR ETATU: 0,55 (4,4 godzin dziennie)

b) WYNAGRODZENIE: Stanowisko i wynagrodzenie: Specjalista grupa VIII zaszeregowania zgodnie      z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. 2014 poz. 1786 ze zm.): stawka zasadnicza (proporcjonalnie do wymiaru etatu) + premia regulaminowa + dodatek za wysługę lat.

c) UMOWA: Pierwsza umowa o pracę na stanowisku urzędniczym zostanie zawarta na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej  z możliwością zawarcia  umowy na czas nieokreślony;  5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) CV ,

c) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie),

d) dokument poświadczający wcześniejsze zatrudnienie (kserokopie),

e) oświadczenie o niekaralności,

f) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

  7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

 

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Andrzeja Struga

30-503 Kraków, ul. Krasickiego 34

z dopiskiem '" NABÓR – specjalista"

w terminie do 27 września  2018 roku.

 

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie naboru obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej / http://www.bip.krakow.pl / oraz na tablicy informacyjnej Szkoły.

 

 

 

 

.