BIP MJO - Krakowskie Forum Kultury

Kraków, dnia 02.01.2019

 

Krakowskie Forum Kultury (KFK) poszukuje osoby do prowadzenia zajęć plastycznych (warsztatów) dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla dzieci z klas I – III (Kreatywna plastyka)

 

1. Wymagania:

1) wykształcenie pedagogiczne w dziedzinie sztuk plastycznych, historii sztuki itp.;

2) doświadczenie w prowadzeniu zajęć/warsztatów plastycznych dla dzieci (co najmniej dwuletnie);

3) wysoka kultura osobista;

4) kreatywność;

5) obowiązkowość.

2. Zakres usług:

Przygotowanie programu i prowadzenie zajęć plastycznych pn. Kreatywna plastyka dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla dzieci z klas I – III szkoły podstawowej:

- dla dzieci przedszkolnych w siedzibie Krakowskiego Forum Kultury przy ul. Mikołajskiej 2 w Krakowie

- dla dzieci z klas I – III szkoły podstawowej w siedzibie Klubu Malwa KFK przy ul. Dobrego Pasterza 6 w Krakowie

3. Warunki współpracy:

1) rodzaj umowy: cywilno-prawna;

2) wymiar czasu zleconych usług: dwa zajęcia w tygodniu trwające po 60 minut;

3) główne miejsce wykonywania usług: Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków oraz Klub Malwa, ul. Dobrego Pasterza 6, 31-604 Kraków;

4) termin świadczenia usług: styczeń – czerwiec 2019 roku.

4. Wymagane dokumenty: CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny zawierający informacje o spełnieniu wymagań w zakresie wykształcenia i doświadczenia.

5. Termin i miejsce złożenia oferty: dokumenty należy przygotować na podstawie treści niniejszego ogłoszenia i przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: kfk@krakowskieforum.pl do dnia 10 stycznia 2019 roku do godziny 15:00, a w tytule wiadomości podać: Kreatywna plastyka – oferta.

6. Informacje KFK:

1) Osobą uprawnioną do merytorycznych kontaktów z oferentami jest dyrektor KFK – Izabela Kosowska;

2) KFK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w dowolnym czasie bez podania przyczyn;

3) W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych;

4) Oferty oraz dokumenty wewnętrzne wytworzone w ramach zamówienia mają charakter niejawny i nie będą udostępniane;

5) Ocena ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie.

W przypadku pozytywnej decyzji wybrane osoby zostaną zaproszone do negocjacji;

6) KFK nie zwraca złożonych dokumentów;

7) KFK zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi oferentami.

7. Informacja o ochronie danych osobowych (realizacja Artykułu 13 RODO):

1) Administratorem danych jest Krakowskie Forum Kultury (KFK) z siedzibą: 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2; NIP 6750007185; http://www.krakowskieforum.pl, mail: kfk@krakowskieforum.pl; tel. +48 12 422 08 14.

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektorochronydanych@krakowskieforum.pl.

3) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, a celem ich przetwarzania jest prowadzenie rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu otrzymania dokumentów kandydata. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

4) Dane mogą być udostępnione podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom.

5) Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynika z wewnętrznych regulacji administratora. Po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty kandydata zawierające dane osobowe zostaną zniszczone.

6) KFK informuje, że posiadają Państwo prawo do żądania od KFK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Żądanie wprowadzenia zmian lub usunięcia nie będzie miało zastosowania (w szczególności) w przypadku konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym.

8) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.

  

Kraków, dnia 14.11.2018

 

Krakowskie Forum Kultury (KFK) poszukuje dostawcy oświetlenia scenicznego na scenę plenerową


Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.

 

  

Kraków, dnia 14.11.2018


Krakowskie Forum Kultury (KFK) poszukuje dostawcy nagłośnienia scenicznego na scenę plenerową

 

1. Wymagania:

1) minimum 5-letnie doświadczenie oferenta w sprzedaży i serwisowaniu elementów nagłośnienia scenicznego jako podmiot gospodarczy;

2) referencje dla oferenta od przynajmniej 3 klientów;

3) dostarczenie niezbędnych certyfikatów.

2. Specyfikacja towaru (nagłośnienia scenicznego):

1) Mikser cyfrowy – Behringer/Midas.- minimum 32 wejścia, 16 wyjść + case: 1 szt.;

2) Stagebox - Behringer/Midas – minimum 32 wejścia, 16 wyjść + case:1 szt.;

3) Mikrofony Shure SM57: 5 szt.;

4) Mikrofon Shure Beta52A: 1 szt.;

5) Mikrofon Shure SM58 (mikrofony wokalne): 3 szt.;

6) Mikrofon Sennheiser E914 (nagłośnienie chórów, instrumentów dętych, perkusji): 2 szt.;

7) Kolumna głośnikowa subwoofer aktywna: 2 szt.

3. Oferta

1) Ofertę należy przygotować na podstawie treści niniejszego ogłoszenia i przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy: kfk@krakowskieforum.pl lub w formie papierowej na adres: Krakowskie Forum Kultury ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2018 roku do godziny 12:00. Termin związania ofertą do 10 grudnia 2018 roku.

2) W ofercie należy zawrzeć:

a) specyfikację techniczną;

b) kwotę netto, stawkę i wartość VAT, kwotę brutto odrębnie dla każdego urządzenia;

c) kwotę netto, stawkę i wartość VAT, kwotę brutto dla całej oferty;

d) udokumentowanie spełnienia wymagań;

e) warunki gwarancji;

f) propozycję projektu umowy sprzedaży.

3) Wymagania umowne:

a) termin dostawy towaru: do 19 grudnia 2018 roku;

c) kara umowna za niedostarczenie towaru w terminie dostawy: 10% kwoty brutto oferty.

d) w przypadku braku realizacji umowy (braku dostarczenia towaru) do dnia 27 grudnia 2018 roku, KFK nabywa prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z dostawcą.

4. Informacje dodatkowe:

1) Osobą uprawnioną do merytorycznych kontaktów z oferentami jest dyrektor KFK - Izabela Kosowska.

2) KFK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

3) W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4) Oferty oraz dokumenty wewnętrzne wytworzone w ramach zamówienia mają charakter niejawny i nie będą udostępniane.

5) Ocena ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie. W przypadku pozytywnej decyzji wybrane podmioty zostaną zaproszone do negocjacji.

6) KFK nie zwraca złożonych dokumentów.

 

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.

Kraków, dnia 10.11.2018


Krakowskie Forum Kultury (KFK) poszukuje wykonawcy do opracowania dokumentacji przedprojektowej przebudowy zabytkowego budynku dawnej Szkoły Miejskiej przy pl. Matejki 11 w Krakowie wykonywanej w ramach realizacji projekt pod nazwą: „Adaptacja i modernizacja budynku przy placu Matejki 11 na potrzeby Krakowskiego Forum Kultury”.


Informujemy, że postępowanie zostało zakończone 20 listopada 2018. Dziękujęmy za złożenie ofert.

  

Kraków, dnia 04.09.2018

 

Krakowskie Forum Kultury (KFK) poszukuje osoby do prowadzenia zajęć baletu dla dzieci w wieku 4 do 8 lat


1. Wymagania:

1)wykształcenie pedagogiczne w dziedzinie tańca;

2)doświadczenie w prowadzeniu zespołu tańca klasycznego (co najmniej dwuletnie);

3)wysoka kultura osobista;

4)kreatywność;

5)obowiązkowość.

2. Zakres usług:

przygotowanie programu i poprowadzenie dwóch grup baletowych dla dzieci w wieku 4 do 8 lat, jeden raz w tygodniu we środy w godz. 16:00 – 18:10.

3. Warunki współpracy:

1)rodzaj umowy: cywilno-prawna;

2)wymiar czasu zleconych usług: dwa zajęcia w tygodniu trwające po 60 minut;

3)główne miejsce wykonywania usług: Klub Malwa, 31-604 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 6;

4)termin świadczenia usług: październik 2018 – czerwiec 2019.

4. Wymagane dokumenty: CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny zawierający informacje o spełnieniu wymagań w zakresie wykształcenia i doświadczenia.

5. Termin i miejsce złożenia oferty: dokumenty należy przygotować na podstawie treści niniejszego ogłoszenia i przesłać w formie elektronicznej na adres mail: jan.baryla@krakowskieforum.pl do dnia 11 września 2018 roku do godz. 15:00.

6. Informacje KFK:

1)osobą uprawnioną do merytorycznych kontaktów z oferentami jest dyrektor KFK - Izabela Kosowska;

2)KFK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w dowolnym czasie bez podania przyczyn;

3)w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych;

4)oferty oraz dokumenty wewnętrzne wytworzone w ramach zamówienia mają charakter niejawny i nie będą udostępniane;

5)ocena ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie. W przypadku pozytywnej decyzji wybrane osoby zostaną zaproszone do negocjacji;

6)KFK nie zwraca złożonych dokumentów;

7)KFK zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi oferentami.

7. Informacja o ochronie danych osobowych (realizacja Artykułu 13 RODO):

1)Administratorem danych jest Krakowskie Forum Kultury (KFK) z siedzibą:31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2; NIP 6750007185; http://www.krakowskieforum.pl , mail: kfk@krakowskieforum.pl ; tel. +48 12 422 08 14.

2)Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektorochronydanych@krakowskieforum.pl.

3)Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, a celem ich przetwarzania jest prowadzenie rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu otrzymania dokumentów kandydata. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

4)Dane mogą być udostępnione podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom.

5)Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynika z wewnętrznych regulacji administratora. Po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty kandydata zawierające dane osobowe zostaną zniszczone.

6)KFK informuje, że posiadają Państwo prawo do żądania od KFK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7)Żądanie wprowadzenia zmian lub usunięcia nie będzie miało zastosowania (w szczególności) w przypadku konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym.

8)Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

 

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.

  

Kraków, dnia 27.08.2018

 

Krakowskie Forum Kultury (KFK) poszukuje osoby do prowadzenia zajęć z języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym


1. Wymagania:

- biegła znajomość języka angielskiego;

- doświadczenie pedagogiczne lub w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego dla dzieci;

- student/ka lub absolwent/ka kierunku: filologia angielska;

- wysoka kultura osobista;

- samodzielność;

- kreatywność;

- obowiązkowość.

 

2. Zakres usług:

Przygotowanie programu i poprowadzenie zajęć (jeden raz w tygodniu po 45 minut) z języka angielskiego dla grupy dzieci w wieku przedszkolnym.

 

3. Warunki współpracy:

- rodzaj umowy: cywilno-prawna;

- wymiar czasu zleconych usług: jedne zajęcia w tygodniu trwające 45 minut;

- główne miejsce wykonywania usług: Integracyjny Klub Kultury Olsza, ul. Stanisława ze Skalbmierza 7, Kraków;

- termin świadczenia usług: październik 2018 – czerwiec 2019.

 

4. Wymagane dokumenty: CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny zawierający informacje o spełnieniu wymagań w zakresie wykształcenia i doświadczenia.

 

5. Termin i miejsce złożenia oferty: dokumenty należy przygotować na podstawie treści niniejszego ogłoszenia i przesłać w formie elektronicznej na adres mail: klub.olsza@krakowskieforum.pl do dnia 3 września 2018, do godz. 15.00.

 

6. Informacje KFK:

- osobą uprawnioną do merytorycznych kontaktów z oferentami jest dyrektor KFK - Izabela Kosowska;

- KFK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w dowolnym czasie bez podania przyczyn;

- w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych;

- oferty oraz dokumenty wewnętrzne wytworzone w ramach zamówienia mają charakter niejawny i nie będą udostępniane;

- ocena ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie. W przypadku pozytywnej decyzji wybrane osoby zostaną zaproszone do negocjacji;

- KFK nie zwraca złożonych dokumentów;

- KFK zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi oferentami.

 

7. Informacja o ochronie danych osobowych (realizacja Artykułu 13 RODO):

1.Administratorem danych jest Krakowskie Forum Kultury (KFK) z siedzibą:31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2; NIP 6750007185; http://www.krakowskieforum.pl , mail: kfk@krakowskieforum.pl ; tel. +48 12 422 08 14.

2.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektorochronydanych@krakowskieforum.pl.

3.Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, a celem ich przetwarzania jest prowadzenie rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu otrzymania dokumentów kandydata. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

4.Dane mogą być udostępnione podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom.

5.Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynika z wewnętrznych regulacji administratora. Po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty kandydata zawierające dane osobowe zostaną zniszczone.

6.KFK informuje, że posiadają Państwo prawo do żądania od KFK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Żądanie wprowadzenia zmian lub usunięcia nie będzie miało zastosowania (w szczególności) w przypadku konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym.

8)Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.

  

Kraków, dnia 21.06.2018

 

Krakowskie Forum Kultury (KFK) poszukuje wykonawcy prac remontowych w Klubie „Kazimierz” przy ul. Krakowskiej 13 w Krakowie
oraz remontu łazienki w Klubie „Strych” przy ul. Masarskiej 14 w Krakowie

 

1. Przedmiot zamówienia "Remont Klubu Kazimierz i łazienki w Klubie Strych":

Wykonanie przedmiaru i prac remontowych w pomieszczeniach Klubu „Kazimierz” prowadzonego przez KFK przy ul. Krakowskiej 13 w Krakowie oraz remontu łazienki

w Klubie Strych przy ul. Masarskiej 14 w Krakowie.

 

2. Udostępnienie pomieszczeń dla potrzeb przygotowania oferty:

Oglądanie pomieszczeń (i dokonanie pomiarów), w których ma być przeprowadzony remont możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z kierownikiem administracji pod numerem 602 424 676.

 

3. Klub Kazimierz - zakres prac (grupy):

1) remont 2 łazienek (skuwanie płytek, odgrzybianie, położenie nowych płytek na ścianach

i podłodze, wymiana armatury łazienkowej i mebli, gruntowanie, malowanie ścian, wymiana drzwi, malowanie okien, futryn);

2) remont parkietów – cyklinowanie, lakierowanie wraz z listwami przypodłogowymi;

3) zerwanie starych wykładzin PCV i boazerii; położenie płytek w pomieszczeniu kuchennym z aneksem, odgrzybienie, wyrównanie ścian gruntowanie, malowanie całości pomieszczeń, wymiana armatury,

4) demontaż starych mebli, wykonanie oraz montaż nowych mebli na wymiar;

5) wymiana drzwi wejściowych;

6) konserwacja (odświeżenie) okien;

7) usunięcie pęknięć i odpadających tynków na ścianach i na suficie, wyrównanie tynków, gruntowanie i malowanie sal oraz sali koncertowej;

8) wykonanie instalacji (montaż kulis) na scenie sali koncertowej;

9) wymiana oświetlenia sali koncertowej wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej (z jej opomiarowaniem);

10) malowanie korytarza wejściowego do Klubu (po uzyskaniu stosownych zgód przez FKF);

11) usuniecie odpadów budowlanych;

12) inne konieczne prace ustalone przez Oferenta w trakcie oglądania i pomiarów.

 

4. Klub Strych – zakres prac (grupy):

1) remont łazienki (skuwanie płytek, położenie nowych płytek na ścianach i podłodze, przeniesienie wodomierzy i wykonanie dodatkowego ujęcia wody, zabudowa kabin (do sufitu), wymiana armatury łazienkowej i mebli, montaż sufitu podwieszanego wraz

z wymianą oświetlenia, wymiana drzwi;

2) usuniecie odpadów budowlanych;

3) inne konieczne prace ustalone przez Oferenta w trakcie oglądania i pomiarów.

 

5. Termin wykonania:

1) Remont w Klubie Kazimierz do 15 września 2018 roku

2) Remont łazienki w Klubie Strych od 23 lipca do 15 sierpnia 2018 roku.

 

6.Wymagania wobec oferenta:

1) potwierdzenie min. 5-letniego doświadczenie w branży remontowo-budowlanej;

2) udokumentowanie posiadania wymaganych uprawnień;

3) oświadczenie o posiadaniu zasobów ludzkich, narzędziowych i środkach finansowych niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu oferty.

 

7. Oferta:

1) Ofertę należy przygotować na podstawie treści niniejszego ogłoszenia i przesłać w formie elektronicznej (kfk@krakowskieforum.pl) lub papierowej (z załączeniem wersji elektronicznej oferty i projektu umowy) do siedziby KFK (Kraków, ul. Mikołajska 2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2018 roku do godziny 14:00.

2) Do obowiązków Oferenta należy dokonanie przedmiaru i opracowanie kosztorysu dla zlecanego zakresu prac.

3) W ofercie należy zawrzeć:

a) przedmiar prac w podziale zgodnym z grupami;

b) kosztorys prac w kwotach brutto w podziale zgodnym z grupami;

c) harmonogram prac;

d) oświadczenie Oferenta o ostatecznych terminach realizacji zgodnie z przyjętym harmonogramem;

e) oświadczenie o terminie związania ofertą: do 20 lipca 2018 roku; zawarcie umowy z wybranym oferentem planowane jest niezwłocznie po jego wyborze;

f) udokumentowanie spełnienia wymagań;

g) propozycję projektu umowy z KFK.

4) Wymagania w zakresie umowy i jej zapisów:

a) projekt umowy przekazany w edytowalnej formie elektronicznej z ofertą jako załącznikiem do umowy zapisany w pliku edytora teksu w formacie "*.doc";

b) wynagrodzenie netto i brutto;

c) termin zakończenia prac: do 15 sierpnia (Klub Strych) i do 15 września 2018 roku (Klub Kazimierz);

d) wynagrodzenie płatne po zakończeniu prac i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury na dziennik podawczy KFK na rachunek bankowy Wykonawcy;

e) kary umowne: 1% wartości netto od wartości umowy za każdy dzień zwłoki w zakończeniu prac oraz 10% od wartości umowy netto jako odszkodowanie za rozwiązanie umowy przez Wykonawcę.

f) w przypadku niepodjęcia prac remontowych w terminie 7 dni od ustalonej w umowie daty rozpoczęcia pracy KFK nabywa prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Wykonawcą i do odszkodowania w wysokości 15% od wartości umowy płatnego w terminie do 7 dni od wypowiedzenia umowy Wykonawcy.

g) ustalenie zasad wyceny prac dodatkowych, wynikłych w trakcie remontu, a których nie można było przewidzieć oraz zasad ustalania terminów ich realizacji.

 

8. Informacje dodatkowe KFK:

1) Osobą uprawnioną do merytorycznych kontaktów z oferentami jest dyrektor KFK - Izabela Kosowska.

2) KFK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

3) W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

4) Oferty oraz dokumenty wewnętrzne wytworzone w ramach zamówienia mają charakter niejawny i nie będą udostępniane.

5) Ocena ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie. W przypadku pozytywnej decyzji wybrane podmioty zostaną zaproszone do negocjacji.

6) KFK nie zwraca złożonych dokumentów.

7) KFK zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi oferentami.

 

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.

  

Kraków, dnia 22.02.2018

 

Krakowskie Forum Kultury (KFK) poszukuje do współpracy osoby specjalizującej się w wykonywaniu usług w zakresie aktywizacji sprzedaży biletów


1. Wymagania formalne:

1. wiedza z zakresu marketingu, sprzedaży

2. bardzo dobra znajomość technik oraz narzędzi marketingowych,

3. umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów biznesowych,

4. znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

5. znajomość obsługi pakietu MS Office,

6. samodzielność,

7. kreatywność,

8. obowiązkowość.

 

2. Zakres usług:

1. organizacja widowni,

2. aktywizacja sprzedaży biletów,

3. poszukiwanie nowych grup odbiorców,

4. prowadzenie i analiza działań sprzedażowych,

5. współpraca z mediami i partnerami w zakresie sprzedaży biletów,

6. monitoring sprzedaży biletów.

 

3. Wymagania niezbędne:

• doświadczenie w zakresie aktywizacji sprzedaży usług.

 

4. Warunki współpracy:

1. Rodzaj umowy: cywilno - prawna;

2. Wymiar czasu zleconych usług – do 80 godzin/miesięcznie;

3. Główne miejsca wykonywania usług – siedziba KFK, kluby KFK, teren miasta Krakowa,

4. Termin świadczenia usług: marzec – maj 2018.

 

5. Wymagane dokumenty:

1. CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

2. list motywacyjny.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Ofertę należy przygotować na podstawie treści niniejszego ogłoszenia i przesłać wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań formalnych w formie elektronicznej (kfk@krakowskieforum.pl) lub papierowej do siedziby KFK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2018 roku do godziny 12:00.

2. W ofercie należy zawrzeć:

a) oferowane stawki godzinowe brutto za pracę;

b) udokumentowanie spełnienia wymagań.

 

7. Informacje KFK:

1. Osobą uprawnioną do merytorycznych kontaktów z oferentami jest dyrektor KFK - Izabela Kosowska.

2. KFK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

3. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4. Oferty oraz dokumenty wewnętrzne wytworzone w ramach zamówienia mają charakter niejawny i nie będą udostępniane.

5. Ocena ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie. W przypadku pozytywnej decyzji wybrane osoby zostaną zaproszone do negocjacji.

6. KFK nie zwraca złożonych dokumentów.

7. KFK zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi oferentami.

 

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.

  

Kraków, dnia 05.02.2018

 

Krakowskie Forum Kultury (KFK) poszukuje do współpracy osoby specjalizującej się w zakresie świadczenia usług o charakterze prowadzenia warsztatów teatralnych


1. Wymagania formalne w stosunku do osób wykonujących usługi:

1) Wykształcenie: preferowane wyższe; studia o kierunkach związanych z teatrem

2) Doświadczenie zawodowe: minimum 2-letnia praktyka.

3) Znajomość języków obcych: język angielski w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.

4) Umiejętności zawodowe: w zakresie planowania, organizowania i nadzorowania realizacji zadań;

5) Biegła znajomość obsługi oprogramowania biurowego (w tym arkuszy kalkulacyjnych).

6) Wysoka kultura osobista.

7) Dyspozycyjność i punktualność.

8) Odporność na stres.

2. Zakres świadczonych usług

1) Organizowanie zleconych: imprez, wydarzeń artystycznych, działalności kół, zespołów, kursów, warsztatów, działalności edukacyjnej;

2) Prowadzenie regularnych warsztatów teatralnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

3) Planowanie wykonania, organizowanie i rozliczanie się z powierzonych zadań;

4) Opracowywanie dokumentacji programowej (w tym opracowywanie treści do publikacji) i organizacyjnej;

5) Opracowywanie dokumentacji w zakresie planowania i sprawozdawczości z prowadzonych zadań,

6) Obsługa kas fiskalnych.

3. Warunki:

1) Rodzaj umowy – cywilno prawna;

2) Wymiar czasu zleconych usług – 80 godzin/miesięcznie;

3) Główne miejsca wykonywania usług – siedziba KFK, kluby KFK, teren miasta;

4) Termin rozpoczęcia świadczenia usług: luty 2018.

4. Oferta:

1) Ofertę należy przygotować na podstawie treści niniejszego ogłoszenia i przesłać wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań formalnych w formie elektronicznej (kfk@krakowskieforum.pl) lub papierowej do siedziby KFK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2018 roku do godziny 15:00. Termin związania ofertą do 28 lutego 2018 roku.

2) W ofercie należy zawrzeć:

a) oferowane stawki godzinowe brutto za pracę;

b) udokumentowanie spełnienia wymagań.

 

5. Informacje KFK:

1) Osobą uprawnioną do merytorycznych kontaktów z oferentami jest dyrektor KFK - Izabela Kosowska.

2) KFK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

3) W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4) Oferty oraz dokumenty wewnętrzne wytworzone w ramach zamówienia mają charakter niejawny i nie będą udostępniane.

5) Ocena ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie. W przypadku pozytywnej decyzji wybrane osoby zostaną zaproszone do negocjacji.

6) KFK nie zwraca złożonych dokumentów.

7) KFK zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi oferentami.

 

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.
 

Kraków, dnia 19 stycznia 2018

 

Krakowskie Forum Kultury (KFK) poszukuje do współpracy firmy specjalizującej się w obsłudze instytucji kultury w zakresie świadczenia usług promocyjnych i PR dla potrzeb zapewnienia obsługi pojedynczych zleceń lub obsługi bieżącej Instytucji


1. Wymagania:

1) Doświadczenie wykonawcy w zakresie świadczenia usług promocyjnych i PR (minimum 3 letnia udokumentowana współpraca).

2) Zakres współpracy:

a) obsługa kanałów Social Media;

b)tworzenie i redagowanie tekstów

c) kontakt z mediami

d) tworzenie baz danych klientów

3) Wykonawca w ramach współpracy dedykuje do obsługi osobę/y z wykształceniem kierunkowym (Dziennikarstwo, Polonistyka, Socjologii) posiadającą wiedzę i doświadczenie:

a)w obsłudze kanałów

b) pracy z mediami

c) pracy w redagowaniu tekstów

4) Wykonawca będzie posiadał oprogramowania i sprzęt do realizacji powierzonych czynności i zadań.

5) Wykonawca zagwarantuje dostępność do usług w godzinach pracy KFK oraz zaoferuje dostępność do usług poza czasem pracy KFK.

 

2. Oferta:

1) Ofertę należy przygotować na podstawie treści niniejszego ogłoszenia i przesłać w formie elektronicznej (kfk@krakowskieforum.pl) lub papierowej do siedziby KFK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2018 roku do godziny 12:00.

2) W ofercie należy zawrzeć:

a) stawki godzinowe netto za pracę jednej osoby dedykowanej do obsługi;

b) udokumentowanie spełnienia wymagań;

c) propozycję projektu umowy o współpracy z KFK.

 

3. Informacje KFK:

1) Osobą uprawnioną do merytorycznych kontaktów z oferentami jest dyrektor KFK - Izabela Kosowska.

2) KFK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

3) W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4) Oferty oraz dokumenty wewnętrzne wytworzone w ramach zamówienia mają charakter niejawny i nie będą udostępniane.

5) Ocena ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie. W przypadku pozytywnej decyzji wybrane podmioty zostaną zaproszone do negocjacji.

6) KFK nie zwraca złożonych dokumentów.

7) KFK zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi oferentami.

 

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.

  

Kraków, dnia 30 listopada 2017 roku

 

Krakowskie Forum Kultury (KFK) poszukuje dostawcy infrastruktury informatycznej.


Szczegółowa specyfikacja znajduje się w załączniku.


Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.

  

Kraków, dnia 29 listopada 2017 roku

 

Krakowskie Forum Kultury (KFK) poszukuje dostawcy nowego samochodu typu minivan o masie całkowitej do 3,5t z silnikiem benzynowym o mocy powyżej 90 KM

 

1. Wymagania wobec oferenta:

1) minimum 5-letnie doświadczenie salonu w sprzedaży i serwisowaniu samochodów;

2) referencje od przynajmniej 3 klientów;

3) dostarczenie niezbędnych certyfikatów.

 

2. Specyfikacja samochodu typu minivan:

minivan o masie całkowitej do 3,5t;

silnik benzynowy o mocy powyżej 90 KM;

ilość miejsc 5-7 (preferowana liczba 7 miejsc);

wydzielona przestrzeń bagażowa;

tylna klapa podnoszona do góry;

składane siedzenia tylne (możliwość powiększenia powierzchni bagażowej)

manualna skrzynia biegów;

hak;

funkcja ładunkowa:

• ładowność powyżej 700 kg,

• pojemność maksymalna powyżej 3 tys. litrów.

 

3. Preferowane wyposażenie:

- sterowanie centralnym zamkiem za pomocą pilota,

- kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach,

- hydrauliczne wspomaganie kierownicy,

- klimatyzacja,

- elektrycznie sterowane szyby oraz elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,

- dzielona tylna kanapa,

- gniazdko 12 V w bagażniku i na konsoli centralnej,

- poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie i boczne),

- czujnik temperatury zewnętrznej,

- lakier metalizowany,

- tapicerka materiałowa,

- czujniki parkowania (przednie i tylne) lub kamery,

- nawigacja w języku pilskim,

- instrukcja obsługi w języku polskim.

 

4. Oferta

1) Ofertę należy przygotować na podstawie treści niniejszego ogłoszenia i przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy: kfk@krakowskieforum.pl lub w formie papierowej na adres: Krakowskie Forum Kultury ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2017 roku do godziny 12:00. Termin związania ofertą do 20 grudnia 2017 roku.

2) W ofercie należy zawrzeć:

a) specyfikację techniczną;

b) kwotę netto, stawkę i wartość VAT, kwotę brutto;

c) udokumentowanie spełnienia wymagań;

d) warunki gwarancji i ubezpieczenia AC;

e) propozycję projektu umowy o sprzedaży.

3) Wymagania do umowy:

a) termin zawarcia umowy: do 15 grudnia 2017 roku;

b) termin dostawy: do 20 grudnia 2017 roku do godz. 13:00;

c) kara umowna za przekroczenie terminu dostawy: 10% kwoty netto oferty na samochód, płatna do dnia 22 grudnia 2017 roku;

d) w przypadku braku realizacji umowy (braku dostarczenia samochodu) do dnia 27 grudnia 2017 roku do godziny 13:00 KFK nabywa prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z dostawcą.

 

5. Informacje dodatkowe:

1) Osobą uprawnioną do merytorycznych kontaktów z oferentami jest dyrektor KFK - Izabela Kosowska.

2) KFK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

3) W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4) Oferty oraz dokumenty wewnętrzne wytworzone w ramach zamówienia mają charakter niejawny i nie będą udostępniane.

5) Ocena ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie. W przypadku pozytywnej decyzji wybrane podmioty zostaną zaproszone do negocjacji.

6) KFK nie zwraca złożonych dokumentów.

 

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.

  

Kraków, dnia 23 listopada 2017 roku

 

Krakowskie Forum Kultury (KFK) poszukuje do współpracy firmy specjalizującej się w obsłudze instytucji kultury w zakresie doradztwa gospodarczego, prawnego i organizacyjnego wspierającego zarządzanie dla potrzeb zapewnienia obsługi pojedynczych zleceń lub obsługi bieżącej Instytucji

 

1. Wymagania:

1) Doświadczenie firmy w zakresie:

a) prowadzenia doradztwa gospodarczego: w tym doradztwo i konsultacje gospodarcze, prawne i organizacyjne, sporządzanie i opiniowanie projektów pism i umów oraz innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, asysta przy rozmowach handlowych, bieżące doradztwo, prowadzenie mediacji w przypadku sporów, opracowywanie dokumentów związanych z organizacją pracy i prawem pracy.

b) kontroli zarządczej: w tym wypełnianie zadań kontroli wewnętrznej, opracowywanie i wdrażanie wewnętrznych aktów prawnych, procedur związanych z realizacją kontroli zarządczej w obszarach: środowiska wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, mechanizmów kontroli, informacji i komunikacji oraz monitorowania i oceny.

 

2) Firma minimum 5 lat:

a) prowadzi działalność gospodarczą we wskazanym zakresie;

b) posiada udokumentowaną współpracę z instytucjami kultury;

c) specjalizuje się we wdrażaniu standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

 

3) Firma w ramach współpracy:

a) dedykuje do obsługi doradcę prawnego z minimum 5.letnim doświadczeniem w obsłudze firm (aplikanci wykluczeni);

b) dedykuje do obsługi osobę z minimum 5.letnim doświadczeniem w zarządzaniu (preferowane zarządzanie instytucjami SFP, zwłaszcza instytucjami kultury);

c) oferuje dostępność do usług poza czasem pracy KFK.

 

2. Oferta:

1) Ofertę należy przygotować na podstawie treści niniejszego ogłoszenia i przesłać w formie elektronicznej (kfk@krakowskieforum.pl) lub papierowej do siedziby KFK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2017 roku do godziny 12:00. Termin związania ofertą do 19 grudnia 2017 roku.

2) W ofercie należy zawrzeć:

a) stawki godzinowe netto za pracę jednej osoby dedykowanej do obsługi;

b) udokumentowanie spełnienia wymagań;

c) propozycję projektu umowy o współpracy z KFK.

 

3. Informacje KFK:

1) Osobą uprawnioną do merytorycznych kontaktów z oferentami jest dyrektor KFK - Izabela Kosowska.

2) KFK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

3) W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4) Oferty oraz dokumenty wewnętrzne wytworzone w ramach zamówienia mają charakter niejawny i nie będą udostępniane.

5) Ocena ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie. W przypadku pozytywnej decyzji wybrane podmioty zostaną zaproszone do negocjacji.

6) KFK nie zwraca złożonych dokumentów.

 

 

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.

  

Kraków, dnia 23 listopada 2017 roku

 

Krakowskie Forum Kultury (KFK) poszukuje do współpracy firmy specjalizującej się w obsłudze informatycznej dla potrzeb zapewnienia obsługi pojedynczych zleceń lub obsługi bieżącej Instytucji

 

Zakres obowiązków: zapewnienie obsługi informatycznej dla 65 stanowisk komputerowych w 6 lokalizacjach w Krakowie.

 

1. Wymagania:

1) Doświadczenie firmy w zakresie świadczenia usług informatycznych w tym jako Administrator Systemu Informatycznego.

2) Firma minimum 5 lat:

a) prowadzi działalność gospodarczą we wskazanym zakresie;

b) posiada udokumentowane doświadczenie we współpracy z jednostkami SFP;

c) posiada doświadczenie w obsłudze eDokumentów.

3) Firma w ramach współpracy:

a) dedykuje do obsługi osoby posiadające minimum 5 letnie doświadczenie;

b) dedykuje do obsługi osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych;

c) oferuje dostępność do usług poza czasem pracy KFK.

 

4) Zakres obsługi: Administrowanie lokalną siecią komputerową z uwzględnieniem bezpieczeństwa danych (w tym danych osobowych) w systemie informatycznym oraz konserwacja oprogramowania i komputerów sieci lokalnej, z uwzględnieniem:

• pełnienia funkcji Administratora Systemu Informatycznego;

• możliwości korzystania z konsultacji telefonicznych i osobistych w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku;

• aktualizacji systemów operacyjnych Windows XP, 7, 8 i 10 oraz oprogramowania użytkowego i antywirusowego;

• instalowania oprogramowania dostarczonego przez Zamawiającego;

• administrowania i obsługi serwera poczty elektronicznej (m.in. zakładanie i likwidowanie kont poczty elektronicznej, pomoc użytkownikom w obsłudze poczty elektronicznej);

• usuwania problemów związanych z funkcjonowaniem sprzętu i oprogramowania;

• diagnostyki i usuwania problemów sprzętowych na stanowiskach komputerowych;

• czasu reakcji serwisu na uszkodzenia, awarie lub błędy uniemożliwiające pracę komputera będącego serwerem baz danych nie może być dłuższy niż 8 godz. Pozostałych komputerów 48 godz. W przypadku awarii serwera baz danych Wykonawca zobowiązuje się w powyższym terminie do umożliwienia ciągłości pracy;

• archiwizacji danych na trwałych i nietrwałych nośnikach, w szczególności informacji umieszczanych w internecie;

• pomocy w zabezpieczeniu plików przechowywanych w „chmurach” i ich archiwizacja;

• tworzenia i weryfikacji kopii zapasowych systemów;

• awaryjnego odtwarzania, na wniosek Zamawiającego, stanu oprogramowania i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych;

• administrowania, aktualizowania, konserwacji i usuwania problemów oprogramowania finansowo-księgowego, oprogramowania magazynowego;

• administrowania, aktualizowania, konserwacji i usuwania problemów systemu kadrowo-płacowego „Płatnik” i usuwanie problemów z tym oprogramowaniem;

• konfiguracji programu e-dokumenty;

• konserwacji i aktualizowacji oprogramowania w urządzeniach mobilnych - telefony z ANDROID-em;

• prowadzenia ewidencji urządzeń komputerowych i licencji oprogramowania;

• serwisu i naprawy sprzętu komputerowego;

• pomocy merytorycznej w organizowaniu niezbędnych zakupów sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym tworzenie opisu przedmiotu zamówienia dla zamówień objętych ustawą PZP;

• administracji drukarkami lokalnymi i sieciowymi, w tym: diagnostyka i usuwanie problemów z drukowaniem;

• zarządzania serwerem dla oprogramowania Comarch Optima ERP : zarządzanie i monitoring, aktualizacje wg subskrypcji, monitoring kopii baz + kopie obrazów systemów;

• zarządzania systemem backup WiFi Networks, w tym: nadzór nad urządzeniami aktywnymi (punkty dostępowe), zarządzanie kontrolerem sieci bezprzewodowej (VLAN, użytkownicy, podział SSID wg zapotrzebowania), okresowa kontrola dostępu do zasobów, aktualizacja firmware w/w;

• pomocy technicznej na miejscach prowadzenia działalności - wizyty w KFK; regularne dyżury Wykonawcy w siedzibie KFK (min. 2 godziny w tygodniu);

• pomocy w wyborze dostawcy Internetu poprzez określenie potrzeb KFK, rozeznanie rynku i przygotowanie zapytania ofertowego.

 

2. Oferta:

1) Ofertę należy przygotować na podstawie treści niniejszego ogłoszenia i przesłać w formie elektronicznej (kfk@krakowskieforum.pl) lub papierowej do siedziby KFK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2017 roku do godziny 12:00. Termin związania ofertą do 19 grudnia 2017 roku.

2) W ofercie należy zawrzeć:

a) stawki godzinowe netto za pracę jednej osoby dedykowanej do obsługi;

b) udokumentowanie spełnienia wymagań;

c) propozycję projektu umowy o współpracy z KFK.

 

3. Informacje KFK:

1) Osobą uprawnioną do merytorycznych kontaktów z oferentami jest dyrektor KFK - Izabela Kosowska.

2) KFK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

3) W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4) Oferty oraz dokumenty wewnętrzne wytworzone w ramach zamówienia mają charakter niejawny i nie będą udostępniane.

5) Ocena ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie. W przypadku pozytywnej decyzji wybrane podmioty zostaną zaproszone do negocjacji.

6) KFK nie zwraca złożonych dokumentów.

 

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.

  

Kraków, dnia 23 listopada 2017 roku

 

Krakowskie Forum Kultury (KFK) poszukuje do współpracy firmy lub osoby specjalizującej się w obsłudze instytucji kultury w zakresie świadczenia usług graficznych i reklamowych dla potrzeb zapewnienia obsługi pojedynczych zleceń lub obsługi bieżącej Instytucji

 

1. Wymagania:

1) Doświadczenie wykonawcy w zakresie obsługi instytucji kultury w zakresie świadczenia usług graficznych i reklamowych (minimum 5 letnia udokumentowana współpraca).

2) Zakres współpracy:

a) opracowanie graficzne, wykonanie i aktualizacja projektów graficznych serwisów www prowadzonych przez KFK;

b) opracowanie, wykonanie i modyfikacje layoutu i identyfikacji wizualnej KFK;

c) opracowanie, wykonanie i modyfikacje projektów graficznych i multimedialnych związanych z działalnością KFK, jak plakaty, ulotki, foldery, programy, katalogi wystaw, blankiety biletowe, zaproszenia, okładki płyt, billboardy, citylighty, roll-upy, kalendarze, projekty druków wielkoformatowych, ogłoszenia i reklamy prasowe i internetowe, w tym spoty TV, projekty graficzne ofert komercyjnych związanych z działalnością KFK.

3) Wykonawca w ramach współpracy dedykuje do obsługi osobę/y z wykształceniem kierunkowym (Akademia Sztuk Pięknych, wydział grafiki, wydział nowych mediów) posiadającą wiedzę i doświadczenie:

a) w zakresie przetwarzania, kreacji i produkcji mediów;

b) pracy w CMS;

c) w budowaniu spójnych systemów identyfikacji i layout'ów;

d) dotyczące produkcji mediów w obszarze: druku, reklamy zewnętrznej, a także w tzw. nowych mediów ruchomych z uwzględnieniem zasad i zmian na rynku w/w mediów.

4) Wykonawca będzie posiadał oprogramowania i sprzęt do realizacji powierzonych czynności i zadań.

5) Wykonawca zagwarantuje dostępność do usług w godzinach pracy KFK oraz zaoferuje dostępność do usług poza czasem pracy KFK.

 

2. Oferta:

1) Ofertę należy przygotować na podstawie treści niniejszego ogłoszenia i przesłać w formie elektronicznej (kfk@krakowskieforum.pl) lub papierowej do siedziby KFK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2017 roku do godziny 12:00. Termin związania ofertą do 19 grudnia 2017 roku.

2) W ofercie należy zawrzeć:

a) stawki godzinowe netto za pracę jednej osoby dedykowanej do obsługi;

b) udokumentowanie spełnienia wymagań;

c) propozycję projektu umowy o współpracy z KFK.

 

3. Informacje KFK:

1) Osobą uprawnioną do merytorycznych kontaktów z oferentami jest dyrektor KFK - Izabela Kosowska.

2) KFK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

3) W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4) Oferty oraz dokumenty wewnętrzne wytworzone w ramach zamówienia mają charakter niejawny i nie będą udostępniane.

5) Ocena ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie. W przypadku pozytywnej decyzji wybrane podmioty zostaną zaproszone do negocjacji.

6) KFK nie zwraca złożonych dokumentów.

 

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.

  

Kraków, dnia 21 listopada 2017 roku

 

Krakowskie Forum Kultury (KFK) poszukuje dostawcy sceny mobilnej o wymiarach 45-55 m2 z możliwością rozbudowy o dodatkowe podesty

 

1. Wymagania wobec oferenta:

1) minimum 5-letnie doświadczenie w produkcji i serwisowaniu scen mobilnych;

2) referencje od przynajmniej 3 użytkowników;

3) dostarczenie niezbędnych certyfikatów;

4) zapewnienie reakcji serwisu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia;

5) zapewnienie stałej możliwości korzystania z serwisowych konsultacji telefonicznych i/lub osobistych w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku;

6) zapewnienie możliwości konsultacji telefonicznych z serwisem poza godzinami wskazanymi w punkcie 5) oraz w soboty i w niedziele.

 

 

2. Specyfikacja sceny mobilnej

- typ profilowany (łukowy);

- wymiary w przedziale 45m2 a 55m2;

- oplandekowanie na dach oraz na dolny fartuch;

- plandeka zadrukowana wg projektu zamawiającego (logotyp oraz wydruk wzoru zostanie dostarczony wyłonionemu wykonawcy w późniejszym terminie);

- manualny sposób poziomowania podłogi;

- elektryczno-hydrauliczny sposób podnoszenia dachu;

- dodatkowe podesty (dostawki) służące do powiększenia sceny o 20–30 % powierzchni, wraz z odpowiednim zamocowaniem;

- podłoga sceny wykonana z materiału antypoślizgowego, ewentualnie również wodoodpornego;

- wysokość od podłoża do sceny w przedziale od 1m do 1,5m;

- siatka na tył i boki estrady (kolor czarny) w granicy 20%-40% przezroczystości;

- minimum 2 x Flying Towers;

- barierki ochronne na tył i boki sceny;

- pełne olinowanie;

- minimum 2 pary schodów na scenę;

 - barierki (poręcze) do schodów;

 - skrzydła dźwiękowe;

 - podesty pod nagłośnienie;

 - transport we wskazane miejsce w Krakowie, pierwsze rozłożenie i minimum trzy szkolenia dla pracowników obsługujących;

 - zapewnienie serwisowania i części zamiennych na preferencyjnych warunkach (rabat od cen obowiązujących).

 

 3. Oferta

 1) Ofertę należy przygotować na podstawie treści niniejszego ogłoszenia i przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy: kfk@krakowskieforum.pl lub w formie papierowej na adres: Krakowskie Forum Kultury ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2017 roku do godziny 12:00. Termin związania ofertą do 7 grudnia 2017 roku.

 2) W ofercie należy zawrzeć:

 a) zestawienie elementów sceny wg specyfikacji z podaniem ich danych technicznych;

 b) kwotę netto, stawkę i wartość VAT, kwotę brutto (za scenę wraz z jej dostawą i przeszkoleniem obsługi); ofertę w zakresie serwisowania i części zamiennych;

 b) udokumentowanie spełnienia wymagań;

 c) propozycję projektu umowy o sprzedaży i współpracy z KFK.

 

3) Wymagania do umowy:

 a) termin zawarcia umowy: do 4 grudnia 2017 roku;

 b) termin dostawy: do 20 grudnia 2017 roku do godz. 13:00;

 c) kara umowna za przekroczenie terminu dostawy: 10% kwoty netto oferty na scenę, płatna do dnia 22 grudnia 2017 roku;

 d) w przypadku braku realizacji umowy (braku dostarczenia sceny we wskazane miejsce w Krakowie) do dnia 27 grudnia 2017 roku do godziny 13:00 KFK nabywa prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z dostawcą.

 

4. Informacje dodatkowe:

 1) Osobą uprawnioną do merytorycznych kontaktów z oferentami jest dyrektor KFK - Izabela Kosowska.

 2) KFK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

 3) W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 4) Oferty oraz dokumenty wewnętrzne wytworzone w ramach zamówienia mają charakter niejawny i nie będą udostępniane.

 5) Ocena ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie. W przypadku pozytywnej decyzji wybrane podmioty zostaną zaproszone do negocjacji.

 6) KFK nie zwraca złożonych dokumentów.

 7) KFK zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi oferentami.

 

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.

 
Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że z dniem 8 czerwca 2017 roku Śródmiejski Ośrodek Kultury zmienił nazwę na Krakowskie Forum Kultury przy zachowaniu dotychczasowych danych:

 

ul. Mikołajska 2,
31-027 Kraków

tel. 12 422 08 14

 

NIP 675-00-07-185

REGON 001232818