BIP MJO - Krakowskie Forum Kultury

Kraków, dnia 21.06.2018

 

Krakowskie Forum Kultury (KFK) poszukuje wykonawcy prac remontowych w Klubie „Kazimierz” przy ul. Krakowskiej 13 w Krakowie
oraz remontu łazienki w Klubie „Strych” przy ul. Masarskiej 14 w Krakowie

 

1. Przedmiot zamówienia "Remont Klubu Kazimierz i łazienki w Klubie Strych":

Wykonanie przedmiaru i prac remontowych w pomieszczeniach Klubu „Kazimierz” prowadzonego przez KFK przy ul. Krakowskiej 13 w Krakowie oraz remontu łazienki

w Klubie Strych przy ul. Masarskiej 14 w Krakowie.

 

2. Udostępnienie pomieszczeń dla potrzeb przygotowania oferty:

Oglądanie pomieszczeń (i dokonanie pomiarów), w których ma być przeprowadzony remont możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z kierownikiem administracji pod numerem 602 424 676.

 

3. Klub Kazimierz - zakres prac (grupy):

1) remont 2 łazienek (skuwanie płytek, odgrzybianie, położenie nowych płytek na ścianach

i podłodze, wymiana armatury łazienkowej i mebli, gruntowanie, malowanie ścian, wymiana drzwi, malowanie okien, futryn);

2) remont parkietów – cyklinowanie, lakierowanie wraz z listwami przypodłogowymi;

3) zerwanie starych wykładzin PCV i boazerii; położenie płytek w pomieszczeniu kuchennym z aneksem, odgrzybienie, wyrównanie ścian gruntowanie, malowanie całości pomieszczeń, wymiana armatury,

4) demontaż starych mebli, wykonanie oraz montaż nowych mebli na wymiar;

5) wymiana drzwi wejściowych;

6) konserwacja (odświeżenie) okien;

7) usunięcie pęknięć i odpadających tynków na ścianach i na suficie, wyrównanie tynków, gruntowanie i malowanie sal oraz sali koncertowej;

8) wykonanie instalacji (montaż kulis) na scenie sali koncertowej;

9) wymiana oświetlenia sali koncertowej wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej (z jej opomiarowaniem);

10) malowanie korytarza wejściowego do Klubu (po uzyskaniu stosownych zgód przez FKF);

11) usuniecie odpadów budowlanych;

12) inne konieczne prace ustalone przez Oferenta w trakcie oglądania i pomiarów.

 

4. Klub Strych – zakres prac (grupy):

1) remont łazienki (skuwanie płytek, położenie nowych płytek na ścianach i podłodze, przeniesienie wodomierzy i wykonanie dodatkowego ujęcia wody, zabudowa kabin (do sufitu), wymiana armatury łazienkowej i mebli, montaż sufitu podwieszanego wraz

z wymianą oświetlenia, wymiana drzwi;

2) usuniecie odpadów budowlanych;

3) inne konieczne prace ustalone przez Oferenta w trakcie oglądania i pomiarów.

 

5. Termin wykonania:

1) Remont w Klubie Kazimierz do 15 września 2018 roku

2) Remont łazienki w Klubie Strych od 23 lipca do 15 sierpnia 2018 roku.

 

6.Wymagania wobec oferenta:

1) potwierdzenie min. 5-letniego doświadczenie w branży remontowo-budowlanej;

2) udokumentowanie posiadania wymaganych uprawnień;

3) oświadczenie o posiadaniu zasobów ludzkich, narzędziowych i środkach finansowych niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu oferty.

 

7. Oferta:

1) Ofertę należy przygotować na podstawie treści niniejszego ogłoszenia i przesłać w formie elektronicznej (kfk@krakowskieforum.pl) lub papierowej (z załączeniem wersji elektronicznej oferty i projektu umowy) do siedziby KFK (Kraków, ul. Mikołajska 2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2018 roku do godziny 14:00.

2) Do obowiązków Oferenta należy dokonanie przedmiaru i opracowanie kosztorysu dla zlecanego zakresu prac.

3) W ofercie należy zawrzeć:

a) przedmiar prac w podziale zgodnym z grupami;

b) kosztorys prac w kwotach brutto w podziale zgodnym z grupami;

c) harmonogram prac;

d) oświadczenie Oferenta o ostatecznych terminach realizacji zgodnie z przyjętym harmonogramem;

e) oświadczenie o terminie związania ofertą: do 20 lipca 2018 roku; zawarcie umowy z wybranym oferentem planowane jest niezwłocznie po jego wyborze;

f) udokumentowanie spełnienia wymagań;

g) propozycję projektu umowy z KFK.

4) Wymagania w zakresie umowy i jej zapisów:

a) projekt umowy przekazany w edytowalnej formie elektronicznej z ofertą jako załącznikiem do umowy zapisany w pliku edytora teksu w formacie "*.doc";

b) wynagrodzenie netto i brutto;

c) termin zakończenia prac: do 15 sierpnia (Klub Strych) i do 15 września 2018 roku (Klub Kazimierz);

d) wynagrodzenie płatne po zakończeniu prac i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury na dziennik podawczy KFK na rachunek bankowy Wykonawcy;

e) kary umowne: 1% wartości netto od wartości umowy za każdy dzień zwłoki w zakończeniu prac oraz 10% od wartości umowy netto jako odszkodowanie za rozwiązanie umowy przez Wykonawcę.

f) w przypadku niepodjęcia prac remontowych w terminie 7 dni od ustalonej w umowie daty rozpoczęcia pracy KFK nabywa prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Wykonawcą i do odszkodowania w wysokości 15% od wartości umowy płatnego w terminie do 7 dni od wypowiedzenia umowy Wykonawcy.

g) ustalenie zasad wyceny prac dodatkowych, wynikłych w trakcie remontu, a których nie można było przewidzieć oraz zasad ustalania terminów ich realizacji.

 

8. Informacje dodatkowe KFK:

1) Osobą uprawnioną do merytorycznych kontaktów z oferentami jest dyrektor KFK - Izabela Kosowska.

2) KFK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

3) W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

4) Oferty oraz dokumenty wewnętrzne wytworzone w ramach zamówienia mają charakter niejawny i nie będą udostępniane.

5) Ocena ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie. W przypadku pozytywnej decyzji wybrane podmioty zostaną zaproszone do negocjacji.

6) KFK nie zwraca złożonych dokumentów.

7) KFK zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi oferentami.

 

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.

  

Kraków, dnia 22.02.2018

 

Krakowskie Forum Kultury (KFK) poszukuje do współpracy osoby specjalizującej się w wykonywaniu usług w zakresie aktywizacji sprzedaży biletów.


1. Wymagania formalne:

1. wiedza z zakresu marketingu, sprzedaży

2. bardzo dobra znajomość technik oraz narzędzi marketingowych,

3. umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów biznesowych,

4. znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

5. znajomość obsługi pakietu MS Office,

6. samodzielność,

7. kreatywność,

8. obowiązkowość.

 

2. Zakres usług:

1. organizacja widowni,

2. aktywizacja sprzedaży biletów,

3. poszukiwanie nowych grup odbiorców,

4. prowadzenie i analiza działań sprzedażowych,

5. współpraca z mediami i partnerami w zakresie sprzedaży biletów,

6. monitoring sprzedaży biletów.

 

3. Wymagania niezbędne:

• doświadczenie w zakresie aktywizacji sprzedaży usług.

 

4. Warunki współpracy:

1. Rodzaj umowy: cywilno - prawna;

2. Wymiar czasu zleconych usług – do 80 godzin/miesięcznie;

3. Główne miejsca wykonywania usług – siedziba KFK, kluby KFK, teren miasta Krakowa,

4. Termin świadczenia usług: marzec – maj 2018.

 

5. Wymagane dokumenty:

1. CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

2. list motywacyjny.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Ofertę należy przygotować na podstawie treści niniejszego ogłoszenia i przesłać wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań formalnych w formie elektronicznej (kfk@krakowskieforum.pl) lub papierowej do siedziby KFK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2018 roku do godziny 12:00.

2. W ofercie należy zawrzeć:

a) oferowane stawki godzinowe brutto za pracę;

b) udokumentowanie spełnienia wymagań.

 

7. Informacje KFK:

1. Osobą uprawnioną do merytorycznych kontaktów z oferentami jest dyrektor KFK - Izabela Kosowska.

2. KFK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

3. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4. Oferty oraz dokumenty wewnętrzne wytworzone w ramach zamówienia mają charakter niejawny i nie będą udostępniane.

5. Ocena ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie. W przypadku pozytywnej decyzji wybrane osoby zostaną zaproszone do negocjacji.

6. KFK nie zwraca złożonych dokumentów.

7. KFK zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi oferentami.

 

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.

  

Kraków, dnia 05.02.2018

 

Krakowskie Forum Kultury (KFK) poszukuje do współpracy osoby specjalizującej się w zakresie świadczenia usług o charakterze prowadzenia warsztatów teatralnych.


1. Wymagania formalne w stosunku do osób wykonujących usługi:

1) Wykształcenie: preferowane wyższe; studia o kierunkach związanych z teatrem

2) Doświadczenie zawodowe: minimum 2-letnia praktyka.

3) Znajomość języków obcych: język angielski w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.

4) Umiejętności zawodowe: w zakresie planowania, organizowania i nadzorowania realizacji zadań;

5) Biegła znajomość obsługi oprogramowania biurowego (w tym arkuszy kalkulacyjnych).

6) Wysoka kultura osobista.

7) Dyspozycyjność i punktualność.

8) Odporność na stres.

2. Zakres świadczonych usług

1) Organizowanie zleconych: imprez, wydarzeń artystycznych, działalności kół, zespołów, kursów, warsztatów, działalności edukacyjnej;

2) Prowadzenie regularnych warsztatów teatralnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

3) Planowanie wykonania, organizowanie i rozliczanie się z powierzonych zadań;

4) Opracowywanie dokumentacji programowej (w tym opracowywanie treści do publikacji) i organizacyjnej;

5) Opracowywanie dokumentacji w zakresie planowania i sprawozdawczości z prowadzonych zadań,

6) Obsługa kas fiskalnych.

3. Warunki:

1) Rodzaj umowy – cywilno prawna;

2) Wymiar czasu zleconych usług – 80 godzin/miesięcznie;

3) Główne miejsca wykonywania usług – siedziba KFK, kluby KFK, teren miasta;

4) Termin rozpoczęcia świadczenia usług: luty 2018.

4. Oferta:

1) Ofertę należy przygotować na podstawie treści niniejszego ogłoszenia i przesłać wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań formalnych w formie elektronicznej (kfk@krakowskieforum.pl) lub papierowej do siedziby KFK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2018 roku do godziny 15:00. Termin związania ofertą do 28 lutego 2018 roku.

2) W ofercie należy zawrzeć:

a) oferowane stawki godzinowe brutto za pracę;

b) udokumentowanie spełnienia wymagań.

 

5. Informacje KFK:

1) Osobą uprawnioną do merytorycznych kontaktów z oferentami jest dyrektor KFK - Izabela Kosowska.

2) KFK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

3) W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4) Oferty oraz dokumenty wewnętrzne wytworzone w ramach zamówienia mają charakter niejawny i nie będą udostępniane.

5) Ocena ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie. W przypadku pozytywnej decyzji wybrane osoby zostaną zaproszone do negocjacji.

6) KFK nie zwraca złożonych dokumentów.

7) KFK zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi oferentami.

 

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.
 

Kraków, dnia 19 stycznia 2018

 

Krakowskie Forum Kultury (KFK) poszukuje do współpracy firmy specjalizującej się w obsłudze instytucji kultury w zakresie świadczenia usług promocyjnych i PR dla potrzeb zapewnienia obsługi pojedynczych zleceń lub obsługi bieżącej Instytucji.


1. Wymagania:

1) Doświadczenie wykonawcy w zakresie świadczenia usług promocyjnych i PR (minimum 3 letnia udokumentowana współpraca).

2) Zakres współpracy:

a) obsługa kanałów Social Media;

b)tworzenie i redagowanie tekstów

c) kontakt z mediami

d) tworzenie baz danych klientów

3) Wykonawca w ramach współpracy dedykuje do obsługi osobę/y z wykształceniem kierunkowym (Dziennikarstwo, Polonistyka, Socjologii) posiadającą wiedzę i doświadczenie:

a)w obsłudze kanałów

b) pracy z mediami

c) pracy w redagowaniu tekstów

4) Wykonawca będzie posiadał oprogramowania i sprzęt do realizacji powierzonych czynności i zadań.

5) Wykonawca zagwarantuje dostępność do usług w godzinach pracy KFK oraz zaoferuje dostępność do usług poza czasem pracy KFK.

 

2. Oferta:

1) Ofertę należy przygotować na podstawie treści niniejszego ogłoszenia i przesłać w formie elektronicznej (kfk@krakowskieforum.pl) lub papierowej do siedziby KFK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2018 roku do godziny 12:00.

2) W ofercie należy zawrzeć:

a) stawki godzinowe netto za pracę jednej osoby dedykowanej do obsługi;

b) udokumentowanie spełnienia wymagań;

c) propozycję projektu umowy o współpracy z KFK.

 

3. Informacje KFK:

1) Osobą uprawnioną do merytorycznych kontaktów z oferentami jest dyrektor KFK - Izabela Kosowska.

2) KFK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

3) W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4) Oferty oraz dokumenty wewnętrzne wytworzone w ramach zamówienia mają charakter niejawny i nie będą udostępniane.

5) Ocena ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie. W przypadku pozytywnej decyzji wybrane podmioty zostaną zaproszone do negocjacji.

6) KFK nie zwraca złożonych dokumentów.

7) KFK zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi oferentami.

 

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.

  

Kraków, dnia 30 listopada 2017 roku

 

Krakowskie Forum Kultury (KFK) poszukuje dostawcy infrastruktury informatycznej.


Szczegółowa specyfikacja znajduje się w załączniku.


Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.

  

Kraków, dnia 29 listopada 2017 roku

 

Krakowskie Forum Kultury (KFK) poszukuje dostawcy nowego samochodu typu minivan o masie całkowitej do 3,5t z silnikiem benzynowym o mocy powyżej 90 KM.

 

1. Wymagania wobec oferenta:

1) minimum 5-letnie doświadczenie salonu w sprzedaży i serwisowaniu samochodów;

2) referencje od przynajmniej 3 klientów;

3) dostarczenie niezbędnych certyfikatów.

 

2. Specyfikacja samochodu typu minivan:

minivan o masie całkowitej do 3,5t;

silnik benzynowy o mocy powyżej 90 KM;

ilość miejsc 5-7 (preferowana liczba 7 miejsc);

wydzielona przestrzeń bagażowa;

tylna klapa podnoszona do góry;

składane siedzenia tylne (możliwość powiększenia powierzchni bagażowej)

manualna skrzynia biegów;

hak;

funkcja ładunkowa:

• ładowność powyżej 700 kg,

• pojemność maksymalna powyżej 3 tys. litrów.

 

3. Preferowane wyposażenie:

- sterowanie centralnym zamkiem za pomocą pilota,

- kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach,

- hydrauliczne wspomaganie kierownicy,

- klimatyzacja,

- elektrycznie sterowane szyby oraz elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,

- dzielona tylna kanapa,

- gniazdko 12 V w bagażniku i na konsoli centralnej,

- poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie i boczne),

- czujnik temperatury zewnętrznej,

- lakier metalizowany,

- tapicerka materiałowa,

- czujniki parkowania (przednie i tylne) lub kamery,

- nawigacja w języku pilskim,

- instrukcja obsługi w języku polskim.

 

4. Oferta

1) Ofertę należy przygotować na podstawie treści niniejszego ogłoszenia i przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy: kfk@krakowskieforum.pl lub w formie papierowej na adres: Krakowskie Forum Kultury ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2017 roku do godziny 12:00. Termin związania ofertą do 20 grudnia 2017 roku.

2) W ofercie należy zawrzeć:

a) specyfikację techniczną;

b) kwotę netto, stawkę i wartość VAT, kwotę brutto;

c) udokumentowanie spełnienia wymagań;

d) warunki gwarancji i ubezpieczenia AC;

e) propozycję projektu umowy o sprzedaży.

3) Wymagania do umowy:

a) termin zawarcia umowy: do 15 grudnia 2017 roku;

b) termin dostawy: do 20 grudnia 2017 roku do godz. 13:00;

c) kara umowna za przekroczenie terminu dostawy: 10% kwoty netto oferty na samochód, płatna do dnia 22 grudnia 2017 roku;

d) w przypadku braku realizacji umowy (braku dostarczenia samochodu) do dnia 27 grudnia 2017 roku do godziny 13:00 KFK nabywa prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z dostawcą.

 

5. Informacje dodatkowe:

1) Osobą uprawnioną do merytorycznych kontaktów z oferentami jest dyrektor KFK - Izabela Kosowska.

2) KFK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

3) W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4) Oferty oraz dokumenty wewnętrzne wytworzone w ramach zamówienia mają charakter niejawny i nie będą udostępniane.

5) Ocena ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie. W przypadku pozytywnej decyzji wybrane podmioty zostaną zaproszone do negocjacji.

6) KFK nie zwraca złożonych dokumentów.

 

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.

  

Kraków, dnia 23 listopada 2017 roku

 

Krakowskie Forum Kultury (KFK) poszukuje do współpracy firmy specjalizującej się w obsłudze instytucji kultury w zakresie doradztwa gospodarczego, prawnego i organizacyjnego wspierającego zarządzanie dla potrzeb zapewnienia obsługi pojedynczych zleceń lub obsługi bieżącej Instytucji.

 

1. Wymagania:

1) Doświadczenie firmy w zakresie:

a) prowadzenia doradztwa gospodarczego: w tym doradztwo i konsultacje gospodarcze, prawne i organizacyjne, sporządzanie i opiniowanie projektów pism i umów oraz innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, asysta przy rozmowach handlowych, bieżące doradztwo, prowadzenie mediacji w przypadku sporów, opracowywanie dokumentów związanych z organizacją pracy i prawem pracy.

b) kontroli zarządczej: w tym wypełnianie zadań kontroli wewnętrznej, opracowywanie i wdrażanie wewnętrznych aktów prawnych, procedur związanych z realizacją kontroli zarządczej w obszarach: środowiska wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, mechanizmów kontroli, informacji i komunikacji oraz monitorowania i oceny.

 

2) Firma minimum 5 lat:

a) prowadzi działalność gospodarczą we wskazanym zakresie;

b) posiada udokumentowaną współpracę z instytucjami kultury;

c) specjalizuje się we wdrażaniu standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

 

3) Firma w ramach współpracy:

a) dedykuje do obsługi doradcę prawnego z minimum 5.letnim doświadczeniem w obsłudze firm (aplikanci wykluczeni);

b) dedykuje do obsługi osobę z minimum 5.letnim doświadczeniem w zarządzaniu (preferowane zarządzanie instytucjami SFP, zwłaszcza instytucjami kultury);

c) oferuje dostępność do usług poza czasem pracy KFK.

 

2. Oferta:

1) Ofertę należy przygotować na podstawie treści niniejszego ogłoszenia i przesłać w formie elektronicznej (kfk@krakowskieforum.pl) lub papierowej do siedziby KFK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2017 roku do godziny 12:00. Termin związania ofertą do 19 grudnia 2017 roku.

2) W ofercie należy zawrzeć:

a) stawki godzinowe netto za pracę jednej osoby dedykowanej do obsługi;

b) udokumentowanie spełnienia wymagań;

c) propozycję projektu umowy o współpracy z KFK.

 

3. Informacje KFK:

1) Osobą uprawnioną do merytorycznych kontaktów z oferentami jest dyrektor KFK - Izabela Kosowska.

2) KFK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

3) W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4) Oferty oraz dokumenty wewnętrzne wytworzone w ramach zamówienia mają charakter niejawny i nie będą udostępniane.

5) Ocena ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie. W przypadku pozytywnej decyzji wybrane podmioty zostaną zaproszone do negocjacji.

6) KFK nie zwraca złożonych dokumentów.

 

 

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.

  

Kraków, dnia 23 listopada 2017 roku

 

Krakowskie Forum Kultury (KFK) poszukuje do współpracy firmy specjalizującej się w obsłudze informatycznej dla potrzeb zapewnienia obsługi pojedynczych zleceń lub obsługi bieżącej Instytucji.

 

Zakres obowiązków: zapewnienie obsługi informatycznej dla 65 stanowisk komputerowych w 6 lokalizacjach w Krakowie.

 

1. Wymagania:

1) Doświadczenie firmy w zakresie świadczenia usług informatycznych w tym jako Administrator Systemu Informatycznego.

2) Firma minimum 5 lat:

a) prowadzi działalność gospodarczą we wskazanym zakresie;

b) posiada udokumentowane doświadczenie we współpracy z jednostkami SFP;

c) posiada doświadczenie w obsłudze eDokumentów.

3) Firma w ramach współpracy:

a) dedykuje do obsługi osoby posiadające minimum 5 letnie doświadczenie;

b) dedykuje do obsługi osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych;

c) oferuje dostępność do usług poza czasem pracy KFK.

 

4) Zakres obsługi: Administrowanie lokalną siecią komputerową z uwzględnieniem bezpieczeństwa danych (w tym danych osobowych) w systemie informatycznym oraz konserwacja oprogramowania i komputerów sieci lokalnej, z uwzględnieniem:

• pełnienia funkcji Administratora Systemu Informatycznego;

• możliwości korzystania z konsultacji telefonicznych i osobistych w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku;

• aktualizacji systemów operacyjnych Windows XP, 7, 8 i 10 oraz oprogramowania użytkowego i antywirusowego;

• instalowania oprogramowania dostarczonego przez Zamawiającego;

• administrowania i obsługi serwera poczty elektronicznej (m.in. zakładanie i likwidowanie kont poczty elektronicznej, pomoc użytkownikom w obsłudze poczty elektronicznej);

• usuwania problemów związanych z funkcjonowaniem sprzętu i oprogramowania;

• diagnostyki i usuwania problemów sprzętowych na stanowiskach komputerowych;

• czasu reakcji serwisu na uszkodzenia, awarie lub błędy uniemożliwiające pracę komputera będącego serwerem baz danych nie może być dłuższy niż 8 godz. Pozostałych komputerów 48 godz. W przypadku awarii serwera baz danych Wykonawca zobowiązuje się w powyższym terminie do umożliwienia ciągłości pracy;

• archiwizacji danych na trwałych i nietrwałych nośnikach, w szczególności informacji umieszczanych w internecie;

• pomocy w zabezpieczeniu plików przechowywanych w „chmurach” i ich archiwizacja;

• tworzenia i weryfikacji kopii zapasowych systemów;

• awaryjnego odtwarzania, na wniosek Zamawiającego, stanu oprogramowania i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych;

• administrowania, aktualizowania, konserwacji i usuwania problemów oprogramowania finansowo-księgowego, oprogramowania magazynowego;

• administrowania, aktualizowania, konserwacji i usuwania problemów systemu kadrowo-płacowego „Płatnik” i usuwanie problemów z tym oprogramowaniem;

• konfiguracji programu e-dokumenty;

• konserwacji i aktualizowacji oprogramowania w urządzeniach mobilnych - telefony z ANDROID-em;

• prowadzenia ewidencji urządzeń komputerowych i licencji oprogramowania;

• serwisu i naprawy sprzętu komputerowego;

• pomocy merytorycznej w organizowaniu niezbędnych zakupów sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym tworzenie opisu przedmiotu zamówienia dla zamówień objętych ustawą PZP;

• administracji drukarkami lokalnymi i sieciowymi, w tym: diagnostyka i usuwanie problemów z drukowaniem;

• zarządzania serwerem dla oprogramowania Comarch Optima ERP : zarządzanie i monitoring, aktualizacje wg subskrypcji, monitoring kopii baz + kopie obrazów systemów;

• zarządzania systemem backup WiFi Networks, w tym: nadzór nad urządzeniami aktywnymi (punkty dostępowe), zarządzanie kontrolerem sieci bezprzewodowej (VLAN, użytkownicy, podział SSID wg zapotrzebowania), okresowa kontrola dostępu do zasobów, aktualizacja firmware w/w;

• pomocy technicznej na miejscach prowadzenia działalności - wizyty w KFK; regularne dyżury Wykonawcy w siedzibie KFK (min. 2 godziny w tygodniu);

• pomocy w wyborze dostawcy Internetu poprzez określenie potrzeb KFK, rozeznanie rynku i przygotowanie zapytania ofertowego.

 

2. Oferta:

1) Ofertę należy przygotować na podstawie treści niniejszego ogłoszenia i przesłać w formie elektronicznej (kfk@krakowskieforum.pl) lub papierowej do siedziby KFK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2017 roku do godziny 12:00. Termin związania ofertą do 19 grudnia 2017 roku.

2) W ofercie należy zawrzeć:

a) stawki godzinowe netto za pracę jednej osoby dedykowanej do obsługi;

b) udokumentowanie spełnienia wymagań;

c) propozycję projektu umowy o współpracy z KFK.

 

3. Informacje KFK:

1) Osobą uprawnioną do merytorycznych kontaktów z oferentami jest dyrektor KFK - Izabela Kosowska.

2) KFK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

3) W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4) Oferty oraz dokumenty wewnętrzne wytworzone w ramach zamówienia mają charakter niejawny i nie będą udostępniane.

5) Ocena ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie. W przypadku pozytywnej decyzji wybrane podmioty zostaną zaproszone do negocjacji.

6) KFK nie zwraca złożonych dokumentów.

 

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.

  

Kraków, dnia 23 listopada 2017 roku

 

Krakowskie Forum Kultury (KFK) poszukuje do współpracy firmy lub osoby specjalizującej się w obsłudze instytucji kultury w zakresie świadczenia usług graficznych i reklamowych dla potrzeb zapewnienia obsługi pojedynczych zleceń lub obsługi bieżącej Instytucji.

 

1. Wymagania:

1) Doświadczenie wykonawcy w zakresie obsługi instytucji kultury w zakresie świadczenia usług graficznych i reklamowych (minimum 5 letnia udokumentowana współpraca).

2) Zakres współpracy:

a) opracowanie graficzne, wykonanie i aktualizacja projektów graficznych serwisów www prowadzonych przez KFK;

b) opracowanie, wykonanie i modyfikacje layoutu i identyfikacji wizualnej KFK;

c) opracowanie, wykonanie i modyfikacje projektów graficznych i multimedialnych związanych z działalnością KFK, jak plakaty, ulotki, foldery, programy, katalogi wystaw, blankiety biletowe, zaproszenia, okładki płyt, billboardy, citylighty, roll-upy, kalendarze, projekty druków wielkoformatowych, ogłoszenia i reklamy prasowe i internetowe, w tym spoty TV, projekty graficzne ofert komercyjnych związanych z działalnością KFK.

3) Wykonawca w ramach współpracy dedykuje do obsługi osobę/y z wykształceniem kierunkowym (Akademia Sztuk Pięknych, wydział grafiki, wydział nowych mediów) posiadającą wiedzę i doświadczenie:

a) w zakresie przetwarzania, kreacji i produkcji mediów;

b) pracy w CMS;

c) w budowaniu spójnych systemów identyfikacji i layout'ów;

d) dotyczące produkcji mediów w obszarze: druku, reklamy zewnętrznej, a także w tzw. nowych mediów ruchomych z uwzględnieniem zasad i zmian na rynku w/w mediów.

4) Wykonawca będzie posiadał oprogramowania i sprzęt do realizacji powierzonych czynności i zadań.

5) Wykonawca zagwarantuje dostępność do usług w godzinach pracy KFK oraz zaoferuje dostępność do usług poza czasem pracy KFK.

 

2. Oferta:

1) Ofertę należy przygotować na podstawie treści niniejszego ogłoszenia i przesłać w formie elektronicznej (kfk@krakowskieforum.pl) lub papierowej do siedziby KFK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2017 roku do godziny 12:00. Termin związania ofertą do 19 grudnia 2017 roku.

2) W ofercie należy zawrzeć:

a) stawki godzinowe netto za pracę jednej osoby dedykowanej do obsługi;

b) udokumentowanie spełnienia wymagań;

c) propozycję projektu umowy o współpracy z KFK.

 

3. Informacje KFK:

1) Osobą uprawnioną do merytorycznych kontaktów z oferentami jest dyrektor KFK - Izabela Kosowska.

2) KFK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

3) W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4) Oferty oraz dokumenty wewnętrzne wytworzone w ramach zamówienia mają charakter niejawny i nie będą udostępniane.

5) Ocena ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie. W przypadku pozytywnej decyzji wybrane podmioty zostaną zaproszone do negocjacji.

6) KFK nie zwraca złożonych dokumentów.

 

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.

  

Kraków, dnia 21 listopada 2017 roku

 

Krakowskie Forum Kultury (KFK) poszukuje dostawcy sceny mobilnej o wymiarach 45-55 m2 z możliwością rozbudowy o dodatkowe podesty.

 

1. Wymagania wobec oferenta:

1) minimum 5-letnie doświadczenie w produkcji i serwisowaniu scen mobilnych;

2) referencje od przynajmniej 3 użytkowników;

3) dostarczenie niezbędnych certyfikatów;

4) zapewnienie reakcji serwisu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia;

5) zapewnienie stałej możliwości korzystania z serwisowych konsultacji telefonicznych i/lub osobistych w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku;

6) zapewnienie możliwości konsultacji telefonicznych z serwisem poza godzinami wskazanymi w punkcie 5) oraz w soboty i w niedziele.

 

 

2. Specyfikacja sceny mobilnej

- typ profilowany (łukowy);

- wymiary w przedziale 45m2 a 55m2;

- oplandekowanie na dach oraz na dolny fartuch;

- plandeka zadrukowana wg projektu zamawiającego (logotyp oraz wydruk wzoru zostanie dostarczony wyłonionemu wykonawcy w późniejszym terminie);

- manualny sposób poziomowania podłogi;

- elektryczno-hydrauliczny sposób podnoszenia dachu;

- dodatkowe podesty (dostawki) służące do powiększenia sceny o 20–30 % powierzchni, wraz z odpowiednim zamocowaniem;

- podłoga sceny wykonana z materiału antypoślizgowego, ewentualnie również wodoodpornego;

- wysokość od podłoża do sceny w przedziale od 1m do 1,5m;

- siatka na tył i boki estrady (kolor czarny) w granicy 20%-40% przezroczystości;

- minimum 2 x Flying Towers;

- barierki ochronne na tył i boki sceny;

- pełne olinowanie;

- minimum 2 pary schodów na scenę;

 - barierki (poręcze) do schodów;

 - skrzydła dźwiękowe;

 - podesty pod nagłośnienie;

 - transport we wskazane miejsce w Krakowie, pierwsze rozłożenie i minimum trzy szkolenia dla pracowników obsługujących;

 - zapewnienie serwisowania i części zamiennych na preferencyjnych warunkach (rabat od cen obowiązujących).

 

 3. Oferta

 1) Ofertę należy przygotować na podstawie treści niniejszego ogłoszenia i przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy: kfk@krakowskieforum.pl lub w formie papierowej na adres: Krakowskie Forum Kultury ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2017 roku do godziny 12:00. Termin związania ofertą do 7 grudnia 2017 roku.

 2) W ofercie należy zawrzeć:

 a) zestawienie elementów sceny wg specyfikacji z podaniem ich danych technicznych;

 b) kwotę netto, stawkę i wartość VAT, kwotę brutto (za scenę wraz z jej dostawą i przeszkoleniem obsługi); ofertę w zakresie serwisowania i części zamiennych;

 b) udokumentowanie spełnienia wymagań;

 c) propozycję projektu umowy o sprzedaży i współpracy z KFK.

 

3) Wymagania do umowy:

 a) termin zawarcia umowy: do 4 grudnia 2017 roku;

 b) termin dostawy: do 20 grudnia 2017 roku do godz. 13:00;

 c) kara umowna za przekroczenie terminu dostawy: 10% kwoty netto oferty na scenę, płatna do dnia 22 grudnia 2017 roku;

 d) w przypadku braku realizacji umowy (braku dostarczenia sceny we wskazane miejsce w Krakowie) do dnia 27 grudnia 2017 roku do godziny 13:00 KFK nabywa prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z dostawcą.

 

4. Informacje dodatkowe:

 1) Osobą uprawnioną do merytorycznych kontaktów z oferentami jest dyrektor KFK - Izabela Kosowska.

 2) KFK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

 3) W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 4) Oferty oraz dokumenty wewnętrzne wytworzone w ramach zamówienia mają charakter niejawny i nie będą udostępniane.

 5) Ocena ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie. W przypadku pozytywnej decyzji wybrane podmioty zostaną zaproszone do negocjacji.

 6) KFK nie zwraca złożonych dokumentów.

 7) KFK zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi oferentami.

 

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.

 
Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że z dniem 8 czerwca 2017 roku Śródmiejski Ośrodek Kultury zmienił nazwę na Krakowskie Forum Kultury przy zachowaniu dotychczasowych danych:

 

ul. Mikołajska 2,
31-027 Kraków

tel. 12 422 08 14

 

NIP 675-00-07-185

REGON 001232818