BIP MJO - Żłobek Samorządowy Nr 24 w Krakowie

Mienie i środki trwałe, stan na 31 grudnia 2014 r.:

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2014 r.
Grunty 2 670 478,42
Budynki i budowle 1 216 240,00
Maszyny i urządzenia 42 755,11
RAZEM: 3 930 473,53