BIP MJO - Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

 

Projekt pn. "Małopolski System Informacji Maedycznej (MSIM)

Projekt pn. "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) planowany do realizacji w ramach Osi priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałenie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - regionalny system informacji medycznej, służący zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów.

 UMOWA O PRTNERSTWIE


 


                                                                                                                                                                              

 

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie uczestniczy w projekcie „Rodzicu nie jesteś sam!”

 

Gmina Miejska Kraków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa realizuje projekt pn.:"Rodzicu, nie jesteś sam!". Łączna wartość projektu wynosi: 1 113 999,60 zł, w tym 1 045 660,60 zł 1 to wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest zaadaptowanie i wdrożenie rozwiązań w zakresie wsparcia młodych rodzin do prawidłowego wypełniania roli opiekuńczo – wychowawczej po urodzeniu dziecka. Działania w ramach projektu opierać się będą na współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego oraz partnerem ponadnarodowym, którym jest Urząd ds. Socjalnych i Młodzieży we Frankfurcie nad Menem. Grupę docelową będą stanowiły szpitale funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które dysponują oddziałami położniczymi. W grupie tych szpitali znalazł się Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. W ramach testowania wdrażanego modelu wczesnego wspierania pomocą objętych będzie 40 rodzin, którym urodziło się dziecko.

Termin realizacji projektu 01.10.2017 r. do 31.03.2020 r.

Projekt obejmuje wdrożenie modelu wczesnej, kompleksowej i interdyscyplinarnej opieki nad rodzicami z dzieckiem oraz edukację w kierunku propagowania właściwych postaw zdrowotnych, zmiany postawy wobec badań profilaktycznych z biernej na czynną, kontroli stanu zdrowia matki po porodzie i zdrowia dziecka w okresie niemowlęcym, pozyskiwania wiedzy na temat dostępności do świadczeń zdrowotnych przysługujących dziecku w przypadku niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej, a także pomocy w realizacji wymaganych procedur prawnych czy organizacyjnych.

W ramach pierwszego etapu realizacji projektu opracowana została diagnoza w zakresie dotychczas udzielanego wsparcia dla rodzin, którym urodziło się dziecko. Przygotowany też został raport na temat wsparcia realizowanego w Niemczech. Zostanie też wypracowana wersja modelu wczesnego wsparcia gotowego do wdrożenia w szpitalach biorących udział w projekcie. Kolejne etapy realizacji projektu przewidują konsultacje prowadzone bezpośrednio na oddziałach położniczo - ginekologicznych i szkołach rodzenia oraz poradnictwo udzielane przez specjalistów: psychologa, dietetyka, doradcę zawodowego, pielęgniarkę pediatryczną. Założenia wniosku o dofinansowanie projektu przewidują przygotowanie narzędzi doradczych takich jak strona internetowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych, infolinia, publikacja zawierająca informacje nt. możliwości wsparcia rodzin. Efektem wdrożenia będzie uzyskanie przez rodziny dostępu do usług umożliwiających uzyskanie kompleksowej wiedzy i wsparcia pozwalających na dostosowanie życia codziennego do potrzeb małych dzieci (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnością) przy równoczesnym utrzymaniu aktywności społecznej i zawodowej rodziców.

Realizatorzy projektu:

Lider projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 30-529 Kraków ul. Józefińska 14.

Partner krajowy: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Partner ponadnarodowy: Urząd ds. Socjalnych i Młodzieży we Frankfurcie nad Menem

Beneficjent projektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

 

 


 

W Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie realizowany jest Projekt pn: „Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.4. Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – zit.

Całkowita, szacunkowa wartość projektu wynosi 27 000 000 zł. Projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta Krakowa - jako wkład własny w kwocie 19 812 600,05 zł , oraz z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6 738 187,45 zł i z budżetu państwa w kwocie 449 212,50 zł. Aktualnie realizacja Projektu jest na etapie wyboru wykonawców. Zakończenie realizacji Projektu planowane jest na 2019 rok.

Cele ogólny Projektu: poprawa jakości obsługi i komfortu pacjentów, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz zwiększenie jakości świadczonych usług.

Efekty realizacji Projektu: dostęp do świadczeń medycznych spełniających wszystkie standardy medyczne, techniczne i sanitarne. W efekcie planowanej inwestycji poprawie ulegną też warunki pracy w zakresie ergonomii i bezpieczeństwa pracy personelu, jak również zoptymalizowana zostanie organizacja pracy bloków operacyjnych.

Wyposażenie utworzonego w ramach Projektu zespołu bloków operacyjnych w nowoczesny sprzęt umożliwi śródoperacyjną kontrolę jakości leczenia chirurgicznego, co przyczyni się do poprawy jakości zabiegów wykonywanych w przypadku nowotworów piersi, tarczycy, odbytu i odbytnicy, jelita grubego, trzonu macicy, nerki i układu moczowego oraz zwiększenia odsetka zabiegów oszczędzających funkcję i narząd, co bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości życia chorych po wykonanych zabiegach operacyjnych.

Nowy blok operacyjny Szpitala wyposażony w nowoczesny osprzęt zdecydowanie zwiększy szanse chorego na leczenie z wykorzystaniem procedur mało inwazyjnych.

 


 

  Informacja o działaniach w zakresie poprawy jakości usług świadczonych
w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

  

W Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im Gabriela Narutowicza w Krakowie od 25 sierpnia 2008 roku, funkcjonuje certyfikowany system zarządzania jakością według normy ISO 9001.

System zarządzania jakością obejmuje: diagnostykę, leczenie, pielęgnację, promocję zdrowia i profilaktykę we wszystkich oddziałach i poradniach Szpitala.

Szpital już po raz trzeci otrzymał Certyfikat Akredytacyjny, który został przyznany przez Ministra Zdrowia. Świadczy to o realizowaniu w Szpitalu standardów akredytacyjnych.

W Szpitalu systematycznie prowadzone są działania mające na celu doskonalenie jakości świadczonych usług.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością pomaga nam lepiej realizować misję Szpitala, w której dobro chorego jest najwyższym prawem.

  Najważniejsze zasady systemu zarządzania jakością to:

•Orientacja na klienta/pacjenta

•Przywództwo

•Zaangażowanie załogi

•Podejście procesowe

•Podejście systemowe

•Ciągłe doskonalenie

•Podejmowanie decyzji na podstawie faktów

•Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami

 Nasze cele jakościowe wynikające z naszej polityki jakości realizujemy min. poprzez:

•zatrudnianie wykwalifikowanego personelu medycznego, udzielającego świadczeń leczniczych i pielęgnacyjnychzgodnie z najnowszymi standardami medycznymi

•stałe podnoszenie kwalifikacji przez zatrudniony personel

•dążenie do dostarczania jak najbardziej wiarygodnych i rzetelnych wyników badań

•analizowanie i wyciąganie wniosków z opinii naszych Pacjentów

•stworzenie przyjaznej atmosfery wokół Pacjenta 

•modernizację infrastruktury 

•stałe doskonalenie procesów diagnostycznych i leczniczych

 W Szpitalu na bieżąco analizowane są różne wskaźniki, które mają wpływ na określanie szczegółowych celów jakości.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością pomaga nam lepiej realizować misję Szpitala w której dobro chorego jest najwyższym prawem.

  

Agnieszka Marzęcka

 Rzecznik Prasowy Szpitala Miejskiego Specjalistycznego

im. G. Narutowicza w Krakowie

Pełnomocnik Dyrektora ds. systemu zarządzania jakością

 

 Certfikat ISO

 

 Certyfikat akredytacyjny