BIP MJO - Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

 

W Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie realizowany jest Projekt pn: „Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.4. Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – zit.

Całkowita, szacunkowa wartość projektu wynosi 27 000 000 zł. Projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta Krakowa - jako wkład własny w kwocie 19 812 600,05 zł , oraz z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6 738 187,45 zł i z budżetu państwa w kwocie 449 212,50 zł. Aktualnie realizacja Projektu jest na etapie wyboru wykonawców. Zakończenie realizacji Projektu planowane jest na 2019 rok.

Cele ogólny Projektu: poprawa jakości obsługi i komfortu pacjentów, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz zwiększenie jakości świadczonych usług.

Efekty realizacji Projektu: dostęp do świadczeń medycznych spełniających wszystkie standardy medyczne, techniczne i sanitarne. W efekcie planowanej inwestycji poprawie ulegną też warunki pracy w zakresie ergonomii i bezpieczeństwa pracy personelu, jak również zoptymalizowana zostanie organizacja pracy bloków operacyjnych.

Wyposażenie utworzonego w ramach Projektu zespołu bloków operacyjnych w nowoczesny sprzęt umożliwi śródoperacyjną kontrolę jakości leczenia chirurgicznego, co przyczyni się do poprawy jakości zabiegów wykonywanych w przypadku nowotworów piersi, tarczycy, odbytu i odbytnicy, jelita grubego, trzonu macicy, nerki i układu moczowego oraz zwiększenia odsetka zabiegów oszczędzających funkcję i narząd, co bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości życia chorych po wykonanych zabiegach operacyjnych.

Nowy blok operacyjny Szpitala wyposażony w nowoczesny osprzęt zdecydowanie zwiększy szanse chorego na leczenie z wykorzystaniem procedur mało inwazyjnych.

 


 

  Informacja o działaniach w zakresie poprawy jakości usług świadczonych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

  

W Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im Gabriela Narutowicza w Krakowie od 25 sierpnia 2008 roku, funkcjonuje certyfikowany system zarządzania jakością według normy ISO 9001.

System zarządzania jakością obejmuje: diagnostykę, leczenie, pielęgnację, promocję zdrowia i profilaktykę we wszystkich oddziałach i poradniach Szpitala.

Szpital już po raz trzeci otrzymał Certyfikat Akredytacyjny, który został przyznany przez Ministra Zdrowia. Świadczy to o realizowaniu w Szpitalu standardów akredytacyjnych.

W Szpitalu systematycznie prowadzone są działania mające na celu doskonalenie jakości świadczonych usług.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością pomaga nam lepiej realizować misję Szpitala, w której dobro chorego jest najwyższym prawem.

 

 Najważniejsze zasady systemu zarządzania jakością to:

•Orientacja na klienta/pacjenta

•Przywództwo

•Zaangażowanie załogi

•Podejście procesowe

•Podejście systemowe

•Ciągłe doskonalenie

•Podejmowanie decyzji na podstawie faktów

•Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami

 

Nasze cele jakościowe wynikające z naszej polityki jakości realizujemy min. poprzez:

•zatrudnianie wykwalifikowanego personelu medycznego, udzielającego świadczeń leczniczych i pielęgnacyjnychzgodnie z najnowszymi standardami medycznymi

•stałe podnoszenie kwalifikacji przez zatrudniony personel

•dążenie do dostarczania jak najbardziej wiarygodnych i rzetelnych wyników badań

•analizowanie i wyciąganie wniosków z opinii naszych Pacjentów

•stworzenie przyjaznej atmosfery wokół Pacjenta 

•modernizację infrastruktury 

•stałe doskonalenie procesów diagnostycznych i leczniczych

 

W Szpitalu na bieżąco analizowane są różne wskaźniki, które mają wpływ na określanie szczegółowych celów jakości.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością pomaga nam lepiej realizować misję Szpitala w której dobro chorego jest najwyższym prawem.

 

 

Agnieszka Marzęcka

 

Rzecznik Prasowy Szpitala Miejskiego Specjalistycznego

im. G. Narutowicza w Krakowie

Pełnomocnik Dyrektora ds. systemu zarządzania jakością

 

 Certfikat ISO

 

 Certyfikat akredytacyjny