Archiwum BIP MJO - Przedszkole Nr 133
Dokument archiwalny

STATUT

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 133

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1. Przedszkolu - należy rozumieć Samorządowe Przedszkole Nr 133 w Krakowie;

2. dzieciach - należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Samorządowego Przedszkola

Nr 133 w Krakowie;

3. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka;

4. nauczycielach – należy przez to rozumieć wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach

pedagogicznych w Samorządowym Przedszkolu Nr 133 w Krakowie;

5. Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Samorządowego

Przedszkola Nr 133 w Krakowie;

6. Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organ przedstawicielstwa rodziców

Samorządowego Przedszkola Nr 133 w Krakowie;

7. ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę o Systemie Oświaty z dnia

7 września 1991 roku;

8. Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę-Kartę Nauczyciela

z dnia 26 stycznia 1982 roku;

9. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miejska Kraków;

10. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego

Kuratora Oświaty w Krakowie;

11. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 133

w Krakowie.

Rozdział 2

Nazwa i siedziba Przedszkola

§ 2

 

1. Nazwa przedszkola brzmi:

Samorządowe Przedszkole Nr 133

2. Adres przedszkola, telefon:

30 – 331 Kraków, ul. Benedyktyńska 4

tel. /fax 12 267-54-08

3. Nazwa przedszkola używana na pieczęciach brzmi:

Przedszkole Samorządowe Nr 133 im. O. Leona Knabita

30-398 Kraków, ul. Benedyktyńska 4

NIP 6762432735 Regon 121334629.

4. Nazwa przedszkola używana w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Samorządowe Nr133 im.O. Leona Knabita 30-398 Kraków, ul. Benedyktyńska 4.

5. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Kraków.

6. Przedszkole jest jednostką budżetową.

7. Przedszkole jest placówką publiczną .

8. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

Rozdział 3

Cele i zadani przedszkola

 

§ 3

1. Przedszkole :

1.1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy

programowej wychowania przedszkolnego;

1.2. podstawa programowa realizowana jest od godz .9.00 do godz .14.00;

1.3. prowadzi oddziały ogólnodostępne;

1.4. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

1.5. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

1.6. zapewnia realizacje prawa do rocznego przygotowania przedszkolnego ( rok zerowy).

 

2. Przedszkole realizuje cele wynikające z przepisów prawa w szczególności w zakresie:

2.1. udzielania dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

2.2. wspomagania i ukierunkowania indywidualnego rozwoju dziecka z jego wrodzonym

potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-

kulturowym i przyrodniczym;

2.3. zapewnienia opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb;

2.4. współdziałania z rodziną w wychowaniu dzieci i przygotowania ich do nauki szkolnej

w klasie I określone jako osiągnięcie przez dziecko dojrzałości szkolnej;

2.5 umożliwiania dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej

i religijnej;

2.6. organizacji działalności innowacyjnej;

3.Przedszkole udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej wspomagając indywidualny

rozwój dzieci poprzez:

3.1. rozpoznawanie potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci ;

3.2. wczesne wykrywanie zaburzeń i deficytów rozwojowych oraz trudności wychowawczych

i zapobieganie im;

3.3. pomoc rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych;

3.4. wdrażanie do procesu edukacyjnego wskazań specjalistów z P P P;

3.5. prowadzenie zajęć stymulujących i kompensacyjno-wyrównawczych ;

3.6. organizowanie zajęć prowadzonych ,konsultacji i warsztatów prowadzonych przez

specjalistów;

3.7. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci;

3.8. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

4.Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne

odbywa się za zgodą rodziców i prawnych opiekunów.

4.1. pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest realizowana w formie:

- zajęć specjalistycznych , korekcyjno – kompensacyjnych ,logopedycznych oraz innych

zajęć o charakterze terapeutycznym

- zajęć psychoedukacyjnych dla Rodziców

- porad ,konsultacji i warsztatów dla Rodziców i nauczycieli

4.2. objęcie wychowanka zajęciami dydaktyczno- wychowawczymi ,zajęciami

specjalistycznymi , zajęciami psychoedukacyjnymi wymaga zgody Rodziców;

4.3. zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzą nauczyciele

poszczególnych we współpracy z pracownikami PPP. Zajęcia prowadzone są według planów

przygotowywanych indywidualnie dla każdego dziecka;

4.4. pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola;

4.5. w przedszkolu mogą być zatrudnieni : psycholog, pedagog i logopeda.

5. Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola,

którymi to obszarami są :

5.1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi

i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

5.2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych ;

5.3. wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

5.4. wspomaganie rozwoju mowy dzieci ;

5.5. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu

i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5.6. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

5.7. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

5.8. wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;

5.9. wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i taniec;

5.10. wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne;

5.11. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie

zainteresowań technicznych;

5.12. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu

zagrożeń;

5.13. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

5.14. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

5.15. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Wychowanie rodzinne obywatelskie i patriotyczne.

6. Sposoby realizacji zadań:

6.1. zapewnianie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i

zdrowym środowisku;

6.2. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka , troska o zapewnienie równych szans,

umacnianie wiary we własne siły i możliwości , osiągnięci sukcesów;

6.3. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności , dążenia do osiągania celów,

podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

6.4. rozwijanie wrażliwości;

6.5. kształtowanie umiejętności obserwacji , ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących

w otoczeniu przyrodniczym , społecznym , kulturowym i technicznym;

6.6. rozbudzanie ciekawości poznawczej ,zachęcanie do aktywności badawczej, wyrażania

własnych myśli i przeżyć;

6.7. rozwijanie wrażliwości estetycznej , tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni,

fantazji oraz ekspresji plastycznej , muzycznej i ruchowej;

6.8. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, kształtowania zachowań

prozdrowotnych i bezpiecznego postępowania.

7. Podstawowe formy działalności wychowawczo - dydaktycznej przedszkola to:

7.1. zajęcia edukacyjne organizowane z całą grupą;

7.2. zajęcia stymulujące organizowane w małych zespołach

a) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci mających trudności w nauce,

b) zajęcia dodatkowe (za zgodą rodziców),

c) spontaniczna działalność dzieci,

d) prace porządkowe i samoobsługowe,

e) współpraca z placówkami kulturalno – oświatowymi ,

f) współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi.

8. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:

8.1. każda grupa wiekowa powierzona jest opiece nauczyciela;

8.2. w najmłodszej grupie wiekowej zatrudniona jest pomoc nauczyciela;

8.3. w czasie wycieczek dzieciom zapewnia się opiekę co najmniej jednej osoby na 10

wychowanków, a podczas spacerów jedna osoba dorosła na 15 wychowanków

(zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN);

8.4. podczas spacerów i zajęć poza terenem przedszkola nauczyciela wspomaga pomoc

nauczyciela i oddziałowa; opiekunami podczas spacerów i wycieczek mogą być: nauczyciel

przedszkola, rodzic lub opiekun dziecka, wolontariusz oraz inny pracownik przedszkola;

8.5. organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb

dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności;

8.6. udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo – turystycznych (dot. wycieczek

całodziennych) wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodziców, prawnych

opiekunów);

8.7. program i listę opiekunów wycieczki zatwierdza każdorazowo dyrektor przedszkola.

Karta wycieczki zawiera: dane dotyczące organizacji wycieczki, program, dane

kierownika wycieczki i opiekunów;

8.8. nauczyciel organizujący wycieczkę lub spacer powinien:

- poinformować dzieci o miejscu i celu wycieczki,

- dostosować zajęcia do możliwości fizycznych wszystkich dzieci,

- zapoznać dzieci z normami kulturalnego zachowania się, które powinny być przestrzegane

przez wszystkich uczestników wycieczki,

- wspólnie z dziećmi ustalić zasady postępowania, które zapewnią grupie

bezpieczeństwo, dobre współdziałanie, przyjemną atmosferę,

- zadbać o właściwy, tj. dostosowany do warunków atmosferycznych, ubiór dzieci;

8.9. dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest aby co

najmniej jedna nauczycielka prowadziła swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka

w przedszkolu;

8.10. powołuje się koordynatora d/s bezpieczeństwa w przedszkolu.

9. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

9.1. rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania

i odbierania dziecka oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola

i z przedszkola do domu, rodzice lub prawni opiekunowie dziecka powinni w szatni

przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać bezpośrednio pod opiekę

osoby dyżurującej . Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego

bezpieczeństwo ponosi przedszkole;

9.2. dzieci mogą być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe

upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów) – upoważnienia pozostają w

dokumentacji przedszkola;

9.3. życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być

poświadczone przez orzeczenie sądowe;

9.4. osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub narkotyków;

9.5. odbieranie dziecka z przedszkola - nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie

Odbierającej;

9.6. od momentu przekazania dziecka, odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo, ponosi

osoba odbierająca;

9.7. rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzania dzieci do godziny 9.00

i odbierania dzieci z przedszkola najpóźniej do godziny 16.30,budynek I do godz.9.00

i odbierania dzieci z przedszkola najpóźniej do godziny 17.00;

9.8. do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka na

terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko

z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną;

9.9. każde podawanie leków w przedszkolu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach

(choroby przewlekłe), powinno się odbywać na pisemne życzenie rodziców. Rodzice powinni

przedstawić zaświadczenie lekarskie określające nazwę leku, dawkę, częstotliwość

podawania i okres leczenia;

9.10. w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie, poza

udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach;

9.11. w uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia dziecka) przedszkole

powiadamia rodziców i za porozumieniem z nimi wzywa pogotowie. Dziecko zostaje

powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się

rodziców (opiekunów prawnych) pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy

towarzyszą dziecku;

9.12. w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu przedszkola,

nauczyciel powinien powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka (opiekunów

prawnych). W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można

uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel oczekuje

z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu

powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami

(prawnymi opiekunami).

10. Przedszkole zapewnia dzieciom całoroczne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków

w ramach polisy z wybranym ubezpieczycielem wskazanym przez Radę Rodziców po

konsultacji z dyrektorem przedszkola do 31 sierpnia każdego roku poprzedzającego nowy rok

szkolny.

11. W przypadku dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji

materialnej dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o przyznanie im pomocy stałej bądź

doraźnej.

Rozdział 4

Organy przedszkola

§ 4

1. Organami przedszkola są:

1.1. Dyrektor Przedszkola;

1.2. Rada Pedagogiczna;

1.3. Rada Rodziców.

§ 5

1. Stanowisko dyrektora przedszkola powierza organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

2. Dyrektor przedszkola jednoosobowo reprezentuje przedszkole w stosunkach zewnętrznych.

3. Dyrektor jest uprawniony do dysponowania środkami finansowymi przedszkola, w tym do

zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz przedszkola do wysokości środków finansowych

pozostających w dyspozycji placówki zgodnie z jej rocznym planem finansowym.

4. Dyrektor Przedszkola:

4.1. kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;

4.2. sprawuje nadzór pedagogiczny;

4.3. sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4.4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji

4.5. współdziała z zakładami kształcenia nauczycieli;

4.6. tworzy właściwą atmosferę pracy;

4.7.wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;

4.8. zapewnia właściwą organizację pracy przedszkola;

4.9. organizuje współpracę z rodzicami, środowiskiem i Radą Dzielnicy VIII;

4.10. przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców informacje o realizacji

rocznego planu nadzoru pedagogicznego;

4.11 .Dyrektor zatwierdza programy wychowania przedszkolnego na wniosek nauczyciela

i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli

i innych pracowników, w szczególności decyduje w sprawach:

5.1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników przedszkola;

5.2. przyznawania nagród oraz wyznaczania kar porządkowych nauczycielom i innym

pracownikom;

5.3. występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.

6. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną

i Radą Rodziców.

7. Dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca zestaw

programów wychowania przedszkolnego ,które obowiązywać będą od początku następnego

roku szkolnego .

8. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora szkoły w rejonie

(w którym dziecko mieszka) o spełnianiu przez dziecko 5 i 6 – letnie obowiązku szkolnego

w placówce przedszkolnej

9. Dyrektor rozpatruje wnioski , skargi i zażalenia według określonej procedury.

§ 6

1. Rada Pedagogiczna:

1.1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym zadania

wynikające ze statutu przedszkola a jej przewodniczącym jest dyrektor placówki;

1.2. w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w

przedszkolu;

1.3. w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby

zaproszone przez dyrektora, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej w tym

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji których celem statutowym jest działalność

wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie działalności dydaktycznej, wychowawczej,

opiekuńczej przedszkola;

1.4. zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, po

zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb; zebrania mogą być organizowane

na wniosek organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy

dyrektora albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej;

1.5. termin zwoływania Rady Pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości na

tydzień przed posiedzeniem.

1.6. osoba zwołująca Radę Pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji

na zaplanowane posiedzenie;

1.7. Dyrektor przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku jej zebrania

zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej;

1.8. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,

o wstrzymaniu niezwłocznie powiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ

sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu

z organem prowadzącym przedszkole uchyla uchwałę, w razie stwierdzenia jej niezgodności

z przepisami prawa.

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

1.9. Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy

w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz

informacje z działalności przedszkola.

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

2.1. zatwierdzenie planów pracy przedszkola;

2.2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w placówce;

2.3. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego oraz wewnętrznego

doskonalenia nauczycieli przedszkola;

2.4. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków.

2.5. przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji

zmian, a także przedłożenia go do uchwalenia radzie przedszkola ( jeżeli taka została utworzona).

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

3.1. organizację pracy przedszkola w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

3.2. projekt planu finansowego przedszkola;

3.3. wnioski dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

3.4. propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych

prac, zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

3.5. programy opracowane przez nauczycieli;

3.6. wydawanie opinii w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku programów

wychowania przedszkolnego.

4. Rada Pedagogiczna :

4.1. przygotowuje projekt statutu lub jego zmiany i zapoznaje z nim Radę Rodziców;

4.2. może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora

lub innego stanowiska kierowniczego przedszkola. Organ uprawniony do odwołania jest

obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę

Pedagogiczną w ciągi 14 dni od otrzymania wniosku;

4.3. rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania rady są protokołowane;

4.4. przejmuje kompetencje Rady Przedszkola, gdy ta nie zostanie powołana.

5. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub Rady

Rodziców może dokonać zmian w zestawie programów nauczania z tym ze zmiana ta nie

może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

6. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności

co najmniej połowy jej członków.

7. Uczestnicy posiedzenia Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw

poruszanych na posiedzeniach rad pedagogicznych, które mogą naruszać dobro osobiste

dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.

§ 7

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci

uczęszczających do przedszkola która uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do

podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci:

1.1. w skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli wybranych w tajnych

wyborach przez zebranie rodziców wychowanków przedszkola;

1.2. w wyborach Rady Rodziców jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic;

1.3. wyboru członków Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym zebraniu rodziców na

zasadzie dobrowolnych zgłoszeń w każdym roku szkolnym;

1.4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności który nie może być sprzeczny ze

statutem przedszkola. Określa w nim w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rad

oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady ;

1.5. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora, organu

prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki;

1.6. do kompetencji Rady Rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z Radą

Pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści

i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci realizowane przez

nauczycieli, programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz

potrzeb środowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym

skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców oraz opiniowanie programu i harmonogramu

poprawy efektywności kształcenia lub wychowania i projektu planu finansowego składanego

przez dyrektora placówki:

1.7. jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i profilaktycznego

program ten ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór

pedagogiczny który obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

1.8. w celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców może gromadzić fundusze

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł;

1.9. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa

w ust. 2;

1.10. Rada Rodziców może współpracować z Radami Rodziców z innych placówek w ramach

ustalonych zasad i zakresu współpracy

1.11. w posiedzeniach Rady Rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor

placówki:

§ 8

Współdziałanie organów.

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w sposób gwarantujący każdemu z nich

możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach posiadanych

kompetencji.

2. W celu wymiany bieżących informacji dyrektor przedszkola spotyka się z Radą Rodziców

co najmniej dwa razy do roku.

3. Na wniosek jednego z organów o zwołanie wspólnego zebrania Dyrektor jest zobowiązany

określić termin zebrania i powiadomić wszystkie organy o ustalonym terminie.

§ 9

1. Rozwiązywanie sporów między organami przedszkola:

1.1. ewentualne spory pomiędzy organami przedszkola rozwiązywane są w drodze negocjacji

pomiędzy przewodniczącymi poszczególnych organów. Wyniki negocjacji są protokołowane

i przekazywane do wiadomości dyrektorowi przedszkola;

1.2. w przypadku sporu Dyrektor – Rada Pedagogiczna negocjacje w imieniu Rady

Pedagogicznej prowadzi nauczyciel upoważniony przez co najmniej ¾ Rady Pedagogicznej;

1.3. w przypadku braku osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji Dyrektor przedszkola

o istniejącym sporze powiadamia organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór

pedagogiczny w zależności od kompetencji, który podejmie decyzje rozstrzygające kwestie

sporne. Decyzja organu jest ostateczna.

Rozdział 5

Organizacja przedszkola

§ 10

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci

w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

2. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb

placówki i realizacji zadań programowych.

3. Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym nie może przekraczać 25.

 

§ 11

 

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o:

1.1. Podstawę programową wychowania przedszkolnego opracowaną przez MEN,

1.2. na podstawie wybranych przez Radę Pedagogiczną programów z zestawu pozycji

zatwierdzonych przez MEN uwzględniających możliwości dzieci i zaopiniowanych

pozytywnie przez Radę Rodziców,

1.3. na podstawie programu autorskiego,

1.4. na podstawie indywidualnych planów edukacyjnych.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 min.

3. Czas zajęć prowadzonych dodatkowo – zajęcia umuzykalniające , nauka języka obcego,

religii i gimnastyki korekcyjnej – powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych

dzieci i wynosić:

3.1. dla dzieci w wieku 2,3 – 3 lata – ok. 10 minut;

3.2. dla dzieci w wieku 3– 4 lat – ok. 15 minut;

3.3. dla dzieci w wieku 5 – 6 lat – ok.30 minut.

4. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym udokumentowany

jest przebieg pracy wychowawczo – dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym.

Do dziennika wpisuje się alfabetyczny wykaz wychowanków, daty i miejsce ich urodzenia,

imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adres ich zamieszkania oraz odnotowuje

frekwencje. Fakt prowadzenia zajęć potwierdza się podpisem.

5. Dokumentacja przebiegu nauczania może być udostępniania:

5.1. przedstawicielom organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny;

5.2. rodzicom (prawnym opiekunom) wychowanków na ich życzenie w części dotyczącej

informacji o dziecku;

5.3. pracownikom naukowym i studentom za zgodą Dyrektora – w zakresie prowadzonych

badań na terenie przedszkola w obecności Dyrektora przedszkola lub osoby przez niego

wskazanej.

§ 12

 

1. Przedszkole jest przedszkolem wielooddziałowym.

2. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa

arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora przedszkola.

3.Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

4. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:

4.1. liczbę oddziałów;

4.2. liczbę pracowników przedszkola w tym pracowników zajmujących stanowiska

kierownicze;

4.3. czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkola i liczbę dzieci;

4.4. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ

prowadzący przedszkole.

5. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora

przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia

i higieny pracy. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, ustala dla oddziału

szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

6. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ

prowadzący przedszkole.

7. Przedszkole pracuje od godziny 6:30 rano do 16:30 przedszkole wiodące, w budynku I od

godz. 7:00 do godz. 17:00. w tym 5 godzin przeznaczonych jest na realizację podstawy

programowej wychowania przedszkolnego. Podstawa programowa jest realizowana od godz.

9.00 do godz. 14.00.

8. Termin przerwy pracy ustalony przez organ prowadzący każdego roku zostanie podany

do 31 marca. Dyrektor przedszkola do końca kwietnia poda do wiadomości rodziców adresy

przedszkoli dyżurujących w czasie wakacji.

9. Dodatkowe informacje o pracy przedszkola:

9.1. Przedszkole realizuje w ramach planu zajęć naukę religii, dzieci nie biorące udziału

w nauce religii pozostają pod opieką nauczyciela;

9.2. Przedszkole realizuje w ramach planu zajęć gimnastykę korekcyjną;

9.3. Przedszkole może organizować dla dzieci zajęcia dodatkowe zaproponowane przez

rodziców i przez nich finansowane;

9.4. w przedszkolu mogą działać wolontariusze, stowarzyszenia i inne organizacje których

celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form

działalności dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej po uprzednim uzgodnieniu

warunków tej działalności i uzyskaniu zgody dyrektora placówki oraz pozytywnej opinii

Rady Rodziców.

 

Rozdział 6

Zasady odpłatności

§ 13

 

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy

programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN - tj. do 5 godzin dziennie

bez wyżywienia

2. Dziecko może korzystać z wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek lub drugie

śniadanie). Opłata składa się z dwóch części:

- opłata za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków;

- stawka żywieniowa .

2.1.dzieci uczęszczające do przedszkola do 5 godzin dziennie i żywiące się, ponoszą opłaty

tylko za żywienie, tzw. wsad do kotła.

3. Koszt wyżywienia pokrywają w całości rodzice lub opiekunowie dzieci w zależności od

ilości spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym płatnym z góry w terminie do 10

każdego miesiąca.

4. Wychowankowie mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków.

5. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z rodzicami.

6. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za

każdy dzień nieobecności.

7. W szczególnych przypadkach sposób dożywiania dzieci przebywających w przedszkolu do

pięciu godzin dziennie i nie korzystających z posiłków przedszkolnych, ustala dyrektor

w porozumieniu z rodzicami.

8. Dziecko może zostać skreślone z listy po uprzednim wypowiedzeniu umowy, w przypadku

powstania zaległości w regulowaniu opłat za korzystanie z przedszkola za okres

przekraczający jeden miesiąc.

9. Dyrektor przedszkola wypowiada umowę z zachowaniem formy pisemnej z dniem

doręczenia wypowiedzenia adresatowi. Wypowiedzenie umowy wysyła się listem poleconym.

Odmową odbioru traktuje się jako doręczenie wypowiedzenia adresatowi.

10. Dziecko 5i 6 – letnie może zostać przeniesione do oddziału pięciogodzinnego

w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza lub do innego przedszkola lub szkoły,

gdzie będzie realizować podstawę programową, w przypadku nieuregulowania przez rodzica

(opiekuna prawnego) zaległości miesięcznej, z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

11. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą

Rady Miasta Krakowa.

 

 

 

 

Rozdział 7

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 14

 

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudnienia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi;

a) intendent

b) kucharka

c) woźna

d) pomoc nauczyciela

e) pomoc kuchenna

f) robotnik do prac ciężkich.

3. Zakres zadań pracowników administracji i obsługi.

3.1. do zadań starszego intendenta i intendenta należy:

a) zaopatrywanie placówki w niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkola

artykuły żywnościowe ,gospodarcze i kancelaryjne,

b) prowadzenie dokumentacji finansowej i magazynowej,

c) przestrzeganie stawki żywieniowej,

d) utrzymywanie stałej łączności z ZEO,

e) nadzorowanie sporządzania posiłków zgodnych z normami regulującymi żywienie

dzieci w przedszkolu, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i zdrowia

żywionych dzieci,

f) prowadzenie ewidencji środków trwałych , ewidencji ilościowej ,wyposażenia placówki,

g) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników , urlopów i zwolnień lekarskich,

h) sporządzanie jadłospisów dekadowych,

3.2. do zadań kucharki należy:

a) punktualne , wartościowe , smaczne przyrządzanie posiłków,

b) prowadzenie magazynu podręcznego,

c) dbanie o powierzony sprzęt w kuchni,

d) codzienne sporządzanie próbek żywieniowych oraz właściwe opisywanie

i przechowywanie,

e)sporządzanie wspólnie z intendentką jadłospisów dekadowych,

f) porcjowanie wg norm żywieniowych przyrządzonych posiłków,

g) przestrzeganie przepisów dobrej praktyki higienicznej , zapewniając tym samym

bezpieczeństwo w zakresie spożywanych posiłków,

3.3. do zadań pomocy kuchni należy:

a) pomaganie kucharce w przyrządzaniu posiłków,

b) utrzymanie czystości w kuchni i sprzętu kuchennego,

c) obieranie jarzyn, ziemniaków,

d) wyparzanie naczyń stołowych i sztućców,

e) dezynfekcja jaj,

f) przestrzeganie przepisów dobrej praktyki higienicznej w zakresie przygotowania posiłków

i innych czynności z tym związanych,

3.4. do zadań woźnej należy:

a) codzienne sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń,

b) pomoc nauczycielom w ubieraniu i rozbieraniu dzieci,

c) pomoc nauczycielowi w razie potrzeby w trakcie spacerów i wycieczek,

d) podawanie dzieciom posiłków, w razie potrzeby dokarmianie,

e) pomoc nauczycielowi przy organizacji zajęć wychowawczo – dydaktycznych,

f) sprawowanie opieki nad całością przydzielonych pomieszczeń oraz sprzętu,

g) przestrzeganie przepisów i procedur regulujących kwestie pobytu dziecka w przedszkolu,

3.5. do zadań pomocy nauczyciela należy:

a) pomoc nauczycielowi w czasie zajęć,

b) pomoc dzieciom w czynnościach higienicznych,

c) udział w zabawie dzieci,

d) przygotowanie przyborów i pomocy do zajęć,

e) pomoc przy wykonywaniu pomocy do zajęć,

f) uczestniczenie w spacerach, pobycie w ogrodzie, wyjazdach, wycieczkach,

g) pomoc dzieciom podczas posiłków jeżeli zajdzie taka potrzeba,

h) utrzymywanie ładu i porządku w zabawkach w ciągu całego dnia,

i) utrzymywanie czystości w powierzonych jej opiece pomieszczeniach,

j) przestrzeganie przepisów i procedur zapewniających bezpieczny pobyt dziecka

w przedszkolu,

3.6. do zadań pracownika do prac ciężkich należy:

a) pomoc przy dokonywaniu zakupów żywnościowych i innych,

b) bieżąca naprawa sprzętu i urządzeń w placówce,

c) naprawa i konserwacja urządzeń ogrodowych,

d) dbanie o właściwe utrzymanie ogrodu i terenu wokół budynku bez względu na porę roku,

w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom i pracownikom w

okresie zimowym.

4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników określa dyrektor przedszkola w ramach

poszczególnych stanowisk pracy.

§ 15

 

1. W przedszkolu utworzone jest stanowisko społecznego zastępcy dyrektora.

2. Zadania społecznego wicedyrektora określa Dyrektor przedszkola.

2.1. współdziała z Dyrektorem przedszkola w kierowaniu bieżącą działalnością dydaktyczno

– wychowawczą oraz administracyjną placówki wg ustalonego przez dyrektora zakresu

czynności;

2.2. zastępuje Dyrektora podczas jego nieobecności.

§ 16

 

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece nauczycieli uwzględniając

w miarę możliwości propozycje rodziców (prawnych opiekunów).

§ 17

 

1. Prawa i obowiązki nauczyciela:

1.1. nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu

wychowanków;

1.2. tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowania, dąży do

pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywności dzieci przez wykorzystanie

ich własnej inicjatywy;

1.3. wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego

siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno- kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej

o zasób własnych doświadczeń;

1.4. nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego spośród programów

i podręczników dopuszczonych do użytku przez MEN i przedstawia go Dyrektorowi ,który

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej zatwierdza go;

1.5. planuje i prowadzi pracę wychowawczą, opiekuńczą i edukacyjną, w oparciu o wybrane

programy wychowania przedszkolnego z spośród programów i podręczników dopuszczonych

do użytku przez MEN, uwzględniające możliwości, potrzeby dzieci oraz uwarunkowania

środowiskowe;

1.6. ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu

nauczania, odpowiada za ich jakość;

1.7. stosuje twórcze i nowoczesne metody wychowania i nauczania w celu osiągania

wysokich efektów swojej pracy;

1.8. zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia nauczyciel otacza

indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do

możliwości każdego z nich;

1.9. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

zgodnie z odrębnymi przepisami;

1.10. prowadzi dokumentację dotyczącą indywidualnego rozwoju i postępów dziecka;

1.11. prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;

1.12. współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną

opiekę zdrowotną i inne formy pomocy,

1.13. współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci;

1.14. udziela rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego zdrowia i rozwoju;

1.15. nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej

ze strony Dyrektora przedszkola, doradcy metodycznego, Rady Pedagogicznej,

wyspecjalizowanych placówek, instytucji naukowo – oświatowych,

1.16. nauczyciel planuje rozwój zawodowy; systematycznie podnosi swoje kwalifikacje

zawodowe poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;

1.17. czynnie uczestniczy w pracach Rady Pedagogicznej i realizuje jej postanowienia

i uchwały;

1.18. inicjuje i organizuje imprezy o charakterze wychowawczym, dydaktycznym,

kulturalnym , rekreacyjno – sportowym;

1.19. zapoznaje się z przepisami ruchu drogowego i przestrzega tych przepisów podczas

spacerów i wycieczek z dziećmi,

1.20. nauczyciel obserwuje, nadzoruje, nie pozostawia bez opieki dzieci oraz udziela

natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta jest niezbędna,

1.21. nauczyciel realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora, wynikające z bieżącej

działalności placówki.

1.22. nauczyciel, którego kandydatura została pozytywnie zaakceptowana przez Radę

Pedagogiczną pełni funkcję zastępcy społecznego dyrektora przedszkola,

1.23. dba o kształtowanie u wychowanków postawy poszanowania inności

każdego człowieka oraz chęć niesienia niewymuszonej pomocy osobom

słabszym i potrzebującym;

1.24. nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane

z powierzonych mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami

przedszkola: dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , w tym zadania

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć

organizowanych przez Przedszkola;

1.25. nauczyciel powinien dbać o kształtowanie u wychowanków postaw

moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji pokoju i przyjaźni

między ludźmi różnych narodów , ras i światopoglądów;

1.26. każdy nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za

uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom , przed organem

określonym w Karcie Nauczyciela;

1.27. przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel podlega obowiązkowi

przedłożenia dyrektorowi informacji z Krajowego Rejestru Sądowego ,że nie

był karany za przestępstwo umyślne .

1.28. nauczyciel przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę

w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

2. Nauczyciel współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu stworzenia jak

najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podwyższenia poziomu pracy placówki,

a w szczególności:

2.1. rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach opieki, wychowania i kształcenia

dzieci, ustalają wspólne kierunki działań;

2.2. nauczyciele utrzymują stały kontakt z Rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na

temat dziecka, jego zachowania i rozwoju;

2.3. nauczyciel organizuje różnorodne formy współdziałania z rodzicami, w kąciku dla

rodziców umieszcza informacje dotyczące zadań i realizowanej tematyki;

2.4. prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb

rozwojowych dzieci oraz je dokumentuje;

2.5. wspiera rodziców w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do nauki w szkole.

3. Przedszkole współdziała ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno

– pedagogiczną, zdrowotną i inne w tym zakresie:

3.1. kieruje wychowanków na badania psychologiczno – pedagogiczne;

3.2. pomaga rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych;

3.3. realizuje orzeczenia i wskazania Poradni – Psychologiczno – Pedagogicznej i innych

specjalistów;

3.4. organizuje dla rodziców spotkania ze specjalistami;

3.5. organizuje narady szkoleniowe z udziałem specjalistów;

3.6. prowadzi oświatę zdrowotną;

3.7. organizuje w miarę możliwości zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów.

4. W placówce zatrudnia się pracowników administracyjno – obsługowych. Do ich zadań

należy:

4.1. troska o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka

w przedszkolu;

4.2. zapewnianie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymania

obiektu i jego otoczenia w ładzie, czystości i estetyce;

4.3. współpraca z nauczycielem w sprawowaniu opieki oraz realizacji zadań wychowawczo

- opiekuńczo – edukacyjnych;

4.4. włączanie się w proces wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola;

4.5. dbanie o wysoką jakość wykonywanej przez siebie pracy;

4.6. dbanie o własny rozwój zawodowy;

4.7. szczegółowy przydział czynności i odpowiedzialności pracowników określa dyrektor

przedszkola w oparciu o zadania zawarte w szczegółowym przydziale czynności.

§ 18

 

1. Przedszkole realizuje swoje zadania przy współudziale z rodzicami, uwzględnieniem prawa

rodziców do:

1.1. uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka;

1.2. znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego;

1.3. obserwacji własnego dziecka w czasie zajęć i zabaw;

1.4. wyrażenia i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola dyrektorowi, organowi

sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu;

1.5. uczestniczenia w zebraniach i innych formach współpracy;

1.6. konsultacjach ze specjalistami.

2. Formy współpracy z rodzicami:

2.1. zebrania ogólne ( 2-3 razy w roku);

2.2. zebrania grupowe ( 3 razy w roku);

2.3. warsztaty i zajęcia otwarte ( 2 razy w roku);

2.4. uroczystości przedszkolne ( wg. Ustalonego harmonogramu);

2.5. kontakty indywidualne w ustalonym przez nauczycieli i rodziców terminie.

3. Rodzice mają obowiązek:

3.1. angażować się jako partnerzy w wychowaniu swoich dzieci;

3.2. wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych;

3.3. przestrzegać ustaleń statutu przedszkola;

3.4. przestrzegać ustalonego rozkładu dnia;

3.5. przyprowadzać do placówki tylko dzieci zdrowe / nie ma możliwości podawania

jakichkolwiek leków;

3.6. informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

niezwłocznie zawiadomić o zatruciach pokarmowych , chorobach zakaźnych.

4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego

obowiązani są do:

4.1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału

przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;

4.2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia przedszkolne;

4.3. informowania , w terminie do 30 września każdego roku ,dyrektora szkoły podstawowej

w obwodzie której mieszka dziecko, o realizacji tego obowiązku spełnianego w przedszkolu

również w przypadku jego odbywania za granicą.

5. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowanie przedszkolnego oznaczać będzie

nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu /podlega egzekucji w trybie przepisów

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Rozdział 8

Wychowankowie przedszkola

§ 19

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w uzasadnionych przypadkach

i w sytuacji wolnych miejsc w placówce, również dzieci 2,5 -letnie.

2. Dziecko któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego może uczęszczać

do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy

10 lat.

3. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:

3.1. Przedszkole jest placówką publiczną prowadząca rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3.2. zapisy do przedszkola przyjmuje dyrektor placówki;

3.3. do przedszkola przyjmowane są dzieci rodziców zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków;

3.4. zapisy do przedszkola prowadzi się w terminie ustalonym przez organ prowadzący.

Każdego roku dopuszcza się możliwość dodatkowych zapisów w miarę wolnych miejsc;

3.5. rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do Samorządowego

Przedszkola Nr 133 składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu

wychowania przedszkolnego w terminie od 26-02-2015 do 06.03.2015r.

4. Zgodnie z § 2. Rozporządzenia MENiS w sprawie warunków i trybu przyjmowania

uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

(Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232) pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają:

4.1. dzieci 5 - letnie realizujące roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego;

Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,

w którym dziecko kończy 5 lat. Dziecko pięcioletnie może odbyć roczne przygotowanie

przedszkolne za granicą;

4.2. Dzieci urodzone w 2011 roku.

4.3. dziecko z rodziny wielodzietnej tj. rodziny wychowującej troje i więcej dzieci;

4.4.dziecko niepełnosprawne;

4.5. dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego;

4.6.dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych;

4.7.dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo;

4.8. dziecko matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci;

4.9. dziecko objęte piecza zastępczą.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało

wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę

dodatkowe kryteria uzgodnione z organem prowadzącym:

5.1. dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w GMK;

5.2. dziecko obojga rodziców pracujących ( studiujących w systemie stacjonarnym

z udokumentowanym zatrudnieniem (studiowaniem);

5.3. dziecko, którego czas pobytu w przedszkolu wynosi powyżej 5 godzin;

5.4.dzieci uczęszczające wcześniej do żłobka-- placówki opieki nad dzieckiem do lat 3

zarejestrowanej w GMK;

5.5. dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu

pierwszego wyboru ;

5.6.dziecko dla których wybrane przedszkole jest przedszkolem najbliższym miejscu

zamieszkania lub miejsca pracy jednego rodzica;

 

6.Lista dzieci przyjętych do przedszkola zostaje ogłoszona zgodnie z terminarzem

określonym na www.portaledukacyjny.krakow.pl.

7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem

przez dyrektora przedszkola.

8. Tryb pracy komisji Rekrutacyjnej określa Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

Samorządowego Przedszkola Nr 133

 

Rozdział 9

Prawa i obowiązki dziecka

§ 20

 

1. Przedszkole respektuje prawa dziecka zawarte w Konwencji Praw Dziecka.

2. Dziecko ma prawo do:

2.1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego

i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy;

2.2. akceptacji i poszanowania godności osobistej;

2.3. wyboru form odpoczynku i zabawy;

2.4. zdrowego żywienia;

2.5. życzliwego i podmiotowego traktowania;

2.6. otrzymywania pomocy od dorosłych;

2.7. aktywnego kształtowania własnej osobowości;

2.8. zabawy i wyboru partnera zabawy;

2.9. indywidualnego tempa rozwoju;

2.10. odpoczynku;

2.11. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.

3. Do obowiązków dziecka należy:

3.1. poszanowanie godności rówieśników i dorosłych poprzez właściwe zachowanie

w stosunku do nich;

3.2. uczenia się i przestrzegania reguł współżycia w grupie;

3.3. przestrzegania higieny osobistej;

3.4. wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich

możliwości.

 

Rozdział 10

Prawa i obowiązki rodziców

§ 21

 

1.Rodzice mają prawo do:

1.1 uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka ;

2.1 obserwacji własnego dziecka w czasie zajęć otwartych i uroczystości;

3.1 wyrażenia i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola dyrektorowi ,

organowi sprawującego nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu;

4.1 uczestniczenia w zebraniach organizowanych przynajmniej raz na kwartał.

2. Na rodzicach dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek:

2.1 udzielanie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka , mającej wpływ na jego

bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;

2.2 zgłaszanie dziecka 6 – letniego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

W szkole podstawowej oraz zapewnienie regularnego uczęszczania na zajęcia;

2.3 systematycznego kontaktowania się z nauczycielem w celu ujednolicenia

oddziaływań wychowawczych;

2.4. wyposażenia dziecka w materiały niezbędne do zajęć dydaktyczno –

wychowawczych;

§ 22

 

1. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

1.1. długotrwałej nieobecności dziecka bez zgłoszenia przez rodziców przyczyn nieobecności;

1.2. nie uiszczenia przez rodziców (prawnych opiekunów) odpłatności za przedszkole za

okres ustalony przez organ prowadzący;

1.3. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

 

Rozdział 11

Gospodarka finansowa

§ 23

 

1. Dyrektor przedszkola odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych

przedszkola i ich zatwierdzenie w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania.

2. W razie zastrzeżenia sobie na mocy odrębnych przepisów przez organ prowadzący

przedszkole prawa zatwierdzania rocznych planów finansowych przedszkola przez organy

wykonawczy organu prowadzącego przedszkole dyrektor odpowiada za terminowe

przedłożenie projektu rocznego planu finansowego tym organom do zatwierdzenia.

3. Przedszkole korzysta z pomocy jednostki obsługi ekonomiczno – administracyjnej, która

może udzielać wsparcia dyrektorowi przedszkola w opracowaniu projektu rocznego planu

finansowego. Za sporządzenie planu lub projektu planu o którym mowa w ust. 2 wyłączną

odpowiedzialność przed organem prowadzącym przedszkole ponosi dyrektor.

4. Zasady przewidziane w ustawie 1 – 3 stosuje się odpowiednio do wprowadzenia zmian

w rocznym planie finansowym przedszkola.

5. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej przedszkola wyłączną

odpowiedzialność ponosi dyrektor przedszkola.

6. W ramach odpowiedzialności o której mowa w ust. 5 dyrektor przedszkola odpowiada

w szczególności za:

a) prawidłowe tj. zgodne z przepisami rocznego planu finansowego gospodarowanie środkami

finansowymi przedszkola,

b) dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu

finansowego i w kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych,

c) terminowe rozliczenie za pomocą stosownych dokumentów z organem prowadzącym

przedszkole z środków otrzymanych z budżetu tego organu,

d) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie

towarów, usług i robót budowlanych ze środków budżetowych otrzymanych od organu

prowadzącego przedszkole objętym rocznym planem finansowym przedszkola.

7. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe tj. rzetelne, celowe, oszczędne

i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem przedszkola.

8. W zakresie spraw o których mowa w ust. 5 – 7 dyrektor przedszkola podlega nadzorowi organu

prowadzącemu przedszkole na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

 

Rozdział 12

Postępowania końcowe

§ 23

 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3. Statut przedszkola obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności

przedszkolnej - dzieci ,nauczycieli , rodziców ,pracowników obsługi i administracji.

 

Statut przedszkola zatwierdzony został uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1 /2015 z dnia 04.02.2015r

 

Pieczęć przedszkola: Rada Pedagogiczna:

1.Dudek Renata………………………………….

2.Janik Lucyna………………………………….

3.Kaczor Barbara……………………………….

4.Kasztelewicz Beata…………………………...

5.Knapek Anna…………………………………

6.Martini-Kielan Katarzyna…………………….

7.Murawska-Ziobro Monika……………………

8.Olszanecka Ewa………………………………

9.Tomczyk Beata……………………………….

 

Podpis dyrektora:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


STATUT

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 133


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1. Przedszkolu - należy rozumieć Samorządowe Przedszkole Nr 133 w Krakowie;

2. dzieciach - należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Samorządowego Przedszkola

Nr 133 w Krakowie;

3. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka;

4. nauczycielach – należy przez to rozumieć wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach

pedagogicznych w Samorządowym Przedszkolu Nr 133 w Krakowie;

5. Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Samorządowego

Przedszkola Nr 133 w Krakowie;

6. Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organ przedstawicielstwa rodziców

Samorządowego Przedszkola Nr 133 w Krakowie;

7. ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę o Systemie Oświaty z dnia

7 września 1991 roku;

8. Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę-Kartę Nauczyciela

z dnia 26 stycznia 1982 roku;

9. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miejska Kraków;

10. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego

Kuratora Oświaty w Krakowie;

11. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 133

w Krakowie.

 

Rozdział 2

Nazwa i siedziba Przedszkola

§ 2

 

1. Nazwa przedszkola brzmi:

Samorządowe Przedszkole Nr 133

2. Adres przedszkola, telefon:

30 – 331 Kraków, ul. Benedyktyńska 4

tel. /fax 0-12 267-54-08

3. Nazwa przedszkola używana na pieczęciach brzmi:

Przedszkole Samorządowe Nr 133 im. O. Leona Knabita

30-398 Kraków, ul. Benedyktyńska 4

NIP 6762432735 Regon 121334629.

4. Nazwa przedszkola używana w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Samorządowe Nr133 im.O. Leona Knabita 30-398 Kraków, ul. Benedyktyńska 4.

5. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Kraków.

6. Przedszkole jest jednostką budżetową.

7. Przedszkole jest placówką publiczną .

8. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

 

Rozdział 3

Cele i zadani przedszkola

 

§ 3

1. Przedszkole :

1.1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy

programowej wychowania przedszkolnego;

1.2. podstawa programowa realizowana jest od godz .9.00 do godz .14.00;

1.3. prowadzi oddziały ogólnodostępne;

1.4. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

1.5. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

1.6. zapewnia realizacje prawa do rocznego przygotowania przedszkolnego ( rok zerowy).

 

2. Przedszkole realizuje cele wynikające z przepisów prawa w szczególności w zakresie:

2.1. udzielania dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

2.2. wspomagania i ukierunkowania indywidualnego rozwoju dziecka z jego wrodzonym

potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-

kulturowym i przyrodniczym;

2.3. zapewnienia opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb;

2.4. współdziałania z rodziną w wychowaniu dzieci i przygotowania ich do nauki szkolnej

w klasie I określone jako osiągnięcie przez dziecko dojrzałości szkolnej;

2.5 umożliwiania dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej

i religijnej;

2.6. organizacji działalności innowacyjnej;

3.Przedszkole udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej wspomagając indywidualny

rozwój dzieci poprzez:

3.1. rozpoznawanie potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci ;

3.2. wczesne wykrywanie zaburzeń i deficytów rozwojowych oraz trudności wychowawczych

i zapobieganie im;

3.3. pomoc rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych;

3.4. wdrażanie do procesu edukacyjnego wskazań specjalistów z P P P;

3.5. prowadzenie zajęć stymulujących i kompensacyjno-wyrównawczych ;

3.6. organizowanie zajęć prowadzonych ,konsultacji i warsztatów prowadzonych przez

specjalistów;

3.7. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci;

3.8. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

4.Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne

odbywa się za zgodą rodziców i prawnych opiekunów.

4.1. pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest realizowana w formie:

- zajęć specjalistycznych , korekcyjno – kompensacyjnych ,logopedycznych oraz innych

zajęć o charakterze terapeutycznym

- zajęć psychoedukacyjnych dla Rodziców

- porad ,konsultacji i warsztatów dla Rodziców i nauczycieli

4.2. objęcie wychowanka zajęciami dydaktyczno- wychowawczymi ,zajęciami

specjalistycznymi , zajęciami psychoedukacyjnymi wymaga zgody Rodziców;

4.3. zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzą nauczyciele

poszczególnych we współpracy z pracownikami PPP. Zajęcia prowadzone są według planów

przygotowywanych indywidualnie dla każdego dziecka;

4.4. pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola;

4.5. w przedszkolu mogą być zatrudnieni : psycholog, pedagog i logopeda.

5. Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola,

którymi to obszarami są :

5.1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi

i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

5.2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych ;

5.3. wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

5.4. wspomaganie rozwoju mowy dzieci ;

5.5. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu

i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5.6. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

5.7. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

5.8. wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;

5.9. wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i taniec;

5.10. wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne;

5.11. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie

zainteresowań technicznych;

5.12. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu

zagrożeń;

5.13. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

5.14. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

5.15. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Wychowanie rodzinne obywatelskie i patriotyczne.

6. Sposoby realizacji zadań:

6.1. zapewnianie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i

zdrowym środowisku;

6.2. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka , troska o zapewnienie równych szans,

umacnianie wiary we własne siły i możliwości , osiągnięci sukcesów;

6.3. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności , dążenia do osiągania celów,

podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

6.4. rozwijanie wrażliwości;

6.5. kształtowanie umiejętności obserwacji , ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących

w otoczeniu przyrodniczym , społecznym , kulturowym i technicznym;

6.6. rozbudzanie ciekawości poznawczej ,zachęcanie do aktywności badawczej, wyrażania

własnych myśli i przeżyć;

6.7. rozwijanie wrażliwości estetycznej , tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni,

fantazji oraz ekspresji plastycznej , muzycznej i ruchowej;

6.8. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, kształtowania zachowań

prozdrowotnych i bezpiecznego postępowania.

7. Podstawowe formy działalności wychowawczo - dydaktycznej przedszkola to:

7.1. zajęcia edukacyjne organizowane z całą grupą;

7.2. zajęcia stymulujące organizowane w małych zespołach

a) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci mających trudności w nauce,

b) zajęcia dodatkowe (za zgodą rodziców),

c) spontaniczna działalność dzieci,

d) prace porządkowe i samoobsługowe,

e) współpraca z placówkami kulturalno – oświatowymi ,

f) współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi.

8. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:

8.1. każda grupa wiekowa powierzona jest opiece nauczyciela;

8.2. w najmłodszej grupie wiekowej zatrudniona jest pomoc nauczyciela;

8.3. w czasie wycieczek dzieciom zapewnia się opiekę co najmniej jednej osoby na 10

wychowanków, a podczas spacerów jedna osoba dorosła na 15 wychowanków

(zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN);

8.4. podczas spacerów i zajęć poza terenem przedszkola nauczyciela wspomaga pomoc

nauczyciela i oddziałowa; opiekunami podczas spacerów i wycieczek mogą być: nauczyciel

przedszkola, rodzic lub opiekun dziecka, wolontariusz oraz inny pracownik przedszkola;

8.5. organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb

dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności;

8.6. udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo – turystycznych (dot. wycieczek

całodziennych) wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodziców, prawnych

opiekunów);

8.7. program i listę opiekunów wycieczki zatwierdza każdorazowo dyrektor przedszkola.

Karta wycieczki zawiera: dane dotyczące organizacji wycieczki, program, dane

kierownika wycieczki i opiekunów;

8.8. nauczyciel organizujący wycieczkę lub spacer powinien:

- poinformować dzieci o miejscu i celu wycieczki,

- dostosować zajęcia do możliwości fizycznych wszystkich dzieci,

- zapoznać dzieci z normami kulturalnego zachowania się, które powinny być przestrzegane

przez wszystkich uczestników wycieczki,

- wspólnie z dziećmi ustalić zasady postępowania, które zapewnią grupie

bezpieczeństwo, dobre współdziałanie, przyjemną atmosferę,

- zadbać o właściwy, tj. dostosowany do warunków atmosferycznych, ubiór dzieci;

8.9. dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest aby co

najmniej jedna nauczycielka prowadziła swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka

w przedszkolu;

8.10. powołuje się koordynatora d/s bezpieczeństwa w przedszkolu.

9. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

9.1. rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania

i odbierania dziecka oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola

i z przedszkola do domu, rodzice lub prawni opiekunowie dziecka powinni w szatni

przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać bezpośrednio pod opiekę

osoby dyżurującej . Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego

bezpieczeństwo ponosi przedszkole;

9.2. dzieci mogą być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe

upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów) – upoważnienia pozostają w

dokumentacji przedszkola;

9.3. życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być

poświadczone przez orzeczenie sądowe;

9.4. osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub narkotyków;

9.5. odbieranie dziecka z przedszkola - nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie

Odbierającej;

9.6. od momentu przekazania dziecka, odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo, ponosi

osoba odbierająca;

9.7. rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzania dzieci do godziny 9.00

i odbierania dzieci z przedszkola najpóźniej do godziny 16.00,budynek I do godz.9.00

i odbierania dzieci z przedszkola najpóźniej do godziny 16.30;

9.8. do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka na

terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko

z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną;

9.9. każde podawanie leków w przedszkolu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach

(choroby przewlekłe), powinno się odbywać na pisemne życzenie rodziców. Rodzice powinni

przedstawić zaświadczenie lekarskie określające nazwę leku, dawkę, częstotliwość

podawania i okres leczenia;

9.10. w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie, poza

udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach;

9.11. w uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia dziecka) przedszkole

powiadamia rodziców i za porozumieniem z nimi wzywa pogotowie. Dziecko zostaje

powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się

rodziców (opiekunów prawnych) pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy

towarzyszą dziecku;

9.12. w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu przedszkola,

nauczyciel powinien powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka (opiekunów

prawnych). W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można

uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel oczekuje

z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu

powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami

(prawnymi opiekunami).

10. Przedszkole zapewnia dzieciom całoroczne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków

w ramach polisy z wybranym ubezpieczycielem wskazanym przez Radę Rodziców po

konsultacji z dyrektorem przedszkola do 31 sierpnia każdego roku poprzedzającego nowy rok

szkolny.

11. W przypadku dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji

materialnej dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o przyznanie im pomocy stałej bądź

doraźnej.


Rozdział 4

Organy przedszkola

§ 4

1. Organami przedszkola są:

1.1. Dyrektor Przedszkola;

1.2. Rada Pedagogiczna;

1.3. Rada Rodziców.

§ 5

1. Stanowisko dyrektora przedszkola powierza organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

2. Dyrektor przedszkola jednoosobowo reprezentuje przedszkole w stosunkach zewnętrznych.

3. Dyrektor jest uprawniony do dysponowania środkami finansowymi przedszkola, w tym do

zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz przedszkola do wysokości środków finansowych

pozostających w dyspozycji placówki zgodnie z jej rocznym planem finansowym.

4. Dyrektor Przedszkola:

4.1. kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;

4.2. sprawuje nadzór pedagogiczny;

4.3. sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4.4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji

4.5. współdziała z zakładami kształcenia nauczycieli;

4.6. tworzy właściwą atmosferę pracy;

4.7.wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;

4.8. zapewnia właściwą organizację pracy przedszkola;

4.9. organizuje współpracę z rodzicami, środowiskiem i Radą Dzielnicy VIII;

4.10. przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców informacje o realizacji

rocznego planu nadzoru pedagogicznego;

4.11 .Dyrektor zatwierdza programy wychowania przedszkolnego na wniosek nauczyciela

i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli

i innych pracowników, w szczególności decyduje w sprawach:

5.1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników przedszkola;

5.2. przyznawania nagród oraz wyznaczania kar porządkowych nauczycielom i innym

pracownikom;

5.3. występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.

6. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną

i Radą Rodziców.

7. Dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca zestaw

programów wychowania przedszkolnego ,które obowiązywać będą od początku następnego

roku szkolnego .

8. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora szkoły w rejonie

(w którym dziecko mieszka) o spełnianiu przez dziecko 5 i 6 – letnie obowiązku szkolnego

w placówce przedszkolnej

9. Dyrektor rozpatruje wnioski , skargi i zażalenia według określonej procedury.

§ 6

1. Rada Pedagogiczna:

1.1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym zadania

wynikające ze statutu przedszkola a jej przewodniczącym jest dyrektor placówki;

1.2. w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w

przedszkolu;

1.3. w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby

zaproszone przez dyrektora, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej w tym

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji których celem statutowym jest działalność

wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie działalności dydaktycznej, wychowawczej,

opiekuńczej przedszkola;

1.4. zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, po

zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb; zebrania mogą być organizowane

na wniosek organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy

dyrektora albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej;

1.5. termin zwoływania Rady Pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości na

tydzień przed posiedzeniem.

1.6. osoba zwołująca Radę Pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji

na zaplanowane posiedzenie;

1.7. Dyrektor przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku jej zebrania

zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej;

1.8. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,

o wstrzymaniu niezwłocznie powiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ

sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu

z organem prowadzącym przedszkole uchyla uchwałę, w razie stwierdzenia jej niezgodności

z przepisami prawa.

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

1.9. Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy

w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz

informacje z działalności przedszkola.

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

2.1. zatwierdzenie planów pracy przedszkola;

2.2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w placówce;

2.3. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego oraz wewnętrznego

doskonalenia nauczycieli przedszkola;

2.4. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków.

2.5. przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji

zmian, a także przedłożenia go do uchwalenia radzie przedszkola ( jeżeli taka została utworzona).

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

3.1. organizację pracy przedszkola w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

3.2. projekt planu finansowego przedszkola;

3.3. wnioski dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

3.4. propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych

prac, zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

3.5. programy opracowane przez nauczycieli;

3.6. wydawanie opinii w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku programów

wychowania przedszkolnego.

4. Rada Pedagogiczna :

4.1. przygotowuje projekt statutu lub jego zmiany i zapoznaje z nim Radę Rodziców;

4.2. może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora

lub innego stanowiska kierowniczego przedszkola. Organ uprawniony do odwołania jest

obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę

Pedagogiczną w ciągi 14 dni od otrzymania wniosku;

4.3. rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania rady są protokołowane;

4.4. przejmuje kompetencje Rady Przedszkola, gdy ta nie zostanie powołana.

5. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub Rady

Rodziców może dokonać zmian w zestawie programów nauczania z tym ze zmiana ta nie

może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

6. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności

co najmniej połowy jej członków.

7. Uczestnicy posiedzenia Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw

poruszanych na posiedzeniach rad pedagogicznych, które mogą naruszać dobro osobiste

dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.

§ 7

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci

uczęszczających do przedszkola która uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do

podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci:

1.1. w skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli wybranych w tajnych

wyborach przez zebranie rodziców wychowanków przedszkola;

1.2. w wyborach Rady Rodziców jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic;

1.3. wyboru członków Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym zebraniu rodziców na

zasadzie dobrowolnych zgłoszeń w każdym roku szkolnym;

1.4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności który nie może być sprzeczny ze

statutem przedszkola. Określa w nim w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rad

oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady ;

1.5. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora, organu

prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki;

1.6. do kompetencji Rady Rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z Radą

Pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści

i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci realizowane przez

nauczycieli, programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz

potrzeb środowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym

skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców oraz opiniowanie programu i harmonogramu

poprawy efektywności kształcenia lub wychowania i projektu planu finansowego składanego

przez dyrektora placówki:

1.7. jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i profilaktycznego

program ten ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór

pedagogiczny który obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

1.8. w celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców może gromadzić fundusze

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł;

1.9. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa

w ust. 2;

1.10. Rada Rodziców może współpracować z Radami Rodziców z innych placówek w ramach

ustalonych zasad i zakresu współpracy

1.11. w posiedzeniach Rady Rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor

placówki:

§ 8

Współdziałanie organów.

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w sposób gwarantujący każdemu z nich

możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach posiadanych

kompetencji.

2. W celu wymiany bieżących informacji dyrektor przedszkola spotyka się z Radą Rodziców

co najmniej dwa razy do roku.

3. Na wniosek jednego z organów o zwołanie wspólnego zebrania Dyrektor jest zobowiązany

określić termin zebrania i powiadomić wszystkie organy o ustalonym terminie.

§ 9

1. Rozwiązywanie sporów między organami przedszkola:

1.1. ewentualne spory pomiędzy organami przedszkola rozwiązywane są w drodze negocjacji

pomiędzy przewodniczącymi poszczególnych organów. Wyniki negocjacji są protokołowane

i przekazywane do wiadomości dyrektorowi przedszkola;

1.2. w przypadku sporu Dyrektor – Rada Pedagogiczna negocjacje w imieniu Rady

Pedagogicznej prowadzi nauczyciel upoważniony przez co najmniej ¾ Rady Pedagogicznej;

1.3. w przypadku braku osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji Dyrektor przedszkola

o istniejącym sporze powiadamia organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór

pedagogiczny w zależności od kompetencji, który podejmie decyzje rozstrzygające kwestie

sporne. Decyzja organu jest ostateczna.

 

Rozdział 5

Organizacja przedszkola

§ 10

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci

w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

2. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb

placówki i realizacji zadań programowych.

3. Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym nie może przekraczać 25.

 

§ 11

 

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o:

1.1. Podstawę programową wychowania przedszkolnego opracowaną przez MEN,

1.2. na podstawie wybranych przez Radę Pedagogiczną programów z zestawu pozycji

zatwierdzonych przez MEN uwzględniających możliwości dzieci i zaopiniowanych

pozytywnie przez Radę Rodziców,

1.3. na podstawie programu autorskiego,

1.4. na podstawie indywidualnych planów edukacyjnych.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 min.

3. Czas zajęć prowadzonych dodatkowo – zajęcia umuzykalniające , nauka języka obcego,

religii i gimnastyki korekcyjnej – powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych

dzieci i wynosić:

3.1. dla dzieci w wieku 2,3 – 3 lata – ok. 10 minut;

3.2. dla dzieci w wieku 3– 4 lat – ok. 15 minut;

3.3. dla dzieci w wieku 5 – 6 lat – ok.30 minut.

4. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym udokumentowany

jest przebieg pracy wychowawczo – dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym.

Do dziennika wpisuje się alfabetyczny wykaz wychowanków, daty i miejsce ich urodzenia,

imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adres ich zamieszkania oraz odnotowuje

frekwencje. Fakt prowadzenia zajęć potwierdza się podpisem.

5. Dokumentacja przebiegu nauczania może być udostępniania:

5.1. przedstawicielom organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny;

5.2. rodzicom (prawnym opiekunom) wychowanków na ich życzenie w części dotyczącej

informacji o dziecku;

5.3. pracownikom naukowym i studentom za zgodą Dyrektora – w zakresie prowadzonych

badań na terenie przedszkola w obecności Dyrektora przedszkola lub osoby przez niego

wskazanej.

§ 12

 

1. Przedszkole jest przedszkolem wielooddziałowym.

2. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa

arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora przedszkola.

3.Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

4. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:

4.1. liczbę oddziałów;

4.2. liczbę pracowników przedszkola w tym pracowników zajmujących stanowiska

kierownicze;

4.3. czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkola i liczbę dzieci;

4.4. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ

prowadzący przedszkole.

5. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora

przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia

i higieny pracy. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, ustala dla oddziału

szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

6. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ

prowadzący przedszkole.

7. Przedszkole pracuje od godziny 6:30 rano do 16.00 przedszkole wiodące, w budynku I od

godz. 7:00 do godz. 16.30. w tym 5 godzin przeznaczonych jest na realizację podstawy

programowej wychowania przedszkolnego. Podstawa programowa jest realizowana od godz.

9.00 do godz. 14.00.

8. Termin przerwy pracy ustalony przez organ prowadzący każdego roku zostanie podany

do 31 marca. Dyrektor przedszkola do końca kwietnia poda do wiadomości rodziców adresy

przedszkoli dyżurujących w czasie wakacji.

9. Dodatkowe informacje o pracy przedszkola:

9.1. Przedszkole realizuje w ramach planu zajęć naukę religii, dzieci nie biorące udziału

w nauce religii pozostają pod opieką nauczyciela;

9.2. Przedszkole realizuje w ramach planu zajęć gimnastykę korekcyjną;

9.3. Przedszkole może organizować dla dzieci zajęcia dodatkowe zaproponowane przez

rodziców i przez nich finansowane;

9.4. w przedszkolu mogą działać wolontariusze, stowarzyszenia i inne organizacje których

celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form

działalności dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej po uprzednim uzgodnieniu

warunków tej działalności i uzyskaniu zgody dyrektora placówki oraz pozytywnej opinii

Rady Rodziców.

 

Rozdział 6

Zasady odpłatności

§ 13

 

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy

programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN - tj. do 5 godzin dziennie

bez wyżywienia

2. Dziecko może korzystać z wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek lub drugie

śniadanie). Opłata składa się z dwóch części:

- opłata za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków;

- stawka żywieniowa .

2.1.dzieci uczęszczające do przedszkola do 5 godzin dziennie i żywiące się, ponoszą opłaty

tylko za żywienie, tzw. wsad do kotła.

3. Koszt wyżywienia pokrywają w całości rodzice lub opiekunowie dzieci w zależności od

ilości spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym płatnym z góry w terminie do 10

każdego miesiąca.

4. Wychowankowie mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków.

5. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z rodzicami.

6. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za

każdy dzień nieobecności.

7. W szczególnych przypadkach sposób dożywiania dzieci przebywających w przedszkolu do

pięciu godzin dziennie i nie korzystających z posiłków przedszkolnych, ustala dyrektor

w porozumieniu z rodzicami.

8. Dziecko może zostać skreślone z listy po uprzednim wypowiedzeniu umowy, w przypadku

powstania zaległości w regulowaniu opłat za korzystanie z przedszkola za okres

przekraczający jeden miesiąc.

9. Dyrektor przedszkola wypowiada umowę z zachowaniem formy pisemnej z dniem

doręczenia wypowiedzenia adresatowi. Wypowiedzenie umowy wysyła się listem poleconym.

Odmową odbioru traktuje się jako doręczenie wypowiedzenia adresatowi.

10. Dziecko 5i 6 – letnie może zostać przeniesione do oddziału pięciogodzinnego

w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza lub do innego przedszkola lub szkoły,

gdzie będzie realizować podstawę programową, w przypadku nieuregulowania przez rodzica

(opiekuna prawnego) zaległości miesięcznej, z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

11. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą

Rady Miasta Krakowa.

 

Rozdział 7

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 14

 

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudnienia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi;

a) intendent

b) kucharka

c) woźna

d) pomoc nauczyciela

e) pomoc kuchenna

f) robotnik do prac ciężkich.

3. Zakres zadań pracowników administracji i obsługi.

3.1. do zadań starszego intendenta i intendenta należy:

a) zaopatrywanie placówki w niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkola

artykuły żywnościowe ,gospodarcze i kancelaryjne,

b) prowadzenie dokumentacji finansowej i magazynowej,

c) przestrzeganie stawki żywieniowej,

d) utrzymywanie stałej łączności z ZEO,

e) nadzorowanie sporządzania posiłków zgodnych z normami regulującymi żywienie

dzieci w przedszkolu, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i zdrowia

żywionych dzieci,

f) prowadzenie ewidencji środków trwałych , ewidencji ilościowej ,wyposażenia placówki,

g) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników , urlopów i zwolnień lekarskich,

h) sporządzanie jadłospisów dekadowych,

3.2. do zadań kucharki należy:

a) punktualne , wartościowe , smaczne przyrządzanie posiłków,

b) prowadzenie magazynu podręcznego,

c) dbanie o powierzony sprzęt w kuchni,

d) codzienne sporządzanie próbek żywieniowych oraz właściwe opisywanie

i przechowywanie,

e)sporządzanie wspólnie z intendentką jadłospisów dekadowych,

f) porcjowanie wg norm żywieniowych przyrządzonych posiłków,

g) przestrzeganie przepisów dobrej praktyki higienicznej , zapewniając tym samym

bezpieczeństwo w zakresie spożywanych posiłków,

3.3. do zadań pomocy kuchni należy:

a) pomaganie kucharce w przyrządzaniu posiłków,

b) utrzymanie czystości w kuchni i sprzętu kuchennego,

c) obieranie jarzyn, ziemniaków,

d) wyparzanie naczyń stołowych i sztućców,

e) dezynfekcja jaj,

f) przestrzeganie przepisów dobrej praktyki higienicznej w zakresie przygotowania posiłków

i innych czynności z tym związanych,

3.4. do zadań woźnej należy:

a) codzienne sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń,

b) pomoc nauczycielom w ubieraniu i rozbieraniu dzieci,

c) pomoc nauczycielowi w razie potrzeby w trakcie spacerów i wycieczek,

d) podawanie dzieciom posiłków, w razie potrzeby dokarmianie,

e) pomoc nauczycielowi przy organizacji zajęć wychowawczo – dydaktycznych,

f) sprawowanie opieki nad całością przydzielonych pomieszczeń oraz sprzętu,

g) przestrzeganie przepisów i procedur regulujących kwestie pobytu dziecka w przedszkolu,

3.5. do zadań pomocy nauczyciela należy:

a) pomoc nauczycielowi w czasie zajęć,

b) pomoc dzieciom w czynnościach higienicznych,

c) udział w zabawie dzieci,

d) przygotowanie przyborów i pomocy do zajęć,

e) pomoc przy wykonywaniu pomocy do zajęć,

f) uczestniczenie w spacerach, pobycie w ogrodzie, wyjazdach, wycieczkach,

g) pomoc dzieciom podczas posiłków jeżeli zajdzie taka potrzeba,

h) utrzymywanie ładu i porządku w zabawkach w ciągu całego dnia,

i) utrzymywanie czystości w powierzonych jej opiece pomieszczeniach,

j) przestrzeganie przepisów i procedur zapewniających bezpieczny pobyt dziecka

w przedszkolu,

3.6. do zadań pracownika do prac ciężkich należy:

a) pomoc przy dokonywaniu zakupów żywnościowych i innych,

b) bieżąca naprawa sprzętu i urządzeń w placówce,

c) naprawa i konserwacja urządzeń ogrodowych,

d) dbanie o właściwe utrzymanie ogrodu i terenu wokół budynku bez względu na porę roku,

w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom i pracownikom w

okresie zimowym.

4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników określa dyrektor przedszkola w ramach

poszczególnych stanowisk pracy.

§ 15

 

1. W przedszkolu utworzone jest stanowisko społecznego zastępcy dyrektora.

2. Zadania społecznego wicedyrektora określa Dyrektor przedszkola.

2.1. współdziała z Dyrektorem przedszkola w kierowaniu bieżącą działalnością dydaktyczno

– wychowawczą oraz administracyjną placówki wg ustalonego przez dyrektora zakresu

czynności;

2.2. zastępuje Dyrektora podczas jego nieobecności.

§ 16

 

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece nauczycieli uwzględniając

w miarę możliwości propozycje rodziców (prawnych opiekunów).

§ 17

 

1. Prawa i obowiązki nauczyciela:

1.1. nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu

wychowanków;

1.2. tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowania, dąży do

pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywności dzieci przez wykorzystanie

ich własnej inicjatywy;

1.3. wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego

siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno- kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej

o zasób własnych doświadczeń;

1.4. nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego spośród programów

i podręczników dopuszczonych do użytku przez MEN i przedstawia go Dyrektorowi ,który

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej zatwierdza go;

1.5. planuje i prowadzi pracę wychowawczą, opiekuńczą i edukacyjną, w oparciu o wybrane

programy wychowania przedszkolnego z spośród programów i podręczników dopuszczonych

do użytku przez MEN, uwzględniające możliwości, potrzeby dzieci oraz uwarunkowania

środowiskowe;

1.6. ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu

nauczania, odpowiada za ich jakość;

1.7. stosuje twórcze i nowoczesne metody wychowania i nauczania w celu osiągania

wysokich efektów swojej pracy;

1.8. zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia nauczyciel otacza

indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do

możliwości każdego z nich;

1.9. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

zgodnie z odrębnymi przepisami;

1.10. prowadzi dokumentację dotyczącą indywidualnego rozwoju i postępów dziecka;

1.11. prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;

1.12. współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną

opiekę zdrowotną i inne formy pomocy,

1.13. współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci;

1.14. udziela rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego zdrowia i rozwoju;

1.15. nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej

ze strony Dyrektora przedszkola, doradcy metodycznego, Rady Pedagogicznej,

wyspecjalizowanych placówek, instytucji naukowo – oświatowych,

1.16. nauczyciel planuje rozwój zawodowy; systematycznie podnosi swoje kwalifikacje

zawodowe poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;

1.17. czynnie uczestniczy w pracach Rady Pedagogicznej i realizuje jej postanowienia

i uchwały;

1.18. inicjuje i organizuje imprezy o charakterze wychowawczym, dydaktycznym,

kulturalnym , rekreacyjno – sportowym;

1.19. zapoznaje się z przepisami ruchu drogowego i przestrzega tych przepisów podczas

spacerów i wycieczek z dziećmi,

1.20. nauczyciel obserwuje, nadzoruje, nie pozostawia bez opieki dzieci oraz udziela

natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta jest niezbędna,

1.21. nauczyciel realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora, wynikające z bieżącej

działalności placówki.

1.22. nauczyciel, którego kandydatura została pozytywnie zaakceptowana przez Radę

Pedagogiczną pełni funkcję zastępcy społecznego dyrektora przedszkola,

1.23. dba o kształtowanie u wychowanków postawy poszanowania inności

każdego człowieka oraz chęć niesienia niewymuszonej pomocy osobom

słabszym i potrzebującym;

1.24. nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane

z powierzonych mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami

przedszkola: dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , w tym zadania

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć

organizowanych przez Przedszkola;

1.25. nauczyciel powinien dbać o kształtowanie u wychowanków postaw

moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji pokoju i przyjaźni

między ludźmi różnych narodów , ras i światopoglądów;

1.26. każdy nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za

uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom , przed organem

określonym w Karcie Nauczyciela;

1.27. przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel podlega obowiązkowi

przedłożenia dyrektorowi informacji z Krajowego Rejestru Sądowego ,że nie

był karany za przestępstwo umyślne .

1.28. nauczyciel przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę

w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

2. Nauczyciel współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu stworzenia jak

najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podwyższenia poziomu pracy placówki,

a w szczególności:

2.1. rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach opieki, wychowania i kształcenia

dzieci, ustalają wspólne kierunki działań;

2.2. nauczyciele utrzymują stały kontakt z Rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na

temat dziecka, jego zachowania i rozwoju;

2.3. nauczyciel organizuje różnorodne formy współdziałania z rodzicami, w kąciku dla

rodziców umieszcza informacje dotyczące zadań i realizowanej tematyki;

2.4. prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb

rozwojowych dzieci oraz je dokumentuje;

2.5. wspiera rodziców w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do nauki w szkole.

3. Przedszkole współdziała ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno

– pedagogiczną, zdrowotną i inne w tym zakresie:

3.1. kieruje wychowanków na badania psychologiczno – pedagogiczne;

3.2. pomaga rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych;

3.3. realizuje orzeczenia i wskazania Poradni – Psychologiczno – Pedagogicznej i innych

specjalistów;

3.4. organizuje dla rodziców spotkania ze specjalistami;

3.5. organizuje narady szkoleniowe z udziałem specjalistów;

3.6. prowadzi oświatę zdrowotną;

3.7. organizuje w miarę możliwości zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów.

4. W placówce zatrudnia się pracowników administracyjno – obsługowych. Do ich zadań

należy:

4.1. troska o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka

w przedszkolu;

4.2. zapewnianie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymania

obiektu i jego otoczenia w ładzie, czystości i estetyce;

4.3. współpraca z nauczycielem w sprawowaniu opieki oraz realizacji zadań wychowawczo

- opiekuńczo – edukacyjnych;

4.4. włączanie się w proces wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola;

4.5. dbanie o wysoką jakość wykonywanej przez siebie pracy;

4.6. dbanie o własny rozwój zawodowy;

4.7. szczegółowy przydział czynności i odpowiedzialności pracowników określa dyrektor

przedszkola w oparciu o zadania zawarte w szczegółowym przydziale czynności.

§ 18

 

1. Przedszkole realizuje swoje zadania przy współudziale z rodzicami, uwzględnieniem prawa

rodziców do:

1.1. uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka;

1.2. znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego;

1.3. obserwacji własnego dziecka w czasie zajęć i zabaw;

1.4. wyrażenia i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola dyrektorowi, organowi

sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu;

1.5. uczestniczenia w zebraniach i innych formach współpracy;

1.6. konsultacjach ze specjalistami.

2. Formy współpracy z rodzicami:

2.1. zebrania ogólne ( 2-3 razy w roku);

2.2. zebrania grupowe ( 3 razy w roku);

2.3. warsztaty i zajęcia otwarte ( 2 razy w roku);

2.4. uroczystości przedszkolne ( wg. Ustalonego harmonogramu);

2.5. kontakty indywidualne w ustalonym przez nauczycieli i rodziców terminie.

3. Rodzice mają obowiązek:

3.1. angażować się jako partnerzy w wychowaniu swoich dzieci;

3.2. wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych;

3.3. przestrzegać ustaleń statutu przedszkola;

3.4. przestrzegać ustalonego rozkładu dnia;

3.5. przyprowadzać do placówki tylko dzieci zdrowe / nie ma możliwości podawania

jakichkolwiek leków;

3.6. informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

niezwłocznie zawiadomić o zatruciach pokarmowych , chorobach zakaźnych.

4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego

obowiązani są do:

4.1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału

przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;

4.2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia przedszkolne;

4.3. informowania , w terminie do 30 września każdego roku ,dyrektora szkoły podstawowej

w obwodzie której mieszka dziecko, o realizacji tego obowiązku spełnianego w przedszkolu

również w przypadku jego odbywania za granicą.

5. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowanie przedszkolnego oznaczać będzie

nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu /podlega egzekucji w trybie przepisów

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Rozdział 8

Wychowankowie przedszkola

§ 19

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w uzasadnionych przypadkach

i w sytuacji wolnych miejsc w placówce, również dzieci 2,5 -letnie.

2. Dziecko któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego może uczęszczać

do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy

10 lat.

3. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:

3.1. Przedszkole jest placówką publiczną prowadząca rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3.2. zapisy do przedszkola przyjmuje dyrektor placówki;

3.3. do przedszkola przyjmowane są dzieci rodziców zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków;

3.4. zapisy do przedszkola prowadzi się w terminie ustalonym przez organ prowadzący.

Każdego roku dopuszcza się możliwość dodatkowych zapisów w miarę wolnych miejsc;

3.5. rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do Samorządowego

Przedszkola Nr 133 składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu

wychowania przedszkolnego w terminie do 28.02.2014r.

4. Zgodnie z § 2. Rozporządzenia MENiS w sprawie warunków i trybu przyjmowania

uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

(Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232) pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają:

4.1. dzieci 5,6 - letnie realizujące roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego;

Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,

w którym dziecko kończy 5 i 6 lat. Dziecko sześcioletnie może odbyć roczne przygotowanie

przedszkolne za granicą;

4.2. dziecko z rodziny wielodzietnej tj. rodziny wychowującej troje i więcej dzieci;

4.3.dziecko niepełnosprawne;

4.4. dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego;

4.5.dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych;

4.6.dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo;

4.4. dziecko matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci;

4.5. dzieci kontynuujące edukacje przedszkolną w danej placówce;

4.6. dziecko objęte piecza zastępczą.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało

wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę

dodatkowe kryteria uzgodnione z organem prowadzącym:

5.1. dziecko obojga rodziców pracujących ( studiujących w systemie stacjonarnym

z udokumentowanym zatrudnieniem (studiowaniem);

5.2. dziecko, którego czas pobytu w przedszkolu wynosi powyżej 5 godzin;

5.3.. dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu

pierwszego wyboru;

5.4. dziecko dla których wybrane przedszkole jest przedszkolem najbliższym miejscu

zamieszkania lub miejsca pracy jednego rodzica;

5.5. dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w GMK;

5.6.dzieci uczęszczające wcześniej do żłobka-- placówki opieki nad dzieckiem do lat 3

zarejestrowanej w GMK;

6.Lista dzieci przyjętych do przedszkola zostaje ogłoszona zgodnie z terminarzem

określonym na www.portaledukacyjny.krakow.pl.

7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem

przez dyrektora przedszkola.

8. Tryb pracy komisji Rekrutacyjnej określa Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

Samorządowego Przedszkola Nr 133

 

Rozdział 9

Prawa i obowiązki dziecka

§ 20

 

1. Przedszkole respektuje prawa dziecka zawarte w Konwencji Praw Dziecka.

2. Dziecko ma prawo do:

2.1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego

i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy;

2.2. akceptacji i poszanowania godności osobistej;

2.3. wyboru form odpoczynku i zabawy;

2.4. zdrowego żywienia;

2.5. życzliwego i podmiotowego traktowania;

2.6. otrzymywania pomocy od dorosłych;

2.7. aktywnego kształtowania własnej osobowości;

2.8. zabawy i wyboru partnera zabawy;

2.9. indywidualnego tempa rozwoju;

2.10. odpoczynku;

2.11. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.

3. Do obowiązków dziecka należy:

3.1. poszanowanie godności rówieśników i dorosłych poprzez właściwe zachowanie

w stosunku do nich;

3.2. uczenia się i przestrzegania reguł współżycia w grupie;

3.3. przestrzegania higieny osobistej;

3.4. wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich

możliwości.

 

Rozdział 10

Prawa i obowiązki rodziców

§ 21

 

1.Rodzice mają prawo do:

1.1 uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka ;

2.1 obserwacji własnego dziecka w czasie zajęć otwartych i uroczystości;

3.1 wyrażenia i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola dyrektorowi ,

organowi sprawującego nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu;

4.1 uczestniczenia w zebraniach organizowanych przynajmniej raz na kwartał.

2. Na rodzicach dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek:

2.1 udzielanie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka , mającej wpływ na jego

bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;

2.2 zgłaszanie dziecka 6 – letniego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

W szkole podstawowej oraz zapewnienie regularnego uczęszczania na zajęcia;

2.3 systematycznego kontaktowania się z nauczycielem w celu ujednolicenia

oddziaływań wychowawczych;

2.4. wyposażenia dziecka w materiały niezbędne do zajęć dydaktyczno –

wychowawczych;

§ 22

 

1. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

1.1. długotrwałej nieobecności dziecka bez zgłoszenia przez rodziców przyczyn nieobecności;

1.2. nie uiszczenia przez rodziców (prawnych opiekunów) odpłatności za przedszkole za

okres ustalony przez organ prowadzący;

1.3. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

Rozdział 11

Gospodarka finansowa

§ 23

 

1. Dyrektor przedszkola odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych

przedszkola i ich zatwierdzenie w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania.

2. W razie zastrzeżenia sobie na mocy odrębnych przepisów przez organ prowadzący

przedszkole prawa zatwierdzania rocznych planów finansowych przedszkola przez organy

wykonawczy organu prowadzącego przedszkole dyrektor odpowiada za terminowe

przedłożenie projektu rocznego planu finansowego tym organom do zatwierdzenia.

3. Przedszkole korzysta z pomocy jednostki obsługi ekonomiczno – administracyjnej, która

może udzielać wsparcia dyrektorowi przedszkola w opracowaniu projektu rocznego planu

finansowego. Za sporządzenie planu lub projektu planu o którym mowa w ust. 2 wyłączną

odpowiedzialność przed organem prowadzącym przedszkole ponosi dyrektor.

4. Zasady przewidziane w ustawie 1 – 3 stosuje się odpowiednio do wprowadzenia zmian

w rocznym planie finansowym przedszkola.

5. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej przedszkola wyłączną

odpowiedzialność ponosi dyrektor przedszkola.

6. W ramach odpowiedzialności o której mowa w ust. 5 dyrektor przedszkola odpowiada

w szczególności za:

a) prawidłowe tj. zgodne z przepisami rocznego planu finansowego gospodarowanie środkami

finansowymi przedszkola,

b) dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu

finansowego i w kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych,

c) terminowe rozliczenie za pomocą stosownych dokumentów z organem prowadzącym

przedszkole z środków otrzymanych z budżetu tego organu,

d) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie

towarów, usług i robót budowlanych ze środków budżetowych otrzymanych od organu

prowadzącego przedszkole objętym rocznym planem finansowym przedszkola.

7. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe tj. rzetelne, celowe, oszczędne

i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem przedszkola.

8. W zakresie spraw o których mowa w ust. 5 – 7 dyrektor przedszkola podlega nadzorowi organu

prowadzącemu przedszkole na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

 

Rozdział 12

Postępowania końcowe

§ 23

 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3. Statut przedszkola obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności

przedszkolnej - dzieci ,nauczycieli , rodziców ,pracowników obsługi i administracji.

 

Statut przedszkola zatwierdzony został uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1 /2016 z dnia 17.02.2016r