BIP MJO - Przedszkole Nr 95

Prawo

Na tej stronie prezentujemy przepisy dotyczące zasad funkcjonowania przedszkola.

            Samorządowe Przedszkole nr 95 jest przedszkolem publicznym prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków, które m.in. realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programowa wychowania przedszkolnego oraz zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę  5 godzin dziennie w godzinach od 8.00do 13.00. Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; zatrudnia  nauczycieli  posiadających  kwalifikacje  określone  w  odrębnych przepisach. Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole  w czasie przekraczającym powyższy bezpłatny wymiar zajęć ustala organ prowadzący. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań.

           Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

           Zadaniem  przedszkola jest:

            wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności  intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i  umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej; umożliwianie dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; wspomaganie  rodziców  w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do podjęcia obowiązków szkolnych. .

           Organami przedszkola są:

           Dyrektor Przedszkola;

           Rada Pedagogiczna;

           Rada Rodziców.

Kompetencje Dyrektora przedszkola:

 • kieruje bieżącą działalnością placówki  i reprezentuje ją na zewnętrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny;
 • sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
 • odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom placówki;
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej oraz rady placówki podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i wspomaga w doskonaleniu zawodowym;
 • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk;
 • tworzy właściwą atmosferę pracy;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
 • organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 • opracowuje arkusz organizacyjny przedszkola i ramowy rozkład dnia;
 • powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie której dziecko 6- letnie mieszka, o spełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania do podjęcia nauki szkolnej w tym przedszkolu;
 • dopuszcza zaproponowane przez nauczyciela lub nauczycieli programy nauczania do użytku przedszkolnego, przed dopuszczeniem programu może zasięgnąć opinii Rady pedagogicznej.
 •  jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu

nauczycieli i innych pracowników,

 • w szczególności decyduje w sprawach:

-         zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

-         przyznawania  nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom    i innym pracownikom;

-         występowania  z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i   rady przedszkola w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników.

·         w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą przedszkola i rodzicami, a w szczególności:

- zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola;

- w przypadku wyrażania sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

·         ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów   zgodnych z posiadaną dokumentacją.

 •  rozpatruje skargi, wnioski, zażalenia wg opracowanych procedur.
 •  realizuje  zalecenia Organu Prowadzącego i Nadzorującego.
 •  zarządza personelem przedszkola poprzez wydawanie wewnętrznych aktów prawnych  tj. zarządzeń, instrukcji, procedur  i poleceń służbowych.

 

 

Statut Przedszkola 2017
Statut Przedszkola
Uchwała Nr 10/2015/2016 -zmiany w statucie

 

 

 UCHWAŁA NR LXII/1374/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.


UCHWAŁA NR CXXI/1939/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/258/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (z późn. zm.).


Uchwała Nr XXI/258/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

 

Uchwała Nr XXIV/321/11 Rady Miasta Krakowa  z dnia 14 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/258/11 z dnia  6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków


Uchwała Nr XXXI/407/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r.w sprawie zasad korzystania z samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków


Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 801/2007 w sprawie określenia zasad organizacji pracy samorządowych przedszkoli w roku szkolnym 2007/2008.

USTAWY

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

ustawa o systemie oświaty  z dnia 7 września 1991 r. /z późn. zm./

ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela /z późn. zm./

ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /z późn. zm./

ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /z późn. zm./

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / z późn. zm./

ustawa z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych /z późn. zm./

 

Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół