BIP MJO - Przedszkole Nr 33


Szczególowe zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019  znajdują się na stronie Portalu edukacyjnego miasta Krakowa w zakładce :

 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

 

Odpłatność za przedszkole

PODSTAWA PRAWNA:


Uchwała Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018r w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

 

 

Media:

Nieodpłatne świadczenie udzielane przez przedszkole w wymiarze do 5 godzin dziennie realizowne jest w godzinach od 8.00 do 13.00 i obejmuje pobyt dziecka w przedszkolu w wyżej wymienionych godzinach, bez wyżywienia

Rodzice ponoszą odpłatność za:

1. Korzystanie przez dziecko w wieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki poza czasem nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa powyżej.

2. Wyżywienia dziecka

3. Za każdą godzinę korzystania przez dziecko w wieku do lat 5, z usług  przedszkola poza godzinami wyżej wymienionymi (od 8.00do 13.00) rodzic ponosi odpłatność w kwocie:

1) 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę

2) 0,50zł za każdą rozpoczętą godzinę dla rodzin objętych Programem pn "Krakowska Karta Rodzinna 3+"

3) 0,50zł za każdą rozpoczętą godzinę dla rodzin objętych Programem pn "Kraków dla Rodziny"N"

4. Dla rodzin objętych zarówno Programem pn"Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz Programem pn "Kraków dla Rodziny "N"

opłata za korzystanie przez dziecko w wieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki poza czasem nieodpłatnego

świadczenia wynosi 0 zł

Rodzice dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne ponoszą opłaty wyłącznie za korzystanie z wyżywienia

Opłaty za żywienie dzieci:

1 posiłek: II śniadanie -1,70 zł

1 posiłek : obiad - 3,40 zł

2 posiłki: I śniadanie, II śniadanie- 3,40 zł

2 posiłki: II śniadanie, obiad - 5,10 zł

3 posiłki: I śniadanie, II śniadanie, obiad - 6,80 zł


Opłata za korzystanie z usług przedszkola, w tym za wyżywianie, wnoszona jest za cały miesiąc z dołu do 10 dnia miesiąca kalendarzowego nastepującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie.

Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy: 89102028920000510205902418

 Przy dokonywaniu opłaty należy pamiętać o wpisaniu nazwy i numeru przedszkola oraz imienia, nazwiska i numeru pesel dziecka za które dokonywana jest opłata.