BIP MJO - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie

         BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

ZESPOŁU  SZKÓŁ BUDOWLANYCH Nr1 w Krakowie


 

 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO NASZEGO SERWISU DOMOWEGO

informacja o  przetargach  dostępna   w serwisie domowym

 


TYPY SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU

 

 

1. Zespół Szkół Budowlanych Nr1 tworzą tzw. szkoły dzienne i szkoły dla dorosłych.

Szkoły dzienne to:

a) Technikum Budowlane Nr1, którego uczniowie - absolwenci trzyletniego

gimnazjum przez 4 lata kształcą się w zawodzie:

 

 • technik budownictwa
 • technik urządzeń sanitarnych
 • technik architektury krajobrazu
 • technik renowacji elemantów architektury
 • technik technologii drewna
 • technik urzadzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

 

b) Szkoła Branżowa I stopnia Nr1, której uczniowie - absolwenci trzyletniego gimnazjum

przez 3 lata kształcą się w zawodzie:

 

 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • stolarz
 • murarz - tynkarz
 • betoniarz - zbrojarz
 • monter konstrukcji budowlanych
 • monter instalacji budowlanych
 • monter instalacji przemysłowych
 • monter systemów rurociągowych
 • monter budownictwa wodnego
 • dekarz
 • cieśla
 • kominiarz
 • zdun
 • kamieniarz
 • machanik maszyn i urządzeń drogowych
 • monter nawierzchni kolejowej

 

 

Szkoły dla dorosłych to:

c) Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr1, której słuchacze przez 4 semestry (dwa lata) kształcą

się w zawodzie:

 

 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 

d) VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ( nauka trwa 3 lata)

 

 

 

2. Zespół Szkół może wprowadzić nowe kierunki kształcenia, wymienione w ministerialnej

klasyfikacji zawodów, po uzyskaniu pozytywnej opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty,

pozytywnej decyzji Powiatowej Rady ds. Zatrudnienia i za zgodą Wydziału Edukacji Urzędu

Miasta Krakowa.

3. Nauczanie w ZSB Nr1 odbywa się zgodnie z rozporządzeniem właściwego ministra o

ramowych planach nauczania.

 

 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoly. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku