BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

Jak załatwić sprawę

 

Sekretariat Ośrodka

tel.: 12 266 66 80, 12 269 31 25, 12 267 44 20

fax:12 266 86 22

e-mail: sosw@blind.krakow.pl

czynny: poniedziałek – piątek 7.00–14.00

 

 

Biblioteka – tel.: 12 266 66 80 lub 12 269 31 25, wewn. 126

e-mail: biblioteka.dn@gmail.com

 • poniedziałek  8.00–14.00
 • wtorek  12.00–17.50
 • środa  8.00–15.00
  co 2 tygodnie  8.00–9.05 i 10.00–15.00
 • czwartek  9.30–15.30
 • piątek  9.00–15.00

 

Opieka pielęgniarska – tel. 12 266 66 80 lub 12 269 31 25, wewn. 125

 • poniedziałek–czwartek  7.00–20.05
 • piątek  7.00–19.05

 

 

Sprawy prowadzone przez Ośrodek

Obowiązek szkolny:

 • zapisy do szkoły,
 • ewidencja uczniów,
 • arkusze ocen i dzienniki.

 

Sprawy administracyjne:

 • wydawanie legitymacji uczniowskich,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego,
 • skreślenia z listy uczniów,
 • wydawanie duplikatów.

 

Postępowanie w sprawach nieletnich – wnioski do Sądu Rodzinnego.

 

Sprawy kadrowe – sprawy osobowe pracowników Ośrodka.

 

Sprawozdawczość: raporty, sprawozdania, rejestry, ewidencje.

 

Archiwum:

 • akta osobowe pracowników,
 • księgi uczniów,
 • dzienniki lekcyjne,
 • księgi arkuszy ocen,
 • księgi protokołów egzaminów dojrzałości,
 • księgi protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • zarządzenia dyrektora Ośrodka,
 • plany budżetowe,
 • dokumentacja finansowa i księgowa,
 • kroniki szkolne.