BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II

Na tej stronie prezentujemy przepisy dot. naszej placówki

 1. Statut Domu
 2. Regulamin Organizacyjny + Schemat organizacji Domu 

 

 

Podstawa prawna działania

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.546, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2016 r., poz.1047, z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2012 poz. 964,z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1764, z późn. zm.);
 • Przepisy wykonawcze do wymienionych powyżej ustaw.