BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

 

Podstawa prawna działania:

 1. Statut: przyjęty na mocy Uchwały Nr LXXVII/1151/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r.  w sprawie nadania   

     statutu jednostce budżetowej - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1

 2. Regulamin organizacyjny: Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 924/2017

     z dnia 14 kwietnia 2017 r.

 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /t. j. Dz. U.2015 poz 163 z późn. zm./

 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy 

     społecznej / Dz. U. 2012 poz. 964 z późn. zm./

 5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

    /t.j. Dz. U. 2016 poz 546, z późn. zm./

 6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

    /t.j. Dz. U. 2016 poz. 487 z późn. zm./

 7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

    /t.j. Dz. U. 2013 poz. 885  z późn. zmianami/

 8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

    /t.j. Dz. U. 2015  poz. 2164 z późn. zm./

 9. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
    /t.j. Dz. U. 2016 poz. 239 z późn. zm./

10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

     /t.j. Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm./

11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.–Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. 2016 poz. 23/

12. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

     /Dz. U. 2015 poz. 2058 z późn. zm./

13. Przepisy wykonawcze do w/w ustaw.