BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1, informuje:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy im. św. Brata Alberta ul. Nowaczyńskiego 1 Kraków (30-336), reprezentowany przez Dyrektora Panią Grażynę Dąbroś.

 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@dpsnowaczynskiego.pl, numer telefonu: 12 25 54 161.

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie przy ul Nowaczyńskiego 1,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego - art. 100 oraz art. 68a Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. Rozporządzenia Ministra Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej oraz na podstawie Pani/Pana/opiekuna prawnego * dobrowolnej zgody – dotyczy danych, których możliwość przetwarzania nie wynika z ustawy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym lub przekazywane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: firma zapewniająca obsługę zintegrowanego systemu komputerowego „Cogisoft”, firma zapewniająca obsługę informatyczną DPS, instytucje współpracujące z DPS na podstawie zawartych umów i porozumień, odbiorcy strony internetowej DPS i odbiorcy BIP UMK - w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych i umownych obowiązków.

 

5. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

7. W przypadku danych podawanych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem, ma Pani/Pan prawo do usunięcia swoich danych.

 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, w przypadku danych podawanych na podstawie zgody – podawanie ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z usług świadczonych przez DPS.

 

10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z rekrutacją na aplikowane stanowisko oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego w Domu Pomocy im. św. Brata Alberta w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1 na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dużej niż jest to konieczne, tj. przez okres jednego roku.

 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, o których mowa w punktach 3 i 4. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością uczestniczenia w procesach związanych z realizacją celów z punktu 10.

 

12. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.