BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych Nr 4

Komunikat o wyborze kandydata na stanowisko urzędnicze
referent ds. sekretariatu


 

Nabór zakończono: zgłoszono ofert 2.

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego -na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów wyłoniono 1 osób, która spełniła wymagania.

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej przedstawiono kandydatowi propozycję zatrudnienia, która została przyjęta.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono 1 osób, która spełniła wymagania - na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. sekretariatu
w wymiarze 1 etat  od 1 października 2017r.1. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie,
2. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku,
3. Oświadczenie o niekaralności,
4. Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne,
5. doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych;                                                                      

  6. znajomość środowiska Windows i pakietu Office, SIO, PFRON

 


2. Wymagania dodatkowe:

1. Wiedza z zakresu znajomości prawa administracyjnego, prawa oświatowego
2. Komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres,
3. Umiejętność redagowania pism urzędowych.

 


3. Zakres głównych zadań na stanowisku:

- prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- opracowywanie analiz stanu majątkowego i sporządzanie okresowych sprawozdań,
- prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz uzgadnianie danych z ZEO w Krakowie.
- pobieranie i rozliczanie pogotowia kasowego,
- załatwianie spraw w ZEO ,
- prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
- prowadzenie rozliczeń : służbowych biletów tramwajowych, znaczków pocztowych,
- wykonywanie wszelkich prac związanych z prowadzeniem ewidencji uczniów                     

 - bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno - biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli,                                                    

- wprowadzanie danych dotyczących szkoły do SIO oraz wykonywanie sprawozdań do GUS
- wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą

 


4. Warunki pracy i płacy:

- Zatrudnienie na czas próbny, następnie na czas nieokreślony

- Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. (Dz.U. Nr 146, poz.1222 z póź.zm.).

 


 

5. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia,
7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8. oświadczenie o niekaralności.

 


Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 29.09.2017r. do godz. 15.00                          

w sekretariacie ZSS nr 4 w Krakowie, ul. Zakątek 2w zamkniętej kopercie                                    

z dopiskiem " Nabór na stanowisko referent ds. sekretariatu " .                                                                 

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne umieszczona będzie na stronie internetowej BlP ZSS nr 4 w Krakowie i na tablicy informacyjnej w holu ZSS nr 4 w Krakowie.

Dyrektor ZSS nr 4 telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert  na rozmowy kwalifikacyjne.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej BlP ZSS 4 i na tablicy informacyjnej, w holu ZSS 4.


Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2006 Nr 170 , poz. 1218 z późn. zm.)


Zatwierdzam
Iwona Pasznicka-Longa
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4