BIP MJO - Gimnazjum nr 2

Ogłoszenia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych ze stabilizacją posadowienia budynku Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Krakowie przy ul. Studenckiej 13  - I etap.


Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf)

siwz  (pik pdf)

zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 do siwz - Formularz ofertowy

Zał. nr 3A do siwz - Oświadczenie

Zał. nr 3B do siwz - Oświadczenie

Zał. nr 4 do siwz - wzór umowy

Zał. nr 5 do siwz - wykaz robót budowlanych

Zał. nr 6 do siwz - wykaz osób

Zał. nr 7 do siwz - Informacja o grupie kapitałowejInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.06.2017)