BIP Archiwalny - GM2 (data archiwizacji: 2017-10-06, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. )
Dokument archiwalny
Ogłoszenia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych ze stabilizacją posadowienia budynku Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Krakowie przy ul. Studenckiej 13  - I etap. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf) siwz  (pik pdf) zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ekspertyza konstrukcyjna lokalizacja mikropali detal wykonania mikropali Aneks do tej ekspertyzy Opinia konstrukcyjna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Przedmiar robót, Pozwolenie konserwatorskie, Nakaz budowlany (Decyzja) Zał. nr 2 do siwz - Formularz ofertowy Zał. nr 3A do siwz - Oświadczenie Zał. nr 3B do siwz - Oświadczenie Zał. nr 4 do siwz - wzór umowy Zał. nr 5 do siwz - wykaz robót budowlanych Zał. nr 6 do siwz - wykaz osób Zał. nr 7 do siwz - Informacja o grupie kapitałowej Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.06.2017)