Konwent


Zespół Konsultacyjny zwany Konwentem Przewodniczących Rad Dzielnic został w V kadencji powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 935/08 z dnia 14 maja 2008 r. Przedmiotem działania Konwentu było przedstawianie propozycji w sprawach związanych z działalnością organów Dzielnic oraz opiniowanie na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa spraw dotyczących działalności organów Dzielnic oraz innych problemów lokalnych. Konwent podejmował opinie i wnioski w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Konwentu.

W skład konwentu wchodzili:

- Przewodniczący Konwentu, którym był Prezydent Miasta Krakowa, 
- Wiceprzewodniczący Konwentu, którym był Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, 
- członkowie Konwentu, którymi byli Przewodniczący Rad i Zarządów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa.

 


Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa powołujące Konwent :

ZARZĄDZENIE NR 91/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 28 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego w celu koordynacji działalności organów Dzielnic Miasta Krakowa

ZARZĄDZENIE NR 773/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 czerwca 2003 r. zmieniające Zarządzenia Nr 91/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego w celu koordynacji działalności organów Dzielnic Miasta Krakowa

ZARZĄDZENIE NR 54/2004 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 91/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego w celu koordynacji działalności organów Dzielnic Miasta Krakowa

ZARZĄDZENIE NR 1193/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 1 lipca 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego w celu koordynacji działalności organów Dzielnic Miasta Krakowa

ZARZĄDZENIE NR 2159/05 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 17 listopada 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 91/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego w celu koordynacji działalności organów Dzielnic Miasta Krakowa

ZARZĄDZENIE NR 650/06 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 28 marca 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 91/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego w celu koordynacji działalności organów Dzielnic Miasta Krakowa

ZARZĄDZENIE NR 935/08 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 14 maja 2008 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego w celu koordynacji działalności organów Dzielnic Miasta Krakowa

 

 

Jak powstał konwent:

Zalążkiem konwentu były spotkania Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa, które rozpoczęły się jeszcze w roku 1993. Przewodniczący niektórych Dzielnic spotykali się w swoich siedzibach na mających nieoficjalny charakter spotkaniach informacyjnych. Z czasem spotkania te zaczęły przybierać bardziej oficjalny charakter i z inicjatywy Pana Krzysztofa Pakońskiego Wiceprezydenta Miasta Krakowa stały się oficjalnymi spotkaniami wszystkich Przewodniczących Rad Dzielnic. Ostatecznie w maju 1999 r. Zarząd Miasta Krakowa podjął uchwałę w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego - zwanego Konwentem Przewodniczcych Rad i Zarządów Dzielnic - w celu Koordynacji działalności organów Dzielnic Miasta Krakowa.

Konwent zapewniał płaszczyznę komunikacji z Radą Miasta i Prezydentem. Został powołany w celu koordynacji działalności organów Dzielnic Miasta Krakowa szybko jednak wypracował szersze ramy działania i stał się zarówno ciałem doradczym w sprawach istotnych dla mieszkańców miasta, miejscem wymiany doświadczeń jak również stanowił forum informacyjne w zakresie współdziałania jednostek organizacyjnych miastai Dzielnicami. Szczególnie ważnym elementem spotkań Konwentu była możliwość bezpośredniego kontaktu z zapraszanymi przedstawicielami Wydziałów Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych oraz innych służb, zapewniając możliwość bezpośredniej i wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń uczestników.