Informacja Prawna


Stanowiska Informacji Prawnej - pl. Wszystkich Świętych 3/4
Kontakt telefoniczny  12-616-18-50

Email - zadaj pytanie elektronicznie

Zadaj pytanie poprzez IDZ

FAQ - najczęściej pytano

 

Informacja Prawna funkcjonuje w Urzędzie Miasta Krakowa w ramach Wydziału Organizacji i Nadzoru. Jej celem jest udzielanie informacji prawnych w sprawach należących do właściwości UMK. Pomoc ta skierowana jest więc w stosunku do każdego, kto załatwiając sprawy tego rodzaju potrzebuje:

  • analizy stanu prawnego
  • wykładni przepisów
  • szczegółowego określenia swoich praw i obowiązków

Z zasady nie są udzielane porady z zakresu m. in. prawa karnego, rodzinnego i opiekuńczego, Unii Europejskiej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Podstawową formą udzielania informacji jest bezpośrednia obsługa interesanta na miejscu, dokonywana na bieżąco według kolejności zgłoszenia się. W tym względzie nie jest konieczne wcześniejsze ustalenie terminu wizyty. Działanie Stanowisk ds. Informacji Prawnej polega na udzielaniu wyjaśnień ustnych jak również pomocy w sporządzaniu pism urzędowych i procesowych. Strona może przy okazji uzyskać wydruki przepisów odnoszących się do jej sytuacji. Dla pełniejszej analizy istniejącego stanu prawnego konieczne jest stawienie się przez stronę na spotkanie wraz z posiadanymi dokumentami związanymi ze sprawą. Po rozmowie, dla celów ewidencji załatwianych spraw, sporządzony jest formularz zawierający dane osobowe interesanta jak również pouczenie dla niego o sposobie załatwiania spraw przez Stanowiska (podpisywany następnie przez niego).

Poza tym istnieje możliwość udzielania porad prawnych drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej w sytuacjach mniej skomplikowanych, niewymagających analizy dokumentów posiadanych przez stronę.

Zasadą udzielania informacji prawnej jest działanie na podstawie oświadczeń petenta oraz dostarczonych przez niego dokumentów. Jest to działanie informacyjne, dlatego nie prowadzi ono ani do załatwiania spraw za obywateli ani do pośrednictwa między nim a właściwą rzeczową jednostką UMK. Ponadto nie znosi ono dla tych jednostek Urzędu obowiązków wynikających z art. 8 i 9 KPA a dotyczących obowiązku informowania interesantów, udzielania im wyjaśnień i wskazówek aby pogłębiać zaufanie do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli.

Zobacz też - Procedura OR-1