Prawo

Mieszkańcy gminy miejskiej Kraków zamieszkali na terytorium Krakowa tworzą wspólnotę samorządową. Mieszkańcy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez Sala obrad RMK - zdjęciewybory i referendum lub za pośrednictwem organów gminy: Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta.

 

O ustroju gminy stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 1875) oraz uchwalany przez Radę Miasta - Statut Miasta Krakowa.

 

Rada podejmuje uchwały, które (za wyjątkiem przepisów szczególnych) zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w trybie jednego czytania. Podjęcie bądź odrzucenie uchwały poprzedza określona ścieżka legislacyjna (od przygotowania projektu uchwały, poprzez opiniowanie go, wnoszenie poprawek i autopoprawek, dyskusji aż do głosowania). Podjęte uchwały są kierowane w trybie nadzoru do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Zbiór uchwał i rezolucji RMKZbiór uchwał i rezolucji Rady Miasta Krakowa wszystkich kadencji.


Sala obrad RMK - zdjęcie

Organem wykonawczym gminy miejskiej Kraków jest Prezydent Miasta. Prezydent reprezentuje gminę na zewnątrz i kieruje jej bieżącymi sprawami. Do jego zadań należy przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta, określenie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowania mieniem komunalnym, wykonanie budżetu. Prezydent podejmuje decyzje w formie zarządzeń, poleceń służbowych i pism okólnych, może także upoważnić swoich Zastępców oraz pracowników Magistratu do wydawania w jego imieniu decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej.

Zbiór zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa od roku 2000 Zbiór zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa od roku 2000.

 

 

O ustroju gminy stanowi jej statut. Pierwszy Statut Miasta Krakowa odrodzonego samorządu uchwalono w 1991 roku. Przez kolejne kadecje ulegał on zmianom i nowelizacjom, aż do postaci obecnie obowiązującego Statutu.

Statut Miasta Krakowa Statut Miasta Krakowa.

 

 

 

 


 

 

Dzienniki Ustaw i Monitor Polski


 

Dzienniki Ustaw

 

Dzienniki Urzędowe Województwa Małopolskiego

 

Monitor Polski

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-03-02 10:35:07
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-19 10:00:36
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-12 07:58:35
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-10 15:00:16
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-13 14:32:03
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-13 12:21:17
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-04-12 11:58:10
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-04-12 11:57:13
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-04-12 11:56:16
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-10-05 07:34:31
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja