HARMONOGRAM WYPŁAT  NA AUTOWYPŁATĘ 500+ - Dotyczy wyłącznie osób, które we wniosku o świadczenie wybrały formę wypłaty w postaci gotówki. Pozostałe osoby otrzymują świadczenia na podane numery rachunków bankowych

 

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

1) obywatelom polskim,

2) cudzoziemcom:

• do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

• jeżeli wynika to z wiążących RP dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

• przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP.

• posiadający kartę pobytu z adnotacją „ dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenia na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy maja prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

UWAGA!

Jeśli osoba składająca wniosek przebywa za granicą – w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd ma charakter zarobkowy, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa. Pozwoli to uniknąć pobierania przez ta samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim

2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej

3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko

4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.

 

Świadczenie w wysokości 500 złotych miesięcznie otrzyma każda rodzina na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia niezależnie od dochodów rodziny.

Na pierwsze i//lub jedyne dziecko świadczenie będzie przysługiwało tylko w przypadku rodzin, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł netto miesięcznie. Natomiast jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne , świadczenie na pierwsze dziecko będzie przysługiwało, o ile dochód na jednego członka nie przekroczy 1200 zł netto na miesiąc. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. dochód rodziny ustalany jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2014 r.

 

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują na wniosek złożony przez osobę uprawnioną.

 

Wnioski można składać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa,

• ul. Stachowicza 18,

• os. Zgody 2.

 

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze można złożyć również elektronicznie za pomocą portalu emp@tia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

 

 

Rodzic składający wniosek także na pierwsze dziecko do wniosku dołącza:

• oświadczenie dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

• oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym- jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

• dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej,

• w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,

• w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,

• w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia

 

Dokumentów dotyczących dochodu rodziny nie składa się przypadku, gdy dana osoba nie będzie ubiegać się o przyznanie uprawnienia do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

 

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 kwietnia 2016 r. i kończy 30 września 2017r.

 

 

  

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

 

Załączniki do wniosku (dla osób składających wniosek na pierwsze/jedyne dziecko i kolejne):

 

1. Oświadczenie członka rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

 

2. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

 

3. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni

 

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. Z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w prawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214)

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK? ZOBACZ INSTRUKTAŻ TELEWIZJA.KRAKOW.PL:

Wersja z kryterium dochodowym, czyli na pierwsze i kolejne dzieci

Wersja bez kryterium dochodowego, czyli na drugie i kolejne dzieci