PETYCJE

 

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).

 

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji reguluje Zarządzenie Nr 2996/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia  4 listopada 2015 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji kierowanych do Urzędu Miasta Krakowa.

 

Przedmiot petycji

 

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

 

 

 

Kto może złożyć petycję

 

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

 

 

W jakiej formie można wnieść petycje

 

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

 

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

 

 

Co powinna zawierać petycja

 

Petycja powinna zawierać:

 

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

 

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

 

3) oznaczenie adresata petycji;

 

4) wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

 

 

 

Termin załatwienia petycji

 

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

 

 

Petycja wielokrotna

 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

 

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

 

 

 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Krakowa w 2016 r.

 

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 1-2016 poprawa jakości życia mieszkańców, przyspieszenia procedowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji Parku Rzecznego Drwinka 3.02.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

1-2016          1-2016

2

CASUS NOSTER

Kancelaria Radcy Prawnego

Konrad Cezary Łakomy

2-2016 zwrócenie się z żądaniem podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia i wdrożenia skutecznego programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Miasta Krakowa 5.02.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   2-2016
3

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

3-2016 zwrócenie się z żądaniem podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia powietrza 1.04.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   3-2016
4

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

4-2016 zwrócenie się z postulatem podjęcia przez władze Miasta Krakowa działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego i przebudowy ul. Bednarskiej 6.06.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   4-2016
5

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

5-2016 wniesienie uwag odnośnie planowanych zmian w organizacji ruchu w rejonie ul. Lublańskiej związanych z przebudową ul. Promienistych 7.07.2016 5-2016   5_2016
6

Okręg Krakowski Partii Razem

6-2016

wystąpienie z postulatem nieudostępniania nośników reklamowych, będących w dyspozycji Gminy Miejskiej Kraków, miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich w celu promocji wizerunku i usług świadczonych przez pozabankowe podmioty pożyczkowe oraz wystąpienia z postulatem wprowadzenia zakazu najmu lokali użytkowych, pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków na prowadzenie działalności przez ww. podmioty

 

 

19.07.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   6-2016
7

Piotr Rudziewicz - osoba reprezentująca podmioty wnoszące petycję

 7_2016

wystąpienie z postulatem podjęcia skutecznych działań zmierzających do likwidacji uciążliwego dla mieszkańców hałasu w pobliżu pętli tramwajowej Salwator

30.09.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    7-2016
8

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 8_2016

wystąpienie z postulatem umożliwienia artystom ulicznym prowadzenia działalności artystycznej z wykorzystaniem urządzeń nagłaśniających podczas występów na obszarze Rynku Głównego w Krakowie

17.10.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    
 9

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 9-2016

wystąpienie z postulatem przywrócenia przystanku autobusowego Stara Wola obsługującego linię autobusową 134, którego funkcjonowanie wyłączono na czas trwania prac remontowych infrastruktury drogowej

25.10.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    9_2016
10

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

10_2016

wystąpienie z postulatem utworzenia wokół Błoń Krakowiskich kompleksowej trasy pieszo-rowerowo-rolkarskiej

9.11.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    10_2016
11

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

11_2016

wystapienie z postulatem podjęcia działań w celu Ochrony przed zabudową mieszkaniowo - usługową otoczenia Fortu 12 "Luneta Warszawska".

18.11.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    11-2016
12

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

12-2016

wystąpienie z postulatem odstąpienia od planów wybudowania parkingu w pobliżu Mostu Kotlarskiego na Zabłociu

25.11.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   12-2016
13

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

13_2016

wystąpienie z postulatem podjęcia działań w celu ochrony przed zabudową mieszkaniowo - usługową otoczenia Fortu 12 "Luneta Warszawska"

6.12.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    13_2016

 

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH  PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA W ROKU 2015

 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Krakowa w 2015 r.

 

PETYCJE KIEROWANE DO RADY MIASTA KRAKOWA